Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
1: Một số vấn đề lý thuyết về công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty Doosan Vina Haiphong

1: Một số vấn đề lý thuyết về công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty Doosan Vina Haiphong

Tải bản đầy đủ - 69trang

19Nhiệm vụ của quản lý chất lượng: Xác định mức chất lượng cần đạt được; Tạo ra

sản phẩm dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn đề ra; Cải tiến để nâng cao mức phù hợp

với nhu cầu.

- Đặc điểm:

• Chính sách chất lượng: Là toàn bộ ý đồ và định hướng về chất lượng sản phẩm

hay dịch vụ do lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp chính thức công bố, đó chính

là sự khẳng định cách thức đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua các biện

pháp cơ bản nhất mà doanh nghiệp có thế mạnh

• Hoạch định chất lượng: Là hoạt động nhằm thiết lập các mục tiêu chất lượng cho

sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp đồng thời để ra biện pháp phương pháp

phối hợp nguồn lực nhằm thực hiện các yêu cầu đối với chất lượng của doanh

nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

• Kiểm soát chất lượng: Là tập thể các kỹ thuật các hoạt động tác nghiệp được sử

dụng thực hiện yêu cầu chất lượng thông qua quá trình theo dõi giám sát, đồng thời

đưa ra các biện pháp tác động điều chỉnh

• Hệ thống chất lượng: Là bao gồm cơ cấu tổ chức mối quan hệ giữa các bộ phận

thông qua các thủ tục cũng như nguồn lực cần thiết để thực hiện công tác quản lý

chất lượng từ đó tạo ra những điểm mạnh hay điểm yếu của sản phẩm dịch vụ hay

doanh nghiệp.

• Đảm bảo chất lượng: Được hiểu là mọi biện pháp kế hoạch nhằm chứng minh và

khẳng định đem lại lòng tin với các yêu cầu chất lượng.

- Vai trò: Khách hàng là yếu tố đầu tiên để doanh nghiệp quan tâm và doanh nghiệp

quan tâm đó chính là nhu cầu của họ chính là chất lượng của sản phẩm mà họ bỏ

tiền ra để mua như vậy là chất lượng thì doanh nghiệp phải quan tâm chất lượng

đối với sản phẩm mà mình làm ra… không chỉ một mình doanh nghiệp sản xuất và

bán cho mọi người mà có nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm để bán cho mọi

người, chính vì vậy một mặt thoả mãn khách hàng về chất lượng, một mặt còn phải

đem chất lượng sản phẩm của mình ra cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh. nếu khách20hàng tẩy chay sản phẩm của mình tức là chất lượng sản phẩm của mình để thua so

với đối thủ cạnh tranh và đó chính là nguy cơ của doanh nghiệp.

2.1.2: Nội dung:

- Các nguyên tắc quản lý chất lượng trong doanh nghiệp:

• Khách hàng: là toàn bộ hoạt động quản lý chất lượng phải được định hướng bới

khách hàng Coi trọng con người trong quản lý chất lượng vì nhân tố con người là

yếu tố số 1 trong quá trình quản trị - Phải thực hiện một cách toàn diện và đồng bộ

phải thực hiện đồng thời với việc cải tiến chất lượng

• Phải theo 1 quá trình

• Phải được thường xuyên kiểm tra

- Các chức năng cơ bản của quản lý chất lượng

• Chức năng hoạch định chất lượng: Là 1 quá trình xác định các hệ thống mục tiêu

đồng thời đề ra biện pháp, phương pháp để phối hợp nguồn lực của tổ chức hay

doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu chất lượng sản phẩm dịch vụ của doanh

nghiệp một khoảng thời gian nhất định (bắt đầu và kết thúc)

• Chức năng phối hợp và điều hòa sản xuất: Được hiểu là những hoạt động của sản

xuất khắc phục những tồn tại đưa chất lượng sản phẩm nên mức cao hơn trước,

kích thích đảm bảo nâng cao chất lượng thông qua áp dụng chế độ thưởng phạt do

các nhà quản trị cấp cao quy định.

• Chức năng kiểm tra chất lượng: Kiểm tra một là quá trình sử dụng các hoạt động

tác nghiệp nhằm thu nhập phân tích các kết quả đạt được về chất lượng so sánh tiêu

chuẩn (của ngành, của doanh ngiệp, quốc tế) kết luận đồng thời đề ra biện pháp

phương pháp nhằm khuyến khích hoặc điều chỉnh các sai lệch.

- Các phương pháp quản lý chất lượng

• Phương pháp kiểm tra chất lượng ( toàn bộ; điển hình)

• Phương pháp đảm bảo chất lượng (C6)

• Phương pháp quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

• Phương pháp quản lý chất lượng ISO

2.1.3: Các chỉ tiêu đánh giá:

-Sơ đồ lưu trình21• Là hình thức thể hiện toàn bộ các hoạt động cân thực hiện của 1 quá

trình sản xuất sản phẩm hoặc cung ứng các dịch vụ thông qua các sơ

đồ khối hoặc ký hiệu nhất định22• Mô hình:

Các hoạt động

(sản xuất hoặc

cung ứng)Bắt

đầu-Quy

ết

địnhKết

thúcSơ đồ nhân quả (Xương cá – Ishikawa)

Không

• Là một sơ đồ biểu diễn mối quan

hệ tốt

giữa kết quả và nguyên nhân gây

ra kết quả đó, kết quả là những chỉ tiêu chất lượng cần theo dõi đánh

giá còn nguyên nhân là những yếu tố ảnh hưởng tới chỉ tiêu chất

lượng.

• Mô hình: 4 M

Con người (Man)Vật liệu (Material)Phương pháp

(Methods)Máy móc

(Machine)Chỉ tiêu chất

lượngCông nghệ: là biến đầu vào thành đẩu ra

Quy trình:

Phân tích đăc tính chất lượng

Vẽ chỉ tiêu chất lượng là 1 mũi tên hình xương cá đầu mũi tên ghi chỉtiêu chất lượng

 Xác định các yếu tố chính ảnh hưởng tới chỉ tiêu chất lượng (xương

nhánh)

 Tìm tất cả các yêu tố khác ảnh hưởng tới nhóm yếu tố chính xác định-(xương dăm)

 Ghi tên các yếu tố để ra các biện pháp giải pháp

Biểu đồ Pareto

• Là 1 đồ thị hình cột phản ánh các dữ liệu chất lượng thu thập được sắp

xếp các dữ liệu từ cao đến thấp đồng thời chỉ rõ các vấn đề ưu tiên

giải quyết trước

QA

B

CP23-* Các bước lập biểu đồ: có 7 bước

B1: Xác định các loại sai sót

B2: Sắp xếp dữ liệu trong bảng từ lớn đến bé

B3: Tính tỷ lệ % của dạng sai sót

B4: Tính tỷ lệ % của dạng sai sót theo tích lũy

B5: Vẽ đồ thị hình cột

B6: Vẽ đường cong tích lũy

B7: Viết tiêu đề nội dung và đề ra các giải pháp2.2: Công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty Doosan Vina Haiphong

2.2.1: Thực trạng về công tác quản lý chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp

Tổng quan chung về chất lượng sản phẩm của công ty Doosan Vina HaiPhong:

- Chính sách chất lượng của Doosan Vina Haiphong là “cung cấp các Sản

phẩm và Dịch vụ có chất lượng cao cho Khách hàng”.

- Mục tiêu của Doosan Vina Haiphong là làm thoả mãn mọi yêu cầu của

khách hàng thông qua các yêu cầu của hợp đồng, các thông số kỹ thuật, Code và

Tiêu chuẩn áp dụng và các yêu cầu của luật định.

- Nhu cầu của khách hàng là mục đích hàng đầu của Doosan Vina Haiphong.

Mục tiêu của Doosan Vina Haiphong là đạt được mục đích này thông qua việc thực

hiện các phương pháp sản xuất có hiệu quả, đáng tin cậy, kỹ thuật cao và giá thành

phù hợp. Doosan Vina Haiphong cam kết sản xuất những sản phẩm có chất lượng

cao đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trong khi vẫn duy trì được lợi nhuận thích

đáng để khẳng định vai trò của Doosan Vina Haiphong là một Công ty hàng đầu

trong ngành công nghiệp thông qua việc cải tiến liên tục các quá trình.

Hệ thống đảm bảo chất lượng của Công ty được thiết lập để đảm bảo chính

sách chất lượng được thực hiện chính xác và các mục tiêu luôn được hoàn thành.

Chính sách chất lượng và và các yêu cầu của Chương trình Đảm bảo chất lượng24của Doosan Vina Haiphong luôn đảm bảo được tất cả các phòng ban ở Doosan

Vina Haiphong thông hiểu rõ, cũng như được thực hiện và duy trì.Các Trưởng

phòng ban phải đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp sẵn có, phân công các nhân viên

đã qua đào tạo và có đủ năng lực thực hiện các hoạt động có ảnh hưởng tới chất

lượng của sản phẩm và dịch vụ. Doosan Vina Haiphong duy trì quan điểm mở

trong việc xác định các vấn đề chất lượng. Bất kỳ nhân viên nào phát hiện ra điểm

không phù hợp liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ hay có đề xuất cải tiến chất

lượng sẽ thông báo lên lãnh đạo trực tiếp hoặc tới phòng Đảm bảo Chất lượng. Tổng

Giám đốc của Doosan Vina Haiphong có quyền và trách nhiệm giải quyết bất kỳ

những mâu thuẫn nào mà Trưởng phòng QA không thể giải quyết được. Song, các

biện pháp này sẽ không đi ngược lại với Sổ tay đảm bảo chất lượng, Code và các

yêu cầu của hợp đồng.

2.2.2: Hệ thống và quy trình quản lý chất lượng tại công ty Doosan Vina

Haiphong:

2.2.2.1: Yêu cầu chung:

DOOSAN VINA HAIPHONG thực hiện một Hệ thống quản lý chất lượng,

hệ thống này thường xuyên được duy trì tính hiệu quả và cải tiến quá trình phù

hợp với yêu cầu của ISO 9001(2008).Trách nhiệm của lãnh đạoHình 1: Hệ thống Quản lý Chất lượngChính sách chất

lượng & Mục tiêu đảm

bảo chất lượng

Trao đổi thông tin

nội bộ & và với

bên ngoàiKiểm soát hồ sơ

chất lượngXem xét của lãnh

đạoKiểm soát tài liệu

và dữ liệuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1: Một số vấn đề lý thuyết về công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty Doosan Vina Haiphong

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×