Tải bản đầy đủ - 30 (trang)
Hiệu lực của hợp đồng thương mại

Hiệu lực của hợp đồng thương mại

Tải bản đầy đủ - 30trang

Học phần: Pháp luật trong kinh doanh

nhất đó chỉ được pháp luật công nhận và bảo vệ tại thời điểm phát sinh hiệu lực

của hợp đồng.

Theo nguyên tắc chung thì hợp đồng sẽ hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lực

pháp luật ngay từ thời điểm giao kết. Tuy nhiên pháp luật cũng dự liệu cho phép

một số trường hợp ngoại lệ mà theo đó hợp đồng phát sinh hiệu lực tại thời điểm

khác sau thời điểm giao kết, thể hiện qua cụm từ ngữ “ trừ trường hợp có thỏa

thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác” ở Điều 405 trên. Như vậy, pháp

luật tôn trọng sử thỏa thuận của các bên. Các bên có thể thỏa thuận về thời điểm

có hiệu lực của hợp đồng, có nghĩa là tự thỏa thuận thời điểm ý chí chung của

mình được pháp luật công nhận, bảo vệ. Điều này có lợi cho các bên trong

những trường hợp khi các bên mong muốn xác lập hợp đồng, nhưng còn do dự

vì còn bị lệ thuộc vào một số sự kiện khách quan có thể xảy đến. Các bên có thể

thỏa thuận về hiệu lực của hợp đồng theo rất nhiều cách thức đa dạng khác nhau

ví dụ như sau:

- Hợp đồng có hiệu lực vào một thời điểm sau khi giao kết, ví dụ 30 ngày

sau khi kí hợp đồng.

- Hợp đồng có hiệu lực trong một thời hạn nhất định, ví dụ trong vòng

một năm kể từ ngày được giao kết, quá thời hạn đó hợp đồng hết hiệu lực.

- Hợp đồng chỉ có hiệu lực khi một bên đã trả trước một phần giá thành,

hoặc khi một bên đáp ứng những điều kiện nhất định để cung ứng hàng hóa,

dịch vụ theo thỏa thuận, ví dụ có thâm niên và quy mô kinh doanh nhất định

trong một số lĩnh vực đấu thầu, ví dụ đấu thầu xây dựng cơ bản.

- Ràng buộc hiệu lực của hợp đồng vào những sự kiện pháp lý trong

tương lai.

- Hợp đồng chỉ có hiệu lực khi nếu nội dung của nó được phê duyệt bởi

một cơ quan thứ 3, ví dụ hợp đồng mua bán nhà đất chỉ có hiệu lực khi được

công chứng bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Hợp đồng phải tuân thủ những hình thức nhất định chí có hiệu lực khi đã

đáp ứng các yêu cầu về hình thức đó, ví dụ đã được lập bằng văn bản, hoặc văn

bản đã được công chứng, hoặc văn bản hợp đồng đã được đăng kí tại cơ quan

nhà nước có thẩm quyền.

10.2. Các điều kiện để hợp đồng thương mại có hiệu lực

Cũng tương tự như hợp đồng dân sự, một hợp đồng thương mại có hiệu

lực khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Người tham gia giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự.

Nội dung của hợp đồng thương mại19Học phần: Pháp luật trong kinh doanh

- Mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp

luật, không trái với đạo đức xã hội.

- Người tham gia giao kết hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện.

- Nếu pháp luật quy định hợp đồng phải tuân thủ những hình thức nhất

định, ví dụ phải được lập thành văn bản, hoặc văn bản đã được công chứng,

hoặc văn bản hợp đồng đã được đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì

hợp đồng chỉ có hiệu lực nếu tuân thủ các hình thức này ( Điều 122 BLDS

2005).

- Luật thương mại 2005

- Bộ luật dân sự 2005

- Luật trọng tài 2010

- Ngoài ra còn có một số văn bản pháp luật liên quan khác

11. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong kinh doanh, thương mại

Luật Thương mại không quy định cụ thể các điều kiện để hợp đồng có

hiệu lực. Vì vậy, khi xem xét hiệu lực của hợp đồng trong kinh doanh, thương

mại, cần dựa trên các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự quy định trong

Bộ luật dân sự. Căn cứ vào Bộ luật dân sự (Điều 122) và các quy định có liên

quan, có thể xác định một hợp đồng trong kinh doanh, thương mại có hiệu lực

khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Điều kiện chủ thể

Các chủ thể tham gia hợp đồng kinh doanh, thương mại phải có năng lực

chủ thể để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. Trong thực tiễn kinh doanh,

thương mại, chủ thể tham gia hợp đồng kinh doanh, thương mại chủ yếu là

thương nhân. Khi tham gia hợp đồng kinh doanh, thương mại nhằm mục đích lợi

nhuận, các thương nhân phải đáp ứng điều kiện có đăng ký kinh doanh phù hợp

với nội dung hợp đồng. Trường hợp mua bán hàng hóa, dịch vụ có điều kiện

kinh doanh, thương nhân còn phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh đó theo quy

định của pháp luật.

Đại diện hợp pháp của chủ thể hợp đồng có thể là đại diện theo pháp luật

hoặc đại diện theo ủy quyền. Khi xác định thẩm quyền giao kết hợp đồng kinh

doanh, thương mại, cần lưu ý quy định tai Điều 145 Bộ luật dân sự, theo đó khi

người không có quyền đại diện giao kết, thực hiện hợp đồng, sẽ không làm phát

sinh quyền, nghĩa vụ đối với bên hợp đồng được đại diện, trừ trường hợp được

người đại diện hợp pháp của bên được đại diện chấp thuận.

Nội dung của hợp đồng thương mại20Học phần: Pháp luật trong kinh doanh

- Điều kiện nội dung hợp đồng

+ Mục đích và nội dung của hợp đồng kinh doanh, thương mại không vi

phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

+ Hàng hóa, dịch vụ là đối tượng của hợp đồng không bị cấm kinh doanh

theo quy định của pháp luật. Tùy thuộc từng giai đoạn của nền kinh tế, xuất phát

từ yêu cầu quản lý nhà nước mà những hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh

được pháp luật quy định một cách phù hợp.

+ Các bên tham gia hợp đồng hoàn toàn tự nguyện

Việc quy định nguyên tắc giao kết hợp đồng nhằm đảm bảo sự thỏa thuận

của các bên phù hợp với ý chí thực của họ, hướng đến những lợi ích chính đáng

của các bên, đồng thời không xâm hại đến những lợi ích mà pháp luật cần bảo

vệ. Theo quy định của Bộ luật dân sự, việc giao kết hợp đồng nói chung và hợp

đồng kinh doanh, thương mại nói riêng phải tuân thủ theo các nguyên tắc: tự do

giao kết nhưng không trái pháp luật và đạo đức xã hội: Tự nguyện, bình đẳng,

thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.

- Điều kiện hình thức hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật

Để hợp đồng kinh doanh, thương mại có hiệu lực, hợp đồng phải được

xác lập theo những hình thức được pháp luật thừa nhận. Theo Điều 42 Luật

Thương mại, hợp đồng kinh doanh, thương mại được thể hiện bằng lời nói, bằng

vàn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

12. Hợp đồng vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệu.

- Hợp đồng vô hiệu là hợp đồng không thỏa mãn đầy đủ các điều kiện có

hiệu lực theo quy định của pháp luật.

+ Vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội;

+ Vô hiệu do giả tạo;

+ Vô hiệu do nhầm lẫn;

+ Vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa;

+ Vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình;

+ Vô hiệu do vi phạm quy định về hình thức;

- Tùy thuộc vào tính chất và mức độ của sự vô hiệu hợp đồng, hợp đồng

vô hiệu có thể phân chia thành:

+ Hợp đồng vô hiệu toàn bộ;

+ Hợp dồng vô hiệu từng phần;

Nội dung của hợp đồng thương mại21Học phần: Pháp luật trong kinh doanh

+ Hợp dồng vô hiệu tuyệt đối;

+ Hợp dồng vô hiệu tương đối;

- Xử lý hợp đồng vô hiệu: Hợp đồng vô hiệu không làm phát sinh quyền

và nghĩa vụ của các bên từ thời điểm giao kết. Các bên phải khôi phục lại tình

trạng ban đầu. Việc khôi phục lại tình trạng ban đầu được thực hiện theo quy

định sau:

+ Các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

+ Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường cho bên kia.

13. Giải quyết tranh chấp

Đối với việc lựa chọn giải quyết tại Trọng tài hay tại Toà án thì thoả thuận

phải phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể:

Trường hợp thứ nhất: Hợp đồng mua bán hàng hoá giữa các thương nhân

với các tổ chức, cá nhân khác không phải là thương nhân khi có tranh chấp thì

do Toà án có thẩm quyền giải quyết. Các bên không thể lựa chọn Trọng tài để

giải quyết theo Luật trọng tại 2010

Trường hợp thứ hai: Hợp đồng mua bán hàng hoá giữa thương nhân với

thương nhân khi có tranh chấp thì các bên có quyền lựa chọn hình thức giải

quyết tại Trọng tài hoặc tại Toà án; nếu có sự tham gia của thương nhân nước

ngoài thì các bên còn có thể lựa chọn một tổ chức Trọng tài của Việt Nam hoặc

lựa chọn một tổ chức Trọng tài của nước ngoài để giải quyết.Nội dung của hợp đồng thương mại22Học phần: Pháp luật trong kinh doanh

Ví dụ về Hợp đồng thương mại cụ thể

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***------HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

(Số: 130503/HĐTM/MINHKHUE-DH/2013)

Căn cứ Luật Thương Mại được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa

Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005.

Căn cứ vào nhu cầu mua sắm thiết bị của Công ty Luật TNHH Minh

Khuê và khả năng cung cấp thiết bị của công ty CP Công ……………...

Hôm nay, ngày …..tháng …. năm 20…. tại trụ sở công ty CP Công Nghệ

………, chúng tôi gồm:

1. Bên mua: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Đại diện: Ông …………………..Chức vụ: Giám đốcĐịa chỉ :…………………………………………………………………..

Điệnthoại: …………………………………….Fax: ……………

Mã số thuế:……………………………………………………………….

Số tài khoản (VNĐ):

Sau đây được viết tắt là: Bên A

2. Bên bán: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ………………

Đại diện: Ông ………………………………..Chức vụ: Giám ĐốcĐịa chỉ:………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………… Fax: …….………

Mã số thuế:………………………………………………………………

tài khoản (VNĐ): ……………….. Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam –

CN HCM

Sau đây được viết tắt là: Bên B

Nội dung của hợp đồng thương mại23Học phần: Pháp luật trong kinh doanh

Sau khi bàn bạc thảo luận, hai bên cùng thống nhất ký kết và thực hiện hợp

đồng với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU HỢP ĐỒNG

Bên B tiến hành khảo sát, phân tích, cung cấp, lắp đặt và cài đặt hệ thống

Blue Offices (Internet Protocol Virtual Offices).

Chi tiết kỹ thuật như sau:

I/. PHẦN CỨNG

Mô tả chi tiết:

MyPBX Standard V4Số người dùng SIP: 100» Cuộc gọi đồng thời: 22

» Đã có sẵn 4 port FXO. Có thể hổ trợ nâng cấp đến 16 cổng (FXO/FXS)

»

Hổ

trợ

nâng

cấp

đến

GSM/GPRS850/900/1800/1900MHz)4cổngGSM(Quad-Band» Hổ trợ nâng cấp đến 4 cổng UMTS (UMTS 900/2100MHz or 850/2100MHZ

or 850/1900MHZ)

» Hổ trợ nâng cấp đến 8 cổng BRI

» Flash: 512 MB Onboard Flash

» RAM: 128 MB Onboard RAM

» LAN: 1 (10/100Mbps)

Điện thoại IP Phone Grandstream GXP1160

II/.CÀI ĐẶT, BẢO TRÌ VÀ HỖ TRỢ

Mô tả tổng đài với các tính năng:

» Cài đặt tổng đài VirOffice

»Hổ trợ kết nối với Sip trunking, có thể mở rộng lên đến 1000 line CO

» 1 cổng 10/100 Mbps auto-sensing Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN)

» Tích hợp PSTN, analog phone/FAX & không giới hạn SIP Trunk

» Hổ trợ và lưu trử voicemail-to-email

» Cài đặt fax-to-email , fax- Out từ Web hoặc Email

» Hỗ trợ số người dùng lên đến 500Ext

» Tự động cấp acount cho điện thoại IP, Video IP, ATA vv...

Nội dung của hợp đồng thương mại24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiệu lực của hợp đồng thương mại

Tải bản đầy đủ ngay(30 tr)

×