Tải bản đầy đủ - 193 (trang)
Nguyên tắc xác định âm vị

Nguyên tắc xác định âm vị

Tải bản đầy đủ - 193trang

4. Nguyên tắc xác định âm vịNguyên tắc 2: Nếu hai âm tố xuất hiện ở cùng một vị trí và không thể thay thế

cho nhau được mà không có sự thay đổi nghĩa của các từ hoặc không làm từ

trở nên không thể nhận diện được thì hai âm tố này là những thể hiện ngữ âm

của hai âm vị khác nhau.4. Nguyên tắc xác định âm vị

Nguyên tắc 3: Nếu hai âm tố của một ngôn ngữ có quan hệ về âm học hoặc

cấu âm, không bao giờ xuất hiện ở cùng một bối cảnh thì chúng được xem như

những biến thể kết hợp của cùng một âm vị.4. Nguyên tắc xác định âm vịNguyên tắc 4: Hai âm tố thoả những điều kiện của quy tắc 3 nhưng mặt khác

có thể vẫn chưa được xem như những biến thể của cùng một âm vị, nếu trong

một ngôn ngữ, chúng có thể xuất hiện kế tiếp nhau, tức là nếu chúng là thành

phần của một chuỗi âm tố mà ở những vị trí của các âm tố, một trong những

âm tố đó cũng có thể xuất hiện độc lập.4. Nguyên tắc xác định âm vị

Âm vị đơn và sự kết hợp âm vị

Nguyên tắc 1: Trong một ngôn ngữ, chỉ những sự kết hợp âm tố mà các bộ

phận cấu thành nó không được phân bố trên hai âm tiết thì sự kết hợp âm tố

này được xem như sự thể hiện của những âm vị đơn.4. Nguyên tắc xác định âm vịNguyên tắc 2: Một kết hợp âm tố có thể được giải thích là sự thể hiện của một

âm vị đơn chỉ với điều kiện nó được tạo ra bởi hoạt động cấu âm thuần nhất

hoặc bởi sự phân giải của một phức hợp cấu âm.4. Nguyên tắc xác định âm vịNguyên tắc 3: Một kết hợp các âm tố có thể được xem như sự thể hiện của một

âm vị đơn chỉ với điều kiện thời gian phát âm của nó không vượt quá thời gian

thể hiện của các âm vị khác xuất hiện trong cùng một ngôn ngữ.4. Nguyên tắc xác định âm vịNguyên tắc 4: Một kết hợp ngữ âm phải được đánh giá là sự thể hiện của một

âm vị đơn nếu nó xuất hiện ở những vị trí mà các tổ hợp âm vị không được

phép xuất hiện trong ngôn ngữ tương ứng.4. Nguyên tắc xác định âm vịNguyện tắc 5: Một kết hợp những âm tố phải được xem là sự thể hiện của một

âm vị đơn nếu kết hợp này tạo nên sự cân đối trong danh sách liệt kê âm vị

học.4. Nguyên tắc xác định âm vịNguyên tắc 6: Nếu một thành tố của một tổ hợp âm tố tiềm tàng không thể

được giải thích như một biến thể kết hợp của bất cứ một âm vị nào trong cùng

một ngôn ngữ, thì toàn bộ tổ hợp âm tố đó phải được xem như sự thể hiện của

một âm vị đơn.4. Nguyên tắc xác định âm vịNguyên tắc 6: Nếu một âm tố đơn lẻ và một tổ hợp các âm tố tương ứng với

điều kiện tiên quyết về ngữ âm trên có quan hệ biến thể kết hợp hoặc biến thể

tự do thì tổ hợp âm tố phải được coi như sự thể hiện của một chuỗi âm vị, âm

tố đơn lẻ cũng phải được xem là sự thể hiện của cùng chuỗi âm vị này.5. Phân tích âm vị họcPhân xuất và xác định âm vị: Xác định hệ thống âm vị là nhiệm vụ quan trọng

nhất khi nghiên cứu cơ cấu ngữ âm của một ngôn ngữ.8/22/17cuonglekhac@hcmussh.edu.vn107Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên tắc xác định âm vị

Tải bản đầy đủ ngay(193 tr)

×