Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
2 - Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán

2 - Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán

Tải bản đầy đủ - 106trang

+ Bảng phân bổ nguyên vật liệu+ Bảng chấm công+ Bảng thanh toán tiền lương+ Bảng phân bổ tiền lương và bảo

hiểm xã hội+ Bảng kê ghi thu tiền sau

+ Bảng theo dõi thanh toán các khoản phải trả phải nộp khác

* Trình tự luân chuyển chứng từ:

- Lập, tiếp nhận chứng từ, kiểm tra tính rõ ràng, trung thực đầy đủ các chỉ tiêu, các

yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán.

- Kiểm tra tính chính xác của các số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán.Kiểm tra các

chứng từ kế toán xem có thấy sai về chế độ chính sách, các quy định tài chính hay

không.

- Căn cứ vào nội dung mà chứng từ phản ánh kế toán tiến hành phân loại chứng từ

theo từng loại nghiệp vụ.Sau đó định khoản ghi vào sổ tài khoản kế toán liên quan.

- Sau khi ghi sổ và kết thúc chứng từ được lưu trữ bảo đảm an toàn.

2.2.3. - Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

Công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

gồm các sổ sách kế toán chủ yếu sau đây : Sổ cái, Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Các sổ

thẻ kế toán chi tiết.

Trình tự ghi chép : hàng ngày nhân viên kế toán phụ trách từng phần căn cứ vào các

chứng từ gốc đã kiểm tra lập các chừng từ ghi sổ. Chứng từ gốc sau khi được lập xong

được chuyển đến kế toán trưởng (hoặc người được kế toán trưởng ủy quyền) ký duyệt

rồi chuyển cho kế toán tổng hợp và đầy đủ các chứng từ gốc kèm theo để ghi vào sổ

đăng ký chứng từ ghi sổ và sau đó ghi vào sổ cái. Tiếp đó căn cứ vào sổ cái để lập

bảng cân đốiphát sinh của các tài khoản tổng hợp. Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp số

liệu, bảng cân đối số phát sinh được sử dụng để lập bảng cân đối kế toán và các bảng

biểu kế toán khác.

Cuối tháng, kế toán phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài

chính phát sinh trong tháng trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, tính ra tổng số phát sinh

nợ, tổng số phát sinh có và số dư của từng tài khoản trên sổ cái. Căn cứ vào sổ cái lập

bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái và bảng

tổng hợp chi tiết(được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập báo cáo tài

chính.Quan hệ đối chiếu kiểm tra phải đảm bảo tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có

của tất cả các tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng nhau và bằng tổng số

tiền phát sinh trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Tổng số dư nợ và tổng số dư có của các

tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng nhau, số dư của từng tài khoản trên

bảng cân đối số phát sinh phải bằng số dư của từng tài khoản tương ứng trên bảng tổng

hợp chi tiết.Trình tự ghi chép theo hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ.Chú thích

Ghi hàng ngày (định kỳ):

Quan hệ đối chiếu:

Ghi cuối tháng:2.2.4. - Đặc điểm vận dụng hệ thống báo cáo kế toán

Một số báo các mà Cảng sử dụng:+ Báo cáo xác định kết quả kinh doanh

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

+ Báo cáo xác định kết quả kinh doanh theo từng khoản mục

+ Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

+Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

+ Bảng cân đối kế toánPHẦN 2: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

I. Kế toán vốn bằng tiền

Vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Và Phát triển Cảng Đình Vũ của tài sản lưu

động trong công ty tồn tại dưới hình thái tiền tệ, có tính thanh khoản cao nhất bao gồm

tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng . Với tính lưu hoạt cao, vốn bằng tiền được dùng

để đáp ứng nhu cầu thanh toán của công ty, thực hiện việc mua sắm hoặc chi phí.

Vốn bằng tiền gồm:

-Tiền mặt tại quỹ

-Tiền gửi ngân hàng

-Tiền đang chuyển

Tại công ty,kế toán vốn bằng tiền sử dụng 2 tài khoản là TK111(tiền mặt) và

TK112(tiền gửi ngân hàng)

1.1. Chứng từ sử dụng hạch toán vốn bằng tiền.

Quy định chung của doanh nghiệp về lập và luân chuyển chứng từ là mỗi nghiệp vụ

kinh tế phát sinh đều phải lập chứng từ. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho

một nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Chứng từ phải lập đủ số liên, có đầy đủ các chỉ tiêu

theo quy định, ghi rõ ràng, trung thực. Mọi chứng từ kế toán do doanh nghiệp lập hay

do bên ngoài chuyển vào đều tập trung tại phòng kế toán. Chỉ sau khi kế toán trưởng

kiểm tra tính pháp lý, ký duyệt chứng từ và định khoản thì chứng từ đó mới được sử

dụng để ghi sổ kế toán.

Như vậy, việc tổ chức hạch toán ban đầu một cách khoa học, hợp lý và đúng theo quy

định đã giúp cho công việc của các kế toán viên được dễ dàng hơn, thông tin kế toán

thu thập được đảm bảo độ chính xác cao, việc ghi sổ kế toán trở nên thuận tiện và

giảm bớt sai sót.

Các chứng từ kế toán hạch toán tiền mặt : viết phiếu thu, phiếu chi và một số chứng từ

thanh toán khác. Giấy đề nghị thanh toán; đề nghị tạm ứng

Các chứng từ kế toán sử dụng hạch toán tiền gửi ngân hàng gồm: giấy báo Có, giấy

báo Nợ của ngân hàng, sổ phụ ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc như ủy nhiệm

chi, giấy rút tiền. Việc hạch toán tiền gửi ngân hàng tại doanh nghiệp cũng tương tự

như kế toán tiền mặt.Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh, công ty nhận được giấy báo

Có của ngân hàng, căn cứ vào giấy báo Có, báo Nợ, ủy nhiệm chi, kế toán lập chứngtừ ghi sổ sau đó căn cứ vào giấy báo nợ, giấy báo có để ghi sổ tiền gửi ngân hàng. Căn

cứ vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng kí chứng từ ghi sổ và sổ cái các tài khoản

liên quan để cuối tháng, cuối quý lập báo cáo kế toán

1.2. Trình tự ghi sổ vốn bằng tiền tại doanh nghiệp.

Sơ đồ 1: Trình tự hạch toán vốn bằng tiềnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 - Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×
x