Tải bản đầy đủ - 113 (trang)
Mô hình tổ chức bộ máy kế toán và hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán tại Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán và hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán tại Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

Tải bản đầy đủ - 113trang

K TON TRNGK toỏn thanh

K toỏn

toỏngiỏ thnh

KK

v

toỏn

toỏn

TSC

nhp

theoxut

dừi NVL

cụng n v tiờu th

Thsn

quphmPhũng k toỏn cú 6 ngi c phõn cụng c th nh sau :

- K toỏn trng : Cú nhim v lp k hoch thu chi , kim tra cỏc nh

khon hch toỏn, lp cỏc bng cõn i k toỏn, bng tng kt ti sn, lp cỏc bỏo

cỏo ti chớnh, duyt cỏc chng t thu chi. Ch o v chu trỏch nhim v ton

b phũng k toỏn .

- K toỏn thanh toỏn : Tng hp ton b chng t thu chi . Theo dừi ti

khon tin mt v tin gi ngõn hng. Hon cỏc loi thu xut nhp khu v thu

VAT.11- K toỏn giỏ thnh v ti sn c nh : Cú nhim v hng thỏng tp hp

ton b chi phớ liờn quan ti quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca cụng ty. Tớnh giỏ

thnh sn phm, qun lý v theo dừi tỡnh hỡnh tng gim khu hao TSC.

- K toỏn theo dừi cụng n v tiờu th sn phm : Theo dừi ton b vt t,

tin, hng hoỏ, vay mn ca cụng ty vi cỏc cụng ty cú liờn quan. Theo dừi,

hch toỏn tỡnh hỡnh tiờu th sn phm.

- Th qu : Cú nhim v thu chi khi ó cú chng t c Giỏm c v k

toỏn trng duyt.

b. Hỡnh thc t chc h thng s k toỏn ti Doanh nghip

Doanh nghip ỏp dng hỡnh thc k toỏn theo hỡnh thc nht ký chung,hch

toỏn thu theo phng phỏp khu tr, hch toỏn k toỏn theo phng phỏp kờ

khai thng xuyờn v xut kho theo phng phỏp nhp trc - xut trc

H thng s sỏch k toỏn :

+ S dng hỡnh thc nht ký chung

+ S dng s qu tin mt.

+ S dng bng kờ nhp, xut NVL

+ S dng bng phõn b :

S 1 : Tin lng v BHXH

S 2 : Nguyờn liu, vt liu

S 3 : Khu hao ti sn c nh

Quỏ trỡnh lu chuyn chng t :12Chng t gcS quS Nht ký chungS, th k toỏn chi titS CỏiBng tng hp chi titBng cõn i s phỏt sinhBỏo cỏo ti chớnhChỳ thớch :Ghi hng ngy

Ghi cui quý

Quan h i chiu13PHN II : THC T T CHC K TON TI C PHN IN C

HI PHềNG

I, K toỏn vn bng tin

1, c im, nguyờn tc

1.1 c im :

- ỏp ng kp thi yờu cu thng xuyờn, liờn tc ca quỏ trỡnh sn xut

kinh doanh, cỏc doanh nghip núi chung ó trớch v li qu tin mt bao

gm : tin mt Vit Nam, ngoi t, vng bc... nhng vi u im thanh toỏn

nhanh , d dng hin nay Cụng ty C phn in C HP ch s dng loi tin

Vit Nam thanh toỏn.

1.2 Nguyờn tc :

- Nhm qun lý v hch toỏn chớnh xỏc tin mt ti qu khụng xy ra

tỡnh trng mt mỏt, thiu ht thỡ cụng tỏc qun lý tin mt ti qu cỏc doanh

nghip núi chung v Cụng ty C phn in C HP núi riờng thỡ u phi tụn

trng cỏc nguyờn tc sau :

+ Mi khon thu chi tin mt u phi cú chng t hp lý, hp phỏp

chng minh nh : phiu thu, phiu chi, u nhim thu, u nhim chi... Sau khi

kim tra chng t hp l th qu tin hnh thu hoc chi tin v gi li cỏc chng

t ó cú ch ký ca ngi np tin hoc ca ngi nhn tin.

+ Vic qun lý tin mt ti qu phi giao cho th qu do giỏm c ch

nh, khi th qu cú cụng tỏc t xut buc phi vng mt ni lm vic, hoc

cú s thay i th qu thỡ phi cú vn bn chớnh thc ca cụng ty.V khi bn

giao qu dt khoỏt phi tin hnh vic kim kờ qu. Th qu tuyt i khụng

c nh ngi khỏc lm thay, khụng c trc tip mua bỏn vt t hng hoỏ

ca cụng ty hay kiờm nghim cụng tỏc k toỏn.

+ Vic kim tra qu khụng ch c tin hnh nh k m phi thng

xuyờn kim tra t xut nhm ngn chn tỡnh trng vay mn gõy tht thoỏt

cụng qu.

+ S tin mt tn trong qu luụn phi khp vi s liu trong s qu. Mi

sai lch u phi tỡm ra nguyờn nhõn v cú bin phỏp s lý kp thi.

142, Chng t, ti khon s dng

2 .1 Chng t s dng :

- Phiu thu tin, giy np tin

- Phiu chi tin, giy ngh thanh toỏn

- Cỏc u nhim chi, giy np tin vo ngõn hng, lnh chuyn cú, s ph

ngõn hng.

2 .2 Ti khon s dng :

- Tin mt (Mó TK : 111 ) TK 1111 : Tin Vit Nam

- Tin gi Ngõn hng ( Mó TK : 112 ) TK 112 : Tin Vit Nam

3, Quy trỡnh lu chuyn chng t :

Phiu thu, phiu chiNht ký chungS qu tin mtS Cỏi TK 111 , 112S chi tit TK111, 112...Bng tng hp chi titBng cõn i s phỏt sinhBỏo cỏo ti chớnhChỳ thớch :Ghi hng ngy

Ghi cui quý

Quan h i chiuHng ngy k toỏn tp hp phiu thu v phiu chi hp lý, hp l phỏt sinh

trong ngy, i kốm vi phiu thu l giy np tin, cũn i kốm vi phiu chi l

15giy ngh thanh toỏn v hoỏ n. Trong trng hp cha thanh toỏn ht tin

cho ngi bỏn thỡ i kốm vi phiu chi l giy ngh thanh toỏn.

Cỏc s liu t phiu thu, phiu chi, u nhim thu, u nhim chi c ghi

vo s qu, s Nht ký chung, s chi tit TK 111 , 112 v s cỏi hng ngy. n

cui quý tp hp li lp Bng cõn i s phỏt sinh v sau ú lp Bỏo cỏo ti

chớnh .

T cỏc s chi tit TK 111 , 112 tp hp li v lp bng tng hp chi tit vo

cui thỏng nhng phi i chiu vi s cỏi TK 111 , 112.

4 . Vớ d minh ho :

1, Thanh toỏn 7.087.500 tin mua mỏy in ca ụng inh Ngc Sn, k toỏn

ghi vo s theo nh khon sau:

N TK 331 : 7.087.500

Cú TK 1111 : 7.087.500

T bỳt toỏn trờn k toỏn ghi vo s qu tin mt (biu s...), Nht ký chung

(biu s...) v s cỏi TK 111(biu s...). Tp hp n cui quý lp Bng cõn

i s phỏt sinh v Bỏo cỏo ti chớnh.

2, Rỳt tin gi ngõn hng v nhp qu s tin l 35.000.00, k toỏn ghi

vo s theo nh khon sau

N TK 111 : 35.000.000

Cú TK 112 : 35.000.000

T bỳt toỏn trờn k toỏn ghi vo s qu tin mt (biu s...), s nht ký

chung (biu s...), s cỏi TK 112 ( biu s...). Tp hp n cui quý lp Bng

cõn i s phỏt sinh v Bỏo cỏo ti chớnh.

S ph ngõn hng l do ngõn hng cung cp cho chi nhỏnh, chi nhỏnh nhn

c bn sao kờ ti khon( s ph ) vào cuối mỗi tháng.16n v : Cụng ty C phn in C HP

a ch : 734 Nguyn Vn Linh Lờ Chõn -HPMu s 02- TT

TT s 200/2014/Q/BCT

Ngy 22/12/2014 ca B trng BTCPHIU CHI

Ngy 18 thỏng 05 nm 2016PT 017

TK ghi N 331

TK ghi Cú 111H, tờn ngi nhn tin : inh Ngc Sn

a ch : M ng Thu Nguyờn - Hi Phũng

Lý do chi : Thanh toỏn tin mỏy in

S tin : 7.087.500 ng

Bng ch : By triu khụng trm tỏm by nghỡn lm trm ng chn.

Kốm theo :Chng t gc

Ngy 18 thỏng 05 nm 2016Giỏm cK toỏn trngNgi lpNgi nhn(ó ký)(ó ký)(ó ký)(ó ký)17Th qu

(ó ký)Cụng ty C phn in C Hi PhũngCNG HO X HI CH NGHA VIT NAMc lp - T do - Hnh phỳc

...........*...........GIY NGH THANH TON

Tờn tụi l : inh Ngc Sn

n v cụng tỏc : M ng - Thu Nguyờn Hi Phũng

Ni dung thanh toỏn : Mua mỏy in

Tng s tin l : 7.087.500 ng

Bng ch : By triu khụng trm tỏm by nghỡn lm trm ng chn.

Vy ngh Giỏm c duyt cho thanh toỏn ./.

Ngy 18 thỏng 05 nm 2016

Giỏm c

(ó ký)Ph trỏch KT

(ó ký)18Ngi ngh

(ó ký)n v : Cụng ty C phn in C HP

a ch : 734 Nguyn Vn Linh Lờ Chõn -HPMu s 01- TT

TT s 200/2014/Q/BCT

Ngy 22/12/2014 ca B trng BTCPHIU THU

Ngy 19 thỏng 05 nm 2016

PT 019

TK ghi N :35.000.000

TK ghi Cú :35.000.000H, tờn ngi np tin : Lờ Th Thu Hin

a ch : Phũng k toỏn

Lý do np : Rỳt tin ngõn hng v qu

S tin : 35.000.000 ng

Bng ch : Ba lm triu ng chn.

Kốm theo :Chng t gc

Ngy 19 thỏng 05 nm 2016Th trng n vK toỏn trngNgi lp phiuTh quNgi np(ó ký)(ó ký)tin

(ó ký)(ó ký)(ó ký)Ngõn hng u t v phỏt trin VN

19Chi nhỏnh 321 CN NHDT & PT HP

SAO Kấ TI KHON KHCH HNG

TK s : 3211000003465

Loi ngoi t : VN

Tờn TK : Cụng ty C phn C in Hi PhũngNgySGDSECPS NPS CúS d uS dDin gii36,409,993.........................

19/05/2016136035,000,0001,409,993Rỳt tin

Bỏo cú theo

tr soỏt20/05/201618,389,49219,799,485BHXH.................................

Tng202,248,953231,636,191S d cui65,797,993Xỏc nhn ca Ngõn hng

(ó xỏc nhn)

n v : Cụng ty C phn in C HP

a ch : 734 Nguyn Vn Linh Lờ Chõn -HPMu s 02b- DN

TT s 200/2014/Q/BCT

Ngy 22/12/2014 ca B trng BTCS QU TIN MT

Quý II Nm 2016

Ngy

thỏng

ghi sNgy,

thỏng

chng

tS hiu chng

t

ThuDin giiChiThuChTn u k

Phỏt sinh trong k

...............

18/0516/05

17/0520/05PC16

PT1718/05

19/05Cty TNHH Vit c np tin hng

PC18PT19Chi tip khỏch

6,157,800Thanh toỏn tin mua mỏy in

Rỳt tin gi ngõn hng v qu35,000,000......................

Cng phỏt sinh

Tn cui k

201,296,385,5541,2Giỏm cK toỏn trng(ó ký)(ó ký)n v : Cụng ty C phn in C HP

a ch : 734 Nguyn Vn Linh Lờ Chõn -HPMu s 02b- DN

TT s 200/2014/Q/BCT

Ngy 22/12/2014 ca B trng BTC

NHT Kí CHUNG

Quý II Nm 2016Ngy,

thỏng

ghi sChng t

S

hiuS hiu

TKDin giiNgy,

thỏng....................

16/05PC1616/05Chi tin tip khỏch17/05PT1717/05Cty TNHH Vit c np tin hng18/05PC1818/05Thanh toỏn tin mua mỏy in642

1111

1111

131

331

1111

111119/05PT1919/05Rỳt TGNH v qu1051

105120/05BC2020/05c cp bự kinh phớ tr cp m au thai sn18,389,49138.....................

Cng phỏt sinh

Giỏm cK toỏn trng(ó ký)(ó ký)14,0n v : C phn in c Hi Phũng

a ch : 734 Nguyn Vn Linh Lờ Chõn - HPBiu s : 04S CI

Tờn TK : Tin mt

S hiu : TK 111

Quý II Nm 2016

Ngy Chng t

ghi

S Ngy

s

hiu thỏngS t

Din gii

S d u k

Phỏt sinh trong k

....................

21SHTKN

6,570,884Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán và hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán tại Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

Tải bản đầy đủ ngay(113 tr)

×
x