Tải bản đầy đủ - 84 (trang)
4 K toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng

4 K toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng

Tải bản đầy đủ - 84trang

B¸O C¸O TæNG QUAN

 Hệ số lương công việc được xác định căn cứ vào tính chất công việc, khối

lượng công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

 Lương sản phẩm sẽ được phân phối theo kết quả sản xuất kinh doanh và

được tính theo hệ số trượt. Hệ số trượt được xác định từ kết quả sản xuất kinh

doanh hàng tháng của mỗi đơn vị.

*. Hình thức trả lương: có 3 hình thức trả lương

 Lương sản phẩm (đối với công nhân trực tiếp sản xuất)

Lương sản phẩm = Đơn giá x Sản lượng x Hệ số trượt

 Lương thời gian (đối với bộ phận phục vụ)

Lương thời gian = Ngày công x Mức lương công việc x Hệ số trượt

 Lương tạm tuyển (đối với nhân viên thử việc và công nhân đào tạo)

o Nhân viên có trình độ Đại học: 1.800.000 đồng / tháng.

o Nhân viên có trình độ Cao đẳng, Trung cấp: 1.500.000 đồng /

tháng.

Công nhân đào tạo tuỳ theo nhu cầu tuyển dụng và mức độ phức tạp của

công việc. Ngoài lương sản phẩm làm được trong thời gian đào tạo (nếu có),

người lao động sẽ được hưởng thêm phụ cấp đào tạo. Phụ cấp đào tạo sẽ trả

theo quy chế tuyển dụng lao động

*. Cơ sở tính toán:

- Doanh thu nhập kho hàng tháng.

- Lương cấp bậc bản thân (hệ số lương cơ bản – thực hiện theo thang bảng lương

Nhà nước quy định).

- Hệ số lương công việc đối với nhân viên và cán bộ quản lý được Tổng Giám

Đốc duyệt hệ số cho từng phòng. Đối với công nhân theo đơn giá của từng công

đoạn trong quy trình sản xuất.

- Định mức thời gian (định mức chuẩn của công ty)

- Hệ số phân loại thưởng trong lương hàng tháng theo quy chế thi đua.47B¸O C¸O TæNG QUAN

* Cách tính:

 Lương sản phẩm: Lương thời gian: Lương phép: Lương làm thêm:*. Phụ cấp lương & các khoản có tính chất lương:

 Phụ cấp trách nhiệm: đối với người lao động giữ chức vụ từ chuyền

trưởng, tổ trưởng trở lên, thủ phụ kho, thủ quỹ, phụ trách kế toán các khu,

trưởng phó phòng, Giám đốc & Phó giám đốc xí nghiệp, Quản đốc, Ban Tổng

Giám đốc… Mức phụ cấp được hưởng là 8% tiền lương sản phẩm hoặc tiền

lương cấp bậc công việc. Việc chi trả phụ cấp trách nhiệm được trích từ quỹ

lương của đơn vị.

 Phụ cấp kiêm nhiệm: tuỳ theo năng lực và sự phân công của lãnh đạo, nếu

người lao động có khả năng kiêm nhiệm thêm công việc khác ngoài việc chính

mà tổ chức giao thì sẽ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. Khoản phụ cấp này do

Tổng giám đốc duyệt tùy theo mức độ công việc kiêm nhiệm.

 Phụ cấp độc hại hoặc độc nóng: những công nhân trực tiếp làm việc trong

những môi trường như: công nhân hàn xì, công nhân nồi hơi, công nhân nấu ăn,

… Mức phụ cấp được hưởng là 10% tiền lương sản phẩm hoặc tiền lương cấp

bậc công việc.48B¸O C¸O TæNG QUAN

 Tiền lương dự trữ: những công nhân được điều động sang bổ trợ các công

đoạn khác thì được bổ sung tiền lương. Tiền lương được bổ sung phải đảm bảo

cao hơn tiền lương lúc ban đầu.

 Các khoản lương bị trừ (Cán bộ quản lý có quyết định của Tổng giám

đốc):

o Doanh thu kế hoạch không đạt

o Không đủ chuẩn ATLĐ / Bị lập biên bản ATLĐ

o Giao hàng sau 21 giờ

o Lập chậm / sai báo cáo

 Tiền thưởng & phân phối tiền thưởng: dựa vào mức độ hoàn thành công

việc của từng cá nhân, mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất trong năm của

Công ty mà phân phối tiền thưởng phù hợp.

*Các khoản trích theo lương:

Ngoài các khoản tiền lương chính, lương phụ, tiền thưởng, công ty và

CNV còn phải thực hiện nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội (BHXH ), bảo hiểm y tế

( BHYT ), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), kinh phí công đoàn (KPCĐ)theo quy

định của Nhà nước, cụ thể như sau :

Quỹ bảo hiểm xã hội: Được hình thành từ việc trích lập bằng một tỷ lệ

theo quy định là 17% trên tiền lương phải trả cho CNV. Công ty được tính vào

chi phí sản xuất kinh doanh và khấu trừ từ lương phải trả cho CNV là 7%. Nhằm

chi trả, trợ cấp cho CNV tạo điều kiện làm việc tốt nhất

Quỹ bảo hiểm y tế: Được hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ là 3% trên

lương phải trả cho CNV và công ty được khấu trừ từ lương phải trả cho CNV là

1.5%.

Kinh phí công đoàn (KPCĐ): Là khoản được hình thành từ việc trích lập

theo tỷ lệ 2% trên tiền lương của CNV và được tính vào chi phí sản xuất kinh

doanh. KPCĐ được dùng để chi cho các hoạt động của tổ chức công đoàn như

hoạt động văn hóa, thể thao…

49B¸O C¸O TæNG QUAN

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): Được hình thành từ việc trích lập bằng

một tỷ lệ theo quy định là 1% trên tiền lương phải trả cho CNV. Công ty được

tính vào chi phí sản xuất kinh doanh và khấu trừ từ lương phải trả cho CNV là

1%.3.4.2. Chứng từ sử dụng:

 Báo cáo chấm công tháng mẫu số 02 - LĐTL

 Danh sách đăng ký tự nguyện làm thêm giờ

 Báo cáo chấm công ngoài giờ mẫu số 02 - LĐTL

 Bảng thanh toán lương tháng mẫu số 02 - LĐTL

 Bảng tính trích BHXH, BHYT, KPCĐ mẫu số 02 - LĐTL

 Bảng thanh toán BHXH,… mẫu số 02 - LĐTL3.4.3. Tài khoản sử dụng:

- Tài khoản 334 “ Phải trả người lao động”

- Tài khoản 338 “ Phải trả phải nộp khác”

+ TK 3382 “ Kinh phí công đoàn”

+ TK 3383 “ Bảo hiểm xã hội”

+ TK 3384 “ Bảo hiểm y tế”

+ TK3389: Bảo Hiểm Thất Nghiệp4.4 Khảo sát số liệu tại công ty

VD: Tính Lương phải trả cho công nhân trực tiếp thì công tại công trình

sửa chữa điện tại trường ĐH Y Hải Phòng

Ngày 28/11Tổng Lương phải trả cho công nhận làm tại công trình là :

13.823.000 đồng.

Kế Toán nghi:

Nợ 622(yhp): 13.823.000

Có 334:

13.823.000

Các khoản trích theo lương :

Nợ 622:

3.179.290

Nợ 334: 1.313.185

Có 338: 4.492.475

Tổng Lương Phải cho công nhân là :12.509.815 đồng

50B¸O C¸O TæNG QUAN(Bảng chấm công và bảng thanh toán lương dùng cho công nhân trực tiếp thi công)

Mẫu số 02 – LĐTL

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNTổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

TỔ CÔNG NHÂN: PHẠM NGỌC NGHĨABẢNG CHẤM CÔNGSTT

1

2

3HỌ VÀ TÊN

Phạm Ngọc Nghĩa

Nguyễn Thế Hiền

Nguyễn Thế ToảnTháng 11 năm 2013

Bộ Phần Trực Tiếp Thi công công trình tại ĐH Y Hải Phòng

NGÀY TRONG THÁNG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x

X

X

x

X

x

x

X

x

X

X

x

X

x

x

x

X

x

X

X

x

X

x

x

X

XKÝ HIỆU CHẤM CÔNG

Lương sản phẩm : K

Nghỉ phép: P

Lương thời gian: +

Nghỉ không lý do: O

Nghỉ bù: B

Nghỉ không lương: RoNgười duyệt

(Ký, họ tên)11

x

x

xPhụ trách bộ phận

(Ký, họ tên).......

.......

.......

.......31

x

xTỔNG

27

27

27Người chấm công

(Ký, họ tên)51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 K toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng

Tải bản đầy đủ ngay(84 tr)

×
x