Tải bản đầy đủ - 98 (trang)
6 Quy trình trích lọc dữ liệu

6 Quy trình trích lọc dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 98trang

19Bảng 1.3 Thông tin nguồn dữ liệu đƣợc trích lọc

NguồnTên biếnTênÝnghĩatrƣờng

Muc1A.dtam1ac5ageTuổiMục 2A.dtam1ac6marriedTình trạng hôn nhânMục 4A.dtam ac2auppuniTrình độ trên đại họcm2ac2acoluniTrình độ cao đẳng, đại họcm2ac2ahighschTrình độ dƣới THPTm2ac2bcerCó bằng dạy nghềTtnteThành thịm4ac1burbanNông nghiệpm4ac8aagriecoKhu vực kinh tế nhà nƣớcm4ac8bpubsecKhu vực kinh tế có vốn ĐTNNm2ac2bforsecLd chuyên môn kỹ thuật bậc trung, caom2ac2bhighskiLao động chuyên môn kỹ thuật thấpm1ac2lowskilGiới tínhtinhgenderVùng địa lýtinhregionThành phố lớnm4atn/12/bigcityThu nhập bq giờm4ac6/hincomeho11muc4a1ficatm4ac7

Nguồn: Bộ dữ liệu VHLSS2010201.6.3.Tinh lọc dữ liệu1.6.3.1 Thiếu hoặc lỗi dữ liệu

Sai sót hoặc thiếu dữ liệu trong các quan sát hộ gia đình là vấn đề thƣờng gặp

trong các nghiên cứu thực nghiệm. Các vấn đề thƣờng gặp trong nghiên cứu này là

dữ liệu trống hoặc lỗi.Có nhiều phƣơng pháp để giải quyết vấn đề này nhƣ phƣơng

pháp thay thế giá trị trung bình, phƣơng pháp nội suy, và phƣơng pháp ngoại suy.

Để khắc phục các vấn đề trên, trong nghiên cứu này các quan sát bị thiếu hoặc lỗi

đƣợc bỏ qua.

1.6.3.2 Qui trình tích lọc số

Bƣớc 1: Mô tả biến. Từ các biến trong mô hình, đọc các bảng hỏi trong

VHLSS2010 từ đó mô tả các biến (tên tập dữ liệu (dataset) sử dụng, tên biến trong

bộ dữ liệu, xây dựng biến trong mô hình).

Bƣớc 2: Nối (merge) các dataset có chứa các biến trong bộ dữ liệu thành một

tập dữ liệuchung. Điều này đƣợc thực hiện bằng lệnh merge. Nguyên tắc merge là

tạo một biến chung đặc trƣng cho từng cá nhân (không có sự trùng lắp ở các giá trị

của biến) ở tất cả các dataset.

Bƣớc 3: Tính toán các giá trị biến nếu có, chẳng hạn số năm kinh nghiệm

(yearexp), số năm đi học (yearsch), số năm kinh nghiệm bình phƣơng (yearexp2),

lhincome...

Bƣớc 4: Giữ lại các biến trong mô hình bằng lệnh keep.

1.6.4.Cách thức ước lượngHàm thu nhập Mincer đƣợc hồi quy bằng phƣơng pháp hồi quy bình phƣơng

tối thiểu thông thƣờng (OLS) với biến phụ thuộc là logarithmh tự nhiên của hàm thu

nhập bằng câu lệnh regress trong phần mềm Stata. Hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi

đƣợc khắc phục bằng kỹ thuật Robust. Đồng thời, hiện tƣợng tự tƣơng quan giữa21các biến đƣợc kiểm định bằng ma trận hiệp phƣơng sai giữa các biến độc lập.(xem

chi tiết ở phụ lục1 ma trận hiệp phƣơng sai giữa các biến độc lập)

1.6.5.Trình tự thực hiệnQuy trình phân tích của đề tài đƣợc thực hiện theo 3 bƣớc đƣợc thể hiện trong

hình 2.3 nhƣ sau:Bƣớc 1

Trích và tích lọc số liệu

từ phần mềm thống kê

Stata

- Chọn nhóm biến phù

hợp mục tiêu nghiên

cứu của đề tài.

- Xử lý các biến bị lỗi

hoặc trống trong bộ dữ

liệu VHLSS 2010.

Hoàn thiện bộ số liệu

trích n = 10.070 sử dụng

trong nghiên cứu.Bƣớc 2Phân tích mô tả các yếu

tố ảnh hƣởng đến bất

bình đẳng giới trong thu

nhập

- Sử dụng phân tích

thống kê mô tả, bảng số

liệu chéo và kiểm định

sự khác biệt giữa các trị

số trung bình (t-test)

- Thiết lập các công

thức tính toán, các chỉ

số sử dụng trong đề tài.Bƣớc 3

Phân tích kết quả mô hình.

- Hồi quy hàm thu nhập

Mincer cho cả nam và nữ,

của lao động nam, lao

động nữ.

- Phân tích các hệ số hồi

quy và kiểm định mức độ

phù hợp và ý nghĩa của

mô hình.

- Sử dụng kết quả hồi quy

hàm Mincer tiến hành

phân tích mức độ chênh

lệch trong thu nhập bằng

phƣơng pháp OaxacaSơ đồ 1.2 Quy trình phân tích của đề tài

1.7 Một số kết quả chính của các nghiên cứu đã thực hiện

Các nghiên cứu gần đây cho thấy việc sử dụng các dữ liệu khảo sát mức sống

dân cƣ phù hợp với mô hình Mincer và phƣơng pháp phân tách tiền lƣơng đều cho

khả năng giải thích cao. Đồng thời sử dụng mô hình hàm hồi quy Mincer mở rộng

không có sự khác biệt lớn với mô hình Mincer ban đầu.22Bảng 1.4 Tổng hợp kết quả một số nghiên cứu chính

Tác giảPhƣơng pháp nghiênKết quảcứu

Amy Y.C.Liu, 2004Trongnghiêncứuvề Nghiên cứu này phát hiệnkhoảng cách thu nhập rằng, khoảng cách tiền

theo giới ở Việt Nam giai lƣơng mặc dù thu hẹp dần

đoạn 1993 -1998, Liu đã nhƣng phân biệt đối xử

sử dụng mô hình của Juhn vẫn là nguyên nhân chính

(1991) phát triển từ mô làm gia tăng khoảng cách

hình của Oaxaca và sử tiền lƣơng giữa nam và

dụng số liệu VLSS năm nữ.

1992 - 1993 và 1997 1998 để xem xét sự ảnh

hƣởng của các yếu tố nhƣ:

kinh nghiệm, nhóm ngành

nghề, di cƣ, tình trạng hôn

nhân, yếu tố khu vực...

đến biến độc lập là log

của t lệ thu nhập.

Yolanda Pena-Boquete và

cộng sự (2007)SửdụngphƣơngphápNghiên cứu cho thấy,thuOaxaca để tính toán và đƣanhập của lao động nữ ở Ýra kết quả về bất bình đẳngbằng 93,9% thu nhập củagiới trong thu nhập của Ý vànam, phần trăm khoảngTây Ban Nha năm 2007cách lƣơng do khác biệt các

đặc tính năng suất của

ngƣời lao động là -57,90%

và do sự phân biệt đối xử

là 157,9%.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Quy trình trích lọc dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(98 tr)

×