Tải bản đầy đủ - 98 (trang)
Phụ lục 2 ma trận hiệp phƣơng sai giữa các biến độc lập

Phụ lục 2 ma trận hiệp phƣơng sai giữa các biến độc lập

Tải bản đầy đủ - 98trang

Phụ lục 3: Kết quả hồi quy hàm thu nhập Mincer

1. Kết quả hàm hồi quy thu nhập Mincer cho 2 giớiLinearNumber of

regression obs=10070F( 15,

10054)=227,87Prob > F=0R-squared=0,1743Root MSE=0,9651Robust

lhincomeCoef.Std. Err.tP>t[95%

Conf.Interval]yearsch0,0290,0038,8600,0000,0220,035yearexp0,0190,0035,6100,0000,0120,026yearexp20,0000,000-3,5000,0000,0000,000uppuni0,4090,1123,6600,0000,1900,628coluni0,3740,0784,7700,0000,2200,527highsch0,2200,0514,3200,0000,1200,319certificate0,0980,0332,9900,0030,0340,162urban0,2100,0239,2000,0000,1650,255agrieco-0,4110,023-17,8800,000-0,456-0,366pubsec0,2410,0308,0400,0000,1820,299forsec0,3300,0457,4000,0000,2430,418highski0,2150,0464,7100,0000,1250,304lowskil0,0380,0231,6300,103-0,0080,084married-0,0130,026-0,4800,629-0,0640,039bigcity0,2460,0308,1000,0000,1870,306_cons1,4830,05825,4400,0001,3691,5972. Kết quả hàm hồi quy thu nhập Mincer cho lao động namLinearNumber of

regression obs=5493F( 15, 5477) =133,91Prob > F=0R-squared=0,1945Root MSE=0,93174NAMRobust

lhincomeCoef.Std. Err.tP>t[95%

Conf.Interval]yearsch0,0230,0045,4300,0000,0150,032yearexp0,0210,0054,6500,0000,0120,030yearexp20,0000,000-2,6800,0070,0000,000uppuni0,1980,1581,2500,210-0,1120,508coluni0,1940,1091,7700,076-0,0210,409highsch0,0130,0750,1700,864-0,1340,159certificate0,0710,0401,7800,075-0,0070,150urban0,2020,0306,8100,0000,1440,261agrieco-0,4500,029-15,4500,000-0,507-0,393pubsec0,2840,0397,3300,0000,2080,360forsec0,4020,0676,0000,0000,2710,533highski0,2870,0624,6500,0000,1660,408lowskil0,1440,0304,8300,0000,0850,202married-0,1460,037-3,9900,000-0,217-0,074bigcity0,2330,0405,8600,0000,1550,311_cons1,7370,08221,1500,0001,5761,898Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 2 ma trận hiệp phƣơng sai giữa các biến độc lập

Tải bản đầy đủ ngay(98 tr)

×