Tải bản đầy đủ - 113 (trang)
I, Kế toán hàng tồn kho

I, Kế toán hàng tồn kho

Tải bản đầy đủ - 113trang

1.2 Nguyên tắc :

Để cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin cho công tác quản lý

nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp, kế toán phải thực hiện các nguyên tắc

sau:

- Ghi chép, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời số lượng, chất lượng và

giá thành thực tế của nguyên vật liệu nhập kho.

- Tập hợp và phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời số lượng và giá trị

nguyên vật liệu xuất kho, kiểm tra tình hình chấp hành các định mức tiêu hao

nguyên vật liệu.

- Phân bổ hợp lý giá trị nguyên vật liệu sử dụng vào các đối tượng tập hợp

chi phí sản xuất kinh doanh.

- Tính toán và phản ánh chính xác về số lượng và giá trị nguyên vật liệu tồn

kho, phát hiện kịp thời nguyên vật liệu thiếu, thừa, ứ đọng, kém phẩm chất để

doanh nghiệp có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế đến mức tối đa thiệt hại có

thể xảy ra.

- Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp nhập trước - xuất

trước.

Giá mua t.tế=Giá ghi trên-Chiết khấu+ Chi phíGTGT

của vật tưhoá đơnmua hàng2 . Chứng từ, tài khoản sử dụng :

2.1 Chứng từ sử dụng :

- Phiếu thu

- Hoá đơn bán hàng

- Phiếu nhập vật tư

- Phiếu xuất vật tư

2.2 Tài khoản sử dụng :

- Nguyên vật liệu chính :TK1521- Nguyên vật liệu phụ :TK1522- Nhiên liệuTK1523:100vận chuyển+Thuế- Phụ tùng:TK1524- Công cụ dụng cụ:TK153...3 . Quy trình lưu chuyển chứng từ :

Phiếu nhập, xuất kho, hoá đơn...Sổ Nhật ký chungSổ chi tiết TK 1521 , 1522Bảng tổng hợp chi tiếtSổ Cái TK 152Bảng cân đối số phát sinhBáo cáo tài chínhChú thích :

Ghi hàng ngày

Ghi cuối quý

Quan hệ đối chiếu

- Hàng ngày kế toán tập hợp các phiếu thu, phiếu chi, hoá đơn mua hàng,

bán hàng, để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó

căn cứ số liệu đã ghi trên nhật ký chung để ghi vào sổ cái TK152, 153... đồng

thời phải ghi các nghiệp vụ phát sinh vào sổ thẻ chi tiết liên quan cùng việc ghi

sổ Nhật ký chung.

101- Cuối quý, cộng số liệu trên sổ cái để lập bảng cân đối số phát sinh. Sau

khi đã kiểm tra đối chiếu, khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái bảng tổng hợp chi

tiết (được lập từ sổ, thẻ kế toán chi tiết) dùng để lập báo cáo tài chính.

4 . Ví dụ minh hoạ :

1, Nhập 2.950 chiếc trục bạc đơn giá 05.200đ/chiếc và 2.860 bộ vòng bi

với đơn giá 13.500đ/bộ, thuế suất VAT 10% đã trả bằng tiền mặt , kế toán ghi

vào sổ sách các định khoản sau:

Nợ TK 152 :74.600.000

Nợ TK 133 : 7.460.000

Có TK 111 : 82.060.000

Từ các bút toán trên kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung( biểu số...), sổ cái

TK152 (biểu số...), sổ chi tiết 152 ( biểu số...) , bảng tổng hợp chi tiết ( biểu

số...)

2, Xuất 150 chiếc trục bạc chế tạo quạt đơn giá 05.200đ/chiếc để phục vụ

sản xuất, kế toán ghi vào sổ sách các định khoản sau:

Nợ TK 621: 1.830.000

Có TK 152 : 1.830.000

Từ các bút toán trên kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung ( biểu số...) sổ cái

TK152( biểu số...), sổ chi tiết TK152 (biểu số...), bảng tổng hợp chi tiết ( biểu

số...)102HOÁ ĐƠN

GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Liên 2 : Giao cho khách hàng

Ngày 14 tháng 05 năm 2016Mã số : 01 GTKT - 3LL

Ký hiệu: AA/16P

Số: 0003441Đơn vị bán hàng : Công ty CPTM Bắc Mỹ

Địa chỉ : Số 130 - Lạch Tray - Hải Phòng

Số TK : 0046801

Họ tên người mua hàng : Đỗ Thị Ngoãn

Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh – Lê Chân – Hải Phòng

Số TK :

Hình thức thanh toán : TM

MST : 0200580118

SttTên hàng hoá,SốĐơn giá

Thành tiền

lượng

1

Chiếc 2.950

5.200

35.990.000

2

Bộ

2.860

13.500

38.610.000

Cộng tiền hàng

74.600.000

7.460.000

Thuế suất : 10% Tiền thuế GTGT :

82.060.000

Tổng cộng tiền thanh toán

Số tiền bằng chữ : Tám mươi hai triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng ./.

dịch vụ

Trục bạc

Vòng biĐVTNgười bán

Người mua hàng

(Đã ký)hàng

(Đã ký)103Thủ trưởng đơn vị

(Đã ký)Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HP

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh –Lê Chân -HPMẫu số 01-VT

TT số 200/2014/QĐ/BCT

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC

Quyển số 19/NVLPHIẾU NHẬP KHO

Ngày 14 tháng 05 năm 2016

Tên người giao hàng : Lương Xuân BângNợTheo: HĐGTGT số 3441 ngày 14 tháng 05 năm 2016 của Bắc

MỹNhập tại kho : Đỗ Thị Ngoãn

SttTên vật tưĐVTsố

1

2Trục bạc

Vòng biSố lượng

Y/CĐơn giáThành tiền05.200

13.50035.990.000

38.610.000ThựcChiếc 2.950

Bộ

2.860nhập

2.950

2.860Cộng74.600.000

Nhập, ngày 14 tháng 05 năm 2016Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởngPT cung tiêuNgười giaoThủ(Đã ký)(Đãkho

(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký)ký)104Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HP

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh –Lê Chân -HPMẫu số 02-VT

TT số 200/2014/QĐ/BCT

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTCLỆNH XUẤT VẬT TƯ

Ngày 15 tháng 05 năm 2016STT

1Mã vật tư

TCTTên vật tư

Trục bạcĐơn vị tính

ChiếcSố lượng

150Ngày 15 tháng 05 năm 2016

Người lập phiếuThủ khoKế toán trưởngGiámđốc

(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký)Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HP

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh –Lê Chân -HP105(Đã ký)Mẫu số 02-VT

TT số 200/2014/QĐ/BCT

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTCQuyển số 04PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 15 tháng 05 năm 2016

Họ và tên người nhận Nợhàng : Dương Quang ThuĐịa chỉ : Phân xưởng cơkhíLý do xuất : Phục vụ sảnxuấtXuất tại kho : Đỗ Thị Ngoãn

Stt Tên vật tưĐVTsốTrục bạcTCChiếTcCộngSố lượng

Yêu cầu Thực nhập150150150150Đơn giá05.200Thành tiền1.830.0001.830.000Số tiền bằng chữ : Một triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng chẵn ./.

Xuất, ngày 15 tháng 05 năm 2016

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởngP.T cung tiêuNgười nhậnThủkho

(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký)106(Đã ký)(Đã ký)Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HP

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh –Lê Chân -HPMẫu số S10-DN

TT số 200/2014/QĐ/BCT

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTCSỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ

Quý II Năm : 2016

Tài khoản : TK 152

Tên kho: số 05

Tên vật liệu : Trục bạc

Chứng từ

Số

Ngày,

hiệu thángDiễn giảiTKĐUSố dư đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

......................

PN0

2

PX0

3

PN0

3Đơn

giáSố

lượngThành tiền265032,330,000Chi tiền mua 2650 chiếc Trục bạc11105,20005/05Xuất 150 chiếc Trục bạc chế tạo phục

vụ sản xuất62105,20

011105,200Chi tiền mặt mua 2950chiếc Trục bạc

......................

Cộng phát sinh15

295035,990,00011,116 135,620,600Dư cuối kỳ

Người lập sổ

(Đã ký)

Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HP

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh –Lê Chân -HPKế toán trưởng

(Đã ký)

Mẫu số S11-DN

TT số 200/2014/QĐ/BCT

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTCBiểu số : 04/2016BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU

Tài khoản : TK152

107Số

lượn05,20010/0514/05Nhập05,3

4Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HP

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh –Lê Chân -HPSttTên vật liệuQuý II năm 2016Mẫu số s03-DN

TT số 200/2014/QĐ/BCT

Số trưởng

tiền BTC

Ngày 22/12/2014 của BộTồn đầu kỳ Nhập trong

SỔ CÁI

kỳNgày

tháng

ghi sổXuất trong

kỳTồn cuối kỳQuý II Năm 2016

...............

: Nguyên liệu,135,620,600

vật liệu (sản xuất)

1

Trục bạc Tên TK25,642,500

150,352,600

TK : TK152 65,354,255

2

Vòng bi Số hiệu15,626,053

75,864,521

Chứng từ ................

Ngày

Diễn giải

SHTKĐU

Cộng

91,555,005 498,144,084 548,398,523

Số hiệu

NợBiểu

số : 04/2016

10,910,500

ĐVT: VNĐ

5,115,857

Số tiền41,300,573

thángNgười lập

(Đã ký)

14/05PN1914/0516/05PX2216/05Số dư đầu kỳ

Số phát sinh.................

Chi tiền mặt mua 2.950 trục bạc,2.860

vòng bi

Xuất 150 chiếc trục bạc chế tạo phục vụ

sản xuấtKế toán trưởng91,555,005

(Đã ký)

11174,600,0006211,830,000...................

Cộng phát sinh498,144,084Số dư cuối kỳ41,300,573548,398,523Người lậpKế toán trưởngGiám đốc(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký)108109II . Nhận xét chung :

Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Điện Cơ HP, bằng kiến thức

đã học kết hợp với thực tế công việc em đã tìm cho mình được nhiều bài học và

kinh nghiệm bổ ích về cách quản lý, hạch toán kế toán. Về cơ bản em thấy công

tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh là phù hợp, phát huy hết năng lực của

mình. Quá trình sản xuất kinh doanh luôn phát triển, tổng số vốn kinh doanh ,

doanh thu, lợi nhuận của công ty vẫn tăng lên hàng năm, mức tích luỹ với ngân

sách ngày càng cao.

Để đạt được những thành tích trên trong suốt thời gian qua, công ty đã

không ngừng tìm tòi sáng tạo cải tiến phương thức sản xuất kinh doanh mà nòng

cốt là biết khai thác trí thức của nhân loại, áp dụng những thành tựu khoa học kỹ

thuật, tạo đà để công ty phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng đang áp dụng hình thức

Nhật ký chung một hình thức phù hợp với thực tế tổ chức sản xuất tại công ty.

Phòng kế toán sử dụng hệ thống sổ sách chứng từ khá đầy đủ theo quy định

chung của Bộ Tài Chính và đảm bảo phù hợp với hoạt động kế toán tại chi

nhánh, đã tạo ra được mối quan hệ mật thiết với nhau giữa các phần hành trong

hệ thống kế toán. Sự phân công công việc cụ thể , rõ ràng đối với đội ngũ cán bộ

kế toán có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình với công việc để thực hiện tốt

công tác kế toán.

Trong quá trình sản xuất, chi nhánh luôn luôn chú trọng tới mục tiêu an

toàn vệ sinh lao động, khẩu hiệu của chi nhánh là : “An toàn để lao động – Lao

động phải an toàn”. Ngoài ra chi nhánh còn chú trọng nâng cao đời sống vật chất

– tinh thần cán bộ công nhân viên, tổ chức các chuyến tham quan du lịch vào

các ngày lễ, hè tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên đi học nâng cao tay

nghề, trình độ chuyên môn... Điều đó thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo chi

nhánh với cán bộ công nhân viên cũng như trách nhiệm của cán bộ công nhân

viên với chi nhánh.

Cũng giống như các doanh nghiệp khác đối với Công ty Cổ phần Điện cơ

Hải Phòng trong năm qua là một năm vô cùng khó khăn vì bị ảnh hưởng củaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I, Kế toán hàng tồn kho

Tải bản đầy đủ ngay(113 tr)

×
x