Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
CHƯƠNG I : KHÁI QUÁT VỀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ( CEO)

CHƯƠNG I : KHÁI QUÁT VỀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ( CEO)

Tải bản đầy đủ - 22trang

Tiểu luận môn học QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch hội đồng quản trị có nên đồng thời là CEO không?- Trong phần lớn doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, nhà điều hành phải làm quá

nhiều việc nhưng hầu hết lại không phải việc của mình. Một điều kiện mang tính đặc

thù là đại đa số doanh nghiệp Việt Nam đang ở quy mô vừa và nhỏ, chưa có sự tách

biệt rõ ràng về quyền sở hữu và quyền quản lý nên chủ doanh nghiệp vừa là người

sở hữu vừa là người quản trị, điều hành.

- Vì vậy, ngoài kiêm nhiệm nhiều chức năng và phải ôm đồm quá nhiều việc, họ

cũng chưa có điều kiện, thời gian để trang bị kiến thức đầy đủ về lĩnh vực này. Mặt

khác, để trở thành một nhà quản trị, điều hành giỏi, ngoài chuyện được học hành,

đào tạo bài bản, còn có những yêu cầu thuộc về tố chất bẩm sinh. Do đó, không phải

bất kỳ ai cũng có thể trở nên chuyên nghiệp được trong vai trò của một CE

1.1.2. Nghĩa vụ và quyền hạn của CEO

- Là người định hướng CHIẾN LƯỢC và chỉ đạo triển khai thực hiện các chiến

lược của công ty trung hạn và dài hạn.

- Là người chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị của công ty và chịu trách

nhiệm với pháp luật, nhân viên, khách hàng và xã hội.

- Là người thiết lập hệ thống quản lý, điều hành cho toàn bộ hoạt động của công

ty.

- Là người đứng đầu xây dựng văn hóa của công ty.

- Là người quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự của công ty.

- Là người chịu trách nhiệm cuối cùng về sự sống còn của công ty thông qua

quản lý tài chính (tiền bao gồm quỹ tiền mặt, thu, chi, lợi nhuận, đầu tư và thuế nhà

nước).

- Là người nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ của công ty.Học viên: Nguyễn Thị Dịu – Lớp QLKT2014 Nhóm 4Trang 4Tiểu luận môn học QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch hội đồng quản trị có nên đồng thời là CEO không?- Và nhiều công việc khác...

1.2.Vai trò của CEO- CEO có vai trò rất lớn đối với doanh nghiệp. Với các tổ chức đầu tư tài chính

chuyên nghiệp, khi quyết định đầu tư vào đâu thì họ phải xét tới năng lực ban lãnh

đạo ở đó, trước hết là năng lực của các CEO. Trên sàn giao dịch chứng khoán, thì

CEO cũng có ảnh hưởng nhất định tới cổ phiếu. CEO có thể ảnh hưởng tới mọi hoạt

động kinh doanh, quản lý và các mối quan hệ của doanh nghiệp. Vì vậy, với các

CEO có năng lực thì cơ hội thăng tiến rất lớn và được đánh giá rất cao. Giữa các

doanh nghiệp luôn tồn tại một cuộc chiến “giành giật” những CEO tài năng có khả

năng lãnh đạo công ty. Và đây chính là một trong những cơ hội để các CEO thử sức

và thể hiện khả năng của mình.

- Xét ở tầm quốc gia, thực tiễn phát triền ở khắp các nước đã cho thấy nỗ lực

của cộng đồng các nhà quản lý ở tất cả các cấp là nhân tố quyết định sự bền vững,

sức mạnh cạnh tranh, sự phát triển và niềm kiêu hãnh của mỗi quốc gia. Với vai trò

quan trọng đó, nên các nhà quản lý có nhiều cơ hội phát triển cá nhân và cơ hội đóng

góp vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia nói chung

1.3.Điều kiện để trở thành CEO chuyên nghiệpMột nhà điều hành chuyên nghiệp đòi hỏi phải có cả những năng khiếu bẩm sinh và

một quá trình học tập có định hướng. Về cơ bản, có 6 điều kiện để trở thành một Pro

CEO như sau:

-Những tố chất cần thiết: Chỉ số thông minh, nhạy cảm, vượt khó cao, có óc tưduy chiến lược (tư duy tổng hợp, phân tích, hệ thống, sáng tạo, logic), tính cách

nhanh nhạy, mạnh mẽ, kiên nhẫn, quyết đoán, có thần thái, thiên hướng, uy lực của

người chỉ huy...

-Phải trang bị những kiến thức nền tảng về khoa học quản trị. Đây được xemnhư phần “móng” để tạo nền tảng tiếp thu, xây dựng “ngôi nhà kiến thức” về lĩnh

vực này.Học viên: Nguyễn Thị Dịu – Lớp QLKT2014 Nhóm 4Trang 5Tiểu luận môn học QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch hội đồng quản trị có nên đồng thời là CEO không?- Phải luôn luôn cập nhật kiến thức quản trị mới, tự đào sâu, tự tìm tòi nghiên

cứu. Đây được ví như một quá trình học tập không ngừng nghỉ. Các Pro CEO quốc

tế hằng năm luôn dành thời gian để đi học và trao đổi những kiến thức mới mẻ.

- Phải trải nghiệm càng nhiều thứ, nhiều nghề, nhiều việc, nhiều môi trường,

hoàn cảnh khác nhau càng tốt. Vì là nghề “dụng nhân”, tiếp xúc, quản lý nhiều con

người thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau trong bộ máy công ty mình, nên

nhà điều hành không chỉ cần kinh nghiệm về chuyên môn, mà còn cần cả vốn sống,

thông hiểu về con người, về xử thế.

- Phải có sức khỏe dẻo dai để có thể “chiến đấu” bền bỉ, chịu đựng áp lực và

thách thức rất lớn trong nghề “khốc liệt” này.

- Phải có khả năng “tu thân”, để “tề việc”, “trị công ty” và “bình thị trường

CHỦ TỊCH HĐQT

1.3.1. Khái niệm về chủ tịch HĐQT

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị của công ty

cổ phần. Là người đứng đầu Hội đồng quản trị nhưng theo Luật doanh nghiệp năm

2005 thì Chủ tịch hội đồng quản trị không chỉ được Hội đồng quản trị bầu theo

nguyên tắc bầu dồn phiếu trong số các thành viên hội đồng quản trị đại diện cho

quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị mà Chủ tịch Hội đồng quản trị còn được

cả Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp để đại diện cho quyền lợi của đa số các cổ

đông.

- Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị bầu trong số các

thành viên Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm

trước Hội đồng quản trị trong suốt nhiệm kỳ của mình còn nếu Chủ tịch Hội đồng

quản trị mà được Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp thì Chủ tịch Hội đồng quản trị

chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong suốt nhiệm kỳ của mình.

- Với quy định tuy mang tính linh hoạt về việc bầu ra người đứng đầu Hội đồng

quản trị nhưng lại dẫn đến tình trạng xung đột về mặt lợi ích cũng như việc Chủ tịch

Học viên: Nguyễn Thị Dịu – Lớp QLKT2014 Nhóm 4Trang 6Tiểu luận môn học QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch hội đồng quản trị có nên đồng thời là CEO không?Hôi đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra thực hiện đúng theo các quyền và

nghĩa vụ mà pháp luật Doanh nghiệp quy định là rất khó. Chính vì vậy, điều lệ công

ty nên quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu trong số các

thành viên Hội đồng quản trị để tránh xung đột lợi ích cũng như tạo điều kiện thuận

lợi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện được đầy đủ các quyền và nghĩa vụ

theo quy định của pháp luât.

1.4.2. Các quyền và nghĩa vụ của chủ tịch HĐQT

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc

họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị;

- Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;

- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

- Chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

- Nếu trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì phải làm ủy quyền

bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ

tịch hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. Nếu trong trường hợp không

có ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm được việc thì các thành viên

còn lại có thể tiến hành bầu một người khác trong số các thành viên Hội đồng quản

trị tạm thời giữa chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quán bán.

Như vậy, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị,

được bầu trực tiếp từ Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội

đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định để đảm bảo cho suốt

quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị.Học viên: Nguyễn Thị Dịu – Lớp QLKT2014 Nhóm 4Trang 7Tiểu luận môn học QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch hội đồng quản trị có nên đồng thời là CEO không?CHƯƠNG II: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CEO, HAI HAY MỘT

2.1. So sánh tầm ảnh hưởng của Chủ tịch Hội đồng quản trị và CEO

- Quyền hành của chủ tịch được quy định trong Luật Doanh nghiệp và của

tổng giám đốc ở trong bản điều lệ công ty. Bản sau là sự đồng ý giữa các cổ đông

trong khuôn khổ Luật Doanh nghiệp. Khi Luật Doanh nghiệp cho công ty hành động

như một người (pháp nhân) thì luật làm hai việc chính. Một là quy định (i) trách

nhiệm của công ty đối với các người thứ ba (chính quyền, người lao động, chủ nợ…)

và (ii) ràng buộc công ty vào các trách nhiệm ấy. Hai là, ấn định cơ cấu tổ chức của

công ty nhưng cho phép các cổ đông sắp xếp nó trong bản điều lệ. Bằng bản điều lệ,

công ty cụ thể hóa Luật Doanh nghiệp vào trường hợp của mình. Gọi là công ty

nhưng nó vô hình. Nó là con ma! Xin nhớ. bản điều lệ vẽ nên hình hài của nó. Bản

ấy chi tiết hóa quyền hành của chủ tịch và tổng giám đốc đồng thời tuyên bố cho mọi

người biết ai trong hai người này sẽ ràng buộc được “con ma” vào trách nhiệm của

nó; tức là ai sẽ phát biểu, sẽ cam kết thay cho công ty. . Một là khái niệm “người đại

diện theo pháp luật của công ty”. Hai là sự phân biệt giữa những công việc nằm bên

trong công ty; vấn đề nội bộ; và sự giao tiếp giữa công ty với bên ngoài; vấn đề

ngoại vi. Đối với công việc ngoại vi, người ngoài chỉ biết và chỉ cần biết “người đại

diện theo pháp luật” là ai để bắt con ma chịu trách nhiệm. Người ngoài không cần

biết chủ tịch hay tổng giám đốc ai có nhiều quyền hơn ai, mà là “nắm ai để túm công

ty”. Sở dĩ vậy là vì khi bị thiệt hại và họ đòi công ty bồi thường thì chính công ty

phải xuất tiền quỹ của mình ra đền chứ không phải chủ tịch hay tổng giám đốc. Vậy,

đối với người ngoài công ty, về mặt pháp lý, chủ tịch hay tổng giám đốc như nhau, ai

là đại diện pháp lý thì mới hơn, hiểu theo ý nghĩa của sự ràng buộc. Người ngoài

nhìn họ mà thấy họ khác nhau là vì cái uy họ có. Chỉ như thế. Đối với những người

trong nội bộ công ty thì hai người kia là người có quyền và họ khác nhau. Để xác

định quyền hành của chủ tịch hay tổng giám đốc, ta cần phân biệt tư cách của một

người khi đối diện với họ. Tư cách là cách nói khác của “địa vị pháp lý”. Thí dụ, ông

A làm việc cho công ty Vina, ông ta có hai tư cách: (i) người lao động đối với côngHọc viên: Nguyễn Thị Dịu – Lớp QLKT2014 Nhóm 4Trang 8Tiểu luận môn học QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch hội đồng quản trị có nên đồng thời là CEO không?ty Vina, là người sử dụng lao động; (ii) là nhân viên kế toán trong phòng kế toán của

công ty Vina. Khi ở vị trí (ii) ông A phải biết quyền hành của chủ tịch và tổng giám

đốc, ai cao hơn ai để góp sáng kiến. Ông được chỉ dẫn về điều này khi mới gia nhập

công ty. Thế nhưng, khi bị cho nghỉ việc một cách sai trái, thì ông A thay đổi tư cách

từ (ii) sang (i). Ông trở thành người lao động, do luật lao động ban cho. Ở vị trí này,

ông A chỉ cần biết chủ tịch hay tổng giám đốc là đại diện pháp lý để thưa công ty ra

tòa và để tòa gửi giấy triệu tập người đại diện này. Trong đơn, ông A phải nói rõ với

tòa án là: “ Tôi kiện công ty Vina, do ông Y, tổng giám đốc làm đại diện”. Phải ghi

rõ như thế nếu không “con ma” nó sẽ chối bay, vì nếu giấy gửi mà chỉ ghi tên công

ty thì sau này ai trong công ty cũng có thể nói “công ty không hề nhận được; nếu đã

gửi thì gửi cho ai chứ”. Ai nói thay cho con ma? Đó mới chính là vấn đề, chứ không

phải ai nhiều quyền hơn ai. Tóm lại để biết chủ tịch và tổng giám đốc ai có quyền

hơn ai thì ta phải phân biệt tư cách của mình, sự việc nằm trong nội bộ hay ngoại vi

của công ty. Nếu ở trong nội bộ thì xem về quyền của mỗi người trong bản điều lệ,

hay các quy định về quản lý và điều hành của công ty. Nếu là ngoại vi thì xem bản

điều lệ để biết ai là đại diện pháp lý của công ty mà “túm tóc công ty” sau này. Đối

với người ở bên ngoài của công ty, một bà chủ tịch có nhiều quyền hành trong công

ty mà không là người đại diện pháp lý thì bà ta chẳng là gì! Tất nhiên không kể khi

bạn… quên đường về! Nhưng nếu bà kia kiêm luôn “đại diện pháp lý” thì sẽ có cơ

hội nhận được nhiều giấy triệu tập lúc công ty thiếu nợ. Đến đây ắt có vị hỏi: “Vậy

chủ tịch phải là gì cho xứng đáng với quyền cao chức trọng của họ?”. Ta sẽ bàn về

trách nhiệm. Khi đề cập “người đại diện pháp lý” tức là nói đến trách nhiệm của

công ty. Công ty chịu trách nhiệm với những người ở bên ngoài, chứ không phải chủ

tịch hay tổng giám đốc. Xe chở ông chủ tịch đụng người đi đường, công ty đền cho

nạn nhân, chủ tịch vô can; nhưng nếu ông là chủ xe thì… xin bỏ tiền ra. Công ty nó

vô hình nên không thể vi phạm luật hình sự; do vậy trách nhiệm của nó, nói nghe thì

sợ lắm, nhưng thực sự chỉ là đền cho người ta bằng tiền. Chịu trách nhiệm đối với nó

có nghĩa là xuất tiền ra! Vậy công ty phải có cách nào kiểm soát việc mình xuất tiền

chứ! “Chỉ trong những trường hợp nào đấy tôi mới xuất tiền thôi” nó bảo! Từ yêuHọc viên: Nguyễn Thị Dịu – Lớp QLKT2014 Nhóm 4Trang 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I : KHÁI QUÁT VỀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ( CEO)

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×