Tải bản đầy đủ - 17 (trang)
Chức năng của bài tập.

Chức năng của bài tập.

Tải bản đầy đủ - 17trang

Báo cáo BTL môn ASP.NetHiển thị danh sách hàng hóa trong bảng tblHanghoa:b. Code của các chức năng:

Hanghoa_Nhap.aspx:

<%@PageLanguage="C#"AutoEventWireup="true"Inherits="Deso2.Hanghoa_nhap" %>11CodeBehind="Hanghoa_nhap.aspx.cs"Báo cáo BTL môn ASP.Net
htmlPUBLIC"-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">         NHẬP HÀNG HÓATên hàng hóa:
style="margin-left: 4px" Width="136px">
Giá niêm yết:
style="margin-left: 10px" Width="137px">
Đặc điểm:style="margin-left: 88px" Width="159px">
Xuất xứ:
style="margin-left: 36px" Width="134px">

             
               

12Báo cáo BTL môn ASP.Net

Hanghoa_Nhap.aspx.cs:using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Web;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Configuration;

namespace Deso2

{

public partial class Hanghoa_nhap : System.Web.UI.Page

{

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

}

protected void btnHuy_Click(object sender, EventArgs e)

{

txtDacdiem.Text = txtGianiemyet.Text = txtTenhanghoa.Text = txtXuatxu.Text = "";

}

protected void btnOK_Click(object sender, EventArgs e)

{

stringconnectionString=ConfigurationManager.ConnectionStrings["dbQlBanhang"].ConnectionString;

//string sqlInsert = "insert into tblHanghoa values (N'"+txtTenhanghoa.Text+"',"+

Convert.ToDouble(txtGianiemyet.Text)+",N'"+txtDacdiem.Text+"',N'"+txtXuatxu.Text+"') ";

/* using (SqlConnection Cnn = new SqlConnection(connectionString))

{

using (SqlCommand Cmd = new SqlCommand(sqlInsert, Cnn))

{

Cmd.CommandType = CommandType.Text;

Cnn.Open();13Báo cáo BTL môn ASP.Net

Cmd.ExecuteNonQuery();

Cnn.Close();

Response.Write("");

}

} */

using (SqlConnection Cnn = new SqlConnection(connectionString))

{

using (SqlCommand Cmd = new SqlCommand("spHanghoa_Insert", Cnn))

{

Cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

Cmd.Parameters.AddWithValue("@sTenhang",txtTenhanghoa.Text);

Cmd.Parameters.AddWithValue("@fGianiemyet",

Convert.ToDouble(txtGianiemyet.Text));

Cmd.Parameters.AddWithValue("@sDacdiem", txtDacdiem.Text);

Cmd.Parameters.AddWithValue("@sXuatxu",txtXuatxu.Text);

Cnn.Open();

Cmd.ExecuteNonQuery();

Cnn.Close();

Response.Write("");

}

}

}

}

}Hanghoa_Danhsach.aspx:<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Hanghoa_Danhsach.aspx.cs"

Inherits="Deso2.Hanghoa_Danhsach" %>
htmlPUBLIC"-//W3C//DTD"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

DANH SÁCH HÀNG HÓA

14XHTML1.0Transitional//EN"Báo cáo BTL môn ASP.Net

Hanghoa_Danhsach.aspx.cs:using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Web;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Configuration;

namespace Deso2

{

public partial class Hanghoa_Danhsach : System.Web.UI.Page

{

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

showHanghoa();

}

private void showHanghoa()

{

using (DataTable tbl = getHanghoa())

{

grvHanghoa.DataSource = tbl;

grvHanghoa.DataBind();15Báo cáo BTL môn ASP.Net

}

}

private DataTable getHanghoa()

{

stringconnectionString=ConfigurationManager.ConnectionStrings["dbQlBanhang"].ConnectionString;

string sqlSelect = "select PK_iHanghoaID, sTenhang, fGianiemyet, sDacdiem, sXuatxu,

SUM(iSoluong)asSoluongfromtblHanghoa,tblChitiethoadonwhereFK_iHanghoaID=PK_iHanghoaID group by PK_iHanghoaID, sTenhang, fGianiemyet, sDacdiem, sXuatxu";

using (SqlConnection Cnn = new SqlConnection(connectionString))

{

using (SqlCommand Cmd = new SqlCommand(sqlSelect, Cnn))

{

Cmd.CommandType = CommandType.Text;

using (SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(Cmd))

{

DataTable tbl = new DataTable();

da.Fill(tbl);

return tbl;

}

}

}

}

}

}III. KẾT LUẬN.

1. Kết quả tự đánh giá.

Với sự hướng dẫn giảng dạy từ giáo viên và tự tìm hiểu trong giáo trình, em đã cố gắng

hoàn thành 2/3 bài tập. Trong quá trình thực hiện bài tập đã giúp em thu hoạch và củng cố lại các

kiến thức đã học .

a. Những kết quả đạt được của chương trình:

- Đã hoàn thành được 2/3 yêu cầu của bài tập.

b. Hạn chế.

- Kiến thức và kinh nghiệm chưa có nên chưa hoàn thành được toàn bộ bài tập đề ra.

16Báo cáo BTL môn ASP.Net

- Tuy đã thực hiện được hầu hết các yêu cầu, mục tiêu đề ra nhưng - chương trình vẫn chưa được tối

ưu, chưa thực sự chuyên nghiệp.

2.Kết luận

Sau thời gian tìm hiểu và nghiên cứu bài tập lớn. Em đã cố gắng làm tốt những yêu cầu mà

đề bài đề ra. Nhưng do thời gian và kiến thức còn nhiều hạn chế nên không thể tránh khỏi những

thiếu sót.

Kính mong thầy giáo đóng góp ý kiến giúp đỡ để em hoàn thiện hơn.Sinh ViênNguyễn Công Sơn Ngọc17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chức năng của bài tập.

Tải bản đầy đủ ngay(17 tr)

×
x