Tải bản đầy đủ - 60 (trang)
CHƯƠNG 3 LẬP PHƯƠNG ÁN KINH DOANH XUẤT KHẨU

CHƯƠNG 3 LẬP PHƯƠNG ÁN KINH DOANH XUẤT KHẨU

Tải bản đầy đủ - 60trang

ỏn K thut nghip v Ngoi ThngGVHD : Phm Th Phng Mai+ Hng húa xut khu, nhp khu theo giy phộp, thng nhõn mun xut

khu, nhp khu phi cú giy phộp ca B Thng mi hoc cỏc B qun lý chuyờn

ngnh.

+ Hng húa xut khu, nhp khu phi bo m cỏc quy nh liờn quan v

kim dch ng thc vt, an ton v sinh thc phm v tiờu chun, cht lng, phi

chu s kim tra ca cỏc c quan qun lý nh nc chuyờn ngnh trc khi thụng

quan.

+ Cỏc hng húa khỏc khụng thuc Danh mc cm xut khu, tm ngng xut

khu, hng hoỏ cm nhp khu, tm ngng nhp khu v cỏc hng húa khụng thuc

quy nh ti cỏc khon 1, 2 iu ny, ch phi lm th tc thụng quan ti Hi quan ca

khu.

- Cn c vo iu 5 Chng 2 v hng húa cm xut khu, nhp khu: Hng

húa cm xut khu, cm nhp khu thc hin theo quy nh ti cỏc vn bn phỏp lut

hin hnh v Danh mc hng húa cm xut khu, cm nhp khu quy nh ti Ph lc

I ban hnh kốm theo Ngh nh ny. Vic cho phộp xut khu, nhp khu hng húa

thuc Danh mc hng húa cm xut khu, cm nhp khu quy nh ti Ph lc I ban

hnh kốm theo Ngh nh ny do Th tng Chớnh ph quyt nh, tr trng hp quy

nh ti Khon 3 iu ny. Hng húa thuc Danh mc hng húa cm nhp khu c

cỏc B, c quan ngang B xem xột cho phộp nhp khu trong cỏc trng hp c th

theo nguyờn tc v quy nh sau õy:

a) Nhp khu hng húa nghiờn cu khoa hc: Cỏc B, c quan ngang B

xem xột, gii quyt theo phõn cụng v quy nh ti Ph lc I ban hnh kốm theo Ngh

nh ny.

b) Nhp khu hng húa vin tr nhõn o: B Cụng Thng xem xột, gii quyt

trờn c s ngh ca c quan cú thm quyn theo quy nh ca phỏp lut.

c) Hng húa quy nh ti im a v b Khon ny l hng húa khụng gõy ụ

nhim mụi trng, khụng lõy lan dch bnh, khụng nh hng sc khe con ngi, an

ton giao thụng, an ninh, quc phũng, trt t xó hi v khụng nh hng xu n o

c, thun phong m tc ca Vit Nam.

Sinh viờn : Nguyn Th Thỳy Hiờn Mó SV :43895

Lp

: KTN52 H220ỏn K thut nghip v Ngoi ThngGVHD : Phm Th Phng Maid) Cn c phõn cụng ti Ph lc I ban hnh kốm theo Ngh nh ny v quy

nh ca phỏp lut cú liờn quan, cỏc B, c quan ngang B ban hnh vn bn quy nh

v danh mc hng húa c th theo ỳng mó s HS trong Biu thu xut khu, thu

nhp khu.

- Cn c vo ph lc 1: "danh mc hng hoỏ cm xut khu, cm nhp

khu", mt hng go khụng nm trong danh mc trờn, do ú c xut khu.

Cn c Ngh nh s 109/2010/N- CP do Th tng Chớnh ph ban hnh ngy

4/11/2010 quy nh v kinh doanh xut khu go.

Cn c vo quyt nh s 6139/Q- BCT do B trng B Cụng Thng kớ

ngy 28/8/2013 v vic phờ duyt thng nhõn kinh doanh xut khu go.

Cn c vo cỏc vn bn phỏp quy khỏc ca chớnh ph quy nh chi tit v hot

ng xut nhp khu núi chung cng nh mt hng nụng sn núi riờng.

Cn c vo Ch th 08/CT-BCT nm 2014 tng cng cụng tỏc thụng tin

thtrng, xỳc tin thng mi, phỏt trin th trng, y mnh xut khu, tiờu th

thúc, go trong thi gian ti do B Cụng thng ban hnh :

Mt s nhim v c th ti th trng chõu Thỏi Bỡnh Dng :

- Ch trỡ, phi hp vi Cc Xut nhp khu v cỏc c quan, t chc liờn quan

theo dừi, h tr doanh nghip u mi c ch nh thc hin Bn Ghi nh thng

mi go ó ký vi Phi-lớp-pin, In-ụ-nờ-xi-a.

- Ch trỡ, phi hp vi Cc Xut nhp khu v cỏc c quan liờn quan trao i vi

c quan cú thm quyn ca Trung Quc, Ma-lai-xia v ụng Ti-mo xỳc tin m phỏn

ký tha thun thng mi go.

- Ch trỡ, phi hp Thng v Vit Nam ti Trung Quc. Hng Kụng tip tc ụn

c phớa Trung Quc b sung, cp nht y thụng tin (bao gm phng thc liờn

h) v danh sỏch doanh nghip Trung Quc c cp hn ngch nhp khu go hng

nm; h tr, t chc hot ng xỳc tin xut khu go ti th trng Trung Quc, Hng

Kụng v cỏc nc/vựng lónh th trong khu vc.

- Ch o Thng v, Chi nhỏnh Thng v Vit Nam ti khu vc chõu - Thỏi

Bỡnh Dng:

Sinh viờn : Nguyn Th Thỳy Hiờn Mó SV :43895

Lp

: KTN52 H221ỏn K thut nghip v Ngoi ThngGVHD : Phm Th Phng Mai+ Theo dừi, ỏnh giỏ nhu cu nhp khu, c ch qun lý vic nhp khu go cp

Trung ng v a phng ca Trung Quc c bit cỏc a phng cú chung biờn gii

t lin vi Vit Nam.

+ Theo dừi, tỡm hiu thụng tin v cỏc doanh nghip Trung Quc hot ng trong

lnh vc xut nhp khu go tỡm hiu phng thc giao dch, s lng, i tỏc nhp

khu t phớa Vit Nam.

- Ch o Thng v Vit Nam ti Hn Quc tỡm hiu thụng tin v vic thay i

c ch nhp khu go ca Hn Quc.

Cỏc thng nhõn kinh doanh xut khu go

- Thc hin cỏc quy nh ca phỏp lut v kinh doanh xut khu go; chp hnh

ch o, iu hnh ca c quan cú thm quyn; ỏp dng cỏc bin phỏp phự hp

nõng cao cht lng, hiu qu hot ng thu mua, tm tr, bo qun, ch bin v xut

khu go.

- Trin khai xõy dng vựng nguyờn liu hoc hp tỏc, liờn kt, t hng vi h

nụng dõn trng lỳa theo ch o ca Th tng Chớnh ph ch ng ngun cung,

kim soỏt cht lng, tng bc nõng cao cht lng sn phm go v xõy dng

thng hiu go Vit Nam trờn th trng quc t.

- Xõy dng k hoch c th tng bc nõng cao nng lc sn xut, kinh doanh;

xõy dng, bi dng i ng cỏn b, nhõn viờn lm nghip v xut nhp khu, cụng

tỏc th trng, marketing theo hng chuyờn nghip; chỳ trng o to, bi dng

nõng cao k nng nm bt khai thỏc thụng tin th trng, m phỏn, ký kt thc hin

hp ng, x lý tranh chp thng mi quc t.3.2. C s thc t

3.2.1.Order ca khỏch hng

a.Th cho hng

FROM : AN GIANG IMPORT- EXPORT COMPANY

Sinh viờn : Nguyn Th Thỳy Hiờn Mó SV :43895

Lp

: KTN52 H222ỏn K thut nghip v Ngoi ThngGVHD : Phm Th Phng MaiAddress : 1, Ngụ Gia T, M Long ward,Long Xuyờn city , An Giang province, Vit

Nam.

Tel : 84-(0)076-3842625

Fax : 84-(0)076-384.32.39

Viet Nam.11thMarch,2014SELL OFFEROur company specializes supplying high quality rice.Price is reasonable.We hope to

receive your order.

Your sincerely

General director

b. Cụng ty nhn c order t cụng ty MTC Company Limited

From :MTC Ltd.

Add :Postfach 1625, Plugstrasses

289490 Vladivostakani,Malayxia

Tel :41.75522345.5440

Fax :41.75522345.5440

Malayxia, 11th April,2014

ORDER

To : AN GIANG IMPORT- EXPORT COMPANY

Address : 1, Ngụ Gia T, M Long ward,Long Xuyờn city , An Giang province, Viet

Nam.

Tel : 84-(0)076-3842625

Fax : 84-(0)076-384.32.39

Dear Sir,

We have learnt fromMTC Ttd, you are the leader in supplying rice in your country.

At present we are very much interested in importing your supplying and look for ward

to cooperating with you with:

Commodity: Vietnamese white rice.

Quantity: 150.000 MT (more or less 5%).

Sinh viờn : Nguyn Th Thỳy Hiờn Mó SV :43895

Lp

: KTN52 H223ỏn K thut nghip v Ngoi ThngGVHD : Phm Th Phng MaiUnit price: 405 USD /MT FOB An Giang port, Viet Nam (Incoterm 2010).

Quality:

- Brokens: 15% max.

- Moisture: 14%.

- Foreign matter: 0.4%

Time of shipment: Within 45 days after receiving L/C.

Payment: By Irrevocable and transferable L/C 100% at sight for full contract value in

US Dollar.

We are looking forward to hearing from you.Yours faithfully

Director.Sinh viờn : Nguyn Th Thỳy Hiờn Mó SV :43895

Lp

: KTN52 H224ỏn K thut nghip v Ngoi ThngGVHD : Phm Th Phng Maic. n t hng t Malayxia.

From : Berms Co.,Ltd

Add : No.1508-1510 Star House,

Salisbury Road, Kowloon , Malayxia

Tel : 81530848955992

Malayxia, 11th April,2014

ORDER

To : AN GIANG IMPORT- EXPORT COMPANY

Address : 1, Ngụ Gia T, M Long ward,Long Xuyờn city , An Giang province,

Vit Nam.

Tel : 84-(0)076-3842625

Fax : 84-(0)076-384.32.39

Dear Sir,

Thank you very so much for your offer. We are interested in the goods and hope to buy

sucessfully that

Commodity: Vietnamese white rice.

Quantity: 120.000 MT (more or less 5%).

Unit price: USD 410/MT FOB An Giang port, Viet Nam (Incoterm 2010).

Quality:

- Brokens: 15% max.

- Moisture: 14%.

- Foreign matter: 0.4%

Time of shipment: Within 45 days after receiving L/C.

Payment: By Irrevocable and transferable L/C 100% at sight for full contract value in

US Dollar.

We are looking forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Director.Sinh viờn : Nguyn Th Thỳy Hiờn Mó SV :43895

Lp

: KTN52 H225ỏn K thut nghip v Ngoi ThngGVHD : Phm Th Phng Maic, Nhn n t hng t Trung Quc

From : TETRACY Co

Add :178/52-55 Soy Chokchaijong

Shanghai, China.

Tel : 0079.84707222

Fax : 0079.847072 22

China ,11th April,2014

ORDER

To : AN GIANG IMPORT- EXPORT COMPANY

Address : 1, Ngụ Gia T, M Long ward,Long Xuyờn city , An Giang province,

Vit Nam.

Tel : 84-(0)076-3842625

Fax : 84-(0)076-384.32.39

Dear Sir,

Thank you very so much for your offer. We are interested in the goods and hope to buy

sucessfully that

Commodity: Vietnamese white rice.

Quantity: 150 000 MT (more or less 5%).

Unit price: USD 410 /MT FOB An Giang port, Viet Nam (Incoterm 2010).

Quality:

- Brokens: 15% max.

- Moisture: 14%.

- Foreign matter: 0.4%

Time of shipment: Within 45 days after receiving L/C.

Payment: By Irrevocable and transferable L/C 100% at sight for full contract value in

US Dollar.

We are looking forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Director.Sinh viờn : Nguyn Th Thỳy Hiờn Mó SV :43895

Lp

: KTN52 H226ỏn K thut nghip v Ngoi ThngGVHD : Phm Th Phng Mai3.2.2. Kt qu nghiờn cu th trng.

3.2.2.1. Nghiờn cu th trng trong nc

Go úng vai trũ quan trng nht trong cỏc mt hng nụng sn Vit Nam, v

an ninh lng thc, lao ng v tin cụng nụng thụn, cỏc ngun thu t xut khu.

Lỳa go c trng trờn 1/2 din tớch t nụng nghip v s dng gn 80% lao ng

nụng thụn. Go ch yu l lng thc ti th trng trong nc, nhng cú ti 4 triu

tn, tng ng khong 25% tng sn lng ó c xut khu nm 2004, mang li

gn 1 t ụ la Hoa K, a go tr thnh mt trong nhng mt hng mang li ngun

thu ln nht cho Vit Nam, sau du m, hng may mc, dt may v da giy.

S quan tõm trc õy ca chớnh ph i vi an ninh lng thc, t ú tp

trung vo go, ó gim i do Vit Nam v c bn ó m bo an ninh lng thc cho

c quc gia: tiờu dựng go trong nc khỏ cao chim hn 75% tng sn lng. Vỡ vy,

tng cng a dng húa t nụng nghip v cỏc c ch th trng ó tr thnh nguyờn

tc nh hng chớnh sỏch hin nay.

Giỏ xut khu go ca Vit Nam thp hn so vi go t Hoa K v Thỏi Lan

nhng khong cỏch v giỏ ó gim trong nhng nm gn õy, cho thy s ci tin v

cht lng. Nhu cu trong nc trong nhng nm gn õy ó a dng hn, ũi hi cỏc

ging mi cú cht lng cao hn, c bit H Ni, Tp. HCM, v cỏc thnh ph ln

khỏc. Mt s loi go nh Tỏm Thm, Bc Thm, Nng Thm, Hi Hu hay go hu

có cú c cỏc th trng tim nng khụng ch trong nc m cũn cho c xut khu.

Cú mt s tr ngi tng cht lng, sn lng v nng sut mt go. Cỏc vn

chớnh ca nh sn xut go l tớnh bin ng cao ca thiờn nhiờn v quy mụ t

trng nh, gõy nh hng tiờu cc ti nng sut, chi phớ sn xut v li nhun khin

cho mt s nụng dõn b cụng vic ca mỡnh v c gng tỡm vic thnh ph. Kt qu

l Chớnh ph phi h tr thng nht li t ai nhm lm tng hiu qu t trng lỳa v

quy mụ t canh tỏc.

Cỏc u vo nh ging, phõn bún v thuc tr sõu rt tn kộm hoc cú cht

lng kộm. Hn na, ngi trng lỳa cng gp khú khn cú nhng loi ht ging

cú cht lng, v phi t sn xut ch yu cỏc loi ht ging. Nụng dõn mt s vựng,

c bit l min nỳi phớa Bc, nhp khu ht ging t Trung Quc, tuy nhiờn, ngun

cung khụng n nh. Nờn u t hn cho ging lỳa v tham gia vo cỏc vin nghiờn

Sinh viờn : Nguyn Th Thỳy Hiờn Mó SV :43895

Lp

: KTN52 H227ỏn K thut nghip v Ngoi ThngGVHD : Phm Th Phng Maicu gúp phn gii quyt vn ny. Mt tr ngi khỏc chớnh l giỏ ca cỏc u vo

khỏc nh phõn bún, thuc tr sõu tng nhanh v cao, khin cho chi phớ u vo tng

ỏng k. Mi õy Chớnh ph ó a ra cỏc chớnh sỏch v tr giỏ nhp khu cỏc ging

lỳa lai, bỡnh n giỏ phõn bún v gim chi phớ thy li.

Bng 2.1. Phõn tớch SWOT

im mnh

iu kin t nhiờn thớch hp cho vic

trng lỳa go

Lao ng nụng thụn di do

Chi phớ sn xut thp ti khu vc ng

bng sụng Mekong

Sn lng cao

Kinh nghim trng lỳa lõu i

Cỏc chớnh sỏch u tiờn ca Chớnh phC hi

Cỏc ging mi

Cỏc phng phỏp trng mi

M rng th trng do hi nhp kinh t

Cỏc u tiờn ca Chớnh ph trong vic

u t ci tin cụng ngh, ging, nghiờn

cu

Cỏc u tiờn ca Chớnh ph trong vic

phỏt trin k thut x lý sau thu hoch

v ch bin, cỏc dch v marketing.im yu

Nhy cm vi thiờn tai (hn hỏn, bóo)

Ph thuc nhiu vo ging t Trung

Quc

t canh tỏc nh l

Tn tht sau thu hoch ln

Kho cha v cỏc c s vt cht khỏc (xp

hng, cng) nghốo nn, khin cho phớ

giao dch cao

Khụng cú cỏc chớnh sỏch bỡnh n giỏ

Kờnh marketing hot ng khụng hiu

qu

Nh xut khu khụng tip cn c vi

cỏc ngun tớn dng vo mựa thu hoch

cao im

Go xut khu khụng cú thng hiu

T l go xut trc tip thp

Thỏch thc

Thiờn tai (hn hỏn, bóo)

Cnh tranh t cỏc nh xut khu khỏc,

c bit t Thỏi Lan, Trung Quc v nCnh tranh t cỏc nh xut khu tim

nng nh Campuchia v Myanmar

Cnh tranh t nhng cõy trng sinh li

nhiu hn

Giỏ u vo tng

Sn lng ang t mc trn, do ú cũn

ớt kh nng tng thờm

Li nhun cho ngi nụng dõn gimSinh viờn : Nguyn Th Thỳy Hiờn Mó SV :43895

Lp

: KTN52 H228ỏn K thut nghip v Ngoi ThngGVHD : Phm Th Phng MaiVi nn nụng nghip lỳa nc,tri qua bao nhiờu nm nhn ra c nhiu kinh nghim

cng nh thỏch thc v c hi ngy nay mt hng lỳa go ó tr thnh mt trong

nhng mt hng xut khu ch lc ca Vit Nam . Nh cú iu kin thiờn nhiờn thun

li cựng vi truyn thng trng lỳa nc ú mang li ngun lng thc di do cho

t nc.Tn dng nhng li th ny Vit Nam ó tp trung u t vo lnh vc quan

trng ny.Tng sn lng i vi cỏc nụng h nh bng cỏch u t cụng ngh , m

rng quy mụ sn xut cú hng húa.Hin i húa th trng go Vit Nam bng

cỏch khuyn khớch thõm nhp th trng ni a tr cao.

Chớnh ph a ra cỏc chớnh sỏch tt hn cho ngnh xut khu trong nc.Trong

nhng nm gn õy do tỡnh hỡnh thi tit cú nhng bin i tht thng gõy khụng ớt

vt v cho ngi nụng dõn.C cu sn lng lng thc ó chuyn dch theo hng

tớch cc : va a dng húa va tng cht lng sn phm ỏp ng tt hn yờu cu

th trng trong nc v xut khu.Sn lng lỳa tip tc phỏt trin theo hng hng

húa : gim dn din tớch , tng nng sut v cht lng lỳa go.Trên thế giới chất lợng gạo của Việt Nam đã đợc khẳng định qua các năm, càng ngày

gạo Việt Nam càng đứng vững trên thị trờng thế giới.Thị trờng nhập

khẩu gạo của Việt Nam ngày càng đợc mở rộng từ 20 nớc lên 80 nớc ở

khắp các Châu lục nh hiện nay.

Trong nhng nm qua th trng lỳa go din ra nh sau :

a.Th trng xut nhp khu go nm 2012.

Mựa v 2011/12, nc ta xut khu 7,72 triu tn go trong tng sn lng 27,15 triu

tn, tip tc gi v trớ th hai trờn th gii v xut khu go, sau n . Theo Hip hi

Lng thc Vit Nam, tng kim ngch xut khu go nc ta t 3,45 t ụ la M.

xut khu go ca nc ta mựa v 2012 gim xung cũn 7,4 triu tn, do sc ộp cnh

tranh t n v Thỏi Lan cng nh nhu cu ti mt s th trng truyn thng nh

Philippines, Indonesia st gim.Hip hi Lng thc Vit Nam tip tc duy trỡ cỏc

quy nh v ng ký xut khu go v giỏ xut khu ti thiu (MEP) trờn c s cỏc

quy nh mi ca Chớnh ph v xut khu go Ngh nh s 109/2010/N-CP ngy

04 thỏng 11 nm 2010 ca chớnh ph v kinh doanh xut khu go.

Chõu l th trng nhp khu go ln nht ca Vit Nam, chim 77,7% tng lng

go xut khu ca c nc (tng ng 6 triu tn). Nm 2012, Indonesia,

Sinh viờn : Nguyn Th Thỳy Hiờn Mó SV :43895

Lp

: KTN52 H229ỏn K thut nghip v Ngoi ThngGVHD : Phm Th Phng MaiPhillipines v Malaysia vn tip tc l ba th trng nhp khu truyn thng. Tim

nng tiờu th go ca cỏc th trng ny vn cũn khỏ ln.

Hỡnh 3. Sn lng xut khu go nm 2010,2011,2012b.Th trng xut nhp khu go nm 2013

Nm 2013 l mt nm khú khn ca nhiu ngnh, nhiu lnh vc kinh t. V mc dự

xut khu c ỏnh giỏ l im sỏng ca bc tranh kinh t 2013 song xut khu go

li st gim mnh m. S liu mi nht ca B NN&PTNT cho bit, nm 2013, xut

khu go ó gim c lng v cht .C th, theo thng kờ ca B NN& PTNT, khi

lng xut khu go ca Vit Nam nm 2013 c t 6,61 triu tn, vi tng giỏ tr l

2,95 t USD, gim 17,4% v khi lng v gim 19,7% v giỏ tr so vi nm

2012.Theo B NN&PTNT, giỏ go xut khu trung bỡnh 11 thỏng u nm 2013 ch

t mc 441,2 USD/tn, con s ny ó gim 3,4% so vi cựng k nm 2012.

Nguyờn nhõn dn n s st gim v kim ngch xut khu go ca nc ta trong nm

2013 l do s gim mnh v nhu cu t cỏc th trng truyn thng nh Malaysia,

Philippines v Indonesia. S st gim mnh nht c ghi nhn ti th trng

Indonesia khi quc gia ny tt xung v trớ th 7 v nhp khu go t Vit Nam so vi

v trớ th 3 nm 2012. Tng t, Philippines gim t v trớ nh nhp khu go ln th 2

ca Vit Nam nm 2012 xung v trớ th 5 nm 2013. Malaysia tip tc l th trng

Sinh viờn : Nguyn Th Thỳy Hiờn Mó SV :43895

Lp

: KTN52 H230Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 LẬP PHƯƠNG ÁN KINH DOANH XUẤT KHẨU

Tải bản đầy đủ ngay(60 tr)

×