Tải bản đầy đủ - 160 (trang)
4 TÍNH CỤ THỂ HỐ

4 TÍNH CỤ THỂ HỐ

Tải bản đầy đủ - 160trang

Đặc biệt là những từ có nghóa hẹp, có sức gợi hình đậm nét

như : phất phơ, lưa thưa, khúc khuỷu, liệng, xập xè, thoi thót...

Dùng những từ này thay cho các từ ngữ có nghóa khái quát

là cách tiêu biểu nhất để tạo hình tượng cụ thể, tác động

vào trí tưởng tượng của người đọc.

Ví dụ : “Xập xè én liệng lầu không

Cỏ lan mặt đất rêu phong dấu giày...” (ND)Tóm lại, lời nói nghệ thuật có 4 đặc trưng chung là:

tính cấu trúc, tính hình tượng, tính cá thể hoá và tính

cụ thể hoá . Nếu hiểu các kh niệm như đã trình bày

thì có thể nó đây là những đặc trưng phân biệt lời

nói nghệ thuật với lời nói phi nghệ thuật.BÀI 4 : CÁC PHƯƠNG TIỆN VÀ BIỆN

PHÁP TU TỪ

1. PHƯƠNG TIỆN VÀ BIỆN PHÁP TU TỪ TỪ NGỮ

1.1 CÁC PHƯƠNG TIỆN TU TỪ TỪ NGỮPhương tiện tu từ từ vựng là những từ ngữ đồng nghóa mà

ngoài ý nghóa cơ bản (ý nghóa sự vật - logic) ra chúng còn

có nghóa bổ sung, còn có màu sắc tu từ được hình thành từ

4 thành tố : biểu cảm (chứa đựng những yếu tố hình tượng),

cảm xúc (diễn đạt tình cảm), bình giá (khen, chê) và phong

cách chức năng (phạm vi sử dụng).

Ví dụ : So sánh : đứa trẻ / trẻ con / con nít / ranh con / nhãi

con / nhóc / nhóc con ...Các loại phương tiện tu từ từ ngữ thông dụng:Từ thi ca

Từ Hán – Việt

Từ đòa phương

Từ cũ

Từ lòch sử

Thành ngữ

Từ láy1.2 CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ TỪ NGỮ

Biện pháp hội tụ

Biện pháp triển khai từ ngữ

Biện pháp dùng từ để gợi tiền giả đònh

Biện pháp chuẩn bò bối cảnh cho từ ngữ xuất

hiện2. PHƯƠNG TIỆN VÀ BIỆN PHÁP TU TỪ NGỮ

NGHĨA

2.1 PHƯƠNG TIỆN TU TỪ NGỮ NGHĨA

2.1.1 KHÁI NIỆM

Phương tiện tu từ ngữ nghóa là những đònh danh thứ hai

mang màu sắc tu từ của sự vật, hiện tượng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 TÍNH CỤ THỂ HỐ

Tải bản đầy đủ ngay(160 tr)

×