Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban

Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban

Tải bản đầy đủ - 91trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệp







SVTH: Lã Mai Phương



Hoạch định và tham mưu cho BGĐ về các chính sách và các chiến lược phát



triển nhân sự phù hợp với kế hoạch kinh doanh đã được công ty phê duyệt, nhằm

phát huy tối đa năng lực nguồn nhân sự, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của

công ty.





Tham mưu cho BGĐ về công việc quản lý và điều hành bộ máy hoạt động



nhân sự của công ty phù hợp với các chế độ chính sách hiện hành.





Quản lý hành chính, hồ sơ tài liệu, lưu trữ văn thư, giữ các con dấu.







Thực hiện công tác lao động và tiền lương, an toàn lao động, vệ sinh lao



động, phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự trong công ty.





Phòng Kế toán:







Đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp.



Theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện các chế độ kế toán doanh nghiệp. Sử dụng hiệu

quả và hợp lý nguồn vốn.





Tham mưu cho Tổng giám đốc công ty về tài chính, sử dụng nguồn vốn và



quản lý việc sử dụng vốn. Phản ánh đúng và kịp thời tình hình tài chính và thực

trạng sử dụng vốn của công ty.





Xây dựng kế hoạch tài chính, đưa ra giải pháp, điều hòa vốn thích hợp hàng



tháng, quý, năm nhằm giúp BGĐ quản lý và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh.





Thực hiện các công việc kế toán như: Theo dõi tình hình s ử dụng tài sản cố



định, lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định, kế hoạch sử dụng vốn và phương thức

sử dụng vốn. Theo dõi và điều hành việc trả lương, các khoản bảo hiểm và các hoạt

động thu chi khác. Theo dõi và quản lý công nợ, tổ chức kiểm kê định kỳ 6 tháng/

năm. Lập báo cáo tổng hợp phản ánh tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty,

tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.





Phòng Xuất nhập khẩu







Tham mưu, đề xuất biện pháp xuất nhập khẩu cho Ban giám đốc để tăng hiệu



quả sản xuất kinh doanh, cập nhật kịp thời và đầy đủ thủ tục xuất nhập khẩu, thuế



GVHD: Nguyễn Ngọc Châu



Trang 16



Báo cáo thực tập tốt nghiệp



SVTH: Lã Mai Phương



suất, nhập khẩu và thuế suất giá trị gia tăng hàng xuất, nhập khẩu theo quy định của

cơ quan hữu quan.





Lập và duy trì hồ sơ xuất nhập khẩu. Lập bộ chứng từ để được thanh toán.







Thực hiện và xây dựng tốt kế hoạch xuất nhập khẩu cho từng tháng, quý,



năm. Theo dõi việc thực hiện hợp đồng và thanh lý hợp đồng với Hải quan.





Phòng Thiết bị điện:







Tham mưu cho BGĐ về việc tổ chức quản lý và sử dụng máy móc thiết bị



đáp ứng sản xuất theo yêu cầu khách hàng.





Kiểm soát việc thực hiện và tình trạng máy móc thiết bị, kiểm soát dụng cụ



đo cho các xí nghiệp đảm bảo hoạt động của máy móc thiết bị và có kế hoạch sửa

chữa hoặc thay thế kịp thời.





Lập phương án trùng tu, nghiên cứu cải tiến các thiết bị đáp ứng yêu cầu



nâng cao chất lượng sản phẩm.





Chịu trách nhiệm trước Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật.







Các xí nghiệp sản xuất:







Tổ chức, thực hiện, kiểm soát và quản lý các quá trình sản xuất đã đư ợc



hoạch định, nhằm tạo ra các sản phẩm đúng theo yêu cầu thiết kế và đúng với kế

hoạch sản xuất, kế hoạch đã được công ty phê duyệt.





Phối hợp với phòng Kế hoạch, phòng Kỹ thuật, phòng Xuất nhập khẩu, để



tạo ra sản phẩm mới, đảm bảo và cải tiến chiến lược cơ sở, khai thác triệt để năng

lực sản xuất của nhà máy và đảm bảo hiệu quả của Công ty.





Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn chất lượng của Anh



Quốc và Nhật Bản được Công ty ban hành vào trong hoạt động sản xuất.





Trung tâm thời trang Sài Gòn 3:







Senna là trung tâm mãi vụ nội địa thuộc Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3



thực hiện chức năng tổ chức sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ hàng may

mặc trong phạm vi cả nước.

GVHD: Nguyễn Ngọc Châu



Trang 17



Báo cáo thực tập tốt nghiệp







SVTH: Lã Mai Phương



Tổ chức, quản lý, điều hành mạng lưới marketing hàng may mặc nội địa.



3. Nguồn nhân sự

Nhân sự là yếu tố then chốt trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh

của công ty. Cơ cấu tổ chức được cải tiến và sắp xếp phù hợp trong việc quản lý

công ty sản xuất kinh doanh. Trình độ quản lý của công ty từ trung cấp đến Đại

học, công nhân sản xuất hầu hết đều có tay nghề bậc 3/7 trở lên và công ty cũng

nhận đào tạo tay nghề công nhân. Các nhân viên công ty đều chú trọng mối quan hệ

với khách hàng, luôn đặt sự hài lòng của khách hàng trong công việc.

IV. Giới thiệu xí nghiệp Thịnh Phước

1. Ban giám đốc





Giám đốc: Bà Trương Ngọc Mai







Phó giám đốc sản xuất: Ông Trịnh Văn Hòa







Phó giám đốc kĩ thuật: Ông Võ Thành Nhơn







Phó giám đốc kế hoạch: Bà Lâm Phương Hồng Hảo



2. Tổng quan về xí nghiệp





Điện thoại: 08.3.7271145







Fax: 08.3.7271143







Email: thinhphuoc@saigon3.com.vn







Địa chỉ:40 /32 Quốc lộ 13 cũ, Phư ờng Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức,

TPHCM







Năm thành lập: 19/05/1995







Diện tích: 3.724 m2







Sản phẩm chính: Quần Kaki, Jeans







Tổng số lao động: 360 người







Tổng số chuyền may: 6 chuyền







Máy móc/ thiết bị: 427 đơn vị







NLSX hàng tháng: 150.000 quần



GVHD: Nguyễn Ngọc Châu



Trang 18



Báo cáo thực tập tốt nghiệp







SVTH: Lã Mai Phương



Xí nghiệp Thịnh Phước đã đư ợc thông qua hệ thống đánh giá tiêu chuẩn của

Uniqlo, Levi’s Strauss, J.C Perry, Perry Ellis, Tommy Hifiger.



GVHD: Nguyễn Ngọc Châu



Trang 19



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×