Tải bản đầy đủ - 113 (trang)
6 . Ví dụ minh hoạ:

6 . Ví dụ minh hoạ:

Tải bản đầy đủ - 113trang

Có TK 622 : 149.092.389

Có TK 627 : 280.551.223

Chi nhánh sản xuất được 4.000 sản phẩm hoàn thành nhập kho và 500 sản phẩm

dở dang, tồn đầu kỳ là 1.423.055.234

DDCK =1.423.055.234 + 1.440.309.046x 500 = 318.151.5864000 + 500Z= 1.423.055.234 + 1.440.309.046 - 314.945.299 = 2.545.212.694

Từ bút toán trên kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung (biểu số...), sổ cái TK621,622,627,154,155 ( biểu số...), sổ chi tiết TK 154,155( biểu số...)59Đơn vị : Công ty CP Điện Cơ Hải Phòng

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân –

HPMẫu số : 02 – VT

TT số 200/2014/QĐ/BTCLỆNH XUẤT VẬT TƯ

Ngày 18 tháng 05 năm 2016

STT

1Mã vật tư

TXTên vật tư

Tụ điệnĐơn vị tính

ChiếcSố lượng

50Ngày 18 tháng 05 năm 2016

Người lập phiếuThủ khoKế toán trưởngGiámđốc

(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký)Đơn vị : Công ty CP Điện Cơ Hải Phòng

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân –

HP

60(Đã ký)Mẫu số : 02 – VT

TT số 200/2014/QĐ/BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTCQuyển số 05PHIẾU XUẤT KHO

Họ tên người nhận

Địa chỉ : Phân xưởng

Lý do xuất : phục vụ

Xuất tại kho : Đỗ Thị

Stt Tên vật tư

1Tụ điệnNgày 18 tháng 05 năm 2016

hàng : Lê Thị Ngãi

Nợlắp ráp

sản xuất

NgoãnĐVT Số lượng

Đơn giá

số

Yêu

Thực

cầu

nhậpChiếc 50

50

13.500Cộng5050Thành tiền

650.000650.000Số tiền bằng chữ : Sáu trăm lăm mươi nghìn đồng chẵn ./.

Xuất, ngày 18 tháng 05 năm 2016

Thủ trưởng đơn vị

kho

(Đã ký )

ký)Kế toán trưởngP.T cung tiêu(Đã ký)(Đã ký)61Người nhậnThủ(Đã ký)(ĐãĐơn vị : Công ty CP Điện Cơ Hải Phòng

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân – HP

BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

Tháng 05 năm 2014

Tên sản phẩm: quạt cơ treo tường

Số lượng sản phẩm hoàn thành: 4.000 SP

Khoản mục chi

phíChi phí sản

phẩm dở dang

đầu kỳChi phí sản

xuất trong kỳChi phí sản

phẩm dở dang

cuối kỳCP NVL trực tiếp

CP NC trực tiếp

CP sản xuất chung1.204.950.334

35.580.400

182.524.5001.010.665.434

149.092.389

280.551.223271.886.686

25.132.500

21.132.400Cộng1.423.055.2341.440.309.046318.151.586Người lập

( Ký, họ tên)62Tổng giá

thành

1.943.729.08

2

159.540.289

441.943.323

2.545.212.69

4Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HP

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân – HPBiểu số : 04/2016

NHẬT KÝ CHUNG

Quý II Năm 2016Ngày,

tháng

ghi sổChứng từ

Số

hiệuNgày,

thángDiễn giảiTK

ĐƯĐơn vị tính : VNĐ

Số phát sinh

Nợ....................

4/05PX045/05

05/054/05

5/05PC1831/0505/0531/0531/0531/05Xuất tụ điện phục vụ

sản xuất

Tiền lương phải trả

công nhân viên phục vụ

sản xuất

Chi phí lao vụ, dịch vụ

mua ngoài

........................Tập hợp chi phíNhập kho thành phẩm621

152

622650,000

650,000

14.562.355334

6277

111114.562.355

10,851,9131541.440.309.04610,851,9136211.010.665.434622149.092.389627280.551.2231552.545.212.6941542.545.212.694.....................

Cộng phát sinh14,088,888,76014,088,888,760Giám đốcKế toán trưởngNgười ghi sổ(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký)63Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân - HPBiểu số : 04/2016SỔ CÁI

Quý II Năm : 2016

Số hiệu : TK621

Tên TK : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

NT

ghi

sổChứng từ

SHNTDiễn giảiTKĐUSố tiền

NợSố dư đầu kỳ

Số phát sinh4/05PX0531/05.......................

Xuất 50 tụ điện phục vụ

sản xuất152...............

Kết chuyển chi phí

nguyên vật liệu trực tiếp

31/05 tháng 051544/05650,

0001.010.665.434....................

Cộng phát sinh1,631,966,304 1,631,966,304Số dư cuối kỳNgười lậpKế toán trưởngGiám đốc(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký)64Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân - HPBiểu số : 04/2016SỔ CÁI

Quý II Năm : 2016

Số hiệu : TK622

Tên TK : Chi phí nhân công trực tiếp

NT

ghi

sổ5/05

6/05

31/0

5Chứng từ

SHNTDiễn giảiSố dư đầu kỳ

Số phát sinh

...................

Tiền lương phải trả công

nhân viên phục vụ sản

BL02 5/05 xuất

Tính và trích BHXH,

PB03 6/05 BHYT, KPCĐ

...............

Kết chuyển chi phí nhân

31/05 công trực tiếp

.........................

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳNgười lập

(Đã ký)Kế toán trưởng

(Đã ký)65TK

ĐUSố tiền

Nợ334 120,235,798

23,102,

338

937

149.092.

389154

342,251,5

99342,251,

599Giám đốc

(Đã ký)Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân - HPBiểu số : 04/2016SỔ CÁI

Quý II Năm : 2016

Số hiệu : TK627

Tên TK : Chi phí sản xuất chung

NT

ghi

sổChứng từ

SHNTDiễn giảiSố tiềnTKĐ

UNợ111110,851,

913Số dư đầu kỳ

Số phát sinh

......................

Chi phí lao vụ, dịch vụ

05/05 PC05 05/05 mua ngoài31/05...............

Kết chuyển chi phí nhân

31/05 công trực tiếp280.551.

223154...................

Cộng phát sinh553,654,331553,654,331Số dư cuối kỳ

Người lậpKế toán trưởngGiám đốc(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký)66Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân - HPBiểu số : 04/2016SỔ CÁI

Quý II Năm : 2016

Số hiệu : TK154

Tên TK : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

NT

ghi

sổChứng từ

SH31/0

5

SC0

1

SC0

2

SC0

3

31/0

5Người lập

(Đã ký)NTDiễn giảiSố dư đầu kỳ

Số phát sinh

................

K/C CP xác định

CPSX kinh doanh dở

31/05 dang tháng 05

Chi phí nguyên vật liệu

trực tiếp

Chi phí nhân công trực

tiếp

Chi phí sản xuất chung

31/05 Nhập kho thành phẩm

.....................

Cộng phát sinhTKĐUSố tiền

Nợ1,778,009,92

2621

622

627

1551.010.665.43

4

149.032.389

280.551.223

2.545.212.694Số dư cuối kỳ3,254,357,234 3,150,304,968

1,882,062,18

8Kế toán trưởng

(Đã ký)Giám đốc

(Đã ký)67Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân HPBiểu sổ : 04/2016SỔ CÁI

Quý II Năm : 2016

Số hiệu : TK155

Tên TK : Thành phẩm

NT

ghi

sổChứng từ

SHNTTKĐ

UDiễn giải

Số dư đầu kỳSố tiền

Nợ2,175,366,979Số phát sinh

31/0

5PN3

131/05........................

Nhập kho thành

phẩm1542.545.212.694..................

Cộng phát sinh2,762,722,188Số dư cuối kỳ2,170,779,2912,767,309,87

6Người lậpKế toán trưởngGiám đốc(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký)68VI . Kế toán tiêu thụ. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, xác định và

phân phối kết quả kinh doanh.

1.Khái quát về kế toán tiêu thụ Sp, dịch vụ, thu nhập và kết quả kinhdoanh

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Doanh thu phát sinh từ hoạt độngbán hàng và cung cấp dịch vụ, là phần doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác

định bởi thoả thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản.

Doanh thu = Giá trị hợp lý từ các khoản thu được hoặc sẽ thu được– CK

thương mại - giảm giá hàng bán – DT hàng bán trả lại

-Doanh thu hoạt động tài chính: Phát sinh từ các giao dịch mà DN tiến hànhthuộc hoạt động tài chính như tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được

chia, các khoản liên quan đến HĐ đầu tư tài chính khác

-Chi phí HĐ tài chính: là những khoản chi phí phát sinh từ các giao dịch màDN tiến hành thuộc hoạt động tài chính như lãi tiền vay, chi phí SD bản quyền,

số lỗ đầu tư chứng khoán và Đtư tài chính khác và các khoản chi phí liên quan.

-Chi phí khác: là những chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động xảy rakhông thường xuyên, ngoài các hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoạt

động tài chính. VD: chi phí thanh lý TSCĐ, chi phí môi giới, dịch vụ…

Phù hợp với Dthu, thu nhập và chi phí là Kết quả hoạt động sản xuất kinh

doanh.

KQ BH = DT thuần về BH và CC Dvụ - Giá vốn hàng tiêu thụ - CP BH,

QLDN

KQ HĐ tài chính = DT HĐ tài chính – CP HĐ tài chính

KQ khác =TN khác – CP khác

Công tác kế toán tiêu thụ, doanh thu cung cấp dịch vụ và xác định kết quả

kinh doanh được các nhà quản lý đặc biệt quan tâm, không những vì mục tiêu

lợi nhuận mà quan trọng là chất lượng và khả năng cung cấp dịch vụ, đáp ứng

nhu cầu của nền kinh tế của doanh nghiệp. Hơn nữa, quá trình này phản ánh tình

69Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 . Ví dụ minh hoạ:

Tải bản đầy đủ ngay(113 tr)

×