Tải bản đầy đủ - 113 (trang)
Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ - 113trang

Đồ án tốt nghiệp

đờng tầng sôihệ thống sấyMục lục

Trang

mở đầu 13

Chơng I 4

Tổng quan về kỹ thuật tầng sôi 41. Sơ lợc về tầng sôi. 4

2. Mô tả trạng thái sôi. 5

3. Một số tính toán đă đợc công nhận cho chế độ

tầng sôi. 7

3.1. Tính vận tốc của hạt. 7

3.2. Trao đổi nhiệt trong lớp sôi. 8

3.3. Trở lực của tầng sôi. 9

3.4. Tốc độ làm việc tối u. 10

Chơng ii 12

Tổng quan về công nghệ sản xuất mía đờng 12I. Đặc tính Của đờng. 12

I.1. Đờng sacacoza. 12

1. Tính chất lý hoá của Sacaroza. 12

2. Tính chất hoá học của Sacaroza 15

I.2. Lấy nớc mía. 18

I.2.1. Phơng pháp ép. 18

I.2.2. Thẩm thấu. 30

I.2.3. Phơng pháp khuyếch tán. 31

Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K46110Đồ án tốt nghiệp

đờng tầng sôihệ thống sấyII. Làm sạch nớc mía. 35

II.1. Nhiệm vụ làm sạch nớc mía. 35

II.2. Các phơng pháp làm sạch nớc mía. 37

II.2.1. Phơng pháp vôi 37

II.2.2. Phơng pháp sunphít hoá. 41

II.2.3 Phơng pháp cacbonat hoá 49

III. Cô đặc nớc mía. 55

III.1. Cơ sở lý thuyết của cô đặc. 55

III.2. Thao tác và khống chế quá trình cô đặc. 56

IV. Nấu và kết tinh đờng. 58

IV.1. Quá trình nấu đờng. 58

IV.1.1. Nấu đờng gián đoạn. 58

IV.1.2. Nấu liên tục. 60

V. Ly tâm, sấy, đóng bao và bảo quản. 60

V.1. Ly tâm. 60

V.2. Sấy đờng. 60

V.3. Bảo quản. 61

Chơng III 62

tính toán thiết kế thiết bị sấy tầng sôi 62I. LựA CHọN PHƯƠNG áN. 62

I.1. Mục đích và các yêu cầu. 62

I.2. Một số thiết bị tầng sôi đã đợc sử dụng. 62

I.3. Lựa chọn phơng án. 64

I.4. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống sấy

tầng sôi. 65

Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K46111Đồ án tốt nghiệp

đờng tầng sôihệ thống sấyII. Tính toán thiết bị sấy. 66

II.1. Tính lợng ẩm cần bay hơi trong một giờ. 66

II.2. Quá trình sấy lý thuyết. 67

II.3. Tính toán quá trình sấy thực. 71

II.3.1. Xác định tốc độ làm việc tối u Wt. 71

II.3.2. Tính cân bằng nhiệt lợng. 72

II.3.3. Xác định các thông số tác nhân sấy sau quá

trình sấy thực. 81

II.3.4. Xây dựng quá trình sấy thực trên đồ thị I-d.

83

II.3.5. Tính chính xác các thông số kích thớc cơ bản

của thiết bị sấy. 83

II.4. Tính bền thiết bị. 85

Chơng iv 88

Tính toán xyclon lắng bụi 88

Chơng V 91

tính toán thiết bị calorifer 91

Chơng VI 100

Tính hệ thống quạt 100VI.1. Xác định cột áp toàn phần P. 100

VI.1.1. Xác định trở lực thiết bị sấy. 100

VI.1.2. Xác định áp suất động khí thoát ra. 102

VI.1.3. Xác định trở lực đờng ống. 102

VI.1.4. Trở lực thiết bị lọc túi. 105

VI.1.5. Tính trở lực calorifer. 105Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K46112Đồ án tốt nghiệp

đờng tầng sôihệ thống sấyVI.2. Công suất của quạt. 106

Kết luận 108

Tài liệu tham khảo 109Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K46113Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ ngay(113 tr)

×