Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
1: Kế toán vốn bằng tiền.

1: Kế toán vốn bằng tiền.

Tải bản đầy đủ - 34trang

Báo cáo thực tập tổng quanTrường Đại Học Hải Phòng3.1.1.4.Trình tự ghi sổ

Sơ đồ 3.1.1: Trình tự ghi sổ kế toán tiền mặt theo hình thức chứng từ ghi sổ

Chứng từ

gốc hóa

đơn (mua

hàng, bán

hàng, giấy

đề nghị

thanh

toán..)Phiếu thuChứng

từ ghi

sổSổ cái TK

111Phiếu chi3.1.2 Tiền gửi ngân hàng

3.1.2.1 Chứng từ sử dụng

- Ủy nhiệm chi

- Giấy báo có, giấy báo nợ

- Giấy lĩnh tiền

- Giấy nộp tiền mặt

3.1.2.2 Tài khoản sử dụng

Kế toán sử dụng TK 112 “ Tiền gửi ngân hàng”

TK 112 có 3 tài khoản cấp 2

+ TK1121 “Tiền Việt Nam”: Phản ánh tiền gửi vào rút ra, hiện đang gửi tại ngân

hàng bằng Việt Nam đồng

+ TK11122 “Ngoại tệ”: Phản ánh tiền gửi vào rút ra bằng ngoại tệ các loại đã

quy đổi ra tiền Việt Nam.

+ TK1123 “Vàng bạc, kim khi quý”: Phản ánh giá trị vàng bạc, kim đá quý gửi

vào, rút ra và hiện đang có ở ngân hàng.

3.1.2.3. Sổ sách sử dụng

- Sổ tiền gửi ngân hàng ( Mẫu số: 06 – DNN)

- Chúng từ ghi sổ(Mẫu số:S02a - DNN)- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ (Mẫu số:S02b- DNN)

- Sổ cái TK 1121 ((Mẫu số:S02c1 - DNN)SV: Vũ Thị TrangLớp: Kế toán K4A13Báo cáo thực tập tổng quanTrường Đại Học Hải Phòng3.1.2.4 Trình tự ghi sổ kế toán

Sơ đồ 3.1.2: Trình tự ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng theo hình thức

chứng từ ghi sổ

Chứng từ gốc:

Giấy báo có, giấy

báo nợChứng

từ ghi

sổSổ đăng ký

chứng từ

ghi sổSổ cái

TK

11213.1.3. Khảo sát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

VD1: Ngày 1/03/2013 Phiếu thu 01 thu tiền bán hàng tháng 2 cho Công ty

TNHH An Phát tổng số tiền là 35.120.300đ

- Kế toán lập phiếu thuSV: Vũ Thị TrangLớp: Kế toán K4A14Báo cáo thực tập tổng quanTrường Đại Học Hải PhòngBiểu số 3.1.3: Phiếu Thu

Đơn vị:Cty TNHH TMDV và Cn

Hợp Phát

Bộ phận:kế toánMẫu số: 01 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

Quyển số:03

PHIẾU THU

Số: 246

Ngày 01 tháng 03 năm 2013

Nợ: TK1111

Có: TK 131Họ và tên người nôp tiền.:.Công ty TNHH An Phát

Địa chỉ:Hải Phòng

Lý do nộp: Thu tiền hàng

Số tiền: 35.120.300đ (Viết bằng chữ):Ba mươi lăm triệu một trăm hai mươi nghìn

ba trăm đồng./

Kèm theo: .01.......Chứng từ gốc.

Giám đốc

Người nộp

Kế toán trưởng

tiền

(Ký, họ tên, đóng

(Ký, họ tên)

dấu)

(Ký, họ tên)SV: Vũ Thị TrangNgười lập

Thủ quỹ

phiếu

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)Lớp: Kế toán K4A15Báo cáo thực tập tổng quanTrường Đại Học Hải PhòngVD2: Ngày 05/03/2013 nộp tiền vào tài khoản ngân hàng Thương mại Quân Đội

là 120.000.000đ

- Kế toán lập phiếu chi

Biểu số 3.1.4: Phiếu chi

Đơn vi:Công ty TNHH TMDV và CN Hợp

PhátMẫu số: 02 - TT(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTCBộ phận:kế toánNgày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)Quyển số: 04PHIẾU CHI

Ngày 05 tháng 03 năm 2013Số:108

Nợ: TK 112

Có: TK 1111Họ và tên người nhận tiền: Ngô Thị Giang

Địa chỉ: phòng kế toán

Lý do chi: Nộp tiền và TK tiền gửi ngân hàng

Số tiền: 120.000.000đ.(viết bằng chữ): Một trăm hai mươi triệu đồng,/

Kèm theo: ....01.........chứng từ gốc.

Ngày 10 tháng 03 năm 2013

Giám đốcKế toánThủ quỹ(Ký, họ tên, đóngtrưởng(Ký, họdấu)(Ký, họ tên)tên)Người lập phiếu Người nhận tiền

(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)VD3 : Ngày 09/3/2013.Nhận được giấy báo có của ngân hàng Quân đội Công ty

SV: Vũ Thị TrangLớp: Kế toán K4A16Báo cáo thực tập tổng quanTrường Đại Học Hải PhòngTNHH Tất Đạt thanh toán tiền mua hàng từ tháng 1/2013 tổng trị giá lô hàng là

30.000.000đ

Biểu số 3.1.5: Giấy báo Có

Ngân hàng TM Quân Đội

Chi nhánh HPSố 023589GIẤY BÁO CÓ

Ngày 09 tháng 03 năm 2013

Số tài khoản: 25717839

Tên tài khoản: Công ty TNHH TMDV và CN Hợp Phát

Địa chỉ: 175/262 rần nguyên hãn

Ngân hàng: Quân đội

Người nộp tiền: Cty TNHH Tất Đạt

Địa chỉ: 43 ĐIện Biên Phủ-HP

Nội dung nộp:Thanh toán tiền hàng

Số tiền: 30.000.000đ

Viết bằng chữ:Ba mươi triệu đồng chẵn./

Danh cho ngân hàng ghi

Số tiền mặt nộp: 30.000.000đ

Tiê ghi có TK: 30.000.000đ

Đã VAT khách hàng:

Thanh toán viênKiểm soátThủ quỹ( ký,họ tên)( Ký, họ tên)( ký, họ tên)SV: Vũ Thị TrangGiám đốc

( Ký, họ tên)Lớp: Kế toán K4A17Báo cáo thực tập tổng quanTrường Đại Học Hải PhòngVD4: Giấy báo nợ ngày 12/03/2013 trả nợ cho công ty TNHH Khánh Linh, séc

chuyển khoản số 125 số tiền 58.500.000đ

Kế toán lập giấy báo nợ

Biểu số 3.1.6 : Giấy báo Nợ

Ngân hàng TM Quân Đội

Chi nhánh HPsố 08569GIẤY BÁO NỢ

Ngày 12 tháng 03 năm 2013

Tên công ty nộp: Công ty TNHH TMDV và CN Hợp Phát

Số Tài khoản: 25717839

Số tiền: 58.500.000 đồng

Nội dung: Trả nợ cho côg ty TNHH Khánh Linh

Bằng chữ: Năm mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./Lập phiếuKiểm soát(đã ký)(đã ký)Biểu số 3.1.7: Chứng từ ghi sổ 01

SV: Vũ Thị TrangLớp: Kế toán K4A18Báo cáo thực tập tổng quanTrường Đại Học Hải PhòngĐơn vi:Công ty TNHH TMDV và CN Hợp PhátMẫu số: S02a-DNNĐịa chỉ:175/262 Trần Nguyên Hãn- AD- LC- HP(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 01

Ngày 31 tháng 03 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

Số hiệu tài khoản

Trích yếuSố tiềnGhi chúDNợABC1Thu tiền hàng11113178.912.000………….……

111Thu tiền bán hàng kỳ trước

………….…….Cộngx13135.120.300

…….x859.642.000xKèm theo …01.. chứng từ gốc.

Người lập

(Ký, họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Biểu số 3.1.8: Chứng từ ghi sổ 02SV: Vũ Thị TrangLớp: Kế toán K4A19Báo cáo thực tập tổng quanTrường Đại Học Hải PhòngĐơn vị:Công ty TNHH TMDV và CN Hợp PhátMẫu số: S02a-DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTCĐịa chỉ:175/262 Trần Nguyên Hãn- AD- LC - HP ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 02

Ngày 31 tháng 03 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

Trích yếuSố hiệu tài khoảnA

Nộp tiền vào tài khoảnNợBC112111……Số tiềnGhi chú1D120.000.000

……Thanh toán lương334………….

Chi tiếp khách111…….45.612.000

…….6421111…..7.903.000

….Cộngxx987.500.000xKèm theo ....01. chứng từ gốc.

Người lập

(Ký, họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Biểu số 3.1.9: Chứng từ ghi sổ 03SV: Vũ Thị TrangLớp: Kế toán K4A20Báo cáo thực tập tổng quanTrường Đại Học Hải PhòngĐơn vi:Công ty TNHH TMDV và CN Hợp PhátMẫu số: S02a-DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTCĐịa chỉ:175/262 Trần Nguyên Hãn- AD- LC- HPngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 03

Ngày 31 tháng 03 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

Trích yếuSố hiệu tài khoảnSố tiềnNợBCNộp tiền vào TK112111120.000.000Công ty Tất Đạt trả tiền hàng11213130.000.000A1……..Ghi chúD……Lãi tiền gửi ngân hàng112………….…….Cộngx51514.800.000

…….x576.210.000xKèm theo ..01... chứng từ gốc.

Người lập

(Ký, họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Biểu số 3.1.10: Chứng từ ghi sổ 04

Đơn vi:Công ty TNHH TMDV và CN Hợp PhátMẫu số: S02a-DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTCSV: Vũ Thị TrangLớp: Kế toán K4A21Báo cáo thực tập tổng quanTrường Đại Học Hải PhòngĐịa chỉ:175/262 Trần Nguyên Hãn- AD- LC- HPngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 04

Ngày 31 tháng 03 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

Trích yếuSố hiệu tài khoảnANợBCGhi chú1………D……Trả nợ mua hàng của Khánh Linh

………..Số tiền33111258.500.000……Thanh toán tiền mua máy phát điện211112……….

Cộng56.968.000

…….xx415.130.000xKèm theo .01.. chứng từ gốc.

Người lập

(Ký, họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Biểu số 3.1.11: Sổ đăng ký chứng từ

Đơn vị:Công ty TNHH TMDV và Cn Hợp PhátMẫu số: S02b – DNNĐịa chỉ:175/262 Trần Nguyên Hãn- AD- LC- HP(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)SV: Vũ Thị TrangLớp: Kế toán K4A22Báo cáo thực tập tổng quanTrường Đại Học Hải PhòngSỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

Chứng từ ghi sổ

Số hiệuChứng từ ghi sổNgày,Số tiềnthángABSố tiềnSố hiệu Ngày, tháng1AB1CTGS01 31/03859.642.000CTGS0331/03576.210.000CTGS02 31/03987.500.000CTGS0431/03415.130.000Cộng tháng……Cộng tháng1.509.378.000- Cộng lũy kế từ đầu- Cộng lũy kế từ đầuquýquý- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ....

- Ngày mở sổ: ......

Ngày 31 tháng 03 năm2013

Người ghi sổKế toán trưởngGiám đốc(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên, đóng dấu)SV: Vũ Thị TrangLớp: Kế toán K4A23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1: Kế toán vốn bằng tiền.

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×
x