Tải bản đầy đủ - 17 (trang)
PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH VINH

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH VINH

Tải bản đầy đủ - 17trang

II.Chức năng và phạm vi hoạt động của công ty Cổ phần Thương mại

Đầu tư Xây dựng và Vận tải Thành Vinh

1.Chức năng

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây dựng và Vận tải Thành Vinh là

một doanh nghiệp thương mại nên chức năng chính của công ty là:

- Chào hàng, bán hàng, phân phối các loại sản phẩm do công ty nhận làm đại

lý đó là bình nước nóng Ferroli và thiết bị vệ sinh gốm sứ cao cấp Cosani.

- Hoàn thành các công trình xây dựng thông qua việc ốp lát gạch, đá Granite

- Tổ chức nghiên cứu, phát triển, mở rộng thị trường nhằm đưa sản phẩm của

công ty phân phối đến với người tiêu dùng

2.Phạm vi hoạt động

Hiện nay phạm vi hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây

dựng và Vận tải Thành Vinh đã trải dài trên các quận nội thành: Lê Chân, Ngô

Quyền, Hồng Bàng, Kiến An,Hải An, Dương Kinh và các huyện ngoại thành : An

Lão,An Dương, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, khu vực Đồ Sơn. Gần đây công ty

đã mở rộng thêm ra một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Ninh như: Đông Triều, Uông

Bí, Quảng Yên. Mạng lưới các cửa hàng nhập hàng từ công ty Cổ phần Thương mại

Đầu tư Thương mại Xây dựng và Vận tải Thành Vinh ngày càng lớn và đem lại

nguồn thu lớn cho công ty. Dự kiến của công ty sang năm 2017 sẽ mở rộng phạm vi

kinh doanh sang khu vực thuộc một số tỉnh lân cận : Thái Bình, Nam Định, Quảng

Ninh, Hải Dương - Đây là thị trường lớn của công ty tuy nhiên cũng là một thách

thức lớn mà yêu cầu công ty phải vượt qua.3III.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu

tư Xây dựng và Vận tải Thành Vinh

1. Cơ cấu tổ chức công ty

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây dựng và Vận tải Thành Vinh có 40

cán bộ công nhân viên trong đó 15 người có trình độ là đại học; 10 người có trình độ

cao đẳng, 5 người có trình độ trung cấp và 10 người là lao động phổ thông.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của công ty :Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây dựng và Vận

tải Thành Vinh gọn nhẹ linh hoạt nhưng hoạt động hiệu quả.

a) Giám Đốc

Là người có quyền hạn cao nhất tại công ty, là người đại diện cho công ty trớc pháp luật, là người đa ra quyết định cuối cùng đến từng phòng ban, là người chịu

trách nhiệm trực tiếp về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

b) Phó Giám đốc

Có hai phó giám đốc :

+ Phó giám đốc kinh doanh : phụ trách việc mua bán hàng hóa, trực tiếp điều

hành hoạt động kinh doanh của công ty

+ Phó giám đốc điều hành: phụ trách nội bộ của công ty về mặt quản trị, tổ

4chức hành chính, phúc lợi công cộng.

Hai phó Giám đốc cùng nhau giúp đỡ Giám đốc giải quyết một số công việc

c) Phòng Marketting

Gồm Trưởng phòng và các nhân viên. Phòng Marketting có nhiệm vụ nghiên cứu,

điều tra, khảo sát thị trường, mở rộng thị trường

d)

Phòng Kế toán

Gồm một kế toán trưởng, hai kế toán tổng hợp, một thủ quỹ, hai kế toán ghi sổ.

Phòng kế toán là nơi tổng hợp hóa đơn chứng từ, tập hợp thành sổ sách, bảng biểu,

xử lý thông tin chuyển cho Giám đốc các báo cáo .

e) Phòng Hành chính nhân sự tổng hợp

Gồm trưởng phòng và các nhân viên. Đây là phòng phụ trách công việc liên quan

đến các thủ tục hành chính, điều động nhân sự, tuyển dụng nhân sự, theo dõi nhân

viên…

f) Kho

Gồm thủ kho và các nhân viên kho, bảo vệ. Là nơi lưu trữ, xuất nhập hàng hóa

của công ty.

2. Cơ cấu phòng kế toán và phương pháp hạch toán

a) Cơ cấu phòng kế toán

- Kế toán trưởng : quản lý phòng kế toán, chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về

những báo cáo, số liệu sổ sách báo cáo.

- Kế toán ghi sổ: làm nhiệm vụ ghi số liệu kế toán thực tế phát sinh trong kỳ kế

toán.

- Thủ quỹ: Có trách nhiệm thu chi tiền mặt, bảo quản thu chi ban đầuvà chuyển

cho kế toán tổng hợp vào sổ công quỹ hàng ngày, lập báo cáo quỹ.

- Kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ tổng quát hết thông tin về kế toán của công ty và

là trợ thủ đắc lực của kế toán trưởng về mặt sổ sách chứng từ kế toán.5b) Phương pháp hạch toán

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây dựng và Vận tải Thành Vinh hạch

toán sổ sách chứng từ kế toánChứng

theo phương

pháp Nhật Ký Chung với sơ đồ hạch toán

từ kế toán

như sau:Sổ Nhật Ký Đặc BiệtSổ nhật ký chungSổ, thẻ kế toán chi tiếtBảng Tổng hợp chi tiếtSổ CáiBảng Cân đối số

phát sinhBáo Cáo Tài Chính: Ghi hàng ngày

: Ghi cuối tháng

: Kiểm tra, đối chiếu6PHẦN 2: KHẢO SÁT THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI

THÀNH VINH

I.Kế toán vốn bằng tiền

1. Khái niệm

Tiền của doanh nghiệp là tài sản tồn tại dới dạng hình thái giá trị bao gồm

tiền mặt tại quỹ, tiền gửi (ngân hàng các tổ chức tài chính tín dụng),các khoản tiền

đang chuyển (kế toán tiền Việt Nam và ngoại tệ, vàng bạc, kim loại quý ngân

phiếu). Đây là tài sản linh hoạt nhất của công ty nó có thể chuyển đổi thành các loại

tài sản khác có độ luân chuyển cao

2. Nguyên tác hạch toán

Việc hạch toán vốn bằng tiền phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc tiền tệ thống nhất: Mọi nhiệm vụ phát sinh đều đợc kế toán sử dụng

một đơn vị tiền tệ thống nhất là "đồng Việt Nam" để ghi chép tài khoản và sổ sách

kế toán.

- Nguyên tắc cập nhật: Kế toán phải phản ánh kịp thời chính sác số tiền hiện có và

tình hình chi thu toàn bộ(loại tiền, mở sổ chi tiết từng loại ngoại tệ (theo ngoại tệ và

theo đồng Việt Nam quy đổi ), từng loại vàng bạc đá quý(theo số lợng, quy cách, độ

tuổi, kích thớc, giá trị ...)

3. Sơ đồ trình tự luân chuyển và ghi sổ chứng từ.7Phiếu chi, phiếu thu, GBN, GBC, UNC….Sổ Nhật Ký Đặc BiệtSổ nhật ký chungSổ Cái 111,112Sổ, thẻ kế toán chi tiếtBảng Tổng hợp chi tiếtBảng Cân đối số

phát sinhBáo Cáo Tài Chính: Ghi hàng ngày

: Ghi cuối tháng

: Kiểm tra, đối chiếu4. Các tài khoản sử dụng

* TK 111 : Tiền mặt

- Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các loại tiền mặt của

công ty. Gồm các tiểu khoản sau:

+ TK 1111 - Tiền Việt Nam

+ TK 1112 - Ngoại tệ

+ TK 1113 - Vàng bạc, kim quý, đá quý

* TK 112: Tiền gửi ngân hàng

- Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các loại tiền gửi

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH VINH

Tải bản đầy đủ ngay(17 tr)

×