Tải bản đầy đủ - 132 (trang)
PHỤ LỤC 2. TÍNH TOÁN TÀI CHÍNH DỰ ÁN

PHỤ LỤC 2. TÍNH TOÁN TÀI CHÍNH DỰ ÁN

Tải bản đầy đủ - 132trang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT

100.000 TẤN/ NĂM

105CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT

100.000 TẤN/ NĂM

106CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀBẢNG 2: PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ NGÂN HÀNG10năm8năm1năm1Thời gian vay Ngân hàng thương mại2

3Thời gian trả nợ Ngân hàng thương mại

Thời gian ân hạn4Chi phí sử dụng vốn tự có

Lãi suất vay Ngân hàng thương mại

(NHTM)10.5%năm9.0%năm6Lãi suất vay vốn lưu động dự tính7.00%năm7Tỷ suất chiết khấu (WACC)9.45%năm8Lãi vay trong thời gian thi công9

1

0

1

1Lãi vay phát sinh từ năm thứ 25Ân hạn 1 năm

Trả hàng QuíVòng đời dự án

Thời gian xây dựng15năm1nămDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT

100.000 TẤN/ NĂM

107CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM

108CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM

109CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM

110CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM

111CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM

112CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM

113CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM

114CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM

115Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 2. TÍNH TOÁN TÀI CHÍNH DỰ ÁN

Tải bản đầy đủ ngay(132 tr)

×
x