Tải bản đầy đủ - 17 (trang)
Ví dụ minh họa

Ví dụ minh họa

Tải bản đầy đủ - 17trang

Kế toán xác định số dư cuối kỳ theo công thức:

Số dư cuối kỳSố dư đầu kỳ10PS tăng trong kỳPS giảm trong kỳHÓA ĐƠNMẫu số: 01 GTKT3/001GIÁ TRỊ GIA TĂNGAA/15PLiên 1: Lưu0000167Ngày 02 tháng 02 năm 2015

Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư Xây dựng và Vận tải Thành Vinh

Địa chỉ: 34 Phương Lưu – Đông Hải 1 – Hải An

Số tài khoản: 0047846469

Điện thoại: 0313.571.922MS: 0201345653Họ tên người mua hàng: Lê Văn Công

Tên đơn vị: Công ty TNHH Hưng Long

Địa chỉ: Số 8/20 Lương Khánh Thiện – NQ - HP

Số tài khoản: 08979007589

Hình thức thanh toán: chuyển khoản

STTTên hàng hóa, dịch vụAB1Bán bình nước nóng Feroli2Bệ Vệ sinh Cao cấp

Thuế suất GTGT: 10%MST:

Đơn vịSốtính

Clượng

1Chiếc19.650.0009.650.000Bộ18.260.0008.260.000Đơn giáThành tiền23=1x2Cộng tiền hàng:17.910.000Tiền thuế GTGT1.791.000Tổng cộng tiền thanh toán19.701.000Số tiền viết bằng chữ: Mười chín triệu bảy trăm linh một nghìn đồng./.

Người mua hàngNgười bán hàng(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)11Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)Đơn vị : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh

Địa chỉ : 34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An –

HPMẫu số 01-TT

( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày

14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)Phiếu Thu

Số : PT 2171

Nợ : 1111

Có: 5111,33311Ngày 02 Tháng 12 năm 2015Họ tên người nộp tiền : Nguyễn Thị Ngọc

Địa chỉ : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh

Nộp cho :

Công ty TNHH Hưng Long

Lý do nộp: Bán Bình Nóng + TBVS

Số tiền : 19 701 000 VNĐ

Bằng chữ : Mười chín triệu, bảy trăm linh một ngàn VNĐ

Kèm theo:

Chứng từ gốc

Thủ trưởng ĐvKế toán trưởng( ký tên, đóng dấu)( ký, họ tên)Người lập biểu

( ký, họ tên)Đã nhận đủ số tiền ( bằng chữ ) : Mười chín triệu, bảy trăm linh một ngàn

Ngày 02 tháng 12 năm 2015

Thủ quỹNgười nộp tiền

( ký, họ tên)( ký, họ tên)12HOÁ ĐƠNMẫu số: 01GTKT3/001GIÁ TRỊ GIA TĂNGKý hiệu:TC/14PLiên 1: LưuSố: 0004767Ngày 20 tháng 12 năm 2015

Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư Xây dựng và Vận tải Thành

Vinh

Địa chỉ: 34 Phương Lưu – Đông Hải 1 – Hải An

Số tài khoản: 0047846469

Điện thoại: 0313.571.922MS: 0201345653Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Hoa Đạt

Mã số thuế:0201914274Địa chỉ: Nguyễn Đức Cảnh – Lê Chân – Hải Phòng

Hình thức thanh toán: CK

STT

1

1Tên hàng hoá, dịch vụ

ĐVT

2

3

Bình nước nóng Feroli 50 lít

Chiếc

Cộng tiền hàng.

Thuế suất GTGT 10%Tiền thuế GTGT:SL

4

2Đơn giá

5

8.820.000Thành tiền

6= 4x5

17.640.000

17.640.000

1.764.000

19.404.000Tổng cộng tiền thanh toán.

Số tiền viết bằng chữ: ( Mười chín triệu bốn trăm linh bốn nghìn đồng chẵn./.).

Người mua hàngNgười bán hàngThủ trưởng đơn vị(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ

tên)13Đơn vị : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh

Địa chỉ : 34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An –

HPMẫu số 01-TT

( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày

14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)Phiếu Thu

Số : PT 2196

Nợ : 1111

Có: 5111,33311Ngày 16 Tháng 12 năm 2015Họ tên người nộp tiền : Lâm Văn Đoàn

Địa chỉ : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh

Nộp cho :

Công ty TNHH Hoa Đạt

Lý do nộp: Bán Bình Nóng

Số tiền : 19 404 000 VNĐ

Bằng chữ : Mười chín triệu, bốn trăm linh bốn ngàn VNĐ

Kèm theo:

Chứng từ gốc

Thủ trưởng ĐvKế toán trưởng( ký tên, đóng dấu)( ký, họ tên)Người lập biểu

( ký, họ tên)Đã nhận đủ số tiền ( bằng chữ ) : Mười chín triệu, bốn trăm linh bốn ngànNgày 16 tháng 12 năm 2015

Thủ quỹNgười nộp tiền

( ký, họ tên)( ký, họ tên)14Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xây dựng và Vận tải Thành VinhĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

...........*...........GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Tên tôi là : Nguyễn Văn Tuấn

Đơn vị công tác : Cty CP thương mại và Dịch vụ Việt Hùng

Nội dung thanh toán : Thanh toán tiền xăng

Tổng số tiền là : 18 040 000 đồng

Bằng chữ : Mười tám triệu không trăm bốn mươi nghìn đông./.

Vậy đề nghị Giám đốc duyệt cho thanh toán ./.

Ngày 25 tháng 12 năm 2015

Giám Đốc

(Đã ký)Phụ trách KT

(Đã ký)15Người đề nghị

(Đã ký)Đơn vị : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh

Địa chỉ : 34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An –

HPMẫu số 02-TT

( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày

14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)Số : PC2276

Nợ : 642, 1331

Có: 1111Phiếu Chi

Ngày 25 Tháng 12 năm 2015Họ tên người nhận tiền :

Địa chỉ : Cty CP thương mại và Dịch vụ Việt Hùng

Trả cho :

Lý do trả: chi tiền xăng

Số tiền : 18 040 000 VNĐ

Bằng chữ : Mười tám triệu, không trăm bốn mươi ngàn VNĐ

Kèm theo:

Chứng từ gốc

Thủ trưởng ĐvKế toán trưởngNgười lập biểu( ký tên, đóng dấu)( ký, họ tên)( ký, họ tên)Đã nhận đủ số tiền ( bằng chữ ) : Mười tám triệu, không trăm bốn mươi

ngànNgày 25 tháng 12 năm 2015

Người nhận tiềnThủ quỹ

( ký, họ tên)( ký, họ tên)Đơn vị : Cty CP TMĐTXD&VT Thành VinhMẫu số S03A-DN( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ/BTC ngày

14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)Địa chỉ : 34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An - HPSỔ NHẬT KÝ CHUNG

16Tháng 12 năm 2015Ngày

ghi

Ngày

ghi

sổChứng từDiễn giải17Đ

ã

g

hi

S

CST

TngSố

hiệ

u

TKSố Phát sinh trong

thángTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ví dụ minh họa

Tải bản đầy đủ ngay(17 tr)

×