Tải bản đầy đủ - 55 (trang)
2 Phân tích khả năng sinh lời tại công ty CPTM vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng giai đoạn 2011-2013

2 Phân tích khả năng sinh lời tại công ty CPTM vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng giai đoạn 2011-2013

Tải bản đầy đủ - 55trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

nhuận từ hoạt động bán hàng giảm. Do năm 2012, chính phủ đã có nhiều quyết

định điều chỉnh giá xăng dầu dẫn đến sự biến động tăng chi phí yếu tố đầu vào dẫn

đến lợi nhuận giảm mạnh. Đến năm 2013, doanh nghiệp đã có các kế hoạch linh

hoạt, ứng phó nhanh với sự biến động tăng của giá đầu vào đồng thời giảm được

các khoản chi phí không cần thiết trong quản lý vật tư hoạt động và quản lý doanh

nghiệp nên lợi nhuận năm lại tăng. Điều đó đem lại kết quả là hệ số sinh lợi hoạt

động bán hàng trong năm 2013 của doanh nghiệp đã tăng lên so với năm 2012 là

9,9%. Hệ số sinh lời hoạt động trước lãi vay cũng có sự biến động. Chỉ tiêu hệ số

chi phí trên tổng luân chuyển thuần (Hcp) tương đối ổn định. Điều này cho thấy

doanh nghiệp kiểm soát tương đối tối các khoản chi phí, tốc độ tăng chi phí ngang

bằng với tốc độ tăng của doanh thu thuần. Trong thời gian tới doanh nghiệp đưa ra

các biện pháp nhằm giảm thiểu chi phí và tối đa hóa doanh thu .

2.2.1.2 Phân tích hệ số sinh lời trước định phí (Hhđ)

Bảng 2.5 Hệ số sinh lợi trước định phí tại công ty CPTM vận tải xuất nhập khẩu

Hải Phòng giai đoạn 2011-2013

Chỉ tiêu

LN trước địnhNĂMSo sánh 2012/20112011

15.902.383.922012

16.741.229.192013

17.375.244.80513phí

Tổng luân53.833.162.13chuyển thuần868.354.437.52(+/-)

838.845.266%

5,386.603.712.50 14.521.275.3992 1So sánh 2013/2012

(+/-)%634.015.6123,7918.249.274.97

27326,7

18,0Hhđ0,2950,24490,2006 -0,0505-17,1-0,0443( Nguồn: BCKQKD năm 2011-2013)

Nhìn vào bảng số liệu ta thấy:Sinh viên:

Lớp:Page 308Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Hệ số sinh lời trước định phí trong 3 năm qua có sự biến động giảm. Năm 2012 hệ

số này là 0,2449 giảm 0,0505 lần so với năm 2011, tương đương với tỷ lệ giảm là

17,1% . Năm 2013, Hht là 0,2006 giảm 0,0443 lần so với năm 2012, tương đương

với tỷ lệ giảm là 18,08%. Hệ số sinh lời hoạt động trước định phí giảm được cho là

không tốt. Nguyên nhân giảm của hệ số này là do mặc dù lợi nhuận trước định phí

của doanh nghiệp luôn tăng qua các năm nhưng tốc độ tăng của lợi nhuận trước

định phí vẫn thấp hơn mức độ tăng của tổng luân chuyển thuần dẫn đến chỉ tiêu

này giảm dần qua các năm.

2.2.1.3 Phân tích hệ số sinh lời hoạt động sau thuế và lãi vay (Hht)

Bảng 2.6 Hệ số sinh lời hoạt động sau thuế và lãi vay tại công ty CPTM vận tải

xuất nhập khẩu Hải Phòng giai đoạn 2011-2013

NĂMChỉ tiêu2011So sánh 2012/201120122013(+/-)So sánh 2013/201%(+/-)%LN trước

thuế và lãi

vay

Tổng luân1.911.793.0692.862.426.962 3.377.493.577chuyển53.833.162.1368.354.437.52 86.603.712.50 14.521.275.39thuần8Hht0,0369

0,0419950.633.8932 1

0,039049,7515.066.615

18.249.274.9727

0,1793262-0,0029-60,0064( Nguồn: BCTC năm 2011-2013)

Nhìn vào bảng số liệu ta thấy:

Năm 2012 chỉ tiêu hệ số sinh lời hoạt động trước lãi vay của doanh nghiệp là

0,0419 tăng 0,0064 lần so với năm 2011, tương đương với tỷ lệ tăng là 1,803. Năm

2013 hệ số này là 0,039 giảm -0,0029 lần so với năm 2012, tương đương với tỷ lệ

giảm là 6,92%. Nguyên nhân của sự biến động này là do trong 3 năm qua nhằm

mục đích mở rộng thêm kinh doanh doanh nghiệp đã huy động nguồn vốn vay bên

Sinh viên:

Lớp:Page 3117Báo cáo thực tập tốt nghiệp

ngoài đặc biệt là vay ngắn hạn dẫn đến chi phí lãi vay tăng cao. Điều này cho thấy

doanh nghiệp đang áp dụng chính sách tận dụng tối ưu đòn bảy tài chính nhờ vào

nguồn vốn vay bên ngoài. Mặt khác, do tổng luân chuyển thuần trong 3 năm cũng

tăng lên đang kể dẫn đến sự biến động của hệ số sinh lời hoạt động trước lãi vay và

thuế.

2.2.1.4 Phân tích hệ số sinh lời hoạt động sau thuế (Hhs)

Bảng 2.7 Hệ số sinh lợi hoạt động sau thuế tại công ty CPTM vận tải xuất nhập

khẩu Hải Phòng giai đoạn 2011-2013

NĂM

Chỉ tiêu2011LN sau thuế

Tổng luân

chuyển thuần

Hhs2012737.745.288756.561.62953.833.162.13

868.354.437.52

90,0140,0111So sánh 2012/2011

2013

798.604.832(+/-)%So sánh 2013/2012

(+/-)18.816.3412,642.043.2035,5686.603.712.50 14.521.275.39

2 12718.249.274.97

326,7019,2-0,0018-16,70,0092 -0,0026( Nguồn: Bảng BCKQKD năm 2011-2013)

Nhìn vào bảng số liệu ta thấy:

Chỉ tiêu hệ số sinh lời hoạt động sau thuế (Hhs) chỉ tiêu này có xu hướng giảm

dần trong 3 năm qua. Cụ thể là năm 2012 chỉ tiêu này là 0,0111 giảm 0,0026 lần so

với năm 2011, tương đương với tỷ lệ giảm là 19,2%, năm 2013 hệ số này là 0,0092

giảm 0,0018 lần so với năm 2012, tương đương với tỷ lệ giảm là 16,7 lần. Nguyên

nhân dẫn đến việc giảm liên tục chỉ tiêu này trong 3 năm qua là do mặc dù doanh

thu thuần trong các năm liên tục tăng nhưng tốc độ tăng của lợi nhuận sau thuế lại

thấp hơn tốc độ tăng của tổng doanh thu thuần. Điều này là do trong các năm vừa

qua để mở rộng sản suất kinh doanh doanh nghiệp đã áp đụng chính sách vay vốnSinh viên:

Lớp:%Page 32Báo cáo thực tập tốt nghiệp

bên ngoài, đặc biệt là vốn vay ngắn hạn dẫn đến tăng chi phí lãi vay, giảm mức

tăng lợi nhuận.

2.2.2 Phân tích khả năng sinh lời kinh tế

2.2.2.1 Phân tích hệ số sinh lời của tài sản (ROA)

Bảng 2.8 Hệ số sinh lời tài sản của công ty CPTM vận tải xuất nhập khẩu Hải

Phòng giai đoạn 2011-2013

CHỈ TIÊU

LNST

TS bình

quân

Hệ số sinh

lợi HĐ sau

thuế

Số vòng

luân

chuyển

tổng TS

ROA2011

737.745.288

17.680.817.3

30NĂM

20122013So sánh 2011/2012

(+/-)

(%)756.561.629798.604.83218.816.34121.771.062.1

0028.765.938.3 4.090.244.77

70 02,551So sánh 2013/2012

(+/-)

(%)

42.043.2035,55716.994.876.27

23,134

032,129

20,01370,0110,0092-0,0027-19,73,0653,1823,020,1173,820,0420,0350,0278-0,007 -16,67-0,0018 -16,36-0,162-0,0072 -20,57( Nguồn: Bảng CĐKT năm 2011-2013)

Nhìn vào bảng trên ta thấy:

Hệ số sinh lời của tài sản (ROA) từ năm 2011-2013 liên tục giảm. Năm 2012 chỉ

tiêu này đạt 0,035 giảm 0,007 lần so với năm 2011, tương đương với tỷ lệ giảm là

16,67% ( một đồng tổng tài sản năm 2012 tạo ra ít hơn 0,007 đồng lợi nhuận ròng).

Năm 2013, chỉ tiêu này là 0,0278 giảm 0,0072 lần so với năm 2012, tương đương

với tỷ lệ giảm là 20,57% ( tức là một đồng tổng tài sản năm 2013 tạo ra ít hơn

0,0072 đồng lợi nhuận ròng). Chỉ tiêu này liên tục giảm cho thấy doanh nghiệp

trong 3 năm việc sử dụng và quản lý tài sản chưa thực sự tốt. Nguyên nhân của

thực trạng này là do mức tiêu cung ứng dịch vụ chậm dẫn đến số vòng luân chuyển

Sinh viên:

Lớp:Page 33-5,09Báo cáo thực tập tốt nghiệp

của tổng tài sản giảm. Mặt khác, nhìn vào bảng số liệu ta có thể thấy, hệ số sinh lời

hoạt đông sau thuế của doanh nghiệp giảm mạnh trong 3 năm. Cụ thể là năm 2012

chỉ tiêu này là 0,011 giảm 0,0027 lần so với năm 2011, tương đương với tỷ lệ giảm

là 19,7%, năm 2013 hệ số này là 0,0092 giảm 0,0018 lần so với năm 2012, tương

đương với tỷ lệ giảm là 16,36 lần. Nguyên nhân dẫn đến việc giảm liên tục chỉ tiêu

này trong 3 năm qua là do mặc dù doanh thu thuần trong các năm liên tục tăng

nhưng lợi nhuận lại giảm dần qua các năm. Chính sự tác động tiêu cực của 2 chỉ

tiêu hệ số sinh lời hoạt động sau thuế và số vòng luân chuyển của tổng tài sản giảm

dẫn đến hệ số sinh lời của tổng tài sản giảm.

2.2.2.2 Phân tích hệ số sinh lợi vốn kinh doanh (ROC)

Bảng 2.9 Hệ số sinh lời vốn kinh doanh tại công ty CPTM vận tải xuất nhập khẩu

Hải Phòng giai đoạn 2011-2013

NĂM

Chỉ tiêu20112012So sánh 2012/2011

2013(+/-)(%)(+/-)(%)18.816.3412,55142.043.2035,557LN sau thuế737.745.288756.561.629Nợ có trả lãi bq928.132.6851.853.678.1242.312.687.135 925.545.43999,72459.009.01124,769.350.104.64310.183.479.40013.847.822.180 833.374.7578,9133.664.342.78035,980,04150,035VCSH bq

ROC798.604.832So sánh 2013/20120,0288-0,0065 -15,66-0,0062 -17,71( Nguồn: Bảng CĐKT năm 2011-2013)

Nhìn vào bảng số liệu ta thấy:

Hệ số sinh lời vốn kinh doanh (ROC) cũng có xu hướng giảm dần qua các năm.

Năm 2012 chỉ tiêu này là 0,035 giảm 0,0065 lần so với năm 2011, tương đương với

tỷ lệ giảm là 15,66% ( tức là với 1 đồng vốn bỏ ra đầu tư năm 2012 nhà đầu tư thu

về ít hơn so với năm 2011 là 0,0065 đồng). Năm 2013 chỉ tiêu này chỉ đạt 0,0288

giảm 0,0062 so với năm 2012, tương đương với tỷ lệ giảm là 17,71% ( tức là trong

năm 2013 với 1 đồng vốn đầu tư bỏ ra nhà đầu tư nhận về ít hơn 0,0062 đồng so

với năm 2012). Chỉ tiêu này giảm được cho là không tốt. Các nhà đầu tư sẽ không

Sinh viên:

Lớp:Page 34Báo cáo thực tập tốt nghiệp

mặn mà với nhưng doanh nghiệp có ROC thấp và liên tục giảm. Nguyên nhân làm

cho hệ số sinh lời vốn kinh doanh liên tục giảm mạnh là do trong 3 năm qua để mở

rộng kinh doanh, thêm vốn đầu tư ban giám đốc công ty đã quyết định huy động

nguồn bên ngoài từ vốn vay ngắn hạn, đồng thời trong năm 2013 doanh nghiệp

cũng đã tăng vốn góp từ 6.500.000.000 đồng lên thành 12.000.000.000 đồng trong

khi đó việc thu hồi vốn chưa cao, lợi nhuận sau thế 3 năm tăng chậm. Trong thời

gian tới doanh nghiệp cần chú trọng hơn việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay

nhằm đẩy chỉ tiêu này tăng cao.

2.2.3 Phân tích khả năng sinh lời tài chính

2.2.3.1 Phân tích khả năng sinh lời vốn kinh doanh

Bảng 2.10 Khả năng sinh lời vốn kinh doanh tại công ty CPTM vận tải xuất nhập

khẩu Hải Phòng giai đoạn 2011-2013

NĂM

CHỈ TIÊUSo sánh 2011/2012So sánh 2013/2012201120122013(+/-)(%)(+/-)(%)Hệ số sinh lời HĐ ròng (Hhs)0,01370,0110,0092-0,0027-19,7-0,0018-16,36Số vòng quay TTS (SVkd)3,0653,1823,020,1173,82-0,162-5,09Hệ số TS trên VCSHbq (hts/c)1,8792,1232,0770,24412,986-0,046-2,167Hệ số CP (Hcp)0,98630,9890,99080,00270,2740,00180,182Hệ số đầu tư TSNH (Hđ)0,5320,5510,5770,0193,570,0264,72Số vòng quay VLĐ( SVlđ)5,7685,7775,2360,0090,156-0,541-9,36Hệ số tiêu thụ (Htt)0,5320,4710,481-0,061-11,4660,012,123-0,0166-22,3Hệ số sinh lời VCSH(ROE)0,0789 0,0743

0,0577

-0,0046

-5,83

= (1/Htt12-1/Htt11)*(1-Hcp11)*Hd11*SVld11ROE(Htt)= (1/0,481 -1/0,471)*(1-0,989)*0,551*5,777 = -0,0016

= (1/Htt12)*(Hđ1 – Hđ11)*(1-Hcp11)*SVlđ11ROE(Hđ)=(1/0,481)*(0,577-0,551)*(1-0,989)*5,777

= 0,0035

= (1/Htt12)*Hđ12 * (SVlđ12 – SVlđ11) *(1-Hcp11)ROE(SVlđ0)= (1/0,481)*0,577*(5,236-5,777)*(1-0,989)

= (1/Htt12)*Hđ12 * (SVlđ12) *(1-Hcp12)= -0,0072ROE(HCP)= (1/0,481)*0,577*5,236*(1-0,989)= -0,012Nhìn vào bảng số liệu ta thấy:

Sinh viên:

Lớp:Page 35Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu của công ty CPTM vận tải xuất nhập khẩu Hải

Phòng trong 3 năm qua có xu hướng giảm. Năm 2012 chỉ tiêu này đạt 0,0743 giảm

0,0046 lần so với năm 2011, tương đương giảm 5,83% ( tức là trên 1 đồng vốn chủ

sở hữu bỏ ra năm 2012 thu về lợi nhuận sau thuế ít hơn năm 2011 là 0,0743 đồng).

Năm 2013 chỉ tiêu này là 0,0577 giảm 0,0166 lần so với năm 2012, tương đương

với tỷ lệ giảm là 22,3% ( tức là với 1 đồng vốn chủ sở hữu bình quân bỏ ra thì năm

2013 thu về lợi nhuận sau thuế ít hơn năm 2012 là 0,0166 đồng). Nguyên nhân của

sự sụt giảm hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu là do lợi nhuận sau thuế của doanh

nghiệp giảm trong khi vốn chủ sở hữu bình quân lại tăng lên. Cụ thể như sau:

Năm 2013:

-Hệ số Htt là 0,481 tăng 0,01 lần so với năm 2012, tương đương với tỷ lệ tăng là-2,123% làm ROE giảm 0,0016 lần.

Hệ số đầu tư ngắn hạn ( Hđ) là 0,577 tăng 0,026 lần so với năm 2012, tương đương

với tỷ lệ tăng là 4,72% . Sự ảnh hưởng tăng của chỉ tiêu Hđ làm ROE tăng 0,035-lần.

Số vòng luân chuyển vốn lưu động (SVlđ ) là 5,236 giảm 0,541 lần so với năm

2012, tương đương với tỷ lệ giảm là 9,36% tác động đến ROE làm chỉ tiêu này-giảm 0,0072 lần.

Hệ số chi phí hoạt động (hcp) là 0,9908 tăng 0,0018 lần so với năm 2012, tươngđương với tỷ lệ tăng 0,182% làm ROE giảm 0,012 lần.

 Năm 2013, ROE giảm 0,0166 lần so với năm 2012, tương đương với tỷ lệ giảm là

22,3%. Trong thời gian tới doanh nghiệp cần sử dụng các biện pháp để nâng cao

-khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu như :

Xác định chính sách huy động vốn để tài trợ vốn hợp lý

Xác định chính sách đầu tư hợp lý : hệ số đầu tư ngắn hạn, hệ số đầu tư dài hạn

trong tổng tài sản đảm bảo phù hợp với lĩnh vực ngành nghề kinh doanh và các

điều kiện cụ thể khác.

Sinh viên:

Lớp:Page 36Báo cáo thực tập tốt nghiệp

-Tăng tốc độ lưu chuyển vốn lưu động trên cơ sở phân bổ, quản trị từng loại vốn :

nhất là vốn bằng tiền, các khoản phải thu hàng tồn kho hợp lý và đẩy mạnh tiêu thụ-sản phẩm, hàng hóa dịch vụ.

Tăng hệ số sinh lợi hoạt động ròng bằng cách giám sát hệ số chi phí hoạt động

trong tổng luân chuyển thuần,đảm bảo doanh nghiệp đã quản lý từng loại chi phí

hoạt động một cách tốt nhất.

2.3 Đánh giá thực trạng khả năng sinh lời tại công ty CPTM vận tải xuất nhập

khẩu Hải Phòng

2.3.1Thành công

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của ban giám đốc công ty CPTM vậntải xuất nhâp khẩu Hải Phòng đã có không ít những thành quả đáng nói như :

---Hệ số sinh lợi hoạt động bán hàng (ROA) có xu hướng tăng trong 3 năm vừa

qua.

Hệ số đầu tư ngắn hạn của doanh nghiệp đang có xu hướng tăng lên. Điều này

cho thấy việc đầu tư vào ngắn hạn của doanh nghiệp đang đem lại kết quả tốt cho

doanh nghiệp.

Hàng năm công ty đều thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước đúng

theo quy định.

Lợi nhuận của doanh nghiệp trong 3 năm qua liên tục tăng và tốc độ tăng ngày

càng cao hơn. Năm 2013 lợi nhuận tăng so với năm 2012 là 5,557%.

Công ty đã biết khai thác thế mạnh, là sự tín nhiệm của khách hàng đối với dịch vụ

của mình và tạo được một đội ngũ quản lý nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn

cao nên thu hút được nhiều khách hàng đến với Công ty, làm cho doanh số tiêu thụ

của Công ty tăng hơn so với năm 2012, từ đó nâng cao được hiệu quả hoạt động kinh

doanh của Công ty.

Năm 2013, nhờ hoạt động kinh doanh có lãi, Công ty đã nâng cao được đời

sống vật chất của người lao động, khuyến khích được người lao động tận dụng

Sinh viên:

Lớp:Page 37Báo cáo thực tập tốt nghiệp

những khả năng của mình để giúp cho Công ty phát triển vững chắc, có thế thắng

lợi trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ khác trên thị trường.

--Tổ chức tốt công tác phục vụ sản xuất kinh doanh, đưa ra các chính sách nhằm

động viên kịp thời các bộ phận, cá nhân trong công ty làm tốt nhiệm vụ sản xuất

kinh doanh, tăng cường mở rộng việc hợp tác, hỗ trợ giữa các bộ phận trong doanh

nghiệp.

Điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ công nhân viên đã được cải thiện đáng kể

Thu nhập bình quân của người lao động liên tục tăng

Doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô bến bãi, trang thiết bị, đầu

xe, bồi dưỡng nâng cao tay nghề sử dụng và quản lý thiết bị tài sản mới đầu tư

Doanh nghiệp ngày càng được mở rộng, nâng cao vị thế của mình trên địa bàn

thành phố cũng như với các vùng lân cận.

2.3.2Hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những thành công đạt được công ty vẫn còn những hạn chế cầnkhắc phục đó là:

- Hệ số sinh lời của tải sản (ROA) liên tục giảm qua các năm điều này cho

thấy công tác quản lý sử dụng tài sản chưa được tốt. Đấy chính là nguyên nhân góp

phần vào giảm khả năng sinh lợi của doanh nghiệp.

- Hệ số sinh lời của vốn kinh doanh (ROC) có xu hướng giảm qua từng năm.

Điều này được cho là không tốt. Đối với các nhà đầu tư thì đây chính là động lực

thúc đẩy họ tham gia đầu tư vào doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không có biện

pháp tăng hệ số sinh lời của vốn kinh doanh thì sẽ dễ rời vào khó khăn trong mở

rộng kinh doanh do không thu hút được vốn.

- Mặc dù lợi nhuận của doanh nghiệp tăng đều đặn nhưng tỷ suất lợi nhuận của

doanh nghiệp cũng liên tục giảm trong 3 năm qua. Doanh nghiệp cần tìm ra

nguyên nhân nào dẫn đến trạng giảm khả năng sinh lợi để có biện pháp khắc phụcSinh viên:

Lớp:Page 38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Phân tích khả năng sinh lời tại công ty CPTM vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng giai đoạn 2011-2013

Tải bản đầy đủ ngay(55 tr)

×