Tải bản đầy đủ - 98 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 98trang

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU .......................................................................................................... 1

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU .................................................... 2

1.2. Các mức trừu tượng hóa mô hình cơ sở dữ liệu ..................................................................................... 3

1.3. Lược đồ và thể hiện.................................................................................................................................... 4

1.4. Các ngôn ngữ CSDL .................................................................................................................................. 4

1.5. Các mô hình cơ sở dữ liệu ......................................................................................................................... 6

1.6. Quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu ................................................................................................................ 6CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH THỰC THỂ-MỐI QUAN HỆ .............................................. 7

2.1. Giới thiệu .................................................................................................................................................... 7

2.2. Các thành phần cơ bản .............................................................................................................................. 8

2.2.1. Tập thực thể ......................................................................................................................................... 8

2.2.2. Mối quan hệ giữa các tập thực thể ....................................................................................................... 9

2.3. Phân loại mối quan hệ ............................................................................................................................. 10

2.3.1. Mối quan hệ nhị nguyên .................................................................................................................... 10

2.3.2. Mối quan hệ Is-a (mối quan hệ kế thừa) ............................................................................................ 12

2.3.3. Mối quan hệ phản xạ (mối quan hệ đệ quy) ...................................................................................... 13

2.3.4. Mối quan hệ đa nguyên ..................................................................................................................... 14CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH QUAN HỆ........................................................................ 16

3.1. Quan hệ - lược đồ quan hệ ...................................................................................................................... 16

3.1.1. Quan hệ (Relation) ............................................................................................................................ 16

3.1.2. Lược đồ quan hệ (Relational Schema) .............................................................................................. 16

3.2. Khoá của quan hệ .................................................................................................................................... 17

3.3. Chuyển đổi mô hình E-R sang mô hình quan hệ................................................................................... 18

3.4. Đại số quan hệ .......................................................................................................................................... 25

3.4.1. Phép hợp (Union) .............................................................................................................................. 25

3.4.2. Phép giao (Intersection)..................................................................................................................... 25

3.4.3. Phép hiệu (Difference) ...................................................................................................................... 26

3.4.4. Tích Descartes (Cartersian Product) .................................................................................................. 26

3.4.5. Phép chiếu (Projection) ..................................................................................................................... 27

3.4.6. Phép chọn (Selection) ........................................................................................................................ 27

3.4.7. Phép nối (Join) .................................................................................................................................. 27

3.4.8. Phép chia (Division) .......................................................................................................................... 28CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG .................................................... 30

4.1. Giới thiệu chung ....................................................................................................................................... 301534.2. Các thành phần cơ bản ............................................................................................................................ 30

4.2.1. Lớp, đối tượng và định danh đối tượng ............................................................................................. 30

4.2.2. Thuộc tính và phương thức ............................................................................................................... 30

4.2.3. Phân cấp lớp và sự kế thừa ................................................................................................................ 32

4.3. Chuyển đổi mô hình ER sang mô hình hướng đối tượng ..................................................................... 32CHƯƠNG 5. LÝ THUYẾT THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ ..................... 36

5.1. Giới thiệu .................................................................................................................................................. 36

5.2. Cơ sở lý thuyết của phụ thuộc hàm ........................................................................................................ 39

5.2.1. Qui ước về các ký hiệu ...................................................................................................................... 39

5.2.2. Phụ thuộc hàm (Functional Dependency) ......................................................................................... 39

5.2.3. Hệ tiên đề Amstrong ......................................................................................................................... 41

5.2.4. Bao đóng của tập thuộc tính .............................................................................................................. 42

5.2.5. Thuật toán tính bao đóng của tập thuộc tính ..................................................................................... 43

5.3. Phủ tối thiểu (phủ cực tiểu) ..................................................................................................................... 44

5.4. Các thuật toán xác định khoá của một lược đồ quan hệ ...................................................................... 48

5.4.1. Các thuật toán xác định một khoá của một lược đồ quan hệ ............................................................. 48

5.4.2. Giải thuật xác định tất cả các khoá của một lược đồ quan hệ. ........................................................... 51

5.5. Lý thuyết phân tách ................................................................................................................................. 53

5.5.1. Phân tách bảo toàn thông tin ............................................................................................................. 54

5.5.2. Phân tách bảo toàn phụ thuộc hàm .................................................................................................... 57

5.6. Lý thuyết chuẩn hoá ................................................................................................................................ 60

5.6.1. Dạng chuẩn 1 (1NF) .......................................................................................................................... 61

5.6.2. Dạng chuẩn 2 (2NF) .......................................................................................................................... 61

5.6.3. Dạng chuẩn 3 (3NF) .......................................................................................................................... 63

5.6.4. Dạng chuẩn BCNF (Boyce - Codd Normal Form) ............................................................................ 68CHƯƠNG 6. GIỚI THIỆU VỀ SQL ....................................................................... 75

6.1. Định nghĩa dữ liệu trong SQL và các kiểu dữ liệu. ............................................................................... 75

6.1.2. Lệnh tạo bảng trong SQL .................................................................................................................. 77

6.1.3. Các kiểu dữ liệu trong SQL ............................................................................................................... 79

6.2. Chỉ định những ràng buộc trong SQL ................................................................................................... 80

6.2.1. Ràng buộc vùng và giá trị mặc định của thuộc tính .......................................................................... 80

6.2.2. Khoá chỉ định và các ràng buộc toàn vẹn .......................................................................................... 82

6.2.3. Đặt tên cho những ràng buộc............................................................................................................. 84

6.2.4. Chỉ định những ràng buộc trên những bộ sử dụng CHECK .............................................................. 84

6.3. Thay đổi lược đồ báo cáo trong SQL ..................................................................................................... 84

6.3.1. Lệnh DROP ....................................................................................................................................... 84

6.3.2. Lệnh ALTER ..................................................................................................................................... 85

6.4. Truy vấn cơ bản trong SQL .................................................................................................................... 87

6.4.1. Cấu trúc truy vấn cơ bản SELECT-FROM-WHERE ........................................................................ 87

6.4.2. Các tên, bí danh và các biến bộ thuộc tính ảo ................................................................................... 90

6.4.3. Không sử dụng mệnh đề WHERE và cách sử dụng dấu * ................................................................ 92

6.4.4. Các bảng như các tập hợp trong SQL ................................................................................................ 93

6.4.5. Sự thích hợp mẫu chuỗi con và toán tử số học .................................................................................. 95

6.4.6. Thứ tự của những kết quả truy vấn.................................................................................................... 971546.5. Những truy vấn SQL phức tạp ............................................................................................................... 98

6.5.1. Những so sánh kéo theo NULL và logic ba trị .................................................................................. 98

6.5.2. Những so sánh truy vấn lồng nhau, nhiều bộ và nhiều tập hợp ......................................................... 99

6.5.3. Những truy vấn lồng nhau tương quan ............................................................................................ 102

6.5.4. Hàm EXISTS và UNIQUE trong SQL ............................................................................................ 103

6.5.5. Những tập hợp hiện và đổi tên các thuộc tính trong SQL ............................................................... 105

6.5.6. Kết nối các quan hệ trong SQL và các kết nối ngoài....................................................................... 106

6.5.7. Một số hàm gộp trong SQL ............................................................................................................ 108

6.5.8. Các mệnh đề GROUP BY và HAVING .......................................................................................... 109

6.5.9. Thảo luận và kết luận của truy vấn SQL ......................................................................................... 112

6.6. Các lệnh INSERT, DELETE và UPDATE .......................................................................................... 112

6.6.1. Lệnh chèn (INSERT)....................................................................................................................... 112

6.6.2. Lệnh Xóa (DELETE) ...................................................................................................................... 114

6.6.3. Lệnh cập nhật (UPDATE) ............................................................................................................... 115

6.7. Chỉ định các ràng buộc ASSERTION và TRIGGERS ....................................................................... 115

6.8. Khung nhìn trong SQL......................................................................................................................... 117

6.8.1. Khái niệm về khung nhìn trong SQL .............................................................................................. 117

6.8.2. Tạo View ......................................................................................................................................... 117

6.8.3. Thực thi và cập nhật View............................................................................................................... 119

6.9. Một số tính năng khác của SQL ........................................................................................................... 120BÀI TẬP NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU............................................................. 121

TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 152155Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(98 tr)

×