Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
Trình tự hạch toán:

Trình tự hạch toán:

Tải bản đầy đủ - 106trang

*Sơ đồ hạch toán:

Giấy nghỉ phép,

ốm, họpBảng chấm côngBảng thanh toán lương

tửng phòng banBảng phân

bổ lươngBảng thanh toán lương

toàn công tyGhi chú:

Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Bước 1: Theo dõi, chấm công

Định kỳ lập bảng chấm công theo mẫu quy định, căn cứ vào các chứng từ, phiếu báo

làm theo ngày để chấm công cho cán bộ công nhân viên. Bảng chấm công có đầy đủ

chữ ký, xác nhận của cán bộ quản lý trực tiếp.

Bước 2: Tính lương phải trả công nhân viên

Căn cứ vào bảng chấm công , bảng xếp loại lao động , kế toán lập bảng thanh toán

lương tháng riêng cho từng tổ. Sau đó lập bảng tổng hợp thanh toán luơng cho toàn

công ty. Cuối cùng kế toán tiến hành phân bổ lương.

Ngoài tiền lương, người lao động còn được hưởng các khoản trợ cấp thuộc phúc lợi xã

hội.

- Quỹ BHXH : Theo chế độ hiện hành, tỷ lệ trích BHXH là 26%, trong đó 18% do đơn

vị hoặc chủ sử dụng lao động nộp được tính vào chi phí sản xuất, 8% còn lại do người

lao động đóng góp và được trừ vào lương tháng. Quỹ này nộp vào NSNN là 16 % còn

2% được để lại doanh nghiệp dùng chi trả cho các trường hợp người lao động ốm đau,

thai sản, tai nạn lao động..

- Quỹ BHYT : Tỷ lệ trích BHYT là 4.5%, trong đó 3% tính vào chi phí sản xuất và

1.5% do người lao động đóng góp và trừ vào thu nhập của người lao động.

- Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: Tỷ lệ trích BHTT là 2%, trong đó 1% tính vào chi phí sản

xuất và 1% do người lao động đóng góp và trừ vào thu nhập của người lao động.

- Kinh phí công đoàn: Tỷ lệ là 2% tính vào chi phí DN.\*Kế toán tính lương tháng 04/2016 :Căn cứ vào Bảng Chấm Công và Bảng thanh

toán tiền lương, bảng kê trích nộp các khoản theo lương, kế toán tiến hành chấm công

và tính lương theo bảng phân bổ

Cuối tháng công ty đóng các khoản trích theo lương gồm BHYT, BHXH, BHTN còn

KPCĐ công ty giữ lại , phần giữ lại được kết chuyển sang quỹ khen thưởng phúc lợi

để chăm lo thêm cho đời sống công nhân viên công ty. Đồng thời cuối tháng kế toán

phản ánh các nghiệp vụ vào sổ cái 334,338\Đơn vị: CTY CP Đầu tư và Phát Triển Cảng Đình VũMẫu số 01– LĐTL

(Ban hành theo TT số 200/2014 - TT – BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)Địa chỉ: Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An -HP

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng 04 năm 2016Ngày trong tháng

nhậnQuy ra côngHọ tên

12345678910 11 12 13 14 15 1617 18 19Đinh Quang Thắng+++++-++++++-++++++Công Công Công

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 hưởng nghỉ k hưởng

lương lương BHXH

+ + + + + +

+ + L

25

25Trần Thanh Tùng

Trần Quế Ngọc+

++

++

++

++

+-+

++

++

++

++

++

+-+

++

++

++

++

++

+-+

++

++

++

++

++

+-+

++

+L

L25

2525

25Ngô Thu Trang

Vũ Thu Trang+

++

++

++

++

+-+

++

++

++

++

++

+-+

++

++

++

++

++

+-+

++

++

++

O+

++

+-+

++

+L

L25

2425

24Phạm Thanh Thảo

…………….+++++-++++++-++++++-++++++-++L2525250250Tổng cộngNgày 30 tháng 04 năm 2016

Ghi chú:

Lương thời

gian: +

Ốm,

điều

dưỡng: O

Con ốm: CONghỉ lễ: L

Tai nạn: T

Nghỉ phép: PNghỉ k lương: No

Ngừng việc: N

Lđ nghĩa vụ: LđNghỉ bù: NB

Thai sản: Ts

Hội nghị, học

tập: H\Người chấm công

(Ký, họ tên)Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)Đơn vị: CTY CP Đầu tư và Phát Triển Cảng Đình VũMẫu số 01– LĐTL

(Ban hành theo TT số 200/2014 - TT – BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)Địa chỉ: Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An -HP

Bộ phận: Quản Lý Doanh NghiệpBẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng 04 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

Lương chính

SC

hức vụHọ và tênTTLC

B1

2

3

4

5

6Đinh Quang

ThắngG

ĐTrầnThanhTùngP

GDTrầnQuếNgọc

NgôKThuKThu3.070

.000T

PPhạm Thanh

Thảo7.070

.000TVTrang8.829

.000TTTrang9.209

.0004.415

.000N

V2.815

.000gày

Lư công

ơng HĐ

10.

570.000

9.1

40.000

8.3

10.000

4.3

10.000

5.7

60.000

3.7

60.000N

gLươnPhụ

cấp+thực

tếTổng

ThlươngBHưởngXH

8%2

512.15

0.0002

58.940.

0002

54.110.25.760.2

51.10

0.0003.510.

0006.860

.000600.

000353.4.110.

000225.

200322.44.42.4.687

.650463.

57528.

1508.782.

650350150225742.30.66.9.512.

955350700225927.70.46.12.88

3.05504570005020088.106245.

600966.

945290.050Cộn

g92.

090132565.5.010

.0001%138.435600BH

TN%706.9.525.900.1.5.13532000000000010.441.30BH

YT736.

7200.0000.00000041.508.225.213.85

0.0000.00000051.70

0.000Số

thực lĩnhCác khoản phải trừ vào lương6.396

.425295.

5753.814.

425...............

Tổng cộng59.47

0.00059.

725.0002

5059.81

0.0009.10

0.00068.91

0.0004.75

7.600892

.050594

.7006.24

4.35062.66

5.650Người lập biểuKế toán trưởngNgày 30 tháng 04 năm 2016

Giám đốc(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)\K

ý

nhậnCăn cứ vào bảng thanh toán tiền lương lấy của bộ phận quản lý DN tháng 4 lâp bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương

của QLDN và bộ phận bán hàng

Đơn vị: CTY CP Đầu tư và Phát Triển Cảng Đình VũMẫu số 10– LĐTL

(Ban hành theo TT số 200/2014 - TT – BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)Địa chỉ: Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An -HP

Bộ phận Toàn Doanh nghiệpBẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Tháng 04 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

C

ó

Tổng

TK cộng

335TK 334_Phải trả người lao động

TK 338_Phải trả, phải nộp khácS

T

TLương

thựcLương

CB

A

1

2

3B1TK25.937641.000

TK6422

34.067

.00059.470

.000Nợ TK59.810Tổng93.877

.000KP

BHTCộngN678911.0045.0674.66778.1681259.6.387..0008.660

68.910.000

-20.1

00.000113.97

7.000

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)\BHY

T59.10Người lập biểu

(Ký, họ tên)BHX

H40.000

-85.407

.000Cộng3

0.000.000

-334

cộngtếPhụ

cấp

+

thưởng10.7

04.600

6.83

2.560

22.2

05.82010

1.78

4.100

1.28

1.105

3.84

3.315.3403701.1

96.200700480

594.0701.8

77.54038.6914.27954.63

0.4008.967.

7351.70

8.14011

7.520.600

854.-1

08.967.

73529.634

102.2

.815

95.655

Ngày 30 tháng 04 năm 2016Giám đốc

(Ký, họ tên)Đơn vị: CTY CP Đầu tư và Phát Triển Cảng Đình VũMẫu số s03 – DN

(Ban hành theo TT số 200/2014 - TT

-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)Địa chỉ: Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An -HPSỔ CÁI

THÁNG 04 NĂM 2016

TÊN TÀI KHOẢN : PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN :334

Đơn vị tính: VNĐ

Chứng

N từ ghi sổgày

thángS

HT

Diễn giảiNSố tiềnK

đối

ứngTNợ10.500.0Số dư đầu kì

2

9/040

500Tính lương phải trả238.697.5620419/04654.630.442

2

9/040

5Các khoản trích theo2

9/04lương00

3388.967.73

5

8.967.73Cộng phát sinh593.327.9

20

94.860.1Dư cuối kỳNgười ghi sổ

(Ký, họ tên)85Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)\Ngày 30 tháng 04 năm2016

Giám đốc

(Ký, họ tên)Đơn vị: CTY CP Đầu tư và Phát Triển Cảng Đình VũMẫu số s03 – DN

(Ban hành theo TT số 200/2014 - TT

-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)Địa chỉ: Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An -HPSỔ CÁI

THÁNG 04 NĂM 2016

TÊN TÀI KHOẢN : PHẢI TRẢ PHẢI NỘP KHÁC

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN :338

Đơn vị tính: VNĐ

Chứn

N g từ ghi sổgày

thángS

HT

Diễn giảiNSố tiềnK

đối

ứngTNợ7.350.0Số dư đầu kì00Các khoản trích theo

lương

2

9/040

66.128.161041269/0414.279.4260038.967.734

2

9/040

62

9/04K/c KPCD vào quỹ KT PL35

3531.877.5

40

1.877.5Cộng phát sinh4029.375.

445

34.847.Dư cuối kỳNgười ghi sổ

(Ký, họ tên)905Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)\Ngày 30 tháng 04 năm2016

Giám đốc

(Ký, họ tên)V. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

1: Khái niệm:

- Hoạt động tiêu thu trong doanh nghiệp có thể tiến hành theo nhiều phương pháp: Bán

trực tiếp tại kho của doanh nghiệp,chuyển hàng theo hợp đồng,bán hàng thông qua các

đại lý... Và nguyên tắc kế toán sẽ ghi nhận nghiệp vụ tieu thụ vào sổ sách kế toán khi

nào doanh nghiệp khonng còn quyền sở hữu về thành phẩm nhưng bù lại được quyền

sở hữu về tiền do khách hàng thanh toán hoặc được quyền đòi tiền.

- Kế toán bán hàng phải theo dõi toàn bộ quá trình khi xuất hàng hóa ra bán, đồng thời

theo dõi giá vốn và doanh thu, thuế VAT đầu ra của toàn bộ hàng hóa bán ra. Cuối kỳ

lập báo cáo tổng hợp về sản hàng hóa bán ra theo yêu cầu của quản lý công ty.

2. Tài khoản sử dụng:

-TK 632: Giá vốn hàng bán

- TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ;

- TK 521: Chiết khấu thương mại;

- TK 531: Hàng bán bị trả lại;

- TK 532: Giảm giá hàng bán;

-TK131: Phải thu khách hàng

-TK 641,TK 642: chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp

-TK911: Xác định kết quả kinh doanh

- Các TK khác có liên quan: 3331, 111, 112, …

3: Chứng từ và sổ sách sử dụng

- Hoá đơn GTGT;Phiếu xuất kho,

- Phiếu thu, phiếu chi Giấy báo có…;

-Chứng từ ghi sổ,sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

- Sổ chi tiết các khách hàng,

- Sổ cái các TK 511, 521, 531, 532, 632,641,642,821,911….

Trình tự hạch toán kế toán bán hàng và xác định KQBH:

Khi có các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng thì kế toán viết hóa đơn giá trị gia tăng

đầu ra đồng thời làm thủ tục xuất kho hàng hóa để giao cho khách hàng. Kế toán cũng

phải theo dõi công nợ với khách hàng. Tiếp đó tiến hành lập các chứng từ ghi sổ để ghi

vào sổ cái các tài khoản. Cuối kỳ lập bảng tổng hợp về hàng hóa bán ra trong kỳ, tập\hợp các khoản chi phí về giá vốn, chi phí quản lý doanh nghiệp... và các khoản doanh

thu, thu nhập khác để tiến hành tính toán xác định kết qua kinh doanh, các khoản thuế

phải nộp vào cuối kỳ.

Sơ đồ 5: Trình tự ghi sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

Khi có các nghiệp vụ liên quan đến cung cấp bán hàng thì kế toán viết phiếu xuất kho,

xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra để giao cho khách hàng. Kế toán cũng phải theo

dõi công nợ với khách hàng. Tiếp đó tiến hành lập các chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ

cái các tài khoản. Cuối kỳ lập bảng tổng hợp về dịch vụ cung cấp trong kỳ, tập hợp các

khoản chi phí về giá vốn, chi phí quản lý doanh nghiệp... và các khoản doanh thu, thu

nhập khác để tiến hành tính toán xác định kết qua kinh doanh, các khoản thuế phải nộp

vào cuối kỳ.\Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trình tự hạch toán:

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×
x