Tải bản đầy đủ - 64 (trang)
Biểu đồ 2.2 Tình hình cho vay theo kỳ hạn của Chi nhánh Quang Trung

Biểu đồ 2.2 Tình hình cho vay theo kỳ hạn của Chi nhánh Quang Trung

Tải bản đầy đủ - 64trang

26

Triệu đồngNăm

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012-2014 CN Quang Trung)

Từ biểu đồ cho thấy tỷ lệ cho vay trung, dài hạn luôn duy trì ở mức cao và tăng

hàng năm. Cụ thể, năm 2012, dư nợ trung, dài hạn là 8.267.92 triệu đồng chiếm

81,51% tổng dư nợ; dư nợ ngắn hạn là 1.875.314 triệu đồng, chiếm 18,49% tổng dư

nợ.

1.1.3.7. Hoạt động dịch vụ

Trong những năm qua, chi nhánh Quang Trung luôn tích cực đẩy mạnh phát triển

các dịch vụ có thế mạnh và các loại hình dịch vụ mới, các dịch vụ mang hàm lượng kỹ

thuật cao, nâng dần tỷ trọng thu dịch vụ ròng trong tổng lợi nhuận của chi nhánh.

Bảng 2.3 Tình hình hoạt động dịch vụ năm 2012-2014 CN Quang Trung

Đơn vị : Triệu đồng

Năm 2012Năm 2013Năm 2014Chỉ tiêuTuyệt đối% TTTuyệt đối% TTTuyệt đối% TTThu dịch vụ ròng67.65310,3378.32215,7727.505-64,89(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012-2014 CN Quang Trung)

Năm 2013 thu dịch vụ ròng tăng 10.669 triệu đồng so với năm 2012 (tương ứng

tăng 15,77%). Tuy nhiên, đến năm 2014, thu dịch vụ ròng lại giảm xuống chỉ còn

27.505 triệu đồng (tương ứng giảm 64,89% so với năm 2013). Ngoài các sản phẩm27

truyền thống như thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, bảo lãnh… chi nhánh

Quang Trung đã triển khai cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng rất

thành công như: Đổ lương tự động qua tài khoản, ATM, Homebanking, dịch vụ chuyển

tiền WU, POS…

1.1.3.8. Kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 2.4 Kết quả kinh doanh năm 2012-2014 CN Quang Trung

Đơn vị: Triệu đồng

Năm 2012Năm 2013Năm 2014Chỉ tiêuTuyệt đối% TT Tuyệt đối% TT Tuyệt đối% TTLợi nhuận trước thuế368.4438,899,6918,78Tổng tài sản9.298.563 20,35404.134480.04311.675.543 25,5615.467.880 32,48(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012-2014 CN Quang Trung)

Nền kinh tế nhiều biến động, thách thức, khó khăn, nhưng chi nhánh Quang

Trung luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, an toàn, xứng đáng là một trong

những đơn vị dẫn đầu của hệ thống BIDV. Lợi nhuận bình quân đầu người thuộc nhóm

các chi nhánh cao nhất hệ thống, đã đóng góp đáng kể vào thành quả chung của toàn

hệ thống BIDV. Cụ thể, năm 2013 lợi nhuận trước thuế tăng 35.691 triệu đồng (tương

ứng tăng 9,69%) so với năm 2012; năm 2014 lợi nhuận trước thuế tăng 75.909 triệu

đồng (tương ứng tăng 18,78%). Được kết quả như vậy là do chi nhánh Quang Trung đã

có những chính sách hợp lý, linh hoạt cho từng giai đoạn.2.2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN TÍN DỤNG

CHỨNG TỪ TẠI CHI NHÁNH QUANG TRUNG

2.2.1. Thực trạng chung về hoạt động thanh toán quốc tế chi nhánh Quang Trung

Hoạt động TTQT của chi nhánh Quang Trung trong những năm vừa qua đã gặt

hái được nhiều thành công.

Bảng 2.5 Tình hình hoạt động TTQT năm 2012 – 2014 CN Quang Trung

Đơn vị: 1000 USD28Chỉ tiêuNăm 2012Năm 2013Năm 2014Doanh số TTQT2.498.3012.697.5872.880.164Doanh số XK460.589516.154525.094Doanh số NK1.113.1361.257.0361.385.028(Nguồn: Báo cáo tổng hợp hoạt động TTQT – chi nhánh Quang Trung)

Doanh số TTQT của chi nhánh Quang Trung tăng đều qua các năm. Cụ thể:

doanh số TTQT năm 2013 tăng 199.286 nghìn USD (tương ứng mức tăng 7,98%). Đến

năm 2014, doanh số TTQT tiếp tục tăng 182.577 nghìn USD (tương ứng mức tăng

6,77%). Có thể thấy, trong những năm vừa qua, do thị trường phát triển tốt, cùng với

những chỉ đạo sát sao của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, nhờ đó làm cho tình

hình XNK có những bước phát triển.Biểu đồ 2.3 Doanh số XK-NK năm 2012-2014 CN Quang Trung29

Nghìn USDNăm

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp hoạt động TTQT – chi nhánh Quang Trung)

Kết hợp bảng số liệu với biểu đồ ta thấy rằng doanh số xuất khẩu và doanh số

nhập khẩu mất cân đối, doanh số thanh toán nhập khẩu luôn cao hơn doanh số thanh

toán xuất khẩu. Cụ thể, năm 2014, doanh số nhập khẩu chiếm tới 73% trong tổng

doanh số XNK

2.2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Đầu tư

và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quang Trung

Bảng 2.6 Doanh số L/C và doanh số TTQT tại chi nhánh Quang Trung

Đơn vị: 1.000 USD

Chỉ tiêuNăm 2012Năm 2013Năm 2014Doanh số L/C1.698.8441.731.8512.076.598Doanh số TTQT2.498.3012.697.5872.880.164Doanh số L/C/Doanh sô TTQT68%64,2%72,1%(Nguồn: Báo cáo tổng hợp hoạt động TTQT – chi nhánh Quang Trung)

Tỷ lệ doanh số L/C trên doanh số TTQT tại chi nhánh Quang Trung luôn cao hơn

60%, có thể thấy rằng giá trị thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ

chiếm cao nhất, thể hiện được rằng thu nhập từ hoạt động TTQT tại chi nhánh Quang

Trung chủ yếu từ hoạt động tín dụng chứng từ và được ngân hàng chú trọng.

Bảng 2.7 Cơ cấu L/C NK, L/C XK tại chi nhánh Quang Trung30

Đơn vị: 1.000 USD, món

Chỉ tiêu

L/C NK

L/C XKNăm 2012Năm 2013Năm 2014Số món783796812Giá trị1.189.1911.212.2951.453.618Số món1.7131.9832.167Giá trị509.653519.555622.979(Nguồn: Báo cáo tổng hợp hoạt động TTQT – chi nhánh Quang Trung)

Chi nhánh Quang Trung có sự chênh lệch đáng kể giữa L/C NK và L/C XK cả về

số món và giá trị của L/C. Nếu xét về yếu tố là số món thì L/C XK luôn chiếm tỷ lệ

cao. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị thì L/C NK luôn lớn hơn. Nguyên nhân là do đối

tượng hàng hóa NK là máy móc, thiết bị… trong khi đó đối tượng hàng hóa XK của

Việt Nam là dệt may, giầy dép… có giá trị thấp hơn

2.2.2.1. L/C nhập khẩu

a. Quy trình nghiệp vụ L/C nhập khẩu

 Phát hành/ sửa đổi L/C nhập khẩu:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

-Đối với trường hợp phát hành L/C bằng vốn tự có ký quỹ 100% trị giá L/C,phát hành L/C theo đề nghị của các Định chế tài chính trên cơ sở thỏa thuận hợp tác

với BIDV: Bộ phận TTQT tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng.

-Đối với các trường hợp còn lại: Bộ phận TTQT tiếp nhận hồ sơ từ bộ phậnQHKH

Bộ phận TTQT thực hiện kiểm tra số lượng chứng từ thực tế với số lượng được

bàn giao và ký nhận, ghi ngày giờ nhận.

Bước 2: Kiểm tra nội dung của hồ sơ

-Kiểm tra dấu, chữ ký trên đơn đề nghị phát hành/ sửa đổi L/C của khách hàngphù hợp với dấu vã chữ ký đã đăng ký tại ngân hàng.

-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và Đầu tư cấp và giấyđăng ký mã số thuế do cơ quan thuế cấp.31

-Kiểm tra hợp đồng ngoại thương, hợp đồng ủy thác (nếu có)-Đối chiếu các nội dung trên với đơn đề nghị của KH, phát hiện các điểm khôngphù hợp để thông báo lại cho KH chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần)

-Tài liệu KH gửi tới NH phải là bản gốc hoặc bản sao trung thực

Bước 3: Nhập dữ liệu vào hệ thống

Bước 4: Phát hành và lưu trữ chứng từ, điện giao dịch-Phát hành: L/C được phát hành, sửa đổi bằng điện SWIFT có tính xác thực hoặcbằng thư trong trường hợp NHTB không có SWIFT code. Trong trường hợp này, sau

khi phát hành L/C bộ phận TTQT trình cấp có thẩm quyền phụ trách ký, đóng dấu và

gửi L/C tới NHTB.

-Lưu trữ chứng từ, điện giao dịch: Hồ sơ thư tín dụng NK được lưu theo 2 phầntrong bộ hồ sơ đó là hồ sơ mở thư tín dụng, hủy thư tín dụng; và hồ sơ theo từng lần

thanh toán.

 Quy trình thanh toán L/C nhập khẩu

Bước 1: Tiếp nhận bộ chứng từ theo L/C

Bộ phận TTQT trực tiếp nhận chứng từ gửii NH gửi chứng từ, kiểm tra số lượng

chứng từ so với liệt kê chứng từ trên phiếu gửi chứng từ (coversheet). Nếu có sai lệch

phải thông báo ngay tới NH gửi chứng từ, đóng dấu “RECEIVED” trên coversheet và

ghi ngày, giờ nhận.

Bước 2: Kiểm tra và xác định tình trạng bộ chứng từ

-Kiểm tra chứng từ với L/C đã phát hành để xác định tình trạng bộ chứng từ.-Bộ phận TTQT kết luận về tình trạng bộ chứng từ.

Bước 3: Nhập dữ liệu thông báo tình trạng bộ chứng từ vào hệ thống-Sử dụng số L/C đã phát hành khi đăng nhập giao dịch vào hệ thống.-Nhập đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan của bộ chứng từ.-Tạo thông báo tình trạng bộ chứng từ (bộ chứng từ phù hợp/bất đồng), nhậpchấp nhận kỳ hạn và điện liên quan (nếu có).32

Bước 4: Xử lý bộ chứng từ

-Trường hợp bộ chứng từ phù hợp:

Đối với bộ chứng từ L/C trả ngay: Bộ phận TTQT thông báo bộ chứng từ phùhợp và ngày đến hạn thanh toán đến KH và bộ phận QHKH.

Đối với L/C trả chậm: Bộ phận TTQT thông báo bộ chứng từ phù hợp và ngày

đến hạn thanh toán đến KH, bộ phận QHKH, đồng thời làm điện xác nhận ngày đến

hạn với NH xuất trình chứng từ, thu phí chấp nhận trả chậm (nếu có).

-Trường hợp bộ chứng từ có bất đồng:

(1) Bộ phận TTQT thông báo bất đồng gửi NH nước ngoài, KH và bộ phậnQHKH.

(2) Khi tiếp nhận chấp nhận bất đồng của KH.

Đối với L/C trả ngay: Bộ phận TTQT thực thiện thanh toán.

Đối với L/C trả chậm: Bộ phận TTQT thông báo kỳ hạn thanh toán bộ chứng từ

gửi KH và bộ phận QHKH. Đến hạn thanh toán, bộ phận TTQT thực hiện thanh toán.

(3) Khi tiếp nhận từ chối bộ chứng từ có bất đồng từ KH và/hoặc bộ phận QHKH

-Bộ phận TTQT thông báo từ chối bộ chứng từ bất đồng gửi NH xuất trìnhchứng từ và yêu cầu cung cấp chỉ dẫn để xử lý bộ chứng từ.

-Lập thư gửi chứng từ (coversheet) và gửi trả bộ chứng từ khi nhận được điệncung cấp chỉ dẫn trả lại chứng từ của NH đòi tiền và các khoản phí (nếu có)

Bước 5: Luân chuyển và lưu trữ chứng từ, điện giao dịch

b. Thực trạng chất lượng thanh toán L/C nhập khẩu

Bảng 2.8 Số món và doanh số phát hành L/C nhập khẩu

Đơn vị: 1.000 USD, món

Năm 2013 so

vớiNăm 2014năm so với nămChỉ tiêuNăm 2012Năm 2013Năm 20142012 (%)2013 (%)Số món7837968121.66%2.01%33

Doanhphát hành1.189.1911.212.2951.453.6181.94%19.91%(Nguồn: Báo cáo tổng hợp hoạt động TTQT – chi nhánh Quang Trung)

Số món và doanh số phát hành L/C NK mà chi nhánh Quang Trung tăng đều qua

các năm cho thấy sự phát triển về hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ của chi

nhánh. Năm 2013 số món L/C NK tăng 13 món (tương ứng tăng 1,66%) so với năm

2012 làm doanh số tăng 1,94%. Đến năm 2014, số món L/C NK tăng 16 món (tương

ứng 2,01%), doanh số tăng 19,91% so với năm 2013 do mặt hàng nhập khẩu thanh

toán qua chi nhánh Quang Trung có giá trị lớn như máy móc, thiết bị, công nghệ…

Bảng 2.9 Doanh số phát hành và doanh số thanh toán L/C NK tại CN

Đơn vị tính: 1.000 USD

Chỉ tiêuNăm 2012Năm 2013Năm 2014Doanh số phát hành1.189.1911.212.2951.453.618Doanh số thanh toán1.004.2721.364.0751.974.014112,52%135,80%Doanh số thanh toán/Doanh số phát hành 84,45%(Nguồn: Báo cáo tổng hợp hoạt động TTQT – chi nhánh Quang Trung)

Kết hợp với thống kế của báo cáo tổng hợp hoạt động TTQT, L/C NK của chi

nhánh Quang Trung thì giá trị L/C trả chậm dưới 1 năm luôn cao hơn giá trị L/C trả

ngay mặc dù số món phát hành L/C trả ngay luôn cao hơn L/C trả chậm dưới 1 năm.

Nguyên nhân chất lượng thanh toán L/C NK được quan tâm cũng như là KH tại chi

nhánh Quang Trung chủ yếu là KH truyền thống, có uy tín trong thanh toán. Cùng với

bảng số liệu trên ta thấy rằng doanh số thanh toán luôn có sự chênh lệch với doanh số

phát hành. Tỷ lệ giữa doanh số thanh toán so với doanh số phát hành tăng lên theo các

năm, nguyên nhân do doanh nghiệp thanh toán các L/C đến hạn thanh toán trong năm

mà trong khi đó giá trị L/C phát hành không tăng so với các năm trước đó. Tuy nhiên

chất lượng thanh toán L/C nhập khẩu cũng chưa được cao, vẫn tồn đọng những L/C

mới mở nhưng chưa được thanh toán – đây chính là một trong những rủi ro tiềm ẩn với

chi nhánh Quang Trung.

2.2.2.2. L/C xuất khẩu34

a. Quy trình L/C xuất khẩu

 Quy trình thông báo L/C xuất khẩu

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TTQT tiếp nhận L/C từ bộ phận liên quan (văn thư, cán bộ in điện Swift

đến). Đóng dấu “RECEIVED”, ghi thời gian nhận.

Bước 2: Kiểm tra nội dung hồ sơ

Kiểm tra tính xác thực và tính liên tục, đầy đủ

-Bộ phận TTQT thực hiện kiểm tra tính xác thực của L/C đã nhận-Bộ phận TTQT kiểm tra L/C. Nếu phát hiện các sai lệch phải yêu cầu NHPHxác nhận lại các thông tin đúng để kịp thời thông báo tới KH.

(2) Xác định khách hàng

Dựa trên thông báo về tên, địa chỉ của KH ghi trên L/C xác định KH để thực hiện

thông báo L/C

-Trường hợp KH đã tồn tại trong hệ thống và không có chỉ dẫn chuyển tiếp L/Ctới một NHTB khác: Bộ phận TTQT xác định mã KH để khai báo dữ liệu vào hệ

thống.

-Trường hợp KH đã tồn tại trong hệ thống và có chỉ dẫn chuyển tiếp L/C tới mộtNHTB khác: Bộ phận TTQT thông báo L/C trực tiếp cho KH hoặc thực hiện thông báo

qua tổ chức được chỉ dẫn trên L/C.

-Trường hợp KH chưa tồn tại trong hệ thống: Bộ phận TTQT liên hệ KH, giớithiệu sử dụng dịch vụ thông báo. Nếu KH đồng ý hướng dẫ KH làm thủ tục tạo mã

KH, mở tài khoản… và thực hiện thông báo L/C cho KH. Trường hợp KH muốn nhận

L/C nhưng không muốn thiết lập mã KH, sử dụng mã KH vãng lai để thực hiện thông

báo L/C cho khách hàng. Nếu KH không đồng ý, thực hiện theo chỉ dẫn hoặc liên hệ

chỉ dẫn từ NHPH.

-Trường hợp không xác định được KH thì liên hệ với tổ chức đã gửi L/C đề nghịcung cấp, xác thực thêm thông tin.35

Bước 3: Nhập dữ liệu vào hệ thống

-Trường hợp KH vãng lai: Bộ phận TTQT sử dụng mã số KH vãng lai để đăngkí giao dịch vào hệ thống.

-Trường hợp KH đã có mã số KH: Bộ phận TTQT sử dụng mã số của KH đểđăng kí giao dịch vào hệ thống.

-Bộ phận TTQT khai báo đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến giao dịchvào hàng đợi duyệt

Trường hợp thông báo L/C sang NH khác thì sử dụng mã NH đó khi đăng nhập

hệ thống và đưa ra chỉ dẫn chuyển tiền thanh toán phí.

Bước 4: Luân chuyển và lưu trữ, điện giao dịch theo quy định.

 Quy trình thanh toán L/C XK

Bao gồm các nghiệp vụ đòi tiền và chiết khấu L/C XK

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TTQT đối chiếu số lượng chứng từ nhận thực tế với số lượng chứng từ

theo quy định.

Bước 2: Kiểm tra chứng từ

Bộ phận TTQT thực hiện kiểm tra chứng từ theo quy định và thực hiện thông báo

tình trạng bộ chứng từ tới KH nếu bộ chứng từ có bất đồng.

Bước 3: Nhập dữ liệu vào hệ thống

Khai báo đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến giao dịch vào hệ thống.

Bước 4: Gửi bộ chứng từ

Trường hợp BIDV là NHTB thì BIDV gửi bộ chứng từ cho NHPH để NHPH

thực hiện thanh toán cho nhà XK

b. Thực trạng thanh toán L/C xuất khẩu

Bảng 2.10 Doanh số thanh toán L/C xuất khẩu – chi nhánh Quang Trung

Đơn vị: 1.000 USD, món36

Chỉ tiêuNăm 2012Năm 2013Năm 2014Số món1.7131.9832.167Doanh số thông báo509.653519.555622.979(Nguồn: Báo cáo tổng hợp hoạt động TTQT – chi nhánh Quang Trung)

Doanh số thanh toán L/C xuất khẩu tăng đều qua các năm, và tương đối ổn định.

Năm 2013, số món L/C XK tăng 270 món tương ứng tăng 9.902 nghìn USD (tăng

1,94%) so với năm 2012. Đến năm 2014, số món L/C XK tăng 184 món, tương ứng

mức tăng 103.424 nghìn USD (tăng 19,91%) so với năm 2013. Nguyên nhân do chi

nhánh đã có nhiều gaiir pháp đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất khẩu cho doanh nghiệp.

2.3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN TÍN DỤNG

CHỨNG TỪ TẠI CHI NHÁNH QUANG TRUNG

2.3.1.Những thành tựu đạt đượcNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung xét

trên toàn bộ hệ thống chi nhánh nói riêng và hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư và

Phát triển Việt Nam nói chung được đánh giá là một chi nhánh ngân hàng mạnh về

nhiều mặt trong đó có hoạt động kinh doanh đối ngoại. Từ những phân tích dựa trên

con số thực tế ở trên có thể thấy rất nhiều thành tựu mà chi nhánh đã đạt được trong

thời gian qua trong hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ :

-Chi nhánh đã xây dựng được một quy trình thanh toán tín dụng chứng từ kháhợp lý: quy trình diễn giải và qui định được một cách khá rõ ràng, chi tiết từng khâu,

từng bước tiến hành trong thanh toán. Ngoài ra, chi nhánh còn luôn cải tiến quy trình

nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của khách hàng, níu giữ và thu hút khách

hàng. Chính vì vậy, chi nhánh luôn giữ vững và tăng trưởng được doanh số kinh doanh

dịch vụ thanh toán quốc tế và khối lượng giao dịch.

-Chi nhánh đã thực hiện tương đối tốt trong khâu phát hành và thông báo L/C,nội dung và thời hạn được đảm bảo. Như vậy việc chậm trễ trong phát hành và thông

báo được hạn chế tối đa.

-Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động thanh toán theo phươngthức L/C. Có thể thấy hiện nay các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động thnah toán quốc tếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ 2.2 Tình hình cho vay theo kỳ hạn của Chi nhánh Quang Trung

Tải bản đầy đủ ngay(64 tr)

×