Tải bản đầy đủ - 160 (trang)
Các loại Phong cách học

Các loại Phong cách học

Tải bản đầy đủ - 160trang

Một số loại Phong cách học khác được hình thành trên cơ sở các nguyên tắc sau đây:1) Nguyên tắc biểu đạt hành động ngôn ngữ.

Một trong những khái niệm ngôn ngữ cơ bản được đề xuất bởi F. de Saussure là đối lập

ngôn ngữ - lời nói.

+ Ngôn ngữ được xem như là một hệ thống các đơn vị, các mối quan hệ giữa chúng và

các quy tắc sử dụng. 

+ Lời nói là sự hiện thực hóa ngôn ngữ trong quá trình giao tiếp.Theo nguyên tắc biểu đạt hành động ngôn ngữ, Phong cách học được chia thành:

Phong cách học ngôn ngữ và Phong cách học lời nói.

Phong cách học ngôn ngữ nghiên cứu những thuộc tính vốn có (vĩnh viễn) của các

phương tiện ngôn ngữ

Phong cách học lời nói phân tích những thuộc tính phong cách tiềm ẩn, tức là chỉ xuất

hiện trong ngữ cảnh.2) Các nguyên tắc mô tả ngôn ngữ

Theo nguyên tắc này Phong cách học được chia thành:-Phong cách học ngôn ngữ học (linguostylistics)

Phong cách học văn học.Phong cách học ngôn ngữ học nghiên cứu các đơn vị ngôn ngữ từ quan điểm hiệu

quả của chúng trong các loại lời nói nhất định. Nó nghiên cứu không chỉ phong

cách được sáng tạo của một ngôn ngữ, mà cả phương tiện tổ chức của nó trong các

loại lời nói. Nó xem xét mối tương quan giữa một tình huống phát ngôn và phương

tiện ngôn ngữ sử dụng bởi người nói và các phong cách chức năng khác nhau của

lời nói và ngôn ngữ. 

Theo nghĩa hẹp, Phong cách học ngôn ngữ cũng có thể được gọi là Phong cách

chức năng.Phong cách chức năng là một phân ngành ngôn ngữ học nghiên cứu đặc thù và những

quy tắc ngôn ngữ hành chức trong các loại lời nói khác nhau, cấu trúc lời nói theo

phong cách chức năng, tiêu chí lựa chọn và kết hợp của các đơn vị ngôn ngữ. 

Khách thể của ngành này là phong cách chức năng và các loại lời nói.Phong cách học văn học nghiên cứu đặc trưng biểu cảm nghệ thuật của một tác phẩm

văn học, xu hướng văn học hay thời đại, và yếu tố ảnh hưởng đến nó.

Vì vậy, Phong cách học ngôn ngữ học nghiên cứu các phương tiện biểu đạt của một ngôn

ngữ và Phong cách học văn học nghiên cứu cách các phương tiện biểu đạt này được sử

dụng bởi một tác giả, xu hướng văn học hoặc thể loại nhất định.Phong cách học văn học không đồng nhất. Nếu xem xét từ điểm khởi đầu của quan

điểm phân tích, sẽ có thể có 2 loại phong cách học văn học riêng biệt:

-Từ quan điểm người nói/ viết, có 2 phân môn: Phong cách học tác giả và Phong cách

học thể loại.

Phong cách học tác giả quan tâm đến phong cách cá nhân của nhà văn, tập trung vào

tiểu sử, tín ngưỡng, mối quan tâm và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tác phẩm

của họ. 

Phong cách học thể loại được đề xuất bởi một số nhà ngôn ngữ: phân tích logic của M.

Roustan, phân tích tâm lý của M. Grammont, Phong cách học thống kê của P.

Guiraud, phân tích ngữ văn của L. Spitzer.Từ quan điểm của người nghe/ đọc, ta có thể xác định được các phân môn: Phong

cách học độc giả, Phong cách học nhận thức (Phong cách học giải mã). 

+ Phong cách học nhận thức được giới thiệu theo nhiều xu hướng: phân tích ngôn

ngữ của L. Shcherba, phân tích phong cách của M. Riffaterre, Phong cách học giải

mã của I. Arnold.+ Phong cách giải mã định hướng độc giả hướng được hình thành tổ chức

văn bản đặc biệt được gọi là ngữ cảnh cận cảnh. Một số khái niệm và cơ

chế ngữ cảnh cận cảnh đầu tiên đã được phát hiện bởi các nhà khoa học

người Nga như Y.Tynyanov, B.Tomashevskyi, R. Jakobson, V.

Schklovskyi. Ngoài ra còn có:- Phong cách học so sánh nghiên cứu đặc điểm nội tại và liên đới trong hệ

thống phong cách của ngôn ngữ, định nghĩa đặc điểm chung và nét đặc thù

trong tổ chức các phong cách chức năng, và chỉ ra đặc thù nội tại trong cấu

trúc lời nói của phong cách chức năng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các loại Phong cách học

Tải bản đầy đủ ngay(160 tr)

×