Tải bản đầy đủ - 51 (trang)
Các phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích được sử dụng trong bài

Các phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích được sử dụng trong bài

Tải bản đầy đủ - 51trang

ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

y=a+b-c

- Xác định giá trị chỉ tiêu kỳ gốc:

y0 = a0 + b0 - c0

- Xác định giá trị chỉ tiêu kỳ nghiên cứu:

y1 = a1 + b1 - c1

- Xác định đối tượng phân tích:

Δy = y1 - y0 = (a1 + b1 - c1) - (a0 + b0 - c0)

- Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới chỉ tiêu phân tích:

Ảnh hưởng của nhân tố a đến y:

+ Ảnh hưởng tuyệt đối:+ Ảnh hưởng tương đối:

Δya = a1 - a0 = Δaδya =∆ya

* 100(%)

yoẢnh hưởng của nhân tố b đến y:

+ Ảnh hưởng tuyệt đối:+ Ảnh hưởng tương đối:Δyb = b1 - b0 = Δbδyb =∆yb

* 100(%)

yo Ảnh hưởng của nhân tố c đến y:+ Ảnh hưởng tuyệt đối:+ Ảnh hưởng tương đối:Δyc = - (c1 - c0) = - Δcδyc =∆yc

* 100(%)

yo- Tổng ảnh hưởng của các nhân tố:

Δy = Δya + Δyb + Δyc

δy = δya + δyb + δyc

10Tên: Manivanh Phoutthavong

Mã SV: 55178ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ11Tên: Manivanh Phoutthavong

Mã SV: 55178ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

Bảng phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu nghiên cứu (Bảng loại 2):Kỳ gốc

STT Chỉ tiêu

Quy

KỳnghiêncứuTỷQuytrọng(%)So

sánh

(%)Chênh

lệchMĐAH

đếny(%)Tỷ

trọng

(%)1Nhân tố thứ nhấta0da0a1da1ΔaΔaδya2Nhân tố thứ haib0db0b1db1Δb Δbδyb3Nhân tố thứ bac0dc0c1dc1ΔcΔbδycChỉ tiêu phân tích y0100y1100Δy ΔyIII. TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH

Từ tầm quan trọng của công tác phân tích hoạt động kinh tế của doanh

nghiệp thì việc tổ chức thường xuyên công tác phân tích kinh tế doanh nghiệp

đang được tất cả các doanh nghiệp trong thực tiễn sản xuất triển khai. Các hoạt

động phân tích ấy được phân loại theo nhiều cách. Căn cứ vào mối quan hệ giữa

thời gian tiến hành công tác phân tích với thời gian của các hoạt động cần phân

tích, người ta chia hoạt động phân tích thành 3 loại, đó là: phân tích trước, phân

tích hiện hành, phân tích sau.Căn cứ vào nội dung phân tích, người ta chia hoạt

động phân tích thành 2 loại, đó là: phân tích có tính toàn diện về hoạt động sản

xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phân tích có tính chuyên sâu về hoạt động

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

12Tên: Manivanh Phoutthavong

Mã SV: 55178ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

Trong hoạt động phân tích kinh tế doanh nghiệp có hai chủ thể đó là người

giao nhiệm vụ phân tích và người thực hiện công tác phân tích. Nhiệm vụ của

từng chủ thể khác nhau cần phải phân biệt.13Tên: Manivanh Phoutthavong

Mã SV: 55178Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích được sử dụng trong bài

Tải bản đầy đủ ngay(51 tr)

×