Tải bản đầy đủ - 113 (trang)
3 . Quy trình lưu chuyển chứng từ :

3 . Quy trình lưu chuyển chứng từ :

Tải bản đầy đủ - 113trang

Phiếu nhập, xuất kho, hoá đơn...Sổ Nhật ký chungSổ chi tiết TK 1521 , 1522Bảng tổng hợp chi tiếtSổ Cái TK 152Bảng cân đối số phát sinhBáo cáo tài chínhChú thích :

Ghi hàng ngày

Ghi cuối quý

Quan hệ đối chiếu

- Hàng ngày kế toán tập hợp các phiếu thu, phiếu chi, hoá đơn mua hàng,

bán hàng, để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó

căn cứ số liệu đã ghi trên nhật ký chung để ghi vào sổ cái TK152, 153... đồng

thời phải ghi các nghiệp vụ phát sinh vào sổ thẻ chi tiết liên quan cùng việc ghi

sổ Nhật ký chung.

- Cuối quý, cộng số liệu trên sổ cái để lập bảng cân đối số phát sinh. Sau

khi đã kiểm tra đối chiếu, khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái bảng tổng hợp chi

tiết (được lập từ sổ, thẻ kế toán chi tiết) dùng để lập báo cáo tài chính.

264 . Ví dụ minh hoạ :

1, Nhập 2.950 chiếc trục bạc đơn giá 05.200đ/chiếc và 2.860 bộ vòng bi

với đơn giá 13.500đ/bộ, thuế suất VAT 10% đã trả bằng tiền mặt , kế toán ghi

vào sổ sách các định khoản sau:

Nợ TK 152 :74.600.000

Nợ TK 133 : 7.460.000

Có TK 111 : 82.060.000

Từ các bút toán trên kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung( biểu số...), sổ cái

TK152 (biểu số...), sổ chi tiết 152 ( biểu số...) , bảng tổng hợp chi tiết ( biểu

số...)

2, Xuất 150 chiếc trục bạc chế tạo quạt đơn giá 05.200đ/chiếc để phục vụ

sản xuất, kế toán ghi vào sổ sách các định khoản sau:

Nợ TK 621: 1.830.000

Có TK 152 : 1.830.000

Từ các bút toán trên kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung ( biểu số...) sổ cái

TK152( biểu số...), sổ chi tiết TK152 (biểu số...), bảng tổng hợp chi tiết ( biểu

số...)27HOÁ ĐƠN

GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Liên 2 : Giao cho khách hàng

Ngày 14 tháng 05 năm 2016Mã số : 01 GTKT - 3LL

Ký hiệu: AA/16P

Số: 0003441Đơn vị bán hàng : Công ty CPTM Bắc Mỹ

Địa chỉ : Số 130 - Lạch Tray - Hải Phòng

Số TK : 0046801

Họ tên người mua hàng : Đỗ Thị Ngoãn

Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh – Lê Chân – Hải Phòng

Số TK :

Hình thức thanh toán : TM

MST : 0200580118

SttTên hàng hoá,SốĐơn giá

Thành tiền

lượng

1

Chiếc 2.950

5.200

35.990.000

2

Bộ

2.860

13.500

38.610.000

Cộng tiền hàng

74.600.000

7.460.000

Thuế suất : 10% Tiền thuế GTGT :

82.060.000

Tổng cộng tiền thanh toán

Số tiền bằng chữ : Tám mươi hai triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng ./.

dịch vụ

Trục bạc

Vòng biĐVTNgười bán

Người mua hàng

(Đã ký)hàng

(Đã ký)28Thủ trưởng đơn vị

(Đã ký)Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HP

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh –Lê Chân -HPMẫu số 01-VT

TT số 200/2014/QĐ/BCT

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC

Quyển số 19/NVLPHIẾU NHẬP KHO

Ngày 14 tháng 05 năm 2016

Tên người giao hàng : Lương Xuân BângNợTheo: HĐGTGT số 3441 ngày 14 tháng 05 năm 2016 của Bắc

MỹNhập tại kho : Đỗ Thị Ngoãn

SttTên vật tưĐVTsố

1

2Trục bạc

Vòng biSố lượng

Y/CĐơn giáThành tiền05.200

13.50035.990.000

38.610.000ThựcChiếc 2.950

Bộ

2.860nhập

2.950

2.860Cộng74.600.000

Nhập, ngày 14 tháng 05 năm 2016Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởngPT cung tiêuNgười giaoThủ(Đã ký)(Đãkho

(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký)ký)29Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HP

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh –Lê Chân -HPMẫu số 02-VT

TT số 200/2014/QĐ/BCT

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTCLỆNH XUẤT VẬT TƯ

Ngày 15 tháng 05 năm 2016STT

1Mã vật tư

TCTTên vật tư

Trục bạcĐơn vị tính

ChiếcSố lượng

150Ngày 15 tháng 05 năm 2016

Người lập phiếuThủ khoKế toán trưởngGiámđốc

(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký)Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HP

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh –Lê Chân -HP30(Đã ký)Mẫu số 02-VT

TT số 200/2014/QĐ/BCT

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTCQuyển số 04PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 15 tháng 05 năm 2016

Họ và tên người nhận Nợhàng : Dương Quang ThuĐịa chỉ : Phân xưởng cơkhíLý do xuất : Phục vụ sảnxuấtXuất tại kho : Đỗ Thị Ngoãn

Stt Tên vật tưĐVTSố lượng

Yêu cầu Thực nhậpsốTrục bạcTCChiếTcCộng150150150150Đơn giáThành tiền05.2001.830.0001.830.000Số tiền bằng chữ : Một triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng chẵn ./.

Xuất, ngày 15 tháng 05 năm 2016

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởngP.T cung tiêuNgười nhậnThủkho

(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký)Đơn vị : Công ty Cổ phần Cơ điện Hải Phòng

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh – Lê Chân - HPBiểu số : 04/2016

NHẬT KÝ CHUNG

Quý II Năm 2016Đơn vị tính : VNĐ

31Ngày,

tháng

ghi

sổChứng từ

Số

hiệuNgày,

thángSố phát sinhSố hiệu

TKĐƯDiễn giảiNợ....................

10/0505/05PN02PX03Giám đốc

(Đã ký)10/0505/05Chi tiền mua 2650

chiếc trục bạc

......................

Xuất 150 chiếc trục bạc

chế tạo phục vụ sản

xuất

.....................

Cộng phát sinh1521

133

111132,330,000

1,616,5006211,830,00033,946,50015211,830,000

14,088,888,760Kế toán trưởng

(Đã ký)Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HP

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh –Lê Chân -HP14,088,888,760Người ghi sổ

(Đã ký)Mẫu số S10-DN

TT số 200/2014/QĐ/BCT

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTCSỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ

Quý II Năm : 2016

Tài khoản : TK 152

Tên kho: số 05

Tên vật liệu : Trục bạc

Chứng từ

Số

Ngày,

hiệu thángDiễn giảiTKĐU

32Đơn

giáNhập

Số

lượngThành tiềnSố

lượnSố dư đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

......................

PN0

2

PX0

3

PN0

305,20010/05Chi tiền mua 2650 chiếc Trục bạc11105,20005/05Xuất 150 chiếc Trục bạc chế tạo phục

vụ sản xuất62105,20

011105,20014/05Chi tiền mặt mua 2950chiếc Trục bạc

......................

Cộng phát sinh265032,330,00015

295035,990,00011,116 135,620,600Dư cuối kỳ

Người lập sổ

(Đã ký)

Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HP

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh –Lê Chân -HPKế toán trưởng

(Đã ký)

Mẫu số S11-DN

TT số 200/2014/QĐ/BCT

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTCBiểu số : 04/2016BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU

Tài khoản : TK152

Quý II năm 2016Stt1

2Tên vật liệu

...............

Trục bạc

Vòng bi

................

CộngSố tiền

Nhập trong

Xuất trong

kỳ

kỳTồn đầu kỳTồn cuối kỳ25,642,500

15,626,053135,620,600

65,354,255150,352,600

75,864,52110,910,500

5,115,85791,555,005498,144,084548,398,52341,300,573Người lập

(Đã ký)Kế toán trưởng

(Đã ký)3305,3

4Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HP

Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh –Lê Chân -HPSỔ CÁI

Quý II Năm 2016

Tên TK : Nguyên liệu, vật liệu (sản xuất)

Số hiệu TK : TK152

Ngày

tháng

ghi sổChứng từ

Ngày

Số hiệu

thángDiễn giảiSHTKĐUSố dư đầu kỳBiểu số : 04/2016

ĐVT: VNĐ

Số tiền

Nợ91,555,005Số phát sinh14/05PN1914/0516/05PX2216/05.................

Chi tiền mặt mua 2.950 trục bạc,2.860

vòng bi

Xuất 150 chiếc trục bạc chế tạo phục vụ

sản xuất11174,600,0006211,830,000...................

Cộng phát sinh498,144,084Số dư cuối kỳ41,300,573548,398,523Người lậpKế toán trưởngGiám đốc(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký)34III . Kế toán TSCĐ

1 . Đặc điểm, nguyên tắc

1.1 Đặc điểm :

- Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh.

- Trong quá trình sử dụng giá trị của tài sản được chuyển dịch dần dần từng

phần vào giá trị sản xuất.

- TSCĐ luôn giữ được hình thái vật chất ban đầu trong quá trình sản xuất.

1.2 Nguyên tắc :

TSCĐ được tính theo lượng giá trị của TSCĐ ở thời điểm bắt đầu

đưa vào sử dụng. Loại giá này được gọi là giá ban đầu hay nguyên giá. Nguyên

giá TSCĐ là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được TSCĐ

tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Ngoài ra TSCĐ còn được theo dõi theo giá trị còn lại. Giá trị còn lại của

TSCĐ là nguyên giá sau khi trừ đi số khấu hao luỹ kế của tài sản đó. Nghĩa là,

TSCĐ được phản ánh trên các chỉ tiêu: Nguyên giá, Giá trị hao mòn, Giá trị còn

lại. Với :

GIÁ TRỊ CÒN LẠI = NGUYÊN GIÁ – GIÁ TRỊ HAO MÒN+ Nguyên giá TSCĐ: Giá mua (Giá hoá đơn, giá ghi trên hợp đồng...), hoặc giá

được xác định bởi các bên liên doanh cộng với các chi phí trước khi sử dụng

(lắp đặt, chạy thử…).

+ Giá trị hao mòn: Số tiền trích khấu hao đưa vào chi phí liên quan. Tại Chinhánh công ty cổ phần BĐ 10 tại HP khấu hao TSCĐ được tính theo phương

35pháp khấu hao đường thẳng ( khấu hao đều ). Cách tính như sau: ( Với n là số

năm sử dụng TSCĐ )M KH bình quân năm =NG

nMKH tháng=NG

n × 12Đến cuối năm Chi nhánh tiến hành kiểm kê TSCĐ, đối với những tài sản

khấu hao hết và không sử dụng đến Chi nhánh tiến hành thanh lý.

2 . Chứng từ, tài khoản sử dụng

2.1 Chứng từ :

- Hoá đơn mua TSCĐ

- Biên bản bàn giao TSCĐ

- Bảng tăng, giảm TSCĐ

- Bảng trích khấu hao

- Biên bản kiểm kê TSCĐ

2.2 Tài khoản sử dụng:

- Tài sản cố định hữu hình ( TK 211). Để theo dõi cụ thể chi tiết cho từng

loại tài sản công ty phân theo nhóm

+ TK 2111 : Nhà cửa, vật kiến trúc

+ TK 2105 : Máy móc thiết bị

+ TK 2113 : Phương tiện vận tải

+ TK 2114 : Thiết bị văn phòng

- Tài sản cố định vô hình ( TK 213 ) được ghi chi tiết cho từng loại tài sản vô

hình

+ TK 2131: Quyền sử dụng đất

+ TK 2132: Chi phí thành lập doanh nghiệp

+ TK 2136: Giấy phép và giấy phép nhượng quyền

+ TK 2138: TSCĐ vô hình khác

36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 . Quy trình lưu chuyển chứng từ :

Tải bản đầy đủ ngay(113 tr)

×