Tải bản đầy đủ - 51 (trang)
Các phương pháp đánh giá kết quả kinh doanh được sử dụng trong bài phân tích:

Các phương pháp đánh giá kết quả kinh doanh được sử dụng trong bài phân tích:

Tải bản đầy đủ - 51trang

ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

- So sánh giữa trị số chỉ tiêu thực tế với trị số kế hoạch hoặc định mức.

- So sánh giữa trị số chỉ tiêu thực tế kỳ này với chỉ tiêu ấy ở kỳ trước.

- So sánh giữa các đơn vị với nhau, giữa các đơn vị thành phần, giữa đơn vị

nghiên cứu với ngành hoặc nền kinh tế quốc dân.

- So sánh giữa thực tế với nhu cầu, thực tế với khả năng

Các phương pháp so sánh:

a/ So sánh bằng số tuỵệt đối:

Đây là phương pháp phản ánh quy mô khối lượng của hiện tượng nghiên cứu

tăng hoặc giảm về số tuyệt đối giữa hai kỳ.

Phương pháp xác định:

+ Mức biến động tuyệt đối (Chênh lệch tuyệt đối):∆y = y1 − y 0

Trong đó:

y1: là mức độ chỉ tiêu của kỳ nghiên cứu.

y0: là mức độ chỉ tiêu của kỳ gốc

b/ So sánh bằng số tương đối:

Đây là phương pháp cho ta thấy xu hướng biến động, tốc độ phát triển, kế cấu

của tổng thể, trình độ phổ biến của hiện tượng.

Trong phân tích thường dùng các loại số tương đối sau:

* Số tương đối kế hoạch:

Dùng để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của các chỉ tiêu kinh tế.

Phương thức này có hai dạng:

Dạng đơn giản:7Tên: Manivanh Phoutthavong

Mã SV: 55178ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾkkh =

Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch:y1

* 100

ykh(%)Trong đó:

yKH: là mức độ chỉ tiêu kỳ kế hoạch

Dạng liên hệ: khi tính cần liên hệ với một chỉ tiêucó liên quan để xác định mức

biến động tương đối và qua đó đánh giá sự biến động của hiện tượng.

Mức biến động tương đối của chỉ tiêu nghiên cứu (∆y'):y' = y1 - ykh * Hệ số của chỉ tiêu liên hệHệ số của chỉ tiêu liên hệ =Møcdé kúnghiªn cøucñachØ

tiªu liªn hÖ

Møcdé kú kÕho¹chcñachØ

tiªu liªn hÖ* Số tương đối động thái:

Đây là phương pháp phản ánh xu hướng biến động, tốc độ phát triển của hiện

tượng qua thời gian.t=

Công thức xác định:

Trong đó:y1

* 100

y0(%)y1 là mức độ kỳ ngiên cứu.y0 là mức độ kỳ gốc.

* Số tương đối kết cấu:

Phương pháp này xác định tỷ trọng của từng bộ phận chiếm trong tổng thể

(xác định kết cấu của chỉ tiêu nghiên cứu).

di =yi

y

* 100 = n i * 100

ytt

∑ yi

i =1Công thức xác định:

8Tên: Manivanh Phoutthavong

Mã SV: 55178(%)ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

Trong đó: di: tỷ trọng của bộ phận thứ i.

yi: là mức độ của bộ phận.

yt t là mức độ của tổng thể.

n: mức độ của tổng thể nghiên cứu.

Thông qua số lượng và tỷ trọng của từng bộ phận ta thấy đươcl vai trò của

từng bộ phận đó với tổng thể nghiên cứu đồng thời cho ta thấy nguyên nhân và

bản chất của sự biến động.

1.2. Phương pháp chi tiết:

Phương pháp chi tiết theo các bộ phận cấu thành:

Phương pháp giúp ta biết được quan hệ cấu thành của các hiện tượng và kết

quả kinh tế, nhận thức được bản chất của các chỉ tiêu kinh tế. Từ đó giúp cho việc

đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được chính xác, cụ thể và

xác định được nguyên nhân cũng như trọng điểm của công tác quản lý.

2.Các phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu

phân tích được sử dụng trong bài

Phương pháp cân đối

Điều kiện vận dụng: Phương pháp này được vận dụng trong trường hợp khi

các nhân tố có mối quan hệ tổng, hiệu, hoặc kết hợp cả tổng và hiệu với chỉ tiêu

nghiên cứu. Cụ thể khi xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố nào đó đến chỉ

tiêu nghiên cứu chính bằng chênh lệch giữa giá trị kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc

của nguyên tố đó.Phương trình khái quát:

Gọi hiện tượng nghiên cứu là y có 3 nhân tố ảnh hưởng là a,b,c. Các nhân tố

ảnh hưởng có mối quan hệ tích. Ta có phương trình khái quát:

9Tên: Manivanh Phoutthavong

Mã SV: 55178ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

y=a+b-c

- Xác định giá trị chỉ tiêu kỳ gốc:

y0 = a0 + b0 - c0

- Xác định giá trị chỉ tiêu kỳ nghiên cứu:

y1 = a1 + b1 - c1

- Xác định đối tượng phân tích:

Δy = y1 - y0 = (a1 + b1 - c1) - (a0 + b0 - c0)

- Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới chỉ tiêu phân tích:

Ảnh hưởng của nhân tố a đến y:

+ Ảnh hưởng tuyệt đối:+ Ảnh hưởng tương đối:

Δya = a1 - a0 = Δaδya =∆ya

* 100(%)

yoẢnh hưởng của nhân tố b đến y:

+ Ảnh hưởng tuyệt đối:+ Ảnh hưởng tương đối:Δyb = b1 - b0 = Δbδyb =∆yb

* 100(%)

yo Ảnh hưởng của nhân tố c đến y:+ Ảnh hưởng tuyệt đối:+ Ảnh hưởng tương đối:Δyc = - (c1 - c0) = - Δcδyc =∆yc

* 100(%)

yo- Tổng ảnh hưởng của các nhân tố:

Δy = Δya + Δyb + Δyc

δy = δya + δyb + δyc

10Tên: Manivanh Phoutthavong

Mã SV: 55178Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các phương pháp đánh giá kết quả kinh doanh được sử dụng trong bài phân tích:

Tải bản đầy đủ ngay(51 tr)

×