Tải bản đầy đủ - 95 (trang)
a) Kế toán chi phí bán hàng

a) Kế toán chi phí bán hàng

Tải bản đầy đủ - 95trang

+ TK 6414: CP khấu hao TSCĐ.

+ TK 6415: CP bảo hành.

+ TK 6417: CP dịch vụ mua ngoài.

+ TK 6418: CP khác bằng tiền.19Biểu 1. 6: Trình tự các nghiệp vụ liên quan đến CP bán hàng:TK 111, 112, 152,

153

TK 133TK 641

Các khoản thu, giảm

chiCP VL

TK 334,

338

TK 214TK 111, 112TK 911CP Lương và

khoản trích

theo lươngKết chuyển CP bán hàngKhấu hao

TSC ĐTK 352

Hoàn nhập CP về bảo

hành SP H.hoáTK 142, 242,

335

CP phân bổ dần, CP trả trước

TK 512 TK 333

T.Phẩm, H.hoá phân bsổ dần

CP dv mua ngoài, khác bằng ti ền

TK 111, 112, 141,..133

Thuế GTGT ko

được khấu tr ừ

TK 131, 112, 111

Hoa hồng đại lý

TK 352

Dự phòng phải trả về

bảo hành20b)Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

CP QLDN là toàn bộ các CP liên quan đến hoạt động quản lý SXKD,

quản lý hành chính, và một số khoản khác có tính chất chung toàn DN.

Để theo dõi các khoản CP QLDN phát sinh trong kỳ, KT sử dụng TK

642 - Chi phí quản lý DN.

TK này có 8 TK cấp 2 để DN theo dõi chi tiết các khoản CP QLDN

phục vụ cho yêu cầu quản lý:

+ TK 6421: CP nhân viên quản lý.

+ TK 6422: CP vật liệu quản lý.

+ TK 6423: CP đồ dùng văn phòng.

+ TK 6424: CP khấu hao TSCĐ.

+ TK 6425: Thuế, phí và lệ phí.

+ TK 6426: CP dự phòng.

+ TK 6427: CP dịch vụ mua ngoài.

+ TK 6428: CP bằng tiền khác.Biểu 1. 7: Trình tự KT các nghiệp vụ liên quan đến CP QLDN21TK 642

TK 111, 112, 152,

TK 111, 112, 152

NVL, CCDC cho

153

Các khoản thu, giảm

quản lý

TK 133

chi

TK 334, 338

CP Lương và khoản

trích theo lương

TK 214TK 911

K/c CP QLDNKhấu hao TSCĐ

TK 142, 242, 335

CP phân bổ dần, CP trả

trước

TK 133,352

Thuế GTGT ko được khấu

trừ, CP tái cơ cấu DN…TK 139

Hoàn nhập dự phòng

phải thu khó đòiTK

336TK 352CP quản lý cấp dưới nộp

nên cấp trên

TK 139, 351Dự/p phải thu khó đòi,

trợ cấp mất việc làm

TK 111, 112, 141,

331

CP DV mua ngoài, khác

bằng tiềnHoàn nhập dự phòng

phải trả

TK 131,138

Xóa nợ khi DN

chưa lập dự phòng

TK 512TK333

Các khoản thuế phải

nộp vào nhà nướcTiêu dùng nội bộ cho

QLDN1.2.5. Kế toán DT tài chính, CP tài chính, thu nhập khác và CP khác

• DT hoạt động tài chính là tổng giá trị các lợi ích kinh tế DN thu được

từ hoạt động tài chính hoặc kinh doanh về vốn trong kỳ KT. DT hoạt động

tài chính phát sinh từ các khoản tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức lợi nhuận

được chia của DN chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời cả hai điều

kiện:

+ Có khả năng thu được lợi ích từ giao dịch đó.

+ DT được xác định tương đối chắc chắn.

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a) Kế toán chi phí bán hàng

Tải bản đầy đủ ngay(95 tr)

×
x