Tải bản đầy đủ - 144 (trang)
CHƯƠNG 4. KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THI CÔNG

CHƯƠNG 4. KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Tải bản đầy đủ - 144trang

Đồ án tốt nghiệpThiết kế TCTC Công trình Phiêng Lứcsong song, thi công dây chuyền để rút ngắn thời gian thi công, tăng nhanh tốc độ thi

công, nhưng tránh làm đảo lộn trình tự thi công hợp lý

- Khi chọn phương án sắp xếp kế hoạch tiến độ cần tiến hành xem xét các mặt,

giảm thấp phí tổn công trình tạm và ngăn ngừa sự ứ đọng vốn xây dựng để đảm bảo

việc sử dụng hợp lý vốn đầu tư xây dựng công trình.

- Trong thời kỳ chủ yếu thi công công trình cần phải giữ vững sự cân đối về

cung ứng nhân lực, vật liệu, động lực và sự hoạt động của thiết bị máy móc, xí nghiệp

phụ.

- Khi sắp xếp kế hoạch tiến độ cần dựa vào điều kiện tự nhiên và tình hình thi

công cụ thể mà tiến hành nghiên cứu để đảm bảo trong quá trình thi công công trình

được an toàn.

4.3. Các cơ sở lập tiến độ thi công

Để lập kế hoạch tiến độ thi công cần dựa vào các tài liệu về tự nhiên, kinh tế - xã

hội của khu vực xây dựng công trình. Dựa vào các văn bản pháp lý cảu nhà nước, các

hồ sơ thiết kế và dự toán công trình, khả năng cung ứng vật tư kỹ thuật và yêu cầu lợi

dụng tổng hợp dòng chảy.

Do đồ án này chỉ lập tiến độ thi công cho hạng mục đập chính nên các tài liệu

cần để làm cơ sở cho việc lập tiến độ thi công hạng mục này là:

+ Thời hạn thi công công trình do Nhà nước quy định là 3 năm.

+ Định mức dự toán xây dựng công trình 2007.

+ Trình tự thi công và khối lượng các bộ phận công trình, số lượng xe máy trong

các thời kỳ thi công đã xác định ở chương 3.

+ Phương án dẫn dòng đã chọn.

+ Các bản vẽ và thuyết minh thiết kế kỹ thuật.

+ Điều kiện cung ứng vật tư kỹ thuật của nhà thầu xây lắp là đầy đủ

4.4. Các bước lập tiến độ

1. Kê khai các hạng mục của công trình đơn vị. Phân chia công trình đơn vị thành

các bộ phận kết cấu, các phần việc và kê khai thành hạng mục tiến hành sắp xếp theo

trình tự thi công một cách thích đáng.

2. Tính toán tương đối cụ thể và chính xác khối lượng công trình từng bộ phận,

từng hạng mục theo sơ đồ thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công chi tiết.SVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1Trang 110GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưĐồ án tốt nghiệpThiết kế TCTC Công trình Phiêng Lức3. Xác định một số hạng mục chủ yếu, thứ yếu trong công trình đơn vị. Đối với

những hạng mục chủ yếu cần tiến hành phân tích tỉ mỉ, sắp xếp thời đoạn thi công, đề

suất một số khả năng phương pháp thi công và thiết bị máy móc. Dùng chỉ tiêu tính

toán về giá thành và yêu cầu nhân lực để so sánh các phương pháp thi công đã đề suất

mà quyết định phương án thi công tốt nhất cho các hạng mục chủ yếu. Sau đó tiếp tục

chọn phương án thi công cho những hạng mục thứ yếu còn lại của công trình đơn vị.

4. Sơ bộ vạch kế hoạch tiến độ công trình đơn vị. Các chỉ tiêu định mức sử dụng

trong khi sắp xếp tiến độ nên tương ứng với giai đoạn thiết kế và có thể dùng kinh

nghiệm thi công tiên tiến để nâng cao năng suất lao động.

5. Sửa chữa và điều chỉnh kế hoạch tiến độ công trình đơn vị. Dựa vào kế hoạch

tiến độ công trình đơn vị đã được sơ bộ sắp xếp tiến hành lập các biểu đồ sử dụng nhân

lực và các lại thiết bị máy móc chủ yếu, phát hiện thêm những vấn đề còn tồn tại chưa

kịp xử lý mà điều chỉnh, sửa chữa cho phù hợp với các nguyên tắc lập kế hoạch tiến độ

thi công để kế hoạch tiến độ công trình đơn vị hoàn chỉnh.

6. Đề suất kế hoạch cung ứng nhân lực, vật liệu và thiết bị máy móc. Trên cơ sở

của bản kế hoạch tiến độ hoàn chỉnh vạch ra kế hoạc sử dụng nhân lực vật tư kỹ thuật

trong quá trình thi công công trình đơn vị.

Trong thực tế kế hoạch tổng tiến độ và kế hoạch tiến độ công trình đơn vị có liên

quan với nhau và bổ sung lẫn nhau. Thông thường kế hoạch tiến độ công trình đơn vị

được lập trên cơ sở của kế hoạch tổng tiến độ sơ bộ, rồi từ những hiện tượng không

cân đối xuất hiện trong kế hoạch tiến độ công trình đơn vị mà điều chỉnh, sửa đổi lại

kế hoạch tiến độ. Làm nhiều lần như thế cho đến khi phù hợp với yêu cầu của nguyên

tắc lập kế hoạch tiến độ thì thôi.

4.5. Lập tiến độ thi công công trình đập đất

4.5.1. Chọn phương pháp tổ chức thi công

Hiện nay có 3 phương pháp tổ chức thi công là: tổ chức theo phương pháp tuần

tự, thi công theo phương pháp song song và tổ chức theo phương pháp dây chuyền.

Trong hệ thống công trình tùy thuộc vào trình tự và yêu cầu thi công mà có thể kết hợp

cả 3 phương pháp tổ chức thi công trên.

Với hạng mục đập đất thì chọn phương pháp thi công như sau:

+ Thi công các đợt đắp đập: thi công theo phương pháp tuần tự do yêu cầu về dẫn

dòng và khả năng thi công.SVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1Trang 111GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưĐồ án tốt nghiệpThiết kế TCTC Công trình Phiêng Lức4.5.2. Chọn phương pháp lập tiến độ thi công

Các phương pháp lập tiến độ thi công hiện nay thường dùng là:

Phương pháp sơ đồ đường thẳng.

Phương pháp sơ đồ mạng lưới (PERT).

Các phương pháp trên đầu có những ưu điểm riêng. Phương pháp sơ đồ mạng

lưới và phương pháp số thuận lợi cho việc quản lý thi công, tuy nhiên việc lập tiến độ

phức tạp. Để đơn giản ta chọn phương pháp sơ đồ đường thẳng.

4.5.3. Tính toán khối lượng và lập tiến độ

1. Thống kê, tính toán khối lượng các công việc

a. Khối lượng đào kênh

Khối lượng đào kênhKênh dẫn dòngChiều dài

kênh dẫn

(m)Diện tích

mặt cắt

ngang (m2)Khối

lượng (m3)12225831.476b. Khối lượng đê quai ngăn dòng

Khối lượng đê quai ngăn dòngĐê quai

Đê quai

mùa kiệt

năm

nhất

Đê quai

mùa kiệt

năm haiĐê quai

thượng lưuDiện tích

Chiều dài

mặt cắt

đê quai (m)

ngang (m2)Khối

Tổng khối

3

lượng (m ) lượng (m3)21,212.126,94100,283.495Đê quai hạ lưu 19,1971,28984,06Đê quai

thượng lưu300.169.521.0631,72Đê quai hạ lưu 25,1710.159,12

150,35638,06c. Bảo vệ mái thượng lưu và hạ lưu

+ Bê tông lát mái thượng lưuSVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1Trang 112GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưĐồ án tốt nghiệpThiết kế TCTC Công trình Phiêng LứcKhối lượng bê tông lát mái thượng lưu được xác định theo công thức:

Vi = Fi . h(m3)

Trong đó:

Vi : khối lượng lát mái thượng lưu đợt thứ i, m3

Fi : diện tích lát mái thượng lưu đợt thứ i, m2

h : chiều dày của tấm lát bê tông, h= 0,15m.

Đợt 1: Lát mái thượng lưu đập bờ trái:

V1 = F1 . h = 4894,39 x 0,15 =734,16 (m3)

Đợt 2: Lát mái thượng lưu đập bờ phải:

V2 = F2 . h = 10767,66 x 0,15 = 1.615,15 (m3)

Đợt 3: Lát mái thượng lưu phạm vi đập phụ:

V3 = F3 . h = 2356,17 x 0,15 = 353,43 (m3)

+ Trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu.

+ Diện tích trồng cỏ mái hạ lưu có giá trị là:

Đợt 1: Diện tích trồng cỏ mái hạ lưu đập bờ trái: F1 = 5.434,21 (m2)

Đợt 2: Diện tich trồng cỏ mái hạ lưu đập bờ phải: F2 = 11.705,20 (m2)

Đợt 3: Diện tích trồng cỏ mái hạ lưu phạm vi đập phụ: F3 = 3.703,17 (m2)

d. Đống đá tiêu nước chân đập hạ lưu

Đống đá tiêu nước được thi công theo 3 đợt, sau khi đắp đập đợt I, đợt III và

đợt V, ta có bảng tổng hợp khối lượng đống đá tiêu nước từng đợt:

Khối lượng đống đá tiêu nước đợt 1(bờ trái): 3.247,97 (m3)

Khối lượng đống đá tiêu nước đợt 2 (bờ phải): 6.883,33 (m3)

Khối lượng đống đá tiêu nước đợt 3 (đập phụ): 2.447,81(m3)

e. Khối lượng tường chắn sóng

Tường chắn sóng có khối lượng bê tông là: V=19,47 m3.

g. Rãnh tiêu nước

Khối lượng rãnh tiêu nước: 124,18 m3

Ta có bảng kế hoạch tiến độ như sau:

SVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1Trang 113GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưĐồ án tốt nghiệpSVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1Thiết kế TCTC Công trình Phiêng LứcTrang 114GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưĐồ án tốt nghiệpThiết kế TCTC Công trình Phiêng Lức 2Kế hoạch tiến độ thi côngTTHạng mụcĐơn vịKhối lượngMã hiệu

định mứcĐịnh mức

nhân côngTổng

côngThời gian

thi côngCông/ngàyNC/Ngày(ngày)

1Dọn mặt bằng100m2637,33AA.112130,286182,28536,537ĐỢT I2Đào kênh dẫn

dòng100m3314,76AB.271338,342.625,16043,7544Đắp đê quai100m334,95AB.631241,4851,73225,926Đào móng100m3646,2358AB.254331,7581.136,082840,5741Thi công đống

đá tiêu nước

đợt 1100m332,4797AB.68120397,4391332,4733Đào đất đắp

đập100m32801,3708AB.241430,812.269,117032,4233Đắp đập100m31806,1707AB.631241,482.673,137038,1939ĐỢT II

3Đào đất đắp

đập100m31522,4568AB.241430,811.233,198015,4116Đắp đập100m3981.5969AB.631241,481.452,768018,1619Lát mái thượng

lưu đập đợt 11m3734,16AF.342101,81.321,494033,0333SVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1Trang 115GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưĐồ án tốt nghiệpThiết kế TCTC Công trình Phiêng Lức 2Trồng cỏ mái

hạ lưu đập đợt

1100m254,3421AL.171119489,084012,2313ĐỢT III4Đắp đê quai100m3101,5912AB.631241,48150,35721,522Đào móng100m3498,1173AB.254331,758875,72831,2832Thi công đống

đá tiêu nước

đợt 2100m368,8333AB.681203206.5729,530Đào đất đắp

đập100m35622,2005AB.241430,814.553,9812636,1437Đắp đập100m33624,8875AB.631241.485.364,8312642,5843Đợt IV5Đào đất đắp

đập100m33369,5599AB.241430,812.729,348034,1235Đắp đập100m32172,51AB.631241,483.148,718039,3640Lát mái thượng

lưu đập đợt 21m31315,15AF.342101,82.367,274059,260Trồng cỏ mái

hạ lưu đập đợt

2100m2117,052AL.1711191.053,474026,34271,758542,82819,3820Đợt V

6Đào móngSVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1100m3308,7598Trang 116AB.25433GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưĐồ án tốt nghiệpThiết kế TCTC Công trình Phiêng Lức 2Thi công đống

đá tiêu nước

đợt 3100m324,4781AB.68120373,43236,7237Đào đất đắp

đập100m32104,2665AB.241430,811.704,467024,3525Đắp đập100m31356,716AB.631241,482.007,947028,6829Lát mái thượng

lưu đập phụ1m3353,43AF.342101,8636,174015,916Trồng cỏ mái

hạ lưu đập phụ100m237,0317AL.171119333,28408,3329Thi công rãnh

tiêu nước1m3124,18AF.132102,21274,44289,810Thi công tường

chắn sóng1m319,47AF.121103,5669,31513,8614SVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1Trang 117GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưĐồ án tốt nghiệpThiết kế TCTC Công trình Phiêng Lức* Tính toán các chỉ tiêu để đánh giá tiến độ

Biểu đồ cung ứng nhân lực phản ánh sự cân đối về cung ứng tài nguyên trong

thời kỳ chủ yếu thi công công trình. Kiểm tra đánh giá chất lượng của biểu đồ cung

ứng nhân lực căn cứ vào hình dạng biểu đồ và hệ số không cân đối K.

K=A max

A tbTrong đó :

Amax - trị số lớn nhất của số lượng công nhân biểu thị trên biểu đồ cung ứng

nhân lực, Amax =87 (nhân công/ngày).

Atb - trị số trung bình của số lượng công nhân trong suốt quá trình thi công công

trình, xác định theo công thức:

A tb =∑a ti iTTrong đó:

ai – số lượng công nhân làm việc trong ngày

ti – thời đoạn thi công cần cung ứng số lượng công nhân trong mỗi ngày là ai

T – thời gian thi công toàn bộ công trình, T=744 ngày

Σaiti=40.388 (nhân công)

A tb =Thay các giá trị trên vào công thức xác định được Atb =

(nhân công/ngày).

K=Thay Atb và Amax vào công thức xác định được

A max

A tb∑a ti iT=54,30=87/54.3=1,60Trị số K thỏa mãn điều kiện 1,3 K 1,6 do đó biểu đồ nhân công trên là hợp

lý.SVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1Trang 118GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưĐồ án tốt nghiệpThiết kế TCTC Công trình Phiêng LứcCHƯƠNG 5. BỐ TRÍ MẶT BẰNG THI CÔNG

5.1. Mục đích và nguyên tắc bố trí mặt bằng thi công

5.1.1. Mục đích

Bố trí mặt bằng công trường là bố trí và quy hoạch các công trình lâu dài và tạm

thời, các cơ sở phục vụ, đường xá giao thông, mạng lưới điện, nước,… trên mặt bằng

và trên các cao trình trong hiện trường thi công hoắc khu vực xây dựng công trình thủy

lợi.

Nhiệm vụ chủ yếu của bố trí mặt bằng công trường là giải quyết một cách chính

xác vấn đề không gian trong khu vực xây dựng để hoàn thành một cách thuận lợi việc

xây dựng toàn bộ công trình trong thời gian đã quy định mà dùng nhân vật lực là ít

nhất.

5.1.2. Nguyên tắc bố trí mặt bằng thi công

Khi lập bản đồ bố trí mặt bằng công trường cần phải tuân theo các nguyên tắc sau:

Việc bố trí tất cả các công trình tạm đều không được làm cản trở đến việc thi

công và vận hành của công trình chính.

Cố gắng giảm bớt phí tổn vận chuyển, bảo đảm vận chuyển được tiện lợi.

Cố gắng giảm bớt khối lượng công trình tạm, làm cho phí tổn công trình tạm

được rẻ nhất.

Phải dự tính khả năng ảnh hưởng của thủy văn và dòng chảy, để bố trí và xác

định cao trình tạm trong thời gian sử dụng, tránh hiện tượng ngập lụt.

Phù hợp với yêu cầu bảo an phòng hỏa và vệ sinh sản xuất. Bố trí nhà ở phải

chú ý hướng gió thổi, tránh bụi hoặc nước bẩn do các xí nghiệp thải ra.

Trụ sở của ban chỉ huy công trường nên bố trí ở nơi vừa tiện lợi cho việc chỉ

đạo thi công, vừa tiện lợi cho việc liên hệ với bên ngoài. Khu nhà ở của công nhân

không nên bố trí quá xa hiện trường thi công.

Hạn chế việc chiếm đất canh tác của nông nghiệp.

5.2. Bố trí kho bãi trên công trường

Đối với công trình đập đất, vật liệu sử dụng là vật liệu địa phương được khai thác

từ các mỏ vật liệu và đưa đến, kho bãi chủ yếu là bãi để đất đào móng, các bãi đỗ, tậpSVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1Trang 119GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưĐồ án tốt nghiệpThiết kế TCTC Công trình Phiêng Lứckết xe máy phục vụ thi công, kho xăng dầu, kho chứa vật liệu để thi công lăng trụ

thoát nước.

5.2.1. Diện tích bãi chứa đất đào móng

* Diện tích bãi thải tính theo công thức sau:F=q

pTrong đó:

p - Lượng đất thải trên 1m2 theo định mức (T/m2; m3/m2).

q - Khối lượng đất thải (m3).

* Diện tích bãi kể cả đường đi tính theo công thức:F0 =F

αVới: F0: Diện tích tổng cộng của bãi (m2)

α: Hệ số lợi dụng diện tích bãi.

Đối với bãi chứa đất thì α = (0,6 ÷ 0,7). Bảng 26-7 Giáo trình thi công các công

trình thủy lợi tập II. Chọn α = 0,65.

Khối lượng đất thải: q= 145311,29 m3

Ta tra bảng “định mức chất xếp vật liệu trên kho bãi. Bảng 26-6 Giáo trình thi

công các công trình thủy lợi tập II có p= 4 (m3/m2).

Thay các giá trị trên vào công thức ta có:

F= 145311,29/4=36327,8 m2

F0 = 36327,8/0,65 = 55889 m2

5.2.2. Diện tích bãi để xe máy

Để tính diện tích bãi để xe máy ta chọn thời điểm máy thi công nhiều nhất như

sau:

Số lượng máy đào:

SVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1(5+1) máy

Trang 120GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4. KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(144 tr)

×