Tải bản đầy đủ - 17 (trang)
PHẦN 2: KHẢO SÁT THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THÀNH VINH

PHẦN 2: KHẢO SÁT THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THÀNH VINH

Tải bản đầy đủ - 17trang

Phiếu chi, phiếu thu, GBN, GBC, UNC….Sổ Nhật Ký Đặc BiệtSổ nhật ký chungSổ Cái 111,112Sổ, thẻ kế toán chi tiếtBảng Tổng hợp chi tiếtBảng Cân đối số

phát sinhBáo Cáo Tài Chính: Ghi hàng ngày

: Ghi cuối tháng

: Kiểm tra, đối chiếu4. Các tài khoản sử dụng

* TK 111 : Tiền mặt

- Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các loại tiền mặt của

công ty. Gồm các tiểu khoản sau:

+ TK 1111 - Tiền Việt Nam

+ TK 1112 - Ngoại tệ

+ TK 1113 - Vàng bạc, kim quý, đá quý

* TK 112: Tiền gửi ngân hàng

- Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các loại tiền gửi

8ngân hàng, quỹ tín dụng. Gồm các tiểu khoản sau:

+ TK 1121- Tiền Việt Nam

+ TK 1122- Ngoại tệ

+ TK 1123- Vàng bạc, kim quý, đá quý

5. Ví dụ minh họa

*Kế toán tiền mặt

Trong tháng 12 năm 2015 tại công ty có phát sinh những nghiệp nghiệp vụ

liên quan đến tiền sau

+ Ngày 02/12/2015 công ty bán cho công ty TNHH Hưng Long 05 Bình

nước nóng Ferroli và 06 bộ bệt vệ sinh Cosani với trị giá là 19.701.000 gồm

cả thuế VAT 10%. Khách hàng đã thanh toán bằng tiền mặt

+Ngày 16/12/2015 Công ty bán cho công ty TNHH Hoa Đạt 8 bình nước

nóng Ferroli 20L với tổng giá thanh toán là 19.404.000. Khách hàng đã thanh

toán bằng tiền mặt

+ Ngày 25/12/2015 công ty thanh toán tiền xăng cho công ty cổ phần Thơng mại và Dịch vụ Việt Hùng tiền xăng tháng 12/2015 tính từ ngày

1/12/2015 đến hết ngày 24/12/2015. Tổng số tiền là 18.040.000 đã gồm cả

thuế VAT 10%. Công ty đã thanh toán bằng tiền mặt

Căn cứ vào những chứng từ nghiệp vụ phát sinh kế toán làm phiếu thu,

phiếu chi theo mẫu

Căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi kế toán định khoản theo bút toán sau:

NV1: Phiếu thu : Nợ TK 111: 19.701.000

Có TK 511: 17.910.000

Có TK 3331: 1.791.000

NV2: Phiếu thu : Nợ TK 111: 19.404.000

Có TK 511: 17.640.000

Có TK 3331: 1.764.000

NV3: Phiếu chi: Nợ TK 642: 16.400.000

Nợ TK 1331:1.640.000

Có TK 111: 18.040.000

Sau khi thủ quỹ thực hiện thu chi tiền mặt , kế toán căn cứ vào phiếu thu

phiếu chi với đầy đủ chữ ký con dấu đối chiếu với chứng từ gốc và tiến hành ghi sổ

nhật ký chung, cuối tháng thực hiện ghi sổ cái.

9Kế toán xác định số dư cuối kỳ theo công thức:

Số dư cuối kỳSố dư đầu kỳ10PS tăng trong kỳPS giảm trong kỳHÓA ĐƠNMẫu số: 01 GTKT3/001GIÁ TRỊ GIA TĂNGAA/15PLiên 1: Lưu0000167Ngày 02 tháng 02 năm 2015

Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư Xây dựng và Vận tải Thành Vinh

Địa chỉ: 34 Phương Lưu – Đông Hải 1 – Hải An

Số tài khoản: 0047846469

Điện thoại: 0313.571.922MS: 0201345653Họ tên người mua hàng: Lê Văn Công

Tên đơn vị: Công ty TNHH Hưng Long

Địa chỉ: Số 8/20 Lương Khánh Thiện – NQ - HP

Số tài khoản: 08979007589

Hình thức thanh toán: chuyển khoản

STTTên hàng hóa, dịch vụAB1Bán bình nước nóng Feroli2Bệ Vệ sinh Cao cấp

Thuế suất GTGT: 10%MST:

Đơn vịSốtính

Clượng

1Chiếc19.650.0009.650.000Bộ18.260.0008.260.000Đơn giáThành tiền23=1x2Cộng tiền hàng:17.910.000Tiền thuế GTGT1.791.000Tổng cộng tiền thanh toán19.701.000Số tiền viết bằng chữ: Mười chín triệu bảy trăm linh một nghìn đồng./.

Người mua hàngNgười bán hàng(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)11Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)Đơn vị : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh

Địa chỉ : 34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An –

HPMẫu số 01-TT

( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày

14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)Phiếu Thu

Số : PT 2171

Nợ : 1111

Có: 5111,33311Ngày 02 Tháng 12 năm 2015Họ tên người nộp tiền : Nguyễn Thị Ngọc

Địa chỉ : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh

Nộp cho :

Công ty TNHH Hưng Long

Lý do nộp: Bán Bình Nóng + TBVS

Số tiền : 19 701 000 VNĐ

Bằng chữ : Mười chín triệu, bảy trăm linh một ngàn VNĐ

Kèm theo:

Chứng từ gốc

Thủ trưởng ĐvKế toán trưởng( ký tên, đóng dấu)( ký, họ tên)Người lập biểu

( ký, họ tên)Đã nhận đủ số tiền ( bằng chữ ) : Mười chín triệu, bảy trăm linh một ngàn

Ngày 02 tháng 12 năm 2015

Thủ quỹNgười nộp tiền

( ký, họ tên)( ký, họ tên)12HOÁ ĐƠNMẫu số: 01GTKT3/001GIÁ TRỊ GIA TĂNGKý hiệu:TC/14PLiên 1: LưuSố: 0004767Ngày 20 tháng 12 năm 2015

Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư Xây dựng và Vận tải Thành

Vinh

Địa chỉ: 34 Phương Lưu – Đông Hải 1 – Hải An

Số tài khoản: 0047846469

Điện thoại: 0313.571.922MS: 0201345653Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Hoa Đạt

Mã số thuế:0201914274Địa chỉ: Nguyễn Đức Cảnh – Lê Chân – Hải Phòng

Hình thức thanh toán: CK

STT

1

1Tên hàng hoá, dịch vụ

ĐVT

2

3

Bình nước nóng Feroli 50 lít

Chiếc

Cộng tiền hàng.

Thuế suất GTGT 10%Tiền thuế GTGT:SL

4

2Đơn giá

5

8.820.000Thành tiền

6= 4x5

17.640.000

17.640.000

1.764.000

19.404.000Tổng cộng tiền thanh toán.

Số tiền viết bằng chữ: ( Mười chín triệu bốn trăm linh bốn nghìn đồng chẵn./.).

Người mua hàngNgười bán hàngThủ trưởng đơn vị(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ

tên)13Đơn vị : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh

Địa chỉ : 34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An –

HPMẫu số 01-TT

( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày

14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)Phiếu Thu

Số : PT 2196

Nợ : 1111

Có: 5111,33311Ngày 16 Tháng 12 năm 2015Họ tên người nộp tiền : Lâm Văn Đoàn

Địa chỉ : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh

Nộp cho :

Công ty TNHH Hoa Đạt

Lý do nộp: Bán Bình Nóng

Số tiền : 19 404 000 VNĐ

Bằng chữ : Mười chín triệu, bốn trăm linh bốn ngàn VNĐ

Kèm theo:

Chứng từ gốc

Thủ trưởng ĐvKế toán trưởng( ký tên, đóng dấu)( ký, họ tên)Người lập biểu

( ký, họ tên)Đã nhận đủ số tiền ( bằng chữ ) : Mười chín triệu, bốn trăm linh bốn ngànNgày 16 tháng 12 năm 2015

Thủ quỹNgười nộp tiền

( ký, họ tên)( ký, họ tên)14Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xây dựng và Vận tải Thành VinhĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

...........*...........GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Tên tôi là : Nguyễn Văn Tuấn

Đơn vị công tác : Cty CP thương mại và Dịch vụ Việt Hùng

Nội dung thanh toán : Thanh toán tiền xăng

Tổng số tiền là : 18 040 000 đồng

Bằng chữ : Mười tám triệu không trăm bốn mươi nghìn đông./.

Vậy đề nghị Giám đốc duyệt cho thanh toán ./.

Ngày 25 tháng 12 năm 2015

Giám Đốc

(Đã ký)Phụ trách KT

(Đã ký)15Người đề nghị

(Đã ký)Đơn vị : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh

Địa chỉ : 34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An –

HPMẫu số 02-TT

( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày

14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)Số : PC2276

Nợ : 642, 1331

Có: 1111Phiếu Chi

Ngày 25 Tháng 12 năm 2015Họ tên người nhận tiền :

Địa chỉ : Cty CP thương mại và Dịch vụ Việt Hùng

Trả cho :

Lý do trả: chi tiền xăng

Số tiền : 18 040 000 VNĐ

Bằng chữ : Mười tám triệu, không trăm bốn mươi ngàn VNĐ

Kèm theo:

Chứng từ gốc

Thủ trưởng ĐvKế toán trưởngNgười lập biểu( ký tên, đóng dấu)( ký, họ tên)( ký, họ tên)Đã nhận đủ số tiền ( bằng chữ ) : Mười tám triệu, không trăm bốn mươi

ngànNgày 25 tháng 12 năm 2015

Người nhận tiềnThủ quỹ

( ký, họ tên)( ký, họ tên)Đơn vị : Cty CP TMĐTXD&VT Thành VinhMẫu số S03A-DN( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ/BTC ngày

14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)Địa chỉ : 34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An - HPSỔ NHẬT KÝ CHUNG

16Tháng 12 năm 2015Ngày

ghi

Ngày

ghi

sổChứng từDiễn giải17Đ

ã

g

hi

S

CST

TngSố

hiệ

u

TKSố Phát sinh trong

thángTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 2: KHẢO SÁT THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THÀNH VINH

Tải bản đầy đủ ngay(17 tr)

×
x