Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
Sổ sách sử dụng

Sổ sách sử dụng

Tải bản đầy đủ - 106trang

theo trình tự phát sinh nghiệp vụ. Vì vậy kế toán có thể tính toán được giá trị vật liệu

tồn cuối kỳ tại bất cứ thời điểm nào.

- Ở kho: Thủ kho dùng thẻ kho (sổ kho) để phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn hàng

hóa về mặt số lượng.Cuối mỗi ngày thủ kho khóa sổ xác định số tồn.

- Ở phòng kế toán: Kế toán dựa vào sổ chi tiết hàng hóa để theo dõi cả về mặt số

lượng và giá trị. Cuối mỗi tháng căn cứ vào sổ, thẻ chi tiết kế toán lập bảng tổng hợp

chi tiết. Rồi từ đó, kế toán lập bảng cân đối số phát sinh và các báo cáo tài chính vào

cuối kỳ.

Hàng ngày kế toán vật tư phải căn cứ vào nhu cầu sử dụng hàng hóa của tất cả các

đơn vị trong Công ty lập Phiếu xuất kho. Phiếu xuất được lập 4 liên trên phần mền, 1

liên lưu tại máy, 1 liên giao cho nhân viên nhận hàng của các đơn vị sử dụng hàng hóa,

1 liên lưu tại kho, 1 liên sẽ được lưu chuyển từ kho sau khi đã xuất hàng và đầy đủ các

chữ ký về phòng Kế toán làm chứng từ gốc để hạch toán.

Phiếu nhập có 4 liên, 1 liên giữ lại ở quyển phiếu nhập, 1 liên lưu tại kho, 1 liên

giao cho kế toán vật tư, 1 liên giao cho kế toán thanh toán.Sơ đồ 2: Trình tự hạch toán chi phí để ghi nhận giá vốn hàng bánGhi hàng ngày (định kỳ):

Quan hệ đối chiếu:

Ghi cuối tháng:5. Trích các nghiệp vụ phát sinh

NV1: Ngày 11 tháng 04 năm 2016 mua 1 số thiết bị nâng hạ ô tô của công ty TNHH

Thiết Bị Kim Thái. Đã thanh toán bằng tiền mặt\Nợ TK 156:500.100.000Nợ TK 133:50.010.000Có TK 331:550.110.000Khi nghiệp vụ phát sinh, kế toán căn cứ vào hóa đơn GTGT , phiếu NK, để vào

sổ chi tiết và sổ cái\CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KIM THÁI

Địa chỉ: 30/777 Giải Phóng, Hà Nội

Điện thoại: 0978.666.666 – Fax: 04.88836104

Mã số thuế (Tax Code): 0200453688

Mẫu

số:01GTKT3LL-01

Ký hiệu: AA/2015THP

Số: 0038092HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)

Liên 2: Giao cho người mua

Ngày 11 tháng 04 năm 2016Họ tên người mua hàng(Customer):

Tên đơn vị(Company Name): Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Đia chỉ(Address): Cảng Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, HP

Mã số thuế (Tax Code):0200511841

Điện thoại : 3652520

Hình thức thanh toán: TM

S

TT

1

1

2

3Tên hàng hóa dịchĐVT

(Unitvụ

( Description)

)

2

Cầu nâng 4 trụ

thủy lực

c

Kích nâng ngầm

thủy lực 3 tấn

Kích nâng ngầm ô c

tô dung thủy lực LaunchSố

lượng

(quantity)

4

053

ChiếĐơn giá

(Unit

price)

5

29.000.0

00Thành

tiền

(Amounts)

6=4x

145.000

.00007

Chiế25.300.0

0200Chiế177.100

.00089.000.0c00178.000

.000Cộng tiền hóa đơn:

500.100.000

Thuế suất 10% thuế GTGT:

50.010.000

Tổng cộng tiền thanh toán:

550.110.000

Tổng số tiền bằng chữ: Năm trăm lăm mươi triệu một trăm mười nghìn đồng chẵn./.

Người mua hàng

(ký, ghi rõ họ tên)Người bán hàng

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)\Đơn vị: CT CP ĐTU VA PHAT TRIEN CANGMẫu số: 01 – VTDINH VU( Ban hành theo QĐsố:15/2006/QĐ-BTCBộ phận: SXNgày 22/12/2014 của Bộ Trưởng BTC)Mã đơn vị:PHIẾU NHẬP KHO

Ngày 11tháng 04 năm 2016Nợ: 156,133Số: 126

Có : 111

Họ tên người giao hàng: Nguyễn Văn An................................................

Theo Hoá đơn GTGT Số 00038092 ngày 11 tháng 04 năm 2016 ...Của.......

Nhập tại kho: Hàng Hóa......Địa điểm:............................................

STên nhãn hiệu, quy cách,Tphẩm chất vật tưT(sản phẩm, hàng hoá)ABMã sốC3TLC430Kích Nâng Ngầm thủy Lực

3 Tấn

Kích Nâng Ngầm thủy lực

LaunchTheovịThựcĐơn giáThành tiền4tính chứng từ nhập1 Cầu nâng 4 trụ thủy lực

2Số lượngĐơnTLT630A

TLT830WAD

Chiế

c

Chiế

c

Chiế

c123050529.000.000145.000.000070725.300.000177.100.000020289.000.000145.000.000Cộng500.100.000Tổng số tiền (bằng chữ): Năm trăm lăm mươi triệu một trăm nghìn đồng./.

Ngày 11 tháng 04 năm 2016

Người lập phiếuNgười giao hàngThủ khoKế toán trường(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký,họ tên)(Ký, họ tên)\Mẫu số S02a – DN

(Ban hành theo TT số 200/2014 - TTĐơn vị: CTY CP Đầu tư và Phát Triển Cảng Đình

-BTCĐịa chỉ: Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An -HPngày 22/12/2014 của Bộ trưởng

BTC)CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 03

Ngày 30 tháng 04 năm 2016

Đơn vị tính : VNĐ

TRÍCH YẾUSỐ HIỆU TKSỐ TIỀNNợMua hàng của Cty156331500.100.000TNHH Thiết Bị Kim13333150.010.000GHI CHÚThái

…………………..

Cộng1.533.652.000Kèm theo: 10 chứng từ gốc.

Người lập

(Ký)Kế toán trưởng

(KýNV2: Ngày 15/04 Công ty TNHH Dịch vụ ZIM INTEGRATED SHIPPING

VIỆT NAM bán 2 Cầu nâng 4 trụ thủy lực và 1 Kích nâng ngầm ô tô dung thủy lưc

Launch số tiền là 219.000.000 chưa bao gồm thuế GTGT

Giá vốn: Nợ TK 632:

147.000.000

Có TK 154:

147.000.000

Ghi nhận Doanh thu từ Bán hàng

Nợ TK 131:

240.900.000

Có TK 511:

219.000.000

Có TK 3331:

21.900.000

Khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh Kế toán lập Hóa đơn GTGT từ đó lập phiếu thu căn

cứ vào đó để lập chứng từ và sổ sách kế toán liên quan\CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Cảng Đình Vũ – phường Đông Hải 2 – Quận Hải An – Thành phố Hải Phòng

Tell/Fax: 0313-652520 hoặc 0313-652521

MST:0200511841

HÓA ĐƠN GIÁ TRI GIA TĂNG

INVOICE VAT

Liên 3: Nội bộ

Họ tên người mua hàng(Customer): Bùi Hoàng

Nam

Tên đơn vị(Company Name): CTY TNHH Dịch

vụ ZIM INTEGRATED SHIPPING VN tại HP

Đia chỉ(Address): Phòng 412, Tòa nhà TD

Business Center TD Plaza, Lô 20A, Đường LHP, NQ

Số vận đơn(B/L no): LNLUZXH52756

ĐV

TênTổng giá Thanh toánThàng

hóa,

số

Đơn giá

Thành

dịch vụ

lượng

(Unit

tiền

(Descri

(Un price)

ption)

it,

quantity)

123Mẫu

số(Form

No):

01GTKT3/002

Ký hiệu(Serial) BA/12P

Số (No): 0003100

Ngày(Date): 15/04/2016

MST(Tax

code):

0305245573

Hình

thức

thanh

toán( Method of payment):

TGNH

Loại tiền(Currency): VND45=3x4Tiền

thuế thuế suất

Cộng tiền hàng

10%

(Total amount)

(Amou

nt)

60

Cầu

52.000

104.00

10.400

nâng 4 trụ 2

.000

0.000

.000

0

C

thủy lực

hiếc

3

Kích

115.00

115.00

11.500

nâng ngầm ô

01 0.000

0.000

.000

0

tô dung thủy

C

lực Launch

hiếc

219.00

21.900

4

Tổng cộng tiền thanh toán

0.000

.000

00

25Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu chin trăm nghìn đồng chẵn ./.

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)Người bán hàng

(ký, ghi rõ họ tên)\7=5+6

114.400.00126.500.00240.900.00Biểu số 3.2.5.4

Đơn vi:CT CP ĐT và PT Cảng Đình Vũ

Bộ phận: BH

Mã đơn vị:Mẫu số: 02 – VT

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)PHIẾU XUẤT KHO

Nợ : 621

Ngày 12 tháng 04 năm 2016

Có :152

Số:102

Họ tên người giao hàng: Hoàng Thế Anh Địa điểm (bộ phận):......................

Lý do xuất kho: Xuất hàng hóa bán cho Cty CP Zim…………....................

Xuất tại kho: Hàng hóa..................................Địa điểm:........................................

Số lượng

Tên, nhãn hiệu quy

Đơn

ST

cách, phẩm chất vậtvị

Đơn giá

Yêu

Thực

T

tư, dụng cụ sản phẩm,

số

tính

cầu

xuất

hàng hóa

ABCD12Thành tiền341Cầu nâng 4 trụ thủy lựcTLC430Chiếc020229.000.00

058.000.0002Kích ngầm Ô tô dùng

thủy lực LaunchTLT830WAChiếc010189.000.00

089.000.000147.000.00

0

- Tổng số tiền( viết bằng chữ ):Một trăm bốn mươi bảy triệu đồng chẵn./……………………

CộngXXXxX- Số chứng từ gốc kèm theo: .01..........................................................................................

Ngày 12 tháng 04 năm 2016

Người lập

phiếu

(Ký, họ tên)Người nhận

hàng

(Ký, họ tên)Thủ kho

(Ký, họ tên)Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu

nhập)(Ký, họ tên)\Giám đốc

(Ký, họ tên)Đơn vị: CTY CP Đầu tư và Phát Triển Cảng Đình

Mẫu số S02a – DN

(Ban hành theo TT số 200/2014 - TT

-BTCĐịa chỉ: Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An -HPngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số:04

Ngày 30 tháng 04 năm 2016

Đơn vị tính : VNĐ

TRÍCH YẾU

Giá vôn hàng bán

…………………..SỐ HIỆU TK

Nợ632156CộngSỐ TIỀN

147.000.000769.000.000Kèm theo: 12 chứng từ gốc.

Người lập

(Ký)Kế toán trưởng

(Ký)\GHI CHÚĐơn vị: CTY CP Đầu tư và Phát Triển Cảng Đình

Mẫu số S02a – DN

(Ban hành theo TT số 200/2014 - TT

-BTCĐịa chỉ: Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An -HPngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)THẺ KHO( SỔ KHO)

Từ ngày 01/04/2016 đến 30/04/2016

Tên nhãn hiệu,quy cách,hàng hóa: Cầu nâng 4 trụ thủy lực

Đơn vị tính: Chiếc

S

TT1

2

3N

gày

thánghậpSHCT

N

uất0

X101

1

0/04P

N1261P

X102Diễn giải

ậpP4/045/04XTồn đầu kỳ

Xuất HH cho Cty Cp

Container

Nhập HH cua Kim

Thái

Xuất HH cho CTY

Zim

…………………..

Cộng cuối tháng\Số lượng

Nh

uấtXTồ

n

189

7239

162141526Mẫu số: S02 – DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT _BTC

Địa chỉ: Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An -HP

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ)

Tháng 04 năm 2016

Tài khoản: 156

Tên, quy cách vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hoá): Cầu nâng 4 trụ thủy lực

Tên kho: Hàng hóa

Đơn vị tính:Chiếc

Đơn vị: CTY CP Đầu tư và Phát Triển Cảng Đình VũChứng từNhậpXuấtTồnSHNTDiễn giảiTK ĐƯĐơn giáSLThành tiềnSLThành tiềnSLABCD1

29.000.00023=1x245=1x46Số dư đầu kìThành tiền187=1x6

522.000.0009261.000.00016464.000.000Số phát sinh

PXK10104/04PNK12611/04PXK10215/04Xuất HH cho Cty CP

Container

Mua HH của Kim Thái

Xuất HH cho cty Zim

……..63229.000.00033129.000.00063229.000.000Cộng phát sinh9

723Số dư cuối kì\261.000.000203.000.000667.000.000258.000.00014406.000.00015435.000.00026754.000.000026754.000.000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sổ sách sử dụng

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×
x