Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Thiên Đại Lộc như sau:

Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Thiên Đại Lộc như sau:

Tải bản đầy đủ - 69trang

Chức năng cụ thể của một số phòng ban trong Công ty cổ

phần Thiên Đại Lộc :

- Tổng giám đốc: Điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất

kinh doanh của công ty và chịu mọi trách nhiệm với công ty.

- Phó tổng giám đốc: Là ngời giúp cho giám đốc trong

việc chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh và mọi hoạt

động khác của công ty. Khi giám đốc đi vắng có uỷ quyền

cho phó giám đốc chịu trách nhiệm trớc toàn công ty.

- Phòng tổ chức hành chính: Có nhiệm vụ xây dựng

định mức trả lơng từng loại sản phẩm đối với công nhân sản

xuất và hệ số bậc lơng với nhân viên quản lý công ty, xây

dựng quỹ lơng, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho

ngời lao động.

- Phòng kế toán thống kê tài chính: Có nhiệm vụ xây

dựng kế hoạch tài chính, theo dõi toàn bộ thu nhập từ hoạt

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức ghi chép

những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động,

lập và gửi báo cáo tài chính cho các cơ quan chức năng, tổ

chức bảo quản lu trữ chứng từ.

- Phòng kế hoạch - kỹ thuật: Có nhiệm vụ tổng hợp cân

đối yêu cầu vật t, vật liệu cho phù hợp với sản xuất và tiêu thụ

sản phẩm. Lập kế hoạch sản xuất, sửa chữa, bảo dỡng định kỳ

máy móc thiết bị, xây dựng công trình công nghệ tạo ra sản

4phẩm.

- Phòng kỹ thuật công nghệ: có chức năng quản lý tài liệu,

tài liệu thiết kế, lắp đặt bổ sung thay thế, bảo trì sửa

chữa. Quản lý công nghệ sản xuất (Điện, công nghệ hoá học,

công nghệ cơ khí, nhiệt động, thuỷ lực, khí động).

- Xởng sản xuất: chịu trách nhiệm về an toàn lao động,

chất lợng sản phẩm, năng suất trong ka sản xuất. Tiếp nhận kế

hoạch sản xuất của phòng kỹ thuật, tổ chức quán triệt các chỉ

tiêu về an toàn, chất lợng, hiệu quả của kế hoạch

- Xởng cơ điện: thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa thiết

bị trong công ty. Thực hiện bảo dỡng thiết bị theo đúng lịch

trình từ phòng KT - CN cung cấp. Trực tiếp sửa chữa các sự cố

hỏng hóc trên dây chuyền và các cụm thiết bị phụ trợ theo yêu

cầu của xởng sản xuất, phòng kỹ thuật và dới sự giám sát của

phòng kỹ thuật.5PHầN 2

Tổ CHứCCÔNG TáC Kế TOáN TạI CÔNG TY Cổ PHầN THIÊN ĐạI

LộC2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty

Hiện nay, mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty

cổ phần Thiên Đại Lộc đợc lựa chọn theo mô hình tập trung nh

sau:

Sơ đồ 2.1. Bộ máy kế toán của Công ty cổ phần Thiên Đại

Kế TOáN TRƯởNGLộcPP.phụ trách VT và TTSPPP.phụ trách tổng hợp

Kế TOáN GIá THàNHKế TOáN VậT TƯKế TOáN TIềN MặT

Kế TOáN NGÂN HàNG

Kế TOáN CÔNG NợKế TOáN TIềN LƯƠNGKế TOáN TSCĐ-Chức năng và nhiệm vụ

Đứng đầu là kế toán trởng: Chịu trách nhiệm cao nhất vềcông tác kế toán tài chính tại công ty. Dới kế toán trởng có 2 phó

phòng kế toán: 1 ngời phụ trách về kế toán tổng hợp, 1 ngời

phụ trách về vật t và tiêu thụ sản phẩm.

Kế toán trởng: tổ chức thực hiện công tác kế toán trong

đơn vị, giúp ngời đại diện theo pháp luật của đơn vị giám sát

tài chính tại đơn vị kế toán, thực hiện các quy định của pháp

luật về kế toán, tài chính trong đơn vị, tổ chức điều hành

bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán và lập Báo cáo

tài chính.6Kế toán tổng hợp: Tổng hợp quyết toán toàn công ty, lập

báo cáo tài chính, tập hợp chi phí tính giá thành, kê khai quyết

toán thuế, theo dõi tài sản cố định.

Kế toán ngân hàng: Theo dõi công nợ với ngân hàng,

theo dõi và thanh toán vốn vay, tiền gửi ngân hàng.

Kế toán công nợ: Theo dõi kiểm tra các khoản phải thu

khách hàng các khoản nợ phải trả ngời bán và công nợ nội bộ.

Kế toán vật t, hàng hóa: Theo dõi hạch toán hàng tồn

kho và thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng.

Kế toán tiền lơng: Theo dõi thu, nộp bảo hiểm xã hội,

bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, căn cứ vào bảng chấm

công và đơn giá tiền lơng để tính toán tiền lơng cho toàn

công ty.

Kế toán giá thành: Tổ chức phân loại chi phí sản xuất

kinh doanh, tính giá thành sản phẩm, phân tích đánh giá

tình hình thực hiện chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán, hệ thống chứng

từ, tài khoản kế toán tại Công ty cổ phần Thiên Đại Lộc

2.2.1. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty cổ

phần Thiên Đại Lộc

- Chế độ kế toán Công ty cổ phần Thiên Đại Lộc áp dụng là chế

độ kế toán theo QĐ 15/2006 - BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài

Chính.

- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm

dơng lịch.

- Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng Việt Nam, đơn vị tính:

Đồng.

- Hình thức kế toán sử dụng: Nhật kí chung.

- Phơng pháp hạch toán Tài sản cố định:

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Thiên Đại Lộc như sau:

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×