Tải bản đầy đủ - 98 (trang)
Phụ lục 5: Một số ết quả iểm định t-test

Phụ lục 5: Một số ết quả iểm định t-test

Tải bản đầy đủ - 98trang

Thu nhập trung bình theo trình độ Tiến Sĩ – Thạc SĩKết quả t-test: Thu nhập trung bình theo trình độ đại học, cao đẳngKết quả t-test:Thu nhập trung bình theo trình độ PTTH trở xuốngKết quả t-testThu nhập trung bình trong lĩnh vực n ng nghiệpKết quả t-test:Thu nhập trung bình theo Khu vực KT nhà nƣớcKết quả - testThu nhập trung bình theo hu vực đầu tƣ nƣớc ngoàiKết quả - testThu nhập theo ỹ năng caoKết quả - testThu nhập trung bình theo ỹ năng thấpKết quả - testThu nhập trung bình theo tình trạng h n nhânKết quả testThu nhập theo 2 thành phố lớnKết quả testTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 5: Một số ết quả iểm định t-test

Tải bản đầy đủ ngay(98 tr)

×