Tải bản đầy đủ - 38 (trang)
III. KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN

III. KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ - 38trang

29- Công tác quản lý nợ là một chức năng rất quan trọng trong công tác

quản lý thuế do vậy cần phải được quan tâm bố trí những cán bộ có đủ năng lực

trình độ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng khó khăn và phức tạp.

3.1.2. Kiến nghị với UBND tỉnh Bắc Ninh

- UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các ban ngành thực hiện quy chế phối

hợp trong việc thực thi chính sách thuế, gắn trách nhiệm của mỗi ngành, mỗi

cấp chính quyền địa phương ở các khâu thực hiện chính sách thuế, để mỗi cấp

mỗi ngành có trách nhiệm nâng cao ý thức trong việc tổ chức thực hiện chính

sách pháp luật thuế.

- Thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu thuế của tỉnh, trong đó trọng

tâm là tập trung thu hồi tiền thuế nợ đọng; Có biện pháp xử lý mạnh đối với

DN nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cần thiết thu hồi đất đối với dự án chậm

triển khai, nợ tiền sử dụng đất kéo dài.

2. Kết luận

Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng đề án “Tăng cường công tác

quản lý nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2020”, đã làm

rõ và đạt những kết quả sau đây:

Một là, đề án đã xác định được tính cấp thiết phải nâng cao hiệu quả

quản lý nợ thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 – 2020. Xác định

mục tiêu, phạm vi, các tiêu thức đánh giá hiệu quả quản lý nợ thuế chi tiết, cụ

thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn.

Hai là, đề án đã tìm hiểu đánh giá thực trạng quản lý nợ thuế tại Cục

thuế tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 – 2015.

Ba là, chỉ rõ nội dung cần thực hiện để nâng cao hiệu quả quản lý nợ

thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất các giải pháp quan trọng, cách thức

tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, tiến độ thực hiện, dự trù các

khoản kinh phí, dự kiến hiệu quả đem lại khi thực hiện thành công đề án.30Đồng thời, cũng nêu một số thuận lợi, khó khăn, dự kiến phương án khắc

phục khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện đề án.

Bố là, đề án đưa ra một số kiến nghị với Tổng cục thuế, UBND tỉnh

Bắc Ninh, để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nợ thuế trên địa bàn tỉnh Bắc

Ninh giai đoạn 2016 – 2020.31TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Tài chính (2007), Thông tư số 157/2007/TT-BTC ngày 24/12/2007

hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

2. Bộ Tài chính (2008), Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về xử lý ngân sách nhà nước cuối

năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

3. Bộ Tài chính (2008), Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của

Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà

nước qua Kho bạc nhà nước.

4. Bộ Tài chính (2010), Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế.

5. Bộ Tài chính (2013), Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

6. Bộ Tài chính (2013), Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế,

hướng dẫn thi hành 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

7. Cục thuế Bắc Ninh (2013), Báo cáo tổng kết công tác thuế.

8. Cục thuế Bắc Ninh (2014), Báo cáo tổng kết công tác thuế.

9. Cục thuế Bắc Ninh (2015), Báo cáo tổng kết công tác thuế.

10. Chính phủ (2013), Nghị định số 129/2013/NĐ-CP của chính phủ ngày

16/10/2013 về việc Xử phạt vi phạm hành chính về thuế & cưỡng ché thi

hành quyết định hành chính thuế.

11. Vũ Duy Hào, Nguyễn Thị Bất (2002), Giáo trình Quản lý thuế, Nhà xuất

bản thống kê, Hà Nội, 268tr.

12. Quốc hội (2004), Luật phá sản số 21/2004/QH11 ngày 15/6/2004.3213. Quốc hội (2005), Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

14. Quốc hội (2006), Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

15. Lê Xuân Trường, Lê Minh Thắng (2012), “Nâng cao hiệu quả công tác

quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế”, Tạp chí Tài chính, số 3/2012.

16. Tổng cục Thuế (2010), Quyết định số 502/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ của các

phòng thuộc Cục Thuế.

17. Tổng cục Thuế (2010), Quyết định số 503/QĐ/TCT ngày 29/3/2010 của

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ quyền

hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế.

18. Tổng cục Thuế (2010), Quyết định số 504/QĐ/TCT ngày 29/3/2010 của

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ của các

Đội Thuế thuộc Chi cục Thuế.

19. Tổng cục Thuế (2011), Quyết định số 1395/QĐ-TCT ngày 14/10/2011

(nay là Quyết định 1401/QĐ-TCT ngày 28/7/2015) về việc ban hành quy

trình quản lý nợ thuế.

20. Tổng cục Thuế (2009), Quyết định số 490/QĐ- TCT ngày 11/5/2009 (nay

là Quyết định 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015) ban hành quy trình cưỡng

chế nợ thuế.

21. Thủ tướng chính phủ (2011), Quyết định số 732/QĐ-TTg của Thủ tướng

Chính phủ ngày 17/5/2011 v/v phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống

thuế giai đoạn 2011-2020.

22. Tổng cục Thuế (2009) Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về thuế,

NXB Tài chính, Hà Nội.

23. Tổng cục thuế (2009), Thuế Nhà nước, NXB Tài chính, Hà Nội.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(38 tr)

×