Tải bản đầy đủ - 155 (trang)
Hệ cơ sở dữ liệu

Hệ cơ sở dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 155trang

- Tại mức quan niệm ta có thể hình dung mảng này như là một bảng có n

dòng và m cột. Mảng này được được mô tả trong một vài ngôn ngữ lập trình C

như sau:

int A[n][m] ;

Ở mức này ta không biết được dữ liệu được lưu trữ như thế nào trong

thiết bị nhớ mà chỉ có thể biết rằng phần tử ở dòng i cột j là A[i][j].

- Mức vật lý của mảng chính là mảng được lưu trữ trong thiết bị nhớ.

- Mức khung nhìn: Từ mức trừu tượng ở trên ta có thể mô tả các khung nhìn

của mảng. Chẳng hạn, cho biết tổng tất cả các giá trị trên dòng i.

mf(i) = ∑ A[i][j]

j=11.3. Lược đồ và thể hiện

Để xây dựng các CSDL chúng ta phải hoạch định cho các dữ liệu trong CSDL

một qui cách lưu trữ. Qui cách này này được hình thức hoá như là khung cho

mọi dữ liệu trong CSDL, gọi là lược đồ CSDL.

Ví dụ: Để tổ chức CSDL về các nhân viên trong một cơ quan chúng ta tạo

trước lược đồ NHANVIEN(HOTEN,NAMSINH ,DIACHI, SODT) để lưu trữ

các dữ liệu bao gồm: họ tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại của các nhân

viên.

Nội dung hiện thời của các dữ liệu trên lược đồ gọi là một thể hiện của

lược đồ. Chẳng hạn, với lược đồ trên thì bảng sau đây là một thể hiện:

Nguyễn Van Anh1957Phú vang3837756Hoàng Thị Lan195814. Lê Lợi, Huế3825424Huỳnh Dung1958315 Chi Lăng, Huế3545245Trần Quang195612 Đống Đa, Huế3822789Phan Thanh Bình196032 Chi Lăng, Huế3345053Như vậy một lược đồ có thể có nhiều thể hiện khác nhau.

1.4. Các ngôn ngữ CSDL

Trong các ngôn ngữ chương trình thì các chỉ thị mô tả và các chỉ thị thực hiện

là hai bộ phận của một ngôn ngữ. Trong các HQTCSDL hai chức năng mô tả

và tính toán nói chung được chia thành hai ngôn ngữ khác nhau.

Các ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)4Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu DDL (Data Definition Language) không

phải là ngôn ngữ thủ tục mà chỉ là mô tả các loại đối tượng và quan hệ giữa

các đối tượng.

Chẳng hạn, các chuyến bay của một hãng hàng không có thể được lưu trữ

trong một CSDL được định nghĩa như sau:

CREATE TABLE CHUYEN-BAY

(SO:INT, NG: CHAR(6),CH:INT , TU : CHAR (3),DEN : CHAR (3) );

trong đó SO là số hiệu chuyến bay, được mô tả là một số nguyên; NG là ngày

tháng thực hiện chuyến bay, được mô tả là một chuỗi 6 ký tự; CH là số chỗ

ngồi chưa được đặt trên chuyến bay, được mô tả là một số nguyên; TU, DEN

là ký hiệu nơi xuất phát và nơi đến, mỗi địa điểm được viết tắt bởi 3 ký tự.

Các ngôn ngữ xử lý dữ liệu (DML)

Các hệ QTCSDL đòi hỏi phải có ngôn ngữ để xử lý các phép toán trên

CSDL gọi là DML (Data Manipulation Language) hoặc ngôn ngữ truy vấn

(Query Language).

Chẳng hạn, xét các yêu cầu xử lý dưới đây trên ngôn ngữ SQL đối với

cơ sở dữ liệu CHUYEN-BAY.

- Giảm 4 chỗ ngồi trên chuyến bay 123 ngày 31 tháng 8 có thể viết:

UPDATE CHUYEN-BAY

SET CH = CH - 4

WHERE SO = 123 AND NG = ‘ AUG 31 ‘ ;

- Thêm vào chuyến bay 147 có 72 chỗ ngồi từ Hà nội (HAN) đến Huế

(HUI).

INSERT INTO CHUYEN-BAY

VALUES (147, ‘AUG 21‘ , 72 , ‘HAN‘ , ‘HUI‘ );

- Tìm lại từ CSDL số chỗ ngồi còn trống trên chuyến bay 148 ngày 24

tháng 7.

SELECT CH

FROM CHUYEN-BAY

WHERE SO= 148 AND NG = ‘JULY 24‘;

- Tìm lại tất cả các chuyến bay từ Hà nội đến Huế ngày 20 tháng 8.

SELECT SO

FROM CHUYEN-BAY

WHERE NG = ‘AUG 20‘

TU = ‘HAN‘ AND DEN = ‘HUI‘;

Các ngôn ngữ chủ (Host Language)

Ngoài những phép xử lý thông thường sẵn có trong các HQTCSDL các

chương trình ứng dụng cần phải có thêm một số công việc phức tạp hơn.

5Chẳng hạn, một chương trình được sử dụng bằng một hãng hàng không để

đăng ký chỗ không chỉ cần truy tìm số chỗ trống từ CSDL mà còn phải làm

các công việc phức tạp hơn như in vé, làm giấy hẹn, đối thoại với người sử

dụng,... Như vậy, các chương trình để xử lý dữ liệu cần được viết chung trong

một ngôn ngữ chủ - đó là ngôn ngữ thuận tiện cho việc lập trình, chẳng hạn C,

C++. Ngôn ngữ chủ được sử dụng cho các quyết định, hiển thị câu hỏi, đọc

câu trả lời,...

1.5. Các mô hình cơ sở dữ liệu

Mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp một mô hình cho cơ sở dữ liệu

và thông qua mô hình đó người dùng có thể thấy được bản chất của dữ liệu và

mối quan hệ giữa các dữ liệu. Có các loại mô hình cơ sở dữ liệu như sau:

™

™

™

™

™Mô hình E-R (Entity – Relationship)

Mô hình mạng

Mô hình phân cấp

Mô hình quan hệ

Mô hình hướng đối tượng1.6. Quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu

Quá trình thiết kế một cơ sở dữ liệu cho một hệ cơ sở dữ liệu có thể

được thực hiện bởi sơ đồ sau:

Thế giới thựcMô hình mức

khái niệmMô hình E-R

Thiết kế UMLMô hình mức

logicMô hình mạng

Mô hình phân cấp

Mô hình quan hệ

Mô hình hướng đối tượngMô hình mức

vật lýChọn hệ quản trị CSDL để

thực hiện việc thiết kế.

6Chương 2. MÔ HÌNH THỰC THỂ-MỐI QUAN HỆ

2.1. Giới thiệu

Mô hình E-R được đề xuất bởi P. Chen (1976). Đây là một mô hình

khái niệm dựa vào việc nhận thức thế giới thực thông qua tập các đối tượng

được gọi là các thực thể và các mối quan hệ giữa các đối tượng này.

Thực thể (entity) là một vật thể tồn tại và phân biệt được với các vật thể

khác. Chẳng hạn, mỗi cán bộ giảng dạy trong trường đại học là một thực thể,

mỗi sinh viên là một thực thể, mỗi môn học là một thực thể,...

Một nhóm bao gồm các thực thể “tương tự” nhau tạo thành một tập

thực thể.

Chẳng hạn, tập hợp các sinh viên trong khoa Công nghệ Thông tin là

một tập thực thể, trong đó mỗi sinh viên là một thực thể; tập hợp các môn học

cho sinh viên ngành Tin học là tập thực thể, trong đó mỗi môn học là một thực

thể.

Để xác định một tập thực thể cần phải thiết lập một số hữu hạn các tính

chất đặc trưng của tất cả các thực thể trong tập thực thể đó, gọi là các thuộc

tính. Lựa chọn các tập thực thể là một bước quan trọng trong việc xây dựng sơ

đồ về mối quan hệ thực thể phản ánh thông tin quản lý cho một thế giới thực

nào đó.

Mô hình E-R thường được biểu diễn dưới dạng sơ đồ (sơ đồ E – R).Trong đó:

- Các hình chữ nhật biểu diễn các tập thực thể

- Hình thoi biểu diễn mối quan hệ, chúng được liên kết với các tập thực

thể bằng các cạnh vô hướng hoặc có hướng.

7- Hình Oval biểu diễn thuộc tính, chúng được liên kết với các tập thực

thể bằng các cạnh vô hướng.

Trong thực tế, có nhiều hệ thống thông tin được thiết kế xuất phát từ mô

hình E – R.

Dựa vào mô hình E-R, các mô hình E-R mở rộng cũng đã được đề xuất

nhằm biểu diễn sự phong phú và phức tạp của thế giới thực (thiết kế UML là

một ví dụ).

2.2. Các thành phần cơ bản

2.2.1. Tập thực thể

Mỗi tập thực thể có một tập các tính chất đặc trưng, mỗi tính chất đặc

trưng này được đặt bởi một tên gọi là thuộc tính (attribute) của tập thực thể.

Thông tin về mỗi thực thể trong tập thực thể được xác định bởi một bộ giá trị

các thuộc tính. Ứng với mỗi thuộc tính có một tập các giá trị cho thuộc tính đó

gọi là miền. Lựa chọn tập các thuộc tính cho các tập thực thể là một bước

quan trọng trong thiết kế một sơ đồ CSDL quan niệm.

Một thuộc tính hay một tập tối thiểu các thuộc tính mà các giá trị của nó

xác định duy nhất một thực thể trong một tập thực thể gọi là khóa (key) cho

tập thực thể đó. Trong các ví dụ sau này ta quy ước khóa của một tập thực thể

chỉ có một thuộc tính và thuộc tính đó được gọi là thuộc tính khóa.

Ví dụ: Để quản lý tập các sinh viên trong một trường đại học, người ta có thể

sử dụng tập thực thể sinh viên bao gồm một số các thuộc tính sau:

MaSV

HoTen

SinhvienLop

NgaySinhSoThich

Ta có một thể hiện của tập thực thể Sinhvien, chẳng hạn:

(K25-15, Lê Văn Nam, Tin_K30B, 15/12/83, {âm nhạc, bóng đá})

Lưu ý trong việc thiết kế các tập thực thể:

- Thứ nhất, phát hiện một tập thực thể bằng cách phát hiện tập các đối

tượng mà ta cần quản lý (có 2 phần tử trở lên). Từ đó xác định các thông tin

cần quản lý cho tập thực thể (các thông tin đó chính là các thuộc tính).

- Thứ hai, cần có thuộc tính khoá cho mỗi tập thực thể.

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ cơ sở dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(155 tr)

×