Tải bản đầy đủ - 104 (trang)
- i vi nh qun lý thỡ tin lng l mt trong nhng cụng c qun lý doanh nghip. Thụng qua vic tr lng ngi lao ng, ngi s dng lao ng cú th tin hnh kim tra theo dừi giỏm sỏt ngi lao ng lm vic theo k hoch ca mỡnh.

- i vi nh qun lý thỡ tin lng l mt trong nhng cụng c qun lý doanh nghip. Thụng qua vic tr lng ngi lao ng, ngi s dng lao ng cú th tin hnh kim tra theo dừi giỏm sỏt ngi lao ng lm vic theo k hoch ca mỡnh.

Tải bản đầy đủ - 104trang

2.4.2 Ti khon s dng

Để theo dõi tình hình hạch toán tiền lơng và các

khoản trích theo lơng. Tình hình trích nộp, sử dụng quỹ

BHXH, KPCĐ ... Kế toán sử dụng các tài khoản sau.

* TK 334 : Phải trả công nhân viên : dùng để phản

ánh các khoản thanh toán với công nhân viên của doanh nghiệp

về tiền lơng, tiền công, phụ cấp BHXH, tiền lơng và các

khoản khác thuộc về thu nhập của họ.

* TK338: phải trả phải nộp khác: Dùng để phản ánh các

khoản phải trả và phải nộp cho cơ quan pháp luật, cho các tổ

chức, đoàn thể xã hội, cho cấp trên về KPCĐ, BHXH, BHYT, các

khoản khấu trừ vào lơng theo quyết định của toà án (quyền

nuôi con khi ly dị) nuôi con ngoài giá thú,...)

TK 338 chia thnh 4 ti khon chi tit

- 3382: Kinh phí công đoàn.

- 3383: Bảo hiểm xã hội.

- 3384: Bảo hiểm y tế.

- 3389: Bo him tht nghip.

Ngoài ra kế toán còn sử dụng một số tài khoản khác có liên

quan trong quá trình hạch toán nh TK 111,112,...

Cỏch tớnh lng ca cụng ty

- Hỡnh thc tr lng theo thi gian: c ỏp dng i vi a s nhõn viờn

trong cụng ty bao gm: nhõn viờn phũng kinh doanh , phũng K toỏn

Lng thi gian = (Lng c bn/ s ngy lm vic trong thỏng theo

quy nh)* s ngy lm vic thc t trong thỏng

Trong ú:

Lng c bn = Mc lng ti thiu * H s lng

Mc lng ti thiu m cụng ty ỏp dng l 2.050.000 /thỏng

47472.4.3Trỡnh t ghi s k toỏn

-K toỏn lp Bng thanh toỏn lng. Trờn bng thanh toỏn lng ghi rừ cỏc

khon thu nhp ngi lao ng c hng, cỏc khon khu tr v cui cựng l

s tin cũn li ca ngi lao ng c lnh. Ngi nhn phi ký tờn vo bng

thanh toỏn lng;

-Thanh toỏn Lng bng tin mt .cỏc khon trớch chuyn khon np ngõn

sỏch.

S 2.4 Quy trỡnh luõn chuyn tin lng

Bng thnah toỏn lngS nht ký chungS qu tin mtS cỏi 334, 338Bng tng hp chi titBng cõn iBỏo cỏo ti chớnh2.4.5Kho sỏt phn hnh k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng

n v: Cụng ty CP Vt t v Vn ti Itasco

a ch: S 4 Cự Chớnh Lan, P.Minh Khai, HB, HPMu s:

(Ban hnh theo TT

ngy 22/12/2014 cPhũng K toỏnBNG CHM CễNG

Thỏng 07 nm 20164848CụnNGYiờnlm

11111111222222222223456789012345678912 34 56 78 9Thngxx xxx xx x xxxxxxxXxXxxxxxxxx26Ngõnxx xxx xx x xxxxxxxXxXxxxxxxxx26Hngxx xxx xx x xxxxxxxXxXxxxxxxxx26h Linhxx xxx xx x xxxxxxxXxXxxxxxxxx26lanxx xxx xx x xxxxxxXXxXxxxxxxxx26Hxx xxx xx x xxxxxxXXxXxxxxxxxx26011130156cngGhi chỳ:Ngi chm cụngNgi duyt

CT: i cụng tỏc(Ký, h tờn)(Ký, h tờn)

P: Ngh phộp

X: Lm c ngy

0.5: Lm na ngy4949K toỏn tớnh lng thỏng 07 ca tng nhõn viờn phũng k toỏn:

- Bựi Quc Thng K toỏn trng:

Lng c bn = 2,5 x 2.050.000 = 5.125.000 ()

Lng thi gian = ( 5.125.000/26) x 26 = 5.125.000 ()

Tin ca = 25.000 x 26 = 650.000 ()

Lng h tr kinh doanh = (500.000/26) x 26 = 500.000 ()

Ph cp trỏch nhim ca K toỏn trng = 300.000 ()

Tng thu nhp ca K toỏn trng = 5.125 + 650.000 + 500.000 + 300.000

= 6.575.000 ()

Khu tr bo him = 10,5% x 5.125.000 = 538.125 ()

S tin thc lnh ca K toỏn trng = 6.575.000 538.125 = 6.036.875 ()

- Trn Mai Ngõn:

Lng c bn = 2,43 x 2.050.000 = 4.981.500 ()

Lng thi gian = ( 4.981.500/26) x 26 = 4.981.500 ()

Tin ca = 25.000 x 26 = 650.000 ()

Lng h tr kinh doanh = (300.000/26) x 26 = 300.000 ()

Tng thu nhp ca ch Trn Mai Ngõn = 4.981.500 + 650.000 + 300.000

= 5.931.500 ()

Khu tr bo him = 10,5% x 4.981.500 = 523.057 ()

S tin thc lnh ca ch Trn Mai Ngõn = 5.931.500 523.057 = 5.408.443 ()

Tng t nh cỏch tớnh lng ca anh Bựi Quc Thng , k toỏn tớnh ra lng

ca cỏc nhõn viờn cũn li trong phũng K toỏn. T kt qu tớnh c, k toỏn lp

Bng thanh toỏn tin lng cho phũng K toỏn:n v: Cụng ty CP Vt t v Vn ti Itasco

a ch: S 4 Cự Chớnh Lan, P.Minh Khai, HB, HPMu s: 02a- LTL

(Ban hnh theo TT s:200/2014/TT_BTC

ngy 22/12/2014 ca B trng BTC)Phũng K toỏn

5050BNG THANH TON LNG

Thỏng 07 nm 2016

n v tớnh: VN

ST

T

1

2

3

4

5

6H v tờnH s

lngLng c

bnS

cụngLng

thi gianTin caLng h

tr KDPh cp

TNBựi Quc Thng

Trn Mai Ngõn

Nguyn T Hng

Nguyn Th Linh

Phm Th lan

Ngụ Thỳy H

Cng2,5

2,43

2,43

2,43

2,43

2,43

14,655.125.000

4.981.500

4.981.500

4.981.500

4.981.500

4.981.500

30.032.50026

26

26

26

26

26

1565.125.000

4.981.500

4.981.500

4.981.500

4.981.500

4.981.500

30.032.500650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

3.900.000500.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

2.000.000300.000Ngi lp biu

Giỏm c

(Ký, h tờn)

(Ký, h tờn)Ph

cp

khỏc300.000Hi Phũng, ngy 30 thỏng 07 nm 2016

K toỏn trng

(Ký, h tờn)5151Tng t

nhp6.575.0

5.931.5

5.931.5

5.931.5

5.931.5

5.931.5

36.232.5Ghi cú cỏc TKn v: Cụng ty CP Vt t v Vn ti Itasco

a ch: S 4 Cự Chớnh Lan, P.Minh Khai, HB, HPMu s: 03a- L(Ban hnh theo TT s:200/

ngy 22/12/2014 ca BBNG TNG HP THANH TON LNG

CễNG TY

Thỏng 7 nm 2016

n v tớnh:

VN

S

T

TPhũng ban1 Ban giỏm c

Phũng kinh

2

doanh

3 Phũng k toỏn

Phũng hnh

4

chớnh

5 Phũng k thut

6 Phũng vt t

Trung tõm

7

DVKH

CngLng c

bnLng

thi gianTin caLng

lm

thờmLng

h tr

KD11.650.00011.650.0003.250.000124.180.000130.180.00037.700.00030.032.50030.032.5003.900.00042.800.00042.717.6929.725.00072.820.000

25.680.00072.778.846

25.680.00022.087.500

7.800.00016.990.385

3.600.00053.500.00053.500.00016.250.0007.500.000343.530.000349.406.538100.712.500Ph cp

TNPh

cp

khỏcLng

theo

doanh

s4.200.000

9.876.93017.800.000500.0002.000.000300.0003.292.31013.169.240Ngi lp biu

(Ký, h tờn)32.594.0302.000.00047.890.3856.900.00011.900.0002.000.00032.594.030Hi Phũng, ngy 30 thỏng 7 nm 2016

K toỏn trng

Giỏm c

(Ký, h tờn)(Ký, h tờn)Mu s: Sn v: Cụng ty CP Vt t v Vn ti Itasco

a ch: S 4 Cự Chớnh Lan, P.Minh Khai, HB, HP(Ban hnh theo TT sngy 22/12/2014 cBNG PHN B TIN LNG V BO HIấM XA HễI

Thỏng 07 nm 2016

TK 334 - Phi tr CNVTK 338 Phi tr phi np khỏc5252i n cỏc TKLng154-CPCN Kho300.600.000154-CP QL PXCỏc khonCng cúKPCBHXHBHYTBHTNkhỏcTK33433823383338433892%18%3%1%24.000.000Tng 338324.600.0006.012.00051.102.0009.018.0003.006.00069.138.0003205.700.000205.700.0004.114.00034.969.0006.171.0002.057.00047.311.0002641 CPBH75.000.00075.000.0001.500.00012.750.0002.250.000750.00017.250.0009642- CPQLDN180.000.000199.000.0003.600.00030.600.0005.400.0001.800.00041.400.000253.291.00011.491.5007.613.00072.323.5007182.712.00034.258.50015.226.000247.422.500119.000.000334-PTCNV

Cng761.300.00043.000.000804.300.00015.226.000Ngi lp biu

K toỏn trng

(Ký, h tờn)

(Ký,h tờn)Mu s: S03A DNn v: Cụng ty CP Vt t v Vn ti Itasco

a ch: S 4 Cự Chớnh Lan, P.Minh Khai, HB, HP(Ban hnh theo TT s:200/2014/TT_BTC

ngy 22/12/2014 ca B trng BTC)NHT Kí CHUNG

Thỏng 07 nm 2016

NT ghi

s

1

30/0730/07Chng t

S hiuNTDin gii234BTTTLBTTTL30/0730/07Tớnh lng, ph cp v BHXH

tr thay lngTrớch BHXH, BHYT, KPC,

BHTNó

ghi s

cỏiS hiu

TK5S phỏt sinh

N678x154324.600.000x154205.700.000x64175.000.000x642199.000.000x334804.300.000x15469.138.000x15447.311.000x64117.250.000x64241.400.000x33472.323.500535330/0730/0730/0730/07BTTTLBTTTLBTTTLBTTTL30/0730/0730/0730/07Tr lng CNVNp bo himNp KPCChi cho ban chp hnh chi onCngx338x334x111x338x111x338.2x111x338.2x111247.422.500

804.300.000

804.300.000

232.196.500

232.196.500

15.226.000

15.226.000

1.822.000

1.822.000

2.105.267.000Ngi lp biuK toỏn trngGiỏm c(ký, h tờn)(ký, h tờn)(ký, h tờn)2.105.267.0005454n v: Cụng ty CP Vt t v Vn ti Itasco

a ch: S 4 Cự Chớnh Lan, P.Minh Khai, HB, HPMu s: S03A DN

(Ban hnh theo TT s:200/2014/TT_BTC

ngy 22/12/2014 ca B trng BTC)S CI

Thỏng 07 nm 2016

Tờn ti khon: Phi tr ngi lao ng

S hiu: 334

n v tớnh: ng

Ngy

Thỏng

Ghi s

1Chng t

S hiuDin giiNgy

thỏng23Trang

NK45S tin

TK6N78D u thỏng

30/07BTTTL30/70Tớnh lng, ph cp

v BHXH tr thay

lng1154324.600.000154205.700.00064175.000.000642199.000.00030/07BTTTL30/7Trớch BHXH,BHYT,

BHTN,KPC133872.323.50030/07PC 1730/07Chi tr lng CNV1111704.300.000Cng s phỏt sinh776.623.500 804.300.000D cui thỏng27.891.500Ngy 30 thỏng 07 nm 2016

Ngi lp biu

(Ký, h tờn)K toỏn trng

(Ký, h tờn)Giỏm c

(Ký, h tờn, úng du)5555n v: Cụng ty CP Vt t v Vn ti Itasco

a ch: S 4 Cự Chớnh Lan, P.Minh Khai, HB, HPMu s: S03A DN

(Ban hnh theo TT s:200/2014/TT_BTC

ngy 22/12/2014 ca B trng BTC)S CI

Thỏng 07 nm 2016

Tờn TK: Phi tr, phi np khỏc

S hiu: 338

n v tớnh: ng

NgyChng tthỏngS hiughi s

1Trang

NgyTKNKDin giithỏng

23S phỏt sinh456N78S d u thỏng

30/07BPBTL30/0715.700.000Trớch BHXH, BHYT,1BHTN, KPC72.323.50033469.138.00015447.311.00015417.250.00064141.400.000642

30/07PC 8930/07Np bo him,1111247.422.50011111.822.000KPC

30/07PC 10930/07Cho hp BCH C

Cng s phỏt sinh249.244.000S d cui thỏng247.422.500

13.878.000Ngy 30 thỏng 07 nm 2016

Ngi lp biuK toỏn trng(Ký, h tờn)(Ký, h tờn)Giỏm c(Ký, h tờn)56562.5. K TON BN HNG V XC NH KT QU BN HNG

Nhim v ca k toỏn doanh thu bỏn hng v cung cp dch v v xỏc nh kt qu

kinh doanh: Phn ỏnh v giỏm c kp thi, chi tit khi lng hng hoỏ dch v

mua vo, bỏn ra, tn kho c v s lng, cht lng v giỏ tr. Tớnh toỏn ỳng n

giỏ vn ca hng hoỏ v dch v ó cung cp, chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý

doanh nghip v cỏc chi phớ khỏc nhm xỏc nh kt qu bỏn hng.

- Kim tra giỏm sỏt tỡnh hỡnh thc hin ch tiờu k hoch bỏn hng, doanh thu

bỏn hng ca n v, tỡnh hỡnh thanh toỏn tin hng, np thu vi Nh nc.

- Phn ỏnh kp thi doanh thu bỏn hng xỏc nh kt qu bỏn hng, ụn c,

kim tra, m bo thu v kp thi tin bỏn hng, trỏnh b chim dng vn bt

hp lý.

- Cung cp thụng tin chớnh xỏc trung thc, lp quyt toỏn y kp thi

ỏnh giỏ ỳng hiu qu kinh doanh cng nh tỡnh hỡnh thc hin ngha v vi Nh

nc

2.5.1 Ti khon s dng

Ti khon 632-Giỏ vn hng bỏn:Ti khon 911-Xỏc nh kt qu kinh doanh:Ti khon 421-Li nhun cha phõn phiTK 711: Thu nhp khỏc;TK 811: Chi phớ khỏcTi khon 511: Doanh thu bỏn hng v cung cp dch vTi khon 511 - Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v, cú 3 ti khon cp 2:

- Ti khon 5113 - Doanh thu cung cp dch v: Phn ỏnh doanh thu v doanh thu

thun ca khi lng dch v ó hon thnh, ó cung cp cho khỏch hng v ó

5757Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- i vi nh qun lý thỡ tin lng l mt trong nhng cụng c qun lý doanh nghip. Thụng qua vic tr lng ngi lao ng, ngi s dng lao ng cú th tin hnh kim tra theo dừi giỏm sỏt ngi lao ng lm vic theo k hoch ca mỡnh.

Tải bản đầy đủ ngay(104 tr)

×