Tải bản đầy đủ - 113 (trang)
7 . Ví dụ minh hoạ :

7 . Ví dụ minh hoạ :

Tải bản đầy đủ - 113trang

b,Nợ TK 131 : 12.548.217

Có TK 511: 11.407.470

Có TK 3331 : 1.140.7472, Ngày 14/05 chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ quản lý doanh nghiệp là

534,500 đồng chưa bao gồm thuế GTGT 10 %, đã trả bằng tiền mặt

Kế toán ghi vào sổ sách theo định khoản sau :

Nợ TK 6427 : 534,500

Nợ TK 133 : 53,450

Có TK 1111 : 587,950

3, Kết chuyển chi phí để xác định kết quả kinh doanh cuối tháng 05 :

Kết chuyển doanh thu :

Nợ TK 511 : 1,487,265,765

Nợ TK 515 : 150,646

Có TK 911 : 487,416,411

Kết chuyển chi phí :

Nợ TK 911 : 1,500,298,167

Có TK 632 : 1,473,987,600

Có TK 635 : 432,567

Có TK 642 : 25,876,000

Có TK 811 : 2000

Kết chuyển lỗ :

Nợ TK 421 : 5,881,756

Có TK 911 : 5,881,756

Từ các bút toán trên kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung ( biểu số...), sổ cái

TK 632,511...(biểu số...) và sổ chi tiết( biểu số...)7475HOÁ ĐƠN

Mã số : 01 GTKT3/001

Ký hiệu: AA/15PGIÁ TRỊ GIA TĂNG

Liên 3 : Lưu nội bộ

Ngày 13 tháng 05 năm 2016Số: 0008994Đơn vị bán hàng : Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân – HP

MST : 0200580118

Họ tên người mua hàng :

Tên đơn vị : Cửa hàng Quyền Chung

Địa chỉ : 146 Trần Phú – Từ Sơn – Bắc Ninh

Hình thức thanh toán : TM

Stt

1Tên hàng hoá, dịch

vụ

Quạt treo công

nghiệp - WF 750-PMST : 020073424

ĐVTSố lượngCái10Cộng tiền hàng

Thuế suất : 10%Tiền thuế GTGT :Tổng cộng tiền thanh toánĐơn giá

1.14

0.747Thành tiền

11.407.4

70

11.407.4

70

1.140.7

47

12.548.2

17Số tiền bằng chữ : Mười hai triệu năm trăm bốn mươi tám nghìn hai trăm mười bảy đồng ./.Người mua hàngNgười bán hàng(Đã ký)(Đã ký)76Thủ trưởng đơn vị

(Đã ký)Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HPMẫu số : 02 – VTĐịa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân - HPTheo QĐ 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTCQuyển số 2PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 13 tháng 05 năm 2016

Họ tên người nhậnNợhàng :Địa chỉ : Cửa hàngQuyền ChungLý do xuất : xuất bánquạt công nghiệpXuất tại kho : Công ty

StTên vật tưtsố1Quạt treo công TG

nghiệpĐVT Số lượng

Yêu

Thực

Cáicầu

10nhập

101010Đơn giáThành tiền1.018.08510.180.850WF750 -P

Cộng10.180.850Số tiền bằng chữ : Mười triệu một trăm tám mươi nghìn tám trăm năm mươi

đồng ./.

Xuất, ngày 13tháng 05 năm 2016

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởngP.T cung tiêuNgười nhậnThủkho

(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký)Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân - HPSỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA QUÝ II NĂM 2

Tài khoản : TK131

Tên khách hàng : Cửa hàng Quyền Chúng77NT ghi

sổChứng từ

SHNTDiễn giảiTKĐUSố phát sinh

NợSố dư đầu kỳ

Số phát sinh05/05PT0505/05......................

Bán 10 quạt treo công nghiệp

WF -750 cho Cửa hàng Quyền

Chúng

Doanh thu51111.407.470Thuế giá trị gia tăng33311.140.747...................

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ

Người lậpKế toán trưởng(Đã ký)(Đã ký)781,283,495,0891,719,775Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HP

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân - HP

NHẬT KÝ CHUNG

Quý II Năm 2016

Ngày,

tháng ghi

sổChứng từ

Ngày,

Số hiệu

thángSố hiệu

TKĐƯDiễn giải

....................05/05PX0505/05Xuất 10 quạt treo công nghiệp bán cho Cửa hàng Quyền

Chúng , chưa thu được tiền

Doanh thu

Thuế GTGT

.....................14/05PC1414/05632

155

131

511

3331

6427

1111Chi phí dịch vụ mua ngoài

........................31/05PKT31/05Kết chuyển doanh thu tháng 0531/05PKT31/05Kết chuyển chi phí tháng 05511

515

911

911

632

635

642

811

421

911Kết chuyển lỗ tháng 05

.....................

Cộng phát sinh

Kế toán trưởng

(Đã ký)Giám đốc

(Đã ký)1Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân - HPSỔ CÁI

Quý II Năm : 2016

Số hiệu : TK632

Tên TK : Giá vốn hàng bán

NT

ghi

sổChứng từ

SHDiễn giảiNTTKĐ

USố dư đầu kỳ

Số phát sinh

.......................

05/05 PX04 05/05Giá vốn của 10 quạt treo công nghiệp WF -750xuất

bán cho Cửa hàng Quyền Chúng

79155.......................

31/05Người lập

(Đã ký)31/05 Kết chuyển giá vốn hàng bán tháng 05

...........................

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ

Kế toán trưởng

(Đã ký)911Đơn vị : Công ty

Cổ phần Điện cơ

Hải Phòng

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân - HPSỔ CÁI

Quý II Năm : 2016

Số hiệu : TK511

Tên TK : Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

NT

ghi

sổChứng từ

SHDiễn giảiNTTKĐ

USố dư đầu kỳ

Số phát sinh

.......................

05/0

5PX0405/0

5Xuất 10 quạt treo công nghiệp cho Cửa hàng Quyền

Chúng ,chưa thu được tiền131........................

31/0531/0

5Kết chuyển doanh thu tháng 05

...........................

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳNgười lập

(Đã ký)Kế toán trưởng

(Đã ký)Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân - HP

80911SỔ CÁI

Quý II Năm : 2016

Số hiệu : TK 3331

Tên TK : Thuế GTGT phải nộp

NT

ghi sổChứng từ

SH

NTDiễn giảiTKĐUSố dư đầu kỳ

Số phát sinh

.............................

05/05PX0405/05Xuất 10 quạt treo tường bán cho Cửa hàng Quyền

Chúng ,chưa thu được tiền

...........................

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳNgười lập

(Đã ký)Kế toán trưởng

(Đã ký)811311Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân - HPSỔ CÁI

Quý II Năm : 2016

Số hiệu : TK642

Tên TK : Chi phí quản lý doanh nghiệp

NT

ghi

sổChứng từ

SHDiễn giảiNTSố tiềTKĐ

UNợ1111534,500Số dư đầu kỳ

Số phát sinh

........................

14/0

5PC1

414/05 Chi phí dịch vụ mua ngoài

..........................31/0

531/05 Kết chuyển chi phí QLDN tháng 05

........................

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳNgười lập

(Đã ký)911

65,843,637Kế toán trưởng

(Đã ký)Giám

(Đã kĐơn vị : Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân - HPSỔ CÁI

Năm : 2016

Số hiệu : TK 911

Tên TK : Xác định kết quả kinh doanh

NT

ghi sổ31/05Chứng từ

SH

NT31/05Diễn giải

Số dư đầu kỳ

Số phát sinh

.........................

Kết chuyển chi phí xác định KQKD tháng 05

Giá vốn hàng bán

82TKĐU63231/0531/0531/0531/05Người lậpChi phí tài chính

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí khác

Kết chuyển doanh thu tháng 05

Doanh thu bán hàng

Doanh thu tài chính

Kết chuyển lỗ tháng 05

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ

Kế toán trưởng(Đã ký)(Đã ký)KẾ TOÁN CÁC LOẠI NGUỒN VỐN

Nguồn vốn của doanh nghiệp được hiểu là nguồn tài chính của công ty,

giúp công ty duy trì các hoạt động, thực hiện các chiến lược mang tính tài chính

của công ty, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay.

1. Nợ phải trả

Nợ phải trả là các khoản nợ phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh,

mà doanh nghiệp phải trả, thanh toán cho các đơn vị, nhà cung cấp. Các khoản

nợ của doanh nghiệp bao gồm: Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

Tại Công ty CP Điện Cơ HP các khoản phải trả bao gồm:

-Phải trả nhà cung cấp-Vay ngắn hạn-Người mua trả tiền trước-Thuế phải nộp nhà nước-Phải trả người lao động-Chi phí phải trả-Phải trả nội bộ

Các khoản vay ngắn hạn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.2. Vốn chủ sở hữu

Nguồn vốn chủ sở hữu là số vốn của các chủ sở hữu mà doanh nghiệp

không phải cam kết thanh toán. Nguồn vốn chủ sở hữu do chủ doanh nghiệp và83635

642

811

511

515

4211các nhà đầu tư góp vốn hoặc hình thành từ kết quả kinh doanh. Do vậy nguồn

vốn chủ sở hữu không phải là một khoản nợ.

Nguồn vốn chủ sở hữu của của Chi nhánh công ty cổ phần BĐ 10 tại HP

được hình thành từ nguồn là: kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Tài khoản, chứng từ, sổ sách sử dụng

a. Tài khoản sử dụng:+ Để hạch toán các khoản nợ phải trả kế toán sử dụng các tài khoản:

TK 311: Vay ngắn hạn ngân hàng

TK 331: Phải trả người bán

....

+ Để hạch toán vốn chủ sở hữu kế toán sử dụng các TK:

TK 405: Lợi nhuận chưa phân phối

b. Chứng từ, sổ sách sử dụng:Đối với các khoản nợ phải trả, chứng từ sử dụng như: Hoá đơn GTGT

( HĐ mua hàng), Tờ khai thuế GTGT,..

-Sổ chi tiết TK 331, 333,…-Sổ nhật ký chung-Sổ cái TK 331,333, 341, 411, 421, ...84Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 . Ví dụ minh hoạ :

Tải bản đầy đủ ngay(113 tr)

×