Tải bản đầy đủ - 19 (trang)
Sơ đồ 2.2: Trình tự ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng.

Sơ đồ 2.2: Trình tự ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng.

Tải bản đầy đủ - 19trang

Báo cáo thực tập

-Nghiệp vụ 2: Ngày 29/12/2015 Công ty đã chuyển khoản số tiền 894.774.901 đồng cho

công ty cổ phần thương mại ô tô Hải Phòng để thanh toán tiền mua ô tô HuynĐai 4 chỗ

phục vụ cho giám đốc. Doanh nghiệp đã nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng về số tiền

này.

Định khoản:

Nợ 211

Nợ 133: 813.431.728

: 81.343.173Có 112 : 894.774.901

Căn cứ vào Giấy báo Có ( Biểu số 2.7), Giấy báo Nợ (2.8) kế toán tiến hành ghi sổ

Nhật Ký Chung ( Biểu số 2.9 ) từ sổ Nhật ký chung sẽ ghi sổ Cái TK 112 (Biểu số 2.10 )14Báo cáo thực tập

Biểu số 2.7: (Giấy báo Có của ngân hàng)

Ngân Hàng Á ChâuGIẤY BÁO CÓChi nhánh: ACB – Hải PhòngGBCsố 19/12

Ngày: 15 – 12 - 2014GDV: PHAM QUYNH ANH

Mã KH: 44048

So GD: 1512

Kính gửi: CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ VÀ TIẾP VẬN SAO VÀNG – CHI

NHÁNH HẢI PHÒNG

Mã số thuế : 0200453141

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi Có tài khoản của quý khách với nội dung như sau:

Số tài khoản ghi Có: 2105211000191

Số tiền bằng số: 10.378.000 đồng

Số tiền bằng chữ: Mười triệu ba trăm bảy tám nghìn đồng chẵn

Nội dung: Công ty cổ phần Bao bì Hải Phòng thanh toán tiền vận chuyển , lưu kho, xếp dỡ

sợi.

GIAO DỊCH VIÊN15KIỂM SOÁTBáo cáo thực tập

Biểu số 2.8: (Giấy báo Nợ của ngân hàng số 39)

Ngân Hàng Á ChâuGIẤY BÁO NỢChi nhánh: ACB – Hải PhòngNgày: 29 – 12 - 2014Số: 39Mã GDV: TRINH MINHHANG

Mã KH: 446031

So GD: 1712

Kính gửi: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI SAO

VÀNG – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Mã số thuế : 0200453141

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi Nợ tài khoản của quý khách với nội dung như sau:

Số tài khoản ghi Nợ: 2105211000191

Số tiền bằng số: : 894.774.901 đồng

Số tiền bằng chữ: Tán trăm chín bốn triệu bảy trăm bảy bốn nghìn chín trăm linh một đồng

chẵn.

Nội dung: Trả tiền mua ô tô Huyn Dai cho công ty cổ phần thương mại ô tô Hải Phòng.

GIAO DỊCH VIÊN16KIỂM SOÁTBáo cáo thực tập

Biểu số 2.9 : ( Trích sổ nhật ký chung tháng 12 năm 2014)Công ty TNHH thương mại dịch vụ và tiếp vận Sao Vàng

: Tầng 8, số 7B Trần Hưng Đạo, Hải PhòngMẫu số S03a - DN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC

ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm 2015

Chứng từ

SH

NT

PC17/12

07/12Diễn giảiThanh toán tiền cước InternetPC22/1210/12Mua máy tính xách tay DELLGBC0919/12PT42/1225/12Công ty CP bao bì Hải Phòng

chuyển khoản tiền vận chuyển, lưu

kho, xếp dỡ

Rút tiền từ tài khoản ngân hàng ACB….

GBN06

29/12Người ghi sổ

(Ký, họ tên)17ĐG

SC

……………

Chuyển khoản trả công ty CP

thương mại ô tô Hải PhòngCộng số phát sinh

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)Đơn vị tính : đồng

Số hiệu

Số phát sinh

TK

Nợ

642

230.000

133

23.000

111

242

15.951.091

133

1.595.109

111

112

10.378.000

131

111

112211

133

112

450.000.0004813.431.728

81.343.1738100.604.569.549100.60Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)Báo cáo thực tập

Biểu số 2.10: ( Trích sổ cái TK 111 tháng 12 năm 2015)n vị: công ty TNHH thương mại dịch vụ và tiếp vận Sao Vàng – Chi nhánh

i Phòng

chỉ: tầng 8, số 7B Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hải PhòngMẫu số S03b-DN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC

ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)SỔ CÁIChứng từ ghi sổ

SH

NT

GBC0919/12Tên tài khoản: Tiền gửi ngân hàng

Số hiệu tài khoản: 112

Năm 2015

Đơn vị tính : đồng

Số tiền

Số hiệu

Diễn giải

TKĐƯ

Nợ

Số dư đầu năm

855.299.235PT42/1225/12Công ty Bao Bì Hải Phòng chuyển

khoản tiền vận chuyển, lưu kho, xếp

dỡ sợi

Rút tiền tù tài khoản ngân hàng ACB

PT48/12

28/12

Rút tiền từ tài khoản ngân hàng ACBGBN0529/12Chuyển khoản trả Công ty ô tô Hải

Phòng

…..

Cộng phát sinh

Số dư cuối năm131C10.387.000111450.0111130.0211

11381

8

13.835.409.280

912.481.99613.778.Ngày

31 tháng 12 năm 2015.

Người ghi sổ

Giám đốc

( Ký, họ tên)

( ký, họ têKế toán trưởng

( ký, họ tên)Biểu số 2.11: Trích sổ tiền gửi Ngân Hàng

Tên đơn vị: Công ty TNHH TM DV và tiếp vận Sao Vàng

Địa chỉ: - Tầng 8, số 7B Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hải Phòng

MST: 0200905782(Mẫu số S08- DNN

Ban hành theo QĐ48/2006QĐ-BTC

Ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính)SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Tháng 12 năm 2015Ngân hàng Á Châu ACB – Chi

18Báo cáo thực tập

nhánh Hải Phòng

Số hiệu:

Ngày,

tháng

ghi sổ

AChứng từ

Số

Ngày,

hiệu

tháng

C

BTKNH số:

Diễn giải

DTài

khoản

đối ứng

EThu

(gửi vào)

1Số dư đầu năm………..

15/12

……..

16/12

……..

29/12………..…..

GBC19/1

2………15/12………

GBC

22/12……………..

GBN

39/12……..

29/12……..16/12………………………..

Công ty Bao Bì HP

chuyển khoản tiền vận

chuyển, lưu kho, xếp dỡ

sợi

……………………………

Công ty TNHH Thành

Long chuyển khoản số

tiền vận chuyển neo tàu 1

……………………………

.

Chuyển khoản trả tiền

cho công ty CP thương

mại oto Hải Phòng

……………………………

.……………13110.378.000…..………….13135.764.695

211………..133

…….……………13.835.409.28

0Tổng số phát sinh

Số dư cuối nămNgày 31 tháng 12 năm 2015Người ghi sổ

Giám đốc

( Ký, Ghi rõ họ tên)( Ký, Ghi rõ họ tên)

tên)2.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

TiÒn l¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña chi phÝ19Kế toán trưởng

(Ký, Ghi rõ họTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.2: Trình tự ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng.

Tải bản đầy đủ ngay(19 tr)

×
x