Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
Chắp dính và loại suy

Chắp dính và loại suy

Tải bản đầy đủ - 22trang

20Trong trường hợp chắp dính, chúng nhấn mạnh quá trình đúc kết của

những yếu tố, do tiếp xúc nhau nên đã trải qua một sự tổng h ợp có th ể đi đ ến

chỗ xóa hẳn những đơn vị ban đầu.

Trong trường hợp loại suy, kết cấu có nghĩa lại được thực hiện xong ngay

trong một lúc, trong một hành động nói năng, do sự vay mượn nhi ều yếu tố

liên tưởng khác nhau.

Việc phân biệt kỹ hai phương thức cấu tạo này rất quan tr ọng. Và ch ỉ có

lịch sử mới có thể cung cấp cho ta tài liệu mà thôi. Tr ường h ợp nào mà nó cho

phép khẳng định rằng một yếu tố đơn trước kia vốn là hai hay nhiều y ếu tố

của câu, thì đó là hiện tượng chắp dính. Nhưng nếu thi ếu tài li ệu l ịch s ử, thì

rất khó xác định cái gì là hiện tượng chắp dính và cái gì ra đời do thể loại suy.

CHƯƠNG VIII: ĐƠN VỊ, ĐỒNG NHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG LỊCH ĐẠI

Ngôn ngữ học tĩnh trạng vận dụng những đơn vị tồn tại tùy theo s ự liên

kết đồng đại.Trong một chuỗi kế tục lịch đại không có những yếu tố được

phân định vĩnh viễn; bởi từ thời kỳ này sang th ời kỳ khác, chúng đ ược phân

phối rất khác; đó là hậu quả của sự chuyển biến ngữ âm, của th ế lo ại suy, của

hiện tượng chắp dính. Có thể hình dung bằng sơ đồ sau:

------ Thời đại A------ Thời đại BNgược lại, từ thời kỳ này sang thời kỳ khác chúng được phân phối khác

đi, do những biến cố xảy ra trong ngôn ngữ, có thể sơ đồ sau thích hợp hơn:

------ Thời đại A------ Thời đại BĐiều đó có thể rút ra từ tất cả những gì đã nói ở trên v ề nh ững h ậu qu ả

của sự chuyển biến ngữ âm, của thế loại suy, của hiện tượng chắp dính... Có

hai hay ba hiện tượng riêng biệt, nhưng đều dựa trên một cách gi ải thuy ết các

đơn vị:

Việc tạo nên một từ loại mới - giới từ, và việc đó chỉ thực hiện b ằng cách

di chuyển các đơn vị đã có sẵn. Chẳng hạn: kata, ban đầu vốn độc lập, được21tập hợp với danh từ óreos, và nhóm này được nối với baíno để làm bổ ngữ cho

nó. Sự xuất hiện của một kiểu vị từ mới. Đây là sự tập hợp tâm lý mới, cũng

được chắp dính củng cố. Chẳng hạn: katabaíno.

Hậu quả tự nhiên:

- Ý nghĩa của biến tố sinh cách (óre-os) yếu đi;

- Chính katà sẽ có nhiệm vụ biểu đạt cái ý căn bản mà tr ước kia ch ỉ m ột

mình sinh cách đảm đương;

- Tầm quan trọng của biến tố -os do đó mà cũng bớt đi.

- Sự tiêu vong này của nó đã có mầm mống trong hiện tượng này.

Từ ba trường hợp trên, đúng là ta có một cách phân b ố m ới gi ữa các đ ơn

vị. Chất liệu thì vẫn như cũ, nhưng chức năng thì đã thay đổi. Và cần lưu ý,

không hề có sự chuyển biến ngữ âm nào đến gây nên sự di chuy ển các đ ơn v ị,

lần thứ nhất cũng như thứ hai. Âm thanh vẫn được duy trì, nhưng các đơn v ị

mang ý nghĩa không còn là những đơn vị trước kia nữa.

Sự biến hóa của dấu hiệu là một sự di chuy ển của mối quan h ệ gi ữa

năng biểu và sở biểu. Định nghĩa này có thể ứng dụng cho sự bi ến hóa c ủa

toàn bộ hệ thống, hiện tượng lịch đại nhìn toàn bộ chỉ là thế.

Các biến cố lịch đại vốn thuộc đủ các loại, người ta sẽ phải giải quyết rất

nhiều vấn đề, và những đơn vị mà người ta sẽ phân định trong lĩnh v ực này sẽ

không nhất thiết phải tương ứng với những đơn vị của lĩnh vực đồng đại.

Đặc biệt tế nhị, là vấn đề tính đồng nhất lịch đại. Chẳng hạn như từ

Pháp chaud cũng chính là yếu tố lấy ở một thời đại khác, chẳng hạn như từ La

Tinh calidum. Nếu hai người thuộc hai miền khác nhau của nước Pháp, người

thì nói se fâcher, người thì nói se fôcher, sự khác nhau này là rất thứ yếu so với

những sự kiện ngữ pháp cho phép ta nhận ra trong hai hình thái khác nhau này

như một đơn vị duy nhất và đồng nhất của ngôn ngữ.

Tính đồng nhất lịch đại của hai từ khác nhau như chaud và calidum chỉ có

nghĩa là người ta đã chuyển từ này sang từ kia xuyên qua một loạt tính đồng

nhất đồng đại trong lời nói, mà mối liên hệ giữa hai từ vẫn không bao gi ờ b ị

cắt đứt vì những sự biến hóa ngữ âm liên tiếp.22PHẦN PHỤ LỤC

A. Phân tích chủ quan và phân tích khách quan

Việc phân tích các đơn vị của ngôn ngữ được những người bản ngữ ti ến

hành thường xuyên có thể được gọi là phân tích chủ quan.

Hãy quan sát những điều đang diễn ra trong các ngôn ngữ hiện đại, trong

các hoạt động nói năng hàng ngày, và đừng gán cho nh ững th ời kỳ cũ x ưa của

ngôn ngữ một quá trình, một hiện tượng nào không thấy có trong hiện tại.

Trường phái mới sau khi đã nhận ra những nhược đi ểm của học thuyết

cũ, chỉ bác bỏ học thuyết này trên lý luận, còn trong thực ti ễn thì nó dường

như vẫn lúng túng trong một bộ sâu khoa học mà dù sao cũng không th ể

không dùng được.

B. Phân tích chủ quan và việc xác định các tiểu đơn vị

Trong lĩnh vực phân tích, chỉ có thể xác lập một phương pháp ho ặc th ảo

ra những định nghĩa sau khi đã tự đặt mình trên bình diện đồng đại.

Thân từ thường thường đã được phân định từ trước về phần mở đầu: Dù

chưa hề so sánh với các hình thái khác, người b ản ng ữ cũng bi ết ch ỗ đ ặt biên

giới giữa các tiền tố và phần còn lại. Đối với phần cu ối từ thì không ph ải nh ư

vậy: Ở đây, không có một biên gi ới hiển nhiên nào có th ể n ắm đ ược tr ước khi

đối chiếu những hình thái cùng có một thân từ hay một h ậu tố và nh ững s ự

đối chiếu đó sẽ dẫn đến những cách phân định khác nhau, tùy tính ch ất c ủa

những yếu tố được đối chiếu.

-Trên quan điểm phân tích chủ quan, các hậu tố và các thân từ có giá tr ị

chỉ là nhớ những sự đối lập ngữ đoạn và liên tưởng.

C. Từ nguyên học

Từ nguyên học là một sự ứng dụng đặc biệt của những nguyên lý có liên

quan đến những sự kiện đồng đại và lịch đại.

Để đi đến mục đích của nó, nó sử dụng tất cá các ph ương ti ện mà ngôn

ngữ học cung cấp cho nó nhưng lại không lưu ý đến các tính ch ất c ủa nh ững

thủ thuật mà nó buộc phải làm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chắp dính và loại suy

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×