Tải bản đầy đủ - 160 (trang)
Phong cách chức năng ngôn ngữ

Phong cách chức năng ngôn ngữ

Tải bản đầy đủ - 160trang

Phong cách ngôn ngữ là hệ thống những đặc trưng sử

dụng ngôn ngữ của một cá nhân nào đó hoặc một môi

trường giao tiếp nào đó trong cộng đồng tạo thành biến thể

ngôn ngữ trong lòng ngôn ngữ cộng đồng.

Phong cách ngôn ngữ là tổng hoà những nét đặc trưng

của ngôn ngữ cá nhân trong những môi trường giao tiếp khác

nhau.Có thể phân chia phong cách ngôn ngữ thành các loại nhỏ sau đây :Phong cách ngôn ngữ lứa tuổi : trẻ em / người lớn

Phong cách ngôn ngữ giới tính : nam / nữ

Phong cách ngôn ngữ nghề nghiệp :giáo viên, công nhân,

nông dân...

Phong cách ngôn ngữ đòa phương

Phong cách ngôn ngữ chức năng : Quy đònh trong từng môi

trường giao tiếp phải sử dụng ngôn ngữPhong cách chức năng ngôn ngữ là dạng tồn tại của

ngôn ngữ dân tộc biểu thò quy luật lựa chọn, sử dụng các

phương tiện biểu hiện tuỳ thuộc vào tổng hợp các nhân tố

ngoài ngôn ngữ như hoàn cảnh giao tiếp, đề tài và mục đích

giao tiếp, đối tượng tham dự giao tiếp.8. Phân tích tu từ8.1. Như thế nào là phân tích tu từ?

“A form of criticism (or close reading ) that employs the principles of rhetoric to

examine the interactions between a text , an author, and an audience”

(Richard Nordquist- Rhetorical Analysis)Tạm dịch:Một hình thức phân tích, bình luận có sử dụng các cơ sở lý luận của tu

từ học để tìm hiểu, xem xét sự tương tác (mối tương quan) giữa tác

phẩm , tác giả, và độc giả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phong cách chức năng ngôn ngữ

Tải bản đầy đủ ngay(160 tr)

×