Tải bản đầy đủ - 84 (trang)
6 K toỏn doanh thu bỏn hng v cung cp dch v:

6 K toỏn doanh thu bỏn hng v cung cp dch v:

Tải bản đầy đủ - 84trang

B¸O C¸O TæNG QUANHóa đơn GTGT bán

hàng...Sổ nhật ký chungSổ cái 511,515Sổ chi tiết TK

511,515...Bảng tổng hợp

chi tiết TK

511,515Bảng cân đối

số phát sinhBÁO CÁO TÀI CHÍNHChú thích:

Ghi hàng ngày:

Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ:

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra:

Ví dụ minh họa:

VD1: Ngày 26/11/2013 hoàn thành công trình Ký túc Xá 8T ĐH Hải Phòng, giá

trị công trình là 14.864.386.000 đồng (chưa thuế suất 10%). Chủ đầu tư đã

thanh toán 50% bằng chuyển khoản. Giá vốn công trình được xác định là

10.925.323.710 đồng.

Kế toán định khoản:

a, Nợ TK 632: 10.925.323.710

Có TK 154: 10.925.323.710

b, Nợ TK 112: 8.175.412.300

Nợ TK 131: 8.175.412.300

68B¸O C¸O TæNG QUAN

Có TK 511: 14.864.386.000

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TẰNG

Liên 2: Giao khách hàng

Ngày26 tháng 11 năm 2013Có TK 3331: 1.486.438.600

Mẫu số : 01 GTKT3/001

AA/11P

00000126Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH AN

SỐ 46 – HẠ LÝ – HỒNG BÀNG- HẢI PHÒNG \

Số tài khoản: 53024139-Ngân hàng ACB – Hải Phòng

Điện thoại: …………: MS: 0200154575.

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: Trường ĐH Hải Phòng.

Địa chỉ: 171 Phan Đăng Lưu _ Kiến An _ Hải Phòng.

Số tài khoản: 102000635894213– Ngân hàng Công Thương Việt Nam – CN Hải

Phòng.

Hình thức thanh toán:..CK...................MS:.............................................................

STT Tên hàng hóa,dịch vụ

Đơn vị Số lượng Đơn giá

Thành tiền

tính

1

14.864.386.000

Công trình Ký túc Xá

8T ĐH Hải

PhòngCộng tiền hàng

14.864.386.000

Thuế suất GTGT:10% Tiền thuế GTGT

1.486.438.600

Tổng cộng tiền thanh toán

16.350.824.600

Số tiền viết bằng chữ: mười sáu tỉ ba trăm năm mươi triệu tám trăm hai mươi bốn

nghìn sáu trăm đồng.

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)Tổng giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)69B¸O C¸O TæNG QUANNGÂN HÀNG ACB - CN HẢI PHÒNG

Mã GDV:

Mã KH:86388GIẤY BÁO CÓSố 47.12Ngày 26 tháng 11 năm 2013

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN

Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi Có tài khoản của quý khách hàng với nội dung

như sau:

Số tài khoản ghi Có: 102010000456841

Số tiền bằng số:8.175.412.300Số viết bằng chữ: Tám tỉ một trăm bảy mươi lăm triệu bốn trăm mười hai nghìn ba

trăm đồng.

Nội dung: Trường ĐH Hải Phòng thanh toán tiền công trình Ký túc Xá 8T ĐH Hải

Phòng.GIAO DỊCH VIÊN(Teller)KIỂM SOÁT VIÊN(Supervisor)(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)2, Ngày 16/113Mua văn phòng phẩm phục vụ quản lý doanh nghiệp là

3.987.000 đồng chưa bao gồm 10% VAT đã trả bằng tiền mặt.

Kế toán định khoản:

Nợ TK 642:

3.987.000

Nợ TK 133:

398.700

Có TK 111:

4.385.700

Bộ chứng từ gồm:HĐ GTGT, phiếu chi.

Từ bút toán trên kế toán ghi vào sổ nhật ký chung, sổ cái TK 642,133,111,

bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào.70B¸O C¸O TæNG QUANHÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TẰNG

Liên 2: Giao khách hàng

Ngày 16 tháng 11 năm 2013Mẫu số : 01 GTKT3/001

AA/11P

0000247Đơn vị bán hàng: Công ty Văn phòng phẩm Ngọc Tân.

Số tài khoản:

Điện thoại: …………..: MS:...................................................................................

Họ tên người mua hàng:.

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN

Số tài khoản: 53024139 - Ngân hàng ACB – Hải Phòng.

Hình thức thanh toán:..TM...................MS: 0200154575.......................................

STT Tên hàng hóa,dịch vụ Đơn vị Số lượng Đơn giá

Thành tiền

tính

1

Giấy A4

Tập

15

124.000

1.860.000

2

Mực in H207 Hikaio

Lọ

5

110.000

550.000

3

Ghim kẹp tài liệu

Hộp 3

23.000

69.000

4

Cặp đựng tài liệu

Cái

25

38.000

950.000

5

Máy bấm lỗ ghim

Cái

3

186.000

558.000

Cộng tiền hàng

3.987.000

Thuế suất GTGT:10% Tiền thuế GTGT

398.700

Tổng cộng tiền thanh toán

4.385.700

Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu ba trăm tám mươi lăm nghìn bảy trăm đồng.

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)Tổng giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)71B¸O C¸O TæNG QUANCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNTổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An,Mẫu số 02 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTCThành phố Hải Phòngngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)PHIẾU CHI

Ngày: 16 tháng 11 năm 2013

Số: PC56.11

TK ghi Nợ 642 : 3.987.000

TK ghi Nợ 133 : 398.700

TK ghi Có 111 : 4.385.700Họ tên người nhận tiền:

Nguyễn Thị Mai.

Địa chỉ:

Phòng Tổ chức hành chính

Lí do chi:

Chi mua văn phòng phẩm.

Số tiền:

4.385.700

Bằng chữ:. Bốn triệu ba trăm tám mươi lăm nghìn bảy trăm đồng

Kèm theo:

chứng từ gốc.

Ngày 16 tháng 11 năm 2013

Tổng giám đốcKế toán

trưởngThủ quỹNgười lập

phiếuNgười nhận

tiền(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)Ngày 30 tháng 11 năm 2013:

3. Kết chuyển chi phí tháng 11 năm 2013 xác định kết quả kinh doanh

Nợ TK 911: 48.853.067.819

Có TK 632: 47.656.503.186

Có TK 635: 521.667.005

Có TK 642: 674.897.628

4, Kết chuyển doanh thu tháng 11 năm 2013 xác định kết quả kinh doanh

Nợ TK 511: 53.401.873.889

Có TK 911: : 53.401.873.889

5, Xác định thuế TNDN:

Nợ TK 821: 796.039.312

Có TK 3334: 796.039.312

6, Kết chuyển thuế TNDN: Nợ TK 911: 796.039.312

Có TK 821: 796.039.312

7, Kết chuyển lợi nhuận sau thuế

Nợ TK 911:

3.752.756.758

Có TK 421: 3.752.756.758.72B¸O C¸O TæNG QUANCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNTổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải PhòngPHIẾU KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 11 năm 2013

STTNội dung1

2Kết chuyển 632

Kết chuyển 6353Kết chuyển 642

CộngTK TK

Nợ CóSố : 38

Chi tiết tài khoản

TK TK

Số tiền

Nợ CóSố tiền911 632 47.656.503.186

911 63

521.667.005

5

911 642

674.897.628

48.853.067.819Ngày 30 tháng 11 năm 2013

Người lập biểuKế toán trưởng(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)73B¸O C¸O TæNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNTổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải PhòngPHIẾU KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 11 năm 2013

S

T

T

1Nội dungTK

NợKết chuyển 511TK911Số tiềnSố : 39

Chi tiết tài khoảnTK NợTK CóSố tiền53.401.873.889Cộng53.401.873.889

Ngày 30 tháng 11 năm 2013

Người lập biểuKế toán trưởng(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNTổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải PhòngPHIẾU KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 11 năm 2013

STT

1Số : 40Nội dungTK

NợTK

Số tiềnXác định thuế TNDN phải nộp8213334796.039.312CộngChi tiết tài khoản

TK TK

Số tiền

Nợ Có796.039.312

Ngày 30 tháng 11 năm 2013

Người lập biểuKế toán trưởng(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)74B¸O C¸O TæNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNTổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải PhòngPHIẾU KẾ TOÁN

STTNội dungNgày 30 tháng 11 năm 2013

TK TK

Số tiền

NợSố : 41

Chi tiết tài khoản

TK

TK Số tiền

Nợ1Kết chuyển thuế TNDN

Cộng911821796.039.312

796.039.312

Ngày 30 tháng 11 năm 2013Người lập biểuKế toán trưởng(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNPHIẾU KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 11 năm 2013

Số : 42

ST

Nội dung

TK TK

Số tiền

Chi tiết tài

T

Nợ Có

khoản

TK TK Số

Nợ Có tiền

1

Kết chuyển lợi nhuận sau thuế

911 421 3.752.756.758Cộng3.752.756.758

Ngày 30 tháng 11 năm 2013

Người lập biểuKế toán trưởng(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)75B¸O C¸O TæNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNTổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải PhòngMẫu số S03a-DN(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của

Bộ trưởng BTC)SỔ NHẬT TRÍCH KÝ CHUNG

Năm 2013

Từ ngày 01/11/2013Đến ngày 30/11/2013

Đơn vị tính: đồngNT

GS16/11/2013Chứng từ

SH

PC56.11,HĐ0000247Diễn giảiNT

16/11/2Số trang trước chuyển sang

………………………..

Chi phí mua ngoài phục vụ quản lý DN013Số hiệu TK

Nợ

Số phát sinh

Nợ

....

3.987.000

398.700642

133

111

....4.385.700……………………………26/11/2013HĐ0000126,

GBC số 47.11 ngày

26/11/201126/11/2

013Bàn giao Công trình Ký túc Xá 8T ĐH Hải Phòng:

- Doanh thu

-Giá vốn131

1128.175.412.300

8.175.412.300

511

333163214.864.386.000

1.486.438.600

10.925.323.710154

30/11/2013PKT38.1130/11/2

013Kết chuyển doanh thu xác định kết quả kinh doanh51110.925.323.710

53.401.873.889911

91130/11/2013PKT39.1130/11/2

013Kết chuyển chi phí xác định kết quả kinh doanh30/11/2013PKT40.1130/11/2

013Xác định thuế TNDN53.401.873.889

48.853.067.819

47.656.503.186

521.667.005

674.897.628632

635

642

821796.039.312

3334796.039.31276B¸O C¸O TæNG QUAN30/11/2013

30/11/2013PKT41.11

PKT42.1130/11/2

013

30/11/2

013Kết chuyển thuế TNDN911796.039.312

821796.039.312911Kết chuyển LNST3.752.756.758

421……………………………………………….

Cộng phát sinh3.752.756.758

535.447.783.489535.447.783.489Cộng phát sinh năm- Sổ này có 134 trang, đánh số từ trang số 1 đến trang số 134

- Ngày mở sổ : 01/01/2013.

Ngày 30 tháng 11 năm 2013

Người ghi sổKế toán trưởngTổng giám đốc(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký tên, đóng dấu)(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)77B¸O C¸O TæNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNMẫu số S03b-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-DN

Ngà 20/03/2006 của Bộ trưởng BTCTổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải PhòngSỔ CÁI TÀI KHOẢN 511

Từ ngày 01/11/2013

Ngày tháng

ghi sổNăm 2013

Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp Dịch vụ

Đến ngày 30/11/2013Chứng từ

Số hiệuNhật ký chung

Diễn giảiNgày thángTrangDòngĐơn vị tính: Đồng

Số tiềnTK

đối

ứngNợSố dư đầu kỳ

20/11/201126/11/2011

28/11/2011

30/11/2011GBC28.10,

HĐ0000114

HĐ0000126,

GBC 47.11

GBC54.11,

HĐ0000128

PKT38.1120/10/201126/11/2011

28/11/2011

30/11/2011…………….

Bàn giao công trình sân trường THPT Trần

Phú

………………

Bàn giao công trình Công trình Ký túc Xá

8T ĐH Hải Phòng:

Bàn giao công trình Nhà số 88 Lô BT2 DA

NS Lạch Tray

Kết chuyển doanh thu xác định kết quả kinh

doanh11290.909.091131

112

112

9118.175.412.300

8.175.412.300

1.004.294.000

53.401.873.889

53.401.873.889Cộng phát sinh53.401.873.889Số dư cuối kỳNgày 30 tháng 11 năm 2013

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)Tổng giám đốc

(Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNMẫu số S03b-DN

78Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 K toỏn doanh thu bỏn hng v cung cp dch v:

Tải bản đầy đủ ngay(84 tr)

×
x