Tải bản đầy đủ - 155 (trang)
Chương 3. MÔ HÌNH QUAN HỆ

Chương 3. MÔ HÌNH QUAN HỆ

Tải bản đầy đủ - 155trang

Vài thuật ngữ thông dụng:

Một tập các lược đồ quan hệ trong một hệ thống thông tin thì được gọi

là một mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (có thể được gọi tắt là mô hình quan

hệ, hay: lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ).

Tập hợp các quan hệ (hiện hành) của các lược đồ quan hệ trong một mô

hình quan hệ thì được gọi là cơ sở dữ liệu quan hệ.

3.2. Khoá của quan hệ

Định nghĩa: Cho quan hệ r của lược đồ quan hệ R với tập thuộc tính

U = {A1, A2, …, An}, gọi tắt là lược đồ R(A1, A2, …, An).

Tập X ⊆ U (X : tập thuộc tính) được gọi là khoá của quan hệ r nếu nó

thỏa mãn cả 2 điều kiện:

i) Với mọi bộ t∈ r đều có giá trị khác nhau trên X, khi đó X được gọi

là siêu khoá của r.

ii) ∃ X’ ⊂ X (tập con thực sự của X): X’ là siêu khoá của r.

Ví dụ:

A

B

C

r=

a

b

c

b

b

a

c

a

a

Suy ra: r có hai khoá: {A}, {B, C}, viết tắt là A và BC.

Lưu ý:

• X được gọi là khoá của lược đồ quan hệ R nếu X là khoá của mọi quan

hệ r trên lược đồ quan hệ R.

• Khoá chính (Primary key) của một lược đồ quan hệ: Một lược đồ

quan hệ có thể có nhiều khóa. Trong số đó, phải có đúng một khóa

chính do người thiết kế cơ sở dữ liệu quy ước. Khóa chính của một lược

đồ quan hệ thường được sử dụng cho việc tham chiếu dữ liệu. Trong sơ

đồ biểu diễn một mô hình quan hệ, để biểu diễn ràng buộc khóa chính,

ta sử dụng ký hiệu # ở ngay trước tên các thuộc tính của khóa chính

• Khóa ngoại (Foreign key) của một lược đồ quan hệ: Cho 2 lược đồ

quan hệ R1 = và R2 = . Gọi PK ⊆ U1 là khoá chính

của R1. Xét FK ⊆ U2. Khi đó, ta gọi FK là khoá ngoại của lược đồ quan

hệ R2 tham chiếu đến R1 nếu cơ sở dữ liệu luôn thỏa mãn 2 điều kiện

sau:

i. Miền trị của FK là trùng với miền trị của PK.

ii. Giá trị của FK hoặc là NULL hoặc phải bằng một giá trị hiện có nào

đó của PK.

17Ví dụ: Hình vẽ sau biểu diễn ràng buộc khóa ngoài: {HocTai} là khóa ngoài

của lược đồ quan hệ SinhVien tham chiếu đến lược đồ quan hệ Lop.

SinhVien

#MaSV

HoTen

NgaySinh

HocTaiLop

#MaLop

TenLop3.3. Chuyển đổi mô hình E-R sang mô hình quan hệ

• Vào:

Sơ đồ E-R

• Ra:

Tập các lược đồ quan hệ (DB).

Quy ước về một số ký hiệu:

ƒ ER: mô hình ER (giả thiết).

ƒ DB: lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ cần tạo lập.

ƒ UR: tập tất cả các thuộc tính của lược đồ quan hệ R.

ƒ ΩE: tập tất cả các thuộc tính đơn vị của tập thực thể E.

ƒ ΩR: tập tất cả các thuộc tính của mối quan hệ R.

ƒ PKR: khoá chính của lược đồ quan hệ R (Primary Key).

ƒ KE: tập các thuộc tính khoá của tập thực thể E.

ƒ min(E;R), max(E;R): các chỉ số tối thiểu & cực đại của bảng

số trên cung nối tập thực thể F với mối quan hệ R.

ƒ FKR: tập tất cả các khoá ngoại của lược đồ quan hệ R.

Để chỉ FK là một khoá ngoại của lược đồ quan hệ R (tức là FK ∈ FKR)

tham chiếu đến khoá chính của quan hệ R’ ta sử dụng ký hiệu: FK ≅ PKR’. Tên

các thuộc tính có trong FK vẫn có thể khác với tên các thuộc tính có trong

PKR’ nhưng FK cần thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau:

ƒ Các thuộc tính trong FK phải có cùng miền trị với các thuộc tính

tương ứng trong PKR’.

ƒ Giá trị của FK tại một bộ t chỉ có thể là NULL hoặc bằng giá trị

PKR’ tại một bộ t’ nào đó ∈ R’.

Các điều kiện trên của khoá ngoại FK đặc tả một ràng buộc toàn vẹn

tham chiếu giữa hai quan hệ R & R’.

Lưu ý rằng, để chỉ ràng buộc toàn vẹn tham chiếu này đồng thời tên các

thuộc tính có trong FK phải trùng tên với các thuộc tính tương ứng có trong

PKR’, ta sẽ ký hiệu: FK ≅ PKR’.

Khi đó, thuật toán chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ lần

lượt trải qua các bước sau:

18Bước 1: Chuyển đổi các tập thực thể thành các lược đồ quan hệ.

Mỗi tập thực thể E được chuyển thành lược đồ quan hệ R(E) có cùng

tên và cùng tập thuộc tính. Thuộc tính khoá của E chuyển thành khoá chính

của R(E).

Lưu ý: Chuyển đổi thuộc tính đa trị

Nếu E có thuộc tính đa trị A thì trong lược đồ quan hệ, chúng ta phải

tạo thêm lược đồ quan hệ mới để biểu diễn thuộc tính đa trị này.

UR(A) = {PKR(E), A}

R(A) có khoá ngoại la PKR(E) tham chiếu đến PKR(E) cua R(E).

Lấy ví dụ thuộc tính sở thích của lược đồ quan hệ Sinhvien.

MaSV

SinhvienHoTenSinhVien

#MaSV

HoTenSoThich

#MaSV

#SoThichSoThich

Chẳng hạn, ta có các quan hệ tương ứng với dữ liệu như sau:

SinhVien

MaSV

HoTen

1

Lê Văn

A

2

Lê Văn

B

3

Lê Văn

C

SoThich

MaSV

1

1

1

2

2SoThich

Phim

Bóng Đá

Nội Trợ

Phim

Bóng ĐáChuyển đổi mối quan hệ Is – a (mối quan hệ kế thừa)

Để chuyển đổi mối quan hệ “Is - s” có hai cách thực hiện.19Ví dụ:

Mô hình ER:IdNguoi

HoTenNguoiNgaySinhDTB

HBSinhVienGiaoVienLuong

BienCheKết quả chuyển đổi:

Cách 1: (Không sử dụng lược đồ quan hệ biễu diễn lớp cha)

SinhVien

#MaSV

HoTen

NgaySinh

DTB

HBGiaoVien

#MaGV

HoTen

NgaySinh

Luong

BienCheTrong đó: MaSV, MaGV chính là IdNguoi

Cách 2: (Bổ sung khoá ngoại cho các lược đồ quan hệ biễu diễn lớp con)

SinhVien

#MaSV

DTB

HBNguoi

#IdNguoi

HoTen

NgaySinhGiaoVien

#MaGV

Luong

BienCheBước 2: Chuyển đổi các mối quan hệ nhị nguyên 1 – 1.

Phương pháp: Bổ sung khoá ngoại cho một trong hai lược đồ quan hệ

Ví dụ:

Mô hình ER

MaGV

HT

NS(1,1)(0,1)GiaoVienChuNhiemMaLopLopTenLop20Ngữ nghĩa: (g, l)∈ ChuNhiem ⇔ Giáo viên g “hiện” là giáo viên chủ nhiệm

của lớp l.

Kết quả chuyển đổi

GiaoVien

#MaGV

HT

NSLop

#MaLop

TenLop

MaGVCNBước 3: Chuyển đổi các mối quan hệ nhị nguyên 1 – n (một - nhiều)

Phương pháp: Bổ sung khoá ngoại cho lược đồ quan hệ tương ứng với

“phía nhiều”.

Ví dụ:

Mô hình E-R

MaSV

HT(n, n)(1,1)SinhVienHocTaiMaLopLopNSTenLopKết quả chuyển đổi

SinhVien

#MaSV

HT

NS

MaLopLop

#MaLop

TenLopBước 4: Chuyển đổi các mối quan hệ nhị nguyên n-n (nhiều – nhiều)

Phương pháp: Xét mối quan hệ R giữa E1 và E2 là mối quan hệ n-n.

Khi đó, ta cần tạo thêm một lược đồ quan hệ mới S để biểu diễn mối quan hệ

R (đặt cùng tên với mối quan hệ). Trong đó, tập thuộc tính được xác định như

sau: US = PKR(E1) ∪ PKR(E2) ∪ Ω, với Ω là tập thuộc tính của mối quan hệ.

Các ràng buộc:

Khoá chính: PKS = PKR(E1) ∪ PKR(E2)

Khoá ngoại: S có hai khoá ngoại:

- PKR(E1) của S tham chiếu đến R(E1),

- PKR(E2) của S tham chiếu đến R(E2).

21Ví dụ:

Mô hình E-R

Nam

MaGV(1,n)(1,n)HTGiaoVienMaMHMHDayTenMHNSNgữ nghĩa: (g, m)∈ Day ⇔ Giáo viên g dạy môn học m bắt đầu từ năm Nam.

Kết quả chuyển đổi:

GiaoVien

#MaGV

HT

NSDay

#MaGV

#MaMH

NamMH

#MaMH

TenMHLưu ý:

Đối với mối quan hệ 1-1, 1-n ta cũng có thể chuyển đổi tương tự như

việc chuyển đổi đối với mối quan hệ n-n. Việc chuyển đổi chỉ khác về ràng

buộc khoá chính mà thôi.

Mối quan hệ 1-1

MaGV

HT(1,1)(0,1)GiaoVienChuNhiemNSGiaoVien

#MaGV

HT

NSChuNhiem

#MaGV

MaLopMaLopLopTenLopLop

#MaLop

TenLopTrong trường hợp này, ta có thể chọn MaLop là khoá chính cũng được.22Mối quan hệ 1-n.

MaSV(n,n)(1,1)HTHocTaiSinhVienMaLopLopNSTenLopKết quả chuyển đổi:

SinhVien

#MaSV

HT

NSHocTai

#MaSV

MaLopLop

#MaLop

TenLopBước 5: Chuyển đổi mối quan hệ phản xạ.

Được thực hiện tương tự như việc chuyển đổi mối quan hệ nhị nguyên

1-1, 1-n, n-n.

Ví dụ 1 (Mối quan hệ phản xạ 1-1)

Id_Nguoi

HTVo(0,1)KetHonNguoiNSChong(0,1)Nguoi

#Id_Nguoi

HT

NS

Id_VoChong23Ví dụ 2 (Mối quan hệ phản xạ 1-n)

Id_NguoiCon(0,n)HTLaChaNguoiNSBo(1,1)Nguoi

#Id_Nguoi

HT

NS

Id_Bo

Ví dụ 3 (Mối quan hệ phản xạ n-n)

Id_Nguoi

HTYeuAi(0,n)YeuNguoiNSTGAiYeu(0,n)Nguoi

#Id_Nguoi

HT

NSYeu

#Id_YeuAi

#Id_AiYeu

TGBước 6: Chuyển đổi mối quan hệ đa nguyên.

Phương pháp: Tương tự như phương pháp chuyển đổi mối quan hệ nhị

nguyên n-n.24Ví dụ:

Mô hình E-R

NamHoc

MaGV

HT(n,n)(n,n)GiaoVienNSMHDay

(n,n)MaMH

TenMHMaLopLopTenLopKết quả chuyển đổi:`GiaoVien

#MaGV

HT

NSLop

#MaLop

TenLopDay

MaGV

#MaLop

#MaMH

NamHocMH

#MaMH

TenMHLưu ý:

Khoá chính của lược đồ quan hệ S là hợp các khoá chính của các lược

đồ liên quan. Tuy nhiên, nếu có ràng buộc hàm thì phải loại bỏ khoá chính

tương ứng với tập thực thể có mũi tên.

3.4. Đại số quan hệ

3.4.1. Phép hợp (Union)

Hợp của hai quan hệ r và s có cùng một lược đồ, ký hiệu r ∪ s, được

xác định như sau:

r ∪ s = {t | t ∈ r ∨ t ∈ s}

3.4.2. Phép giao (Intersection)

Giao của hai quan hệ r và s có cùng một lược đồ, ký hiệu r ∩ s, được

xác định như sau:

25r ∩ s = {t | t ∈ r ∧ t ∈ s}

3.4.3. Phép hiệu (Difference)

Hiệu của hai quan hệ r và s có cùng một lược đồ, ký hiệu r - s, được xác

định như sau:

r - s = {t | t ∈ r ∧ t ∉ s}

Lưu ý: Phép giao có thể biểu diễn thông qua phép hiệu: r ∩ s = r - (r - s)

3.4.4. Tích Descartes (Cartersian Product)

Cho r và s là các quan hệ xác định lần lượt trên tập các thuộc tính

{A1, A2, …, An} và {B1, B2, …, Bm}. Tích Descartes của r và s, ký hiệu: r × s,

là tập các bộ có (m+n) thành phần sao cho n thành phần đầu là một bộ thuộc r

và m thành phần sau là một bộ thuộc s. Hay:

r × s = {(t1,t2) | t1 ∈ r ∧ t2 ∈ s}

Ví dụ: Xét

A

a

a

br=r∪s=Xétq=A

a

a

b

aB

b

c

c

a

C

a

ar×q=Nhận xét:B

b

c

c

r∩s=D

b

c

A

a

a

a

a

b

bA

aC

a

a

a

a

a

aB

br=E

c

d

B

b

b

c

c

c

cA

a

as=D

b

c

b

c

b

cB

b

ar-s=A

a

a

bA

a

bB

c

cB

b

c

cE

c

d

c

d

c

d|r×s|=|r|×|s|

263.4.5. Phép chiếu (Projection)

Cho quan hệ r trên lược đồ quan hệ R = , và X ⊆ UR, phép

chiếu trên tập X của quan hệ r, ký hiệu: ∏X(r), được định nghĩa:

∏X(r) = {t[X] | t ∈ r}

Ở đây, t[X] để chỉ một bộ t chỉ chứa các thành phần có trong X.

Ví dụ:Xét ví dụ ở trên.

A

∏A(r)

a

b∏CD(q) =C

a

aD

b

cLưu ý:

| ∏X(r) | ≤ | r |

Để đơn giản ta có thể ký hiệu CD thay cho {C, D}

3.4.6. Phép chọn (Selection)

Cho quan hệ r và f là một biểu thức logic mà mỗi bộ trên r có thể thỏa

mãn hoặc không. Khi đó, phép chọn trên r các bộ thỏa mãn f, ký hiệu δf(r),

được xác định như sau:

δf(r) = {t | f(t) là đúng}Ví dụ:

r=A

a

a

bB

b

c

cδA=’a’(r) =A

a

aB

b

c3.4.7. Phép nối (Join)

Xét hai quan hệ r và s. Gọi f là một biểu thức logic mà mỗi bộ thuộc

tích Descartes r × s có thể thỏa mãn hoặc không. Khi đó, phép nối r và s theo

s

điều kiện f, được ký hiệu: r

, được xác định như sau:

f

s = δf (r × s)

r

f

Ví dụ:

A B C

C

D

r=

s=

a 1 1

1

2

b 2 1

2

1

c 0 2

Với f = r.B ≥ s.D, ta có:

27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3. MÔ HÌNH QUAN HỆ

Tải bản đầy đủ ngay(155 tr)

×