Tải bản đầy đủ - 44 (trang)
II. Mục đích ý nghĩa

II. Mục đích ý nghĩa

Tải bản đầy đủ - 44trang

Bài tập lớn phân tích hoạt động kinh tến cỏc nguyờn nhõn nguyờn thu, ú l nhng nguyờn nhõn khụng th hoc khụng

nht thit phi chia nh hn na. ú thng cha ng mt hot ng hay mt nhúm

cỏc hot ng cỏ bit.

Nh vy

i tng nghiờn cu l cỏc quỏ trỡnh v kt qu kinh doanh c biu hin c

th thụng qua cỏc ch tiờu kinh t vi s tỏc ng ca cỏc nhõn t nh hng.

2.3 . Mc ớch phõn tớch

- ỏnh giỏ kt qu hot ng kinh doanh , kt qu ca vic thc hin nhim v

c giao. ỏnh giỏ vic thc hin, chp hnh cỏc ch chớnh sỏch ca nh nc.

- Xỏc nh cỏc nhõn t nh hng v mc nh hng ca cỏc nhõn t n kt

qu hot ng kinh t cn nghiờn cu, xỏc nh cỏc nguyờn nhõn dn n s bin ng

cỏc nhõn t lm nh hng trc tip n mc v xu hng ca hin tng nghiờn

cu.

- xut phng hng v bin phỏp ci tin cụng tỏc khai thỏc cỏc kh

nng tim tng trong ni b doanh nghip nhm nõng cao hiu qu hot ng sn xut

kinh doanh.

2.4. Nguyờn tc phõn tớch

- Phõn tớch bao gi cng xut phỏt t vic ỏnh giỏ chung sau ú mi i sõu

phõn tớch chi tit tng khớa cnh ca s vn ng ca hin tng nghiờn cu.

- Phõn tớch phi t trong s vn ng v phỏt trin ca hot ng kinh t cú

nh vy mi thy c xu hng phỏt trin ca s vic v thy c tớnh qui lut ca

nú.

- Phõn tớch phi c thc hin trong mi quan h qua li gia cỏc hin tng

kinh t, cú nh vy mi thy c nguyờn nhõn phỏt trin ca s vic.

- Phõn tớch phi i sõu vo nguyờn cu tng b phn cu thnh cỏc hin tng

kinh t xem xột mi quan h ni ti ca hin tng kinh t ú. T ú thy c bn

cht ca s vn ng v phỏt trin kinh t.

- Phõn tớch phi m bo tớnh ton din, khỏch quan v trit.

b. Cỏc phng phỏp k thut dựng trong phõn tớch

I. Cỏc phng phỏp ỏnh giỏ kt qu kinh doanh:

1.1. Phng phỏp so sỏnh:Sinh viên: Trần Hoài Thu

Trang:3

Lớp:QKT46T4Bài tập lớn phân tích hoạt động kinh tếSo sỏnh l mt phng phỏp s dng ph bin trong phõn tớch nhm xỏc nh

hay ỏnh giỏ kt qu sn xut kinh doanh xỏc nh v trớ v xu hung bin ng ca

hin tng kinh t.

Trong quỏ trỡnh phõn tớch m s dng phng phỏp so sỏnh thỡ cỏc hin tng

nghiờn cu c a v cựng mc thi gian, cựng mc ớch nghiờn cu.

Phng phỏp so sỏnh c s dng trong cỏc trng hp sau:

- So sỏnh gia tr s ch tiờu thc t vi tr s k hoch hoc nh mc.

- So sỏnh gia tr s ch tiờu thc t k ny vi ch tiờu y k trc.

- So sỏnh gia cỏc n v vi nhau, gia cỏc n v thnh phn, gia n v

nghiờn cu vi ngnh hoc nn kinh t quc dõn.

- So sỏnh gia thc t vi nhu cu, thc t vi kh nng

Cỏc phng phỏp so sỏnh:

a/ So sỏnh bng s tut i:

õy l phng phỏp phn ỏnh quy mụ khi lng ca hin tng nghiờn cu

tng hoc gim v s tuyt i gia hai k.

Phng phỏp xỏc nh:

+ Mc bin ng tuyt i (Chờnh lch tuyt i):y = y1 y 0

Trong ú:y1: l mc ch tiờu ca k nghiờn cu

y0: l mc ch tiờu ca k gcb/ So sỏnh bng s tng i:

õy l phng phỏp cho ta thy xu hng bin ng, tc phỏt trin, k cu

ca tng th, trỡnh ph bin ca hin tng.

Trong phõn tớch thng dựng cỏc loi s tng i sau:

* S tng i k hoch:

Dựng ỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc hin k hoch ca cỏc ch tiờu kinh t. Phng

thc ny cú hai dng:

Dng n gin:

T l hon thnh k hoch:

Trong ú:Sinh viên: Trần Hoài Thu

Trang:4

Lớp:QKT46T4kkh =y1

* 100 (%)

ykhBài tập lớn phân tích hoạt động kinh tếyKH: l mc ch tiờu k k hoch

Dng liờn h: khi tớnh cn liờn h vi mt ch tiờu cú liờn quan xỏc nh mc

bin ng tng i v qua ú ỏnh giỏ s bin ng ca hin tng.

Mc bin ng tng i ca ch tiờu nghiờn cu (y'):y' = y1 - ykh * H s ca ch tiờu liờn hH s ca ch tiờu liờn h =Mứcdộ kỳnghiên cứucủachỉ

tiêu liê n hệ

Mứcdộ kỳ kếhoạchcủachỉ

tiêu liê n hệ* S tng i ng thỏi:

õy l phng phỏp phn ỏnh xu hng bin ng, tc phỏt trin ca hin

tng qua thi gian.

Cụng thc xỏc nh:

Trong ú:t=y1

* 100 (%)

y0y1 l mc k ngiờn cu.

y0 l mc k gc.* S tng i kt cu:

Phng phỏp ny xỏc nh t trng ca tng b phn chim trong tng th (xỏc

nh kt cu ca ch tiờu nghiờn cu).

Cụng thc xỏc nh:di =yi

y

* 100 = n i * 100

(%)

ytt

yi

i =1Trong ú:di: t trng ca b phn th i.

yi: l mc ca b phn.

yt t l mc ca tng th.

n: mc ca tng th nghiờn cu.Thụng qua s lng v t trng ca tng b phn ta thy c vai trũ ca tng

b phn ú vi tng th nghiờn cu ng thi cho ta thy nguyờn nhõn v bn cht

ca s bin ng.

* S tng i cng :

Phng phỏp phn ỏnh trỡnh ph bin ca hin tng nghiờn cu. Nú c

tớnh bng cỏch so sỏnh hai ch tiờu khỏc nhau nhng cú quan h vi nhau.

c/ So sỏnh bng s bỡnh quõn:Sinh viên: Trần Hoài Thu

Trang:5

Lớp:QKT46T4Bài tập lớn phân tích hoạt động kinh tếõy l phng phỏp phn ỏnh mc m n v t c so vi s bỡnh quõn

chung ca tng th cng nh ca ton ngnh.

1.2. Phng phỏp chi tit:

a/ Phng phỏp chi tit theo thi gian:

VD:Q =QI + QII + QIII + QIVTrong ú:Q: Khi lng sn phm sn xut trong nm.Qi: Khi lng sn phm sn xut quý th i.

Kt qu sn xut kinh doanh l kt qu ca mt quỏ trỡnh do nhiu nguyờn nhõn

khỏch quan, ch quan khỏc nhau tỏc ng, bin i thc hin quỏ trỡnh trong tng n

v thi gian xỏc nh khụng ng u. Vỡ vy ta phi chi tit theo thi gian giỳp cho

vic ỏnh giỏ kt qu ca doanh nghip c chớnh xỏc v tỡm cỏc gii phỏp nõng cao

hiu qu sn xut kinh doanh.

Phng phỏp ny cú tỏc dng:

- Xỏc nh thi im m hin tng kinh t xy ra tt nht, xu nht.

- Xỏc nh tin phỏt trin, nhp iu phỏt trin ca hin tng kinh t cn

nghiờn cu.

iu kin ỏp dng: phng phỏp ny c ỏp dng khi cỏc nhõn t nh hng

cú mi quan h tng v c lp vi nhau.

b/ Phng phỏp chi tit theo a im:

Do cú nhng hin tng kinh t xy ra ti nhiu thi im khỏc nhau vi nhng

tớnh cht v mc khỏc nhau, vỡ vy cn phi chi tit theo a im.

Phng phỏp ny cú tỏc dng:

- Xỏc nh nhng n v, cỏ nhõn tiờn tin hoc lc hu, yu kộm.

- Xỏc nh s hp lý hay khụng hp lý trong vic phõn phi nhim v sn xut

gia cỏc n v sn xut hoc cỏ nhõn.

- ỏnh giỏ tỡnh hỡnh hch toỏn kinh doanh ni b.

c/ Phng phỏp chi tit theo cỏc b phn cu thnh:

Phng phỏp giỳp ta bit c quan h cu thnh ca cỏc hin tng v kt qu

kinh t, nhn thc c bn cht ca cỏc ch tiờu kinh t. T ú giỳp cho vic ỏnh giỏ

kt qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip c chớnh xỏc, c th v xỏc nh c nguyờn nhõn cng nh trng im ca cụng tỏc qun lý.Sinh viên: Trần Hoài Thu

Trang:6

Lớp:QKT46T4Bài tập lớn phân tích hoạt động kinh tếII. Cỏc phng phỏp xỏc nh mc nh hng ca cỏc nhõn t n ch tiờu phõn

tớch

2.1. Phng phỏp thay th liờn hon:

Phng phỏp ny c vn dng trong trng hp khi cỏc nhõn t cú mi quan

h tớch, thng hoc kt hp c tớch, thng, tng, hiu.

Ni dung phng phỏp :

- Xỏc nh cụng thc biu th mi quan h gia ch tiờu phõn tớch vi cỏc nhõn

t nh hng v sp xp cỏc nhõn t theo th t nht nh, nhõn t s l ng ng

trc, nhõn t cht lng ng sau hoc theo mi quan h nhõn qu.

- Thay th ln lt v liờn tip cỏc nhõn t t giỏ tr k gc sang k nghiờn cu

theo th t trờn. Sau mi ln thay th tớnh giỏ tr ca ch tiờu khi thay th nhõn t ú,

sau ú so sỏnh vi giỏ tr ca ch tiờu khi nhõn t ú cha thay th (hay giỏ tr ca ln

thay th trc), ú chớnh l mc nh hng tuyt i ca nhõn t va thay th.Mc nh hng

tng iMc nh hng tuyt i=Giỏ tr ca ch tiờu nghiờn cu

k gc* 100 (%)- Mi ln ch thay th giỏ tr ca mt nhõn t, cú bao nhiờu nhõn t thay th by

nhiờu ln, nhõn t no thay th ri thỡ gi nguyờn giỏ tr k phõn tớch cho ti ln

thay th cui cựng, nhõn t no cha thay th thỡ gi nguyờn giỏ tr k gc. Cui

cựng tp hp nh hng ca cỏc nhõn t v so vi chờnh lch ca ch tiờu.

Phng trỡnh khỏi quỏt:

Gi hin tng nghiờn cu l y cú 4 nhõn t nh hng l a,b,c,d. Cỏc nhõn t

nh hng cú mi quan h tớch. Ta cú phng trỡnh khỏi quỏt:

y=a*b*c*d

- Giỏ tr ch tiờu k gc:

y0 = a0 * b0* c0 * d0

- Giỏ tr ch tiờu k nghiờn cu:

y1 = a1 * b1 * c1 * d1

- Xỏc nh i tng phõn tớch:

y = y1 - y0 = a1 * b1 * c1 * d1 - a0 * b0 * c0 * d0

- Xỏc nh mc nh hng ca cỏc nhõn t n ch tiờu phõn tớch:

Xột nh hng ca nhõn t a n y (thay th ln 1):Sinh viên: Trần Hoài Thu

Trang:7

Lớp:QKT46T4Bài tập lớn phân tích hoạt động kinh tế+ nh hng tuyt i:

+ nh hng tng i:ya = a1* b0*c0 * d0- a0 * b0 * c0 * d0

ya =ya

* 100(%)

yoXột nh hng ca nhõn t b n y (thay th ln 2):

+ nh hng tuyt i:yb = a1* b1*c0 * d0 - a1* b0*c0 * d0+ nh hng tng i:yb =yb

* 100(%)

yoXột nh hng ca nhõn t c n y (thay th ln 3):

+ nh hng tuyt i:yc = a1* b1*c1 * d0 - a1* b1*c0 * d0+ nh hng tng i:yc =yc

* 100(%)

yoXột nh hng ca nhõn t d n y (thay th ln 4):

+ nh hng tuyt i:yd = a1* b1*c1 * d1 - a1* b1*c1 * d0+ nh hng tng i:yd =yd

* 100(%)

yo- Tng nh hng ca cỏc nhõn t:

y = ya + yb + yc + yd

y = ya + yb + yc + yd =y

* 100(%)

yoBng phõn tớch tỡnh hỡnh thc hin ch tiờu nghiờn cu (Bng loi 1):STT Ch tiờuKý n K

hiu v

gcMc nh

K

So

Chờnh hng n y

nghiờn sỏnh

lch Tuyt Tng i

cu

(%)

i

(%)1Nhõn t th nhtaxa0a1aayaya2Nhõn t th haibxb0b1bbybyb3Nhõn t th bacxc0c1ccycyc4Nhõn t th tdxd0d1ddydydCh tiờu phõn tớchyxy0y1yy*Phng phỏp ny cú nhng u nhc im:

- u im: tớnh toỏn n gin, nhanh chúng.Sinh viên: Trần Hoài Thu

Trang:8

Lớp:QKT46T4Bài tập lớn phân tích hoạt động kinh tế- Nhc im:

+ Khi ỏp dng phng phỏp ny phi sp xp cỏc nhõn t theo ỳng th t

nht nh: nhõn t s lng ng trc, nhõn t cht lng ng sau, nu nhiờu nhõn

t cht lng v s lng thỡ sp xp theo mi quan h nhõn qu.

+ Phng phỏp ch xột nh hng ln lt ca cỏc nhõn t nhng trong thc t

nhiu khi cỏc nhõn t nh hng ng thi.

+ Khi xột mc nh hng ca nhõn t sau thỡ ta s dng kt qu ca nh

hng ca nhõn t trc. Vỡ vy, khi mt ln thay th nhm s a ra kt qu khụng

chớnh xỏc.

Phng phỏp nycũn gi l phng phỏp loi tr.

2.2.Phng phỏp s chờnh lch

iu kin vn dng: ging nh phng phỏp thay th liờn hon, ch khỏc nhau

ch khi xỏc nh mc nh hng ca nhõn t no ú n ch tiờu phõn tớch thỡ

trc tip dựng s chờnh lch gia giỏ tr k nghiờn cu so vi k gc ca nhõn t ú.

Phng trỡnh khỏi quỏt:

Gi hin tng nghiờn cu l y cú 4 nhõn t nh hng l a,b,c,d. Cỏc nhõn t

nh hng cú mi quan h tớch. Ta cú phng trỡnh khỏi quỏt:

y=a*b*c*d

- Giỏ tr ch tiờu k gc:

y0 = a0 * b0* c0 * d0

- Giỏ tr ch tiờu k nghiờn cu:

y1 = a1 * b1 * c1 * d1

- Xỏc nh i tng phõn tớch:

y = y1 - y0 = a1 * b1 * c1 * d1 - a0 * b0 * c0 * d0

- Xỏc nh mc nh hng ca cỏc nhõn t n ch tiờu phõn tớch:

nh hng ca nhõn t a n y:

+ nh hng tuyt i:ya = (a1 - a0) * b0* c0 * d0+ nh hng tng i:ya =ya

* 100(%)

yonh hng ca nhõn t b n y:

+ nh hng tuyt i:yb = a1 *(b1 - b0)* c0* d0+ nh hng tng i:yb =nh hng ca nhõn t c n y:Sinh viên: Trần Hoài Thu

Trang:9

Lớp:QKT46T4yb

* 100(%)

yoBài tập lớn phân tích hoạt động kinh tế+ nh hng tuyt i:yc = a1 * b1 (c1 - c0) * d0+ nh hng tng i:yc =yc

* 100(%)

yonh hng ca nhõn t d n y:

+ nh hng tuyt i:yd = a1 * b1 * c1 * (d1 - d0)+ nh hng tng i:yd =yd

* 100(%)

yo- Tng nh hng ca cỏc nhõn t:

y = ya + yb + yc + yd

y = ya + yb + yc + yd

2.3. Phng phỏp cõn i

iu kin vn dng: Phng phỏp ny c vn dng trong trng hp khi cỏc

nhõn t cú mi quan h tng, hiu, hoc kt hp c tng v hiu vi ch tiờu nghiờn

cu. C th khi xỏc nh mc nh hng ca nhõn t no ú n ch tiờu nghiờn

cu chớnh bng chờnh lch gia giỏ tr k nghiờn cu so vi k gc ca nguyờn t ú.

Phng trỡnh khỏi quỏt: Gi hin tng nghiờn cu l y cú 3 nhõn t nh hng

l a,b,c. Cỏc nhõn t nh hng cú mi quan h tớch. Ta cú phng trỡnh khỏi quỏt:

y=a+b-c

- Xỏc nh giỏ tr ch tiờu k gc:

y0 = a0 + b0 - c0

- Xỏc nh giỏ tr ch tiờu k nghiờn cu:

y1 = a1 + b1 - c1

- Xỏc nh i tng phõn tớch:

y = y1 - y0 = (a1 + b1 - c1) - (a0 + b0 - c0)

- Xỏc nh mc nh hng ca cỏc nhõn t n ch tiờu phõn tớch:

nh hng ca nhõn t a n y:

+ nh hng tuyt i:ya = a1 - a0 = a+ nh hng tng i:ya =ya

*100(%)

yonh hng ca nhõn t b n y:

+ nh hng tuyt i:yb = b1 - b0 = b+ nh hng tng i:yb =nh hng ca nhõn t c n y:Sinh viên: Trần Hoài Thu

Trang:10

Lớp:QKT46T4yb

* 100(%)

yoBài tập lớn phân tích hoạt động kinh tế+ nh hng tuyt i:yc = - (c1 - c0) = - c+ nh hng tng i:yc =yc

* 100(%)

yo- Tng nh hng ca cỏc nhõn t:

y = ya + yb + yc

y = ya + yb + yc

Bng phõn tớch tỡnh hỡnh thc hin ch tiờu nghiờn cu (Bng loi 2):

K gc

STT Ch tiờuK nghiờn cuQuy

mụT

trng

(%)Quy

mụT

trng

(%)So

Chờnh MAH

sỏnh

lch

n y (%)

(%)1Nhõn t th nhta0da0a1da1aaya2Nhõn t th haib0db0b1db1bbyb3Nhõn t th bac0dc0c1dc1cbycCh tiờu phõn tớchy0100y1100yy2.4. Phng phỏp liờn h

Phng phỏp ny da trờn c s cõn i v lng gia cỏc yu t dn n s cõn

bng v cỏc mc bin ng v lng gia cỏc yu t ú. Da trờn c s ú s xỏc

nh mc nh hng ca cỏc nhõn t ú n ch tiờu phõn tớch.

2.5. Phng phỏp ch s

2.6. Phng phỏp tng quan

C. T chc cụng tỏc phõn tớch

T tm quan trng ca cụng tỏc phõn tớch hot ng kinh t ca doanh nghip

thỡ vic t chc thng xuyờn cụng tỏc phõn tớch kinh t doanh nghip ang c tt c

cỏc doanh nghip trong thc tin sn xut trin khai. Cỏc hot ng phõn tớch y c

phõn loi theo nhiu cỏch. Cn c vo mi quan h gia thi gian tin hnh cụng tỏc

phõn tớch vi thi gian ca cỏc hot ng cn phõn tớch, ngi ta chia hot ng phõn

tớch thnh 3 loi, ú l: phõn tớch trc, phõn tớch hin hnh, phõn tớch sau.Cn c vo

ni dung phõn tớch, ngi ta chia hot ng phõn tớch thnh 2 loi, ú l: phõn tớch cú

tớnh ton din v hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip v phõn tớch cú tớnh

chuyờn sõu v hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip.Sinh viên: Trần Hoài Thu

Trang:11

Lớp:QKT46T4Bài tập lớn phân tích hoạt động kinh tếTrong hot ng phõn tớch kinh t doanh nghip cú hai ch th ú l ngi giao

nhim v phõn tớch v ngi thc hin cụng tỏc phõn tớch. Nhim v ca tng ch th

khỏc nhau cn phi phõn bit.

D. Cỏc phng phỏp c vn dng trong bi phõn tớch

1.Phng phỏp chi tit theo cỏc b phn cu thnh.

2.Phng phỏp so sỏnh bng s tuyt i tớnh giỏ tr ct bi chi hoc tit

kim tuyt i v tng i.

3.Phng phỏp so sỏnh bng s tng i ng thỏi tớnh giỏ tr ct so sỏnh.

4.Phng phỏp so sỏnh s tng i kt cu tớnh giỏ tr ct t trng.

5.Phng phỏp cõn i xỏc nh mc nh hng ca cỏc nhõn t n ch

tiờu phõn tớch.

C th l:

Xỏc nh mc nh hng ca cỏc khon mc chi phớ n chi phớ sn

xut ca doanh nghip .

Xỏc nh mc nh hng ca doanh thu tng mt hng n tng

doanh thu ca doanh nghip .

Cỏc phng phỏp ny ó c trỡnh by trờn.PHN HAI: NI DUNG PHN TCH

CHNG I: PHN TCH TèNH HèNH THC HIN CH TIấU CHI PH SN

XUT THEO KHON MC

1.1: Mc ớch, ý ngha

1.1.1 ý ngha

Chi phớ l biu hin bng tin ca tt c lao ng sng v lao ng vt húa m

doanh nghip b ra sn xut, kinh doanh mt khi lng hng húa dch v

trong k.

Phõn tớch chi phớ giỳp doanh nghip nhn din c cỏc loi chi phớ, nhng

hot ng sinh ra chi phớ v nhng ni chu chi phớ . trờn c s ú cú nhng

bin phỏp thit thc qun lý v ng x vi chi phớ sn xut kinh doanh. Ngoi ra,

phõn tớch chi phớ cũn nhm cung cp thụng tin phc v cụng tỏc qun lý chi phớ,

lp k hoch chi phớ, h giỏ thnh sn phm.Sinh viên: Trần Hoài Thu

Trang:12

Lớp:QKT46T4Bài tập lớn phân tích hoạt động kinh tế1.1.2Mc ớch phõn tớch:

-ỏnh giỏ khỏi quỏt tỡnh hỡnh thc hin tng chi phớ v cỏc nhõn t nh hng.

Xỏc nh mc nh hng ca cỏc nhõn t v phõn tớch nguyờn nhõn bin

ng cỏc chi phớ. Phỏt hin nhng bt hp lý trong chi phớ-sut cỏc bin phỏp cn thit hn ch loi tr nh hng ca nhng nhõn

t tiờu cc, phỏt huy c nh hng ca nhng nhõn t tớch cc khai thỏc kh

nng tim tng trong qun lý, s dng cỏc yu t trong quỏ trỡnh sn xut khụng

ngng h thp giỏ thnh1.2 Nhn xột chung qua bng:

Qua bng phõn tớch trờn ta thy: Tng chi phớ ca k gc l 30.768.142.000

ng, k nghiờn cu l 39.714.825.000 ng. Chi phớ k nghiờn cu so vi k gc t

127.9%, tng 27.9%, bi chi tuyt i l 8.946.683.000 ng, do doanh thu tng

21.2% nờn thc t mc bi chi tng i l: 2.423.837.000 ng.

Mc tng chi phớ nh vy l khụng t hiu qu bi vỡ k nghiờn cu so vi k

gc chi phớ tng 27.9%, trong khi ú doanh thu ch tng 21.2%. Nh vy tc tng chi

phớ nhanh hn tc tng doanh thu. iu ú chng t vic t chc sn xut ca

doanh nghip k nghiờn cu khụng t hiu qu bng k gc.

Trong ú: chi phớ nhõn qun lớ doanh nghip tng vi t l cao nht, k nghiờn

cu so vi k gc t 146.7%, tng 46.7%, bi chi tuyt i l 1.895.830.000 ng,

bi chi tng i l 1.034.814.000 ng. V ó lm cho tng chi phớ tng 6.18%,

khon mc ny cú mc nh hng ln nht n tng chi phớ ca ton doanh nghip

trong k.Sinh viên: Trần Hoài Thu

Trang:13

Lớp:QKT46T4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Mục đích ý nghĩa

Tải bản đầy đủ ngay(44 tr)

×