Tải bản đầy đủ - 49 (trang)
Truyền thông nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức cho các chủ vườn về định hướng phát triển KTVR trên địa bàn quận

Truyền thông nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức cho các chủ vườn về định hướng phát triển KTVR trên địa bàn quận

Tải bản đầy đủ - 49trang

kỹ thuật

chăn

nuôi và

trồng trọt4được các kỹ thuật sản gia súc, gia cầm, trồng cây

xuất rau, hoa các loại ăn quả, dược liệu… cho các

nhằm nâng cao hiệu quả hộ

sản xuấtMô hình Hỗ trợ các hộ gia đình

thí điểm tự nguyện tham gia xây

chăn

dựng mô hình thí điểm

nuôi an

toànsách các lớp tập huấn theo nhu phường và quận

cầu của các hộ dân trình phòng

UBND quận.hàng năm- Quý II

- Phòng Kinh tế quận tổng hợp

- UBND, Hội Nông dân

danh sách;

các phường

Đề nghị với Trung tâm Khuyến

- Quý II

Ngư Nông lâm, Chi cục Thú y

thành phố triển khai tập huấn.- Số lượng: 02 hộ chăn nuôi - UBND phường:

gà và 02 hộ nuôi heo tại + Thông báo và làm việc với các - Phòng Kinh tế quận Quý

phường HKN

hộ dân có nguyện vọng tham gia hỗ trợ trong quá trình I/2017

06 hộ nuôi dê trên địa bàn 3 xây dựng mô hình.

xây dựng dự án.

phường

+ Xây dựng dự án, trình các cơ

- Thời gian: 2017-2018.quan có thẩm quyền của quận.- Nhà nước hỗ trợ:Quý

II/2017+ Chăn nuôi dê: Hỗ trợ con

giống (6 con/hộ)Tháng

10/2017- UBND phường- Phòng Kinh tế thẩm định, phê

+ Chăn nuôi gà/heo: Hỗ trợ duyệt dự án.

- Phòng Kinh tế

kỹ thuật.

- Triển khai dự ánTriển khai dự án: Dự kiến

bắt đầu từ tháng 10/2017.

5Xây

Hỗ trợ các hộ gia đình - Số lượng: 10 hộ

- UBND phường:

dựng

tự nguyện tham gia xây - Thời gian hỗ trợ: Năm + Thông báo và làm việc với các - Phòng Kinh tế quận Quý

vườn ăn dựng vườn.

2017-2018

hộ dân có nguyện vọng tham gia hỗ trợ trong quá trình I/2017

quả sinh

42thái phục

vụ

du

lịch dã

ngoại tại

Suối

Lương6Mô hình

thí điểm

trồng xen

cây dược

liệu dưới

tán cây

ăn quả- Nhà nước hỗ trợ:xây dựng mô hình.+ Cây giống: 10 triệu + Xây dựng dự án, trình các cơ

đồng/hộ

quan có thẩm quyền của quận.

- UBND phường

+ Cán bộ kỹ thuật theo dõi - Phòng Kinh tế thẩm định, phê

vườn

duyệt dự án.

- Phòng Kinh tế

- Triển khai dự án

Hướng dẫn người

trồng thử nghiệm

số cây dược liệu

hợp với đất đai và

tiết, khí hậu của

phương.dân

một

phù

thời

địa- Thời gian thực hiện: 2017- - UBND phường:+ Thông báo

2018.

và làm việc với các hộ dân có

nguyện vọng tham gia xây dựng

- Số lượng: 5 hộ/phường

mô hình.

- Hỗ trợ của nhà nước:

+ Xây dựng dự án, trình các cơ

+ Cây giống: 5 triệu/hộ

quan có thẩm quyền của quận.

+ Cán bộ kỹ thuật theo dõi - Phòng Kinh tế thẩm định, phê

chăm sóc

duyệt dự án.

- Triển khai dự án7xây dựng dự án.Hỗ trợ Hỗ trợ đầu tư các công - Thời gian: Năm 2017nước

trình nước tự chảy

2018

tưới

- Số lượng: 6 công trình

nước tự chảy- UBND các phường: Khảo sát,

lựa chọn địa điểm xây dựng

công trình phù hợp và lập dự án

đầu tư.Quý

II/2017

Tháng

10/2017- Phòng Kinh tế quận Quý

hỗ trợ trong quá trình I/2017

xây dựng dự án.- UBND phường- Phòng Kinh tếQuý

II/2017

Tháng

10/2017- Phòng Kinh tế hỗ trợ Năm 2017

trong xây dựng dự án.- Phòng Quản lý đô thị

thẩm định dự án và TCQuý

- Kinh phí hỗ trợ: 30 triệu - Phòng Kinh tế quận thẩm định KH thẩm định kinh phí II/2018

nội dung dự án và đề xuất

đồng/công trình

UBND quận xem xét, quyết

- Hệ thống tưới nhỏ giọt cho43cây ăn quả trên địa bàn 3 định.

phường.

8910Đầu tư Hỗ trợ xây dựng đường Thời gian: Năm 2017-2019

xây dựng bê tông cho các hộ có - Số lượng: 4 km

đường

nhu cầu

- Kinh phí hỗ trợ: triệu

giao

đồng/km

thôngĐầu tư Hỗ trợ cho các hộ đầu

trang

tư thiết bị sơ, chế biến

thiết bị một số mặt hàng nông

sơ, chế sản

biếnUBND các phường thông báo và - Phòng Kinh tế hỗ trợ

lập danh sách các hộ dân có nhu trong xây dựng dự án.

cầu. Lập dự án đầu tư

- Phòng Quản lý đô thị

Phòng Kinh tế quận thẩm định thẩm định dự án và TCnội dung dự án và đề xuất KH thẩm định kinh phí

UBND quận xem xét, quyết

định- Thời gian thực hiện: 2017- UBND các phường thông báo

2020

chủ trương đến các hộ dân có

nhu cầu đầu tư. Tổng hợp danh

- Dự kiến: 01 hộ/năm

sách và trình UBND quận.

- Mức hỗ trợ: 30 triệu

Phòng Kinh tế quận xem xét, Phòng TC-KH

đồng/thiết bị

trình UBND quận xem xét quyết định kinh phí

định kinh phí hỗ trợ.Xây

Hỗ trợ kinh phí xây - Thời gian thực hiện: 2017dựng

dựng hầm biogas cho 2020

hầm

các hộ chăn nuôi

- Số lượng: 06 hầm

biogas

biogas/năm

cho các

- Kinh phí: 5 triệu đồng/hầm

hộ chăn

nuôi- UBND phường HHB thông

báo chủ trương và lựa chọn 02

hộ dân/phường.

- Phòng Kinh tế quận:

+ Lập kinh phí xây dựng hầm

biogas44Quý

I/2017Quý

IV/2018

Quý

III

hàng nămIV

thẩm Quý

hàng nămQuý I hàng

năm

Phòng TC-KH

định kinh phíthẩm

Quý

III

hàng nămPhụ lục 2

BẢNG PHÂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢI PHÁP PHÁT

TRIỂN KINH TẾ VƯỜN RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU GIAI ĐOẠN 2016-2020

ĐVT: 1.000 đồng

TT2018Kinh

phí110.000110.000Hỗ trợ cán bộ thú y (1 người x 1,5 triệu đồng/tháng x

12 tháng x 2 năm)118.000118.000Hỗ trợ dê giống (6 con dê đực x 5 triệu/con; 30 con dê

cái giống x 3 triệu/con )30120.000Hỗ trợ cây giống (20 triệu/hộ x 5 hộ)5100.000Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn chăm sóc (1 triệu

đồng/tháng x 12 tháng x 3 năm)112.000112.0001575.000Tổ chức 02 hội thảo chuyên đề về kỹ thuật chăm sóc

cây trồng, con vật nuôi2Mô hình thí điểm chăn nuôi an toàn42017

Số

lượng13Phân raNỘI DUNGSố

lượngKinh

phí2019

Số

lượngKinh

phí2020

Số

lượngKinh

phíHỗ trợ xây dựng vườn sinh thái khu vực Suối LươngMô hình thí điểm trồng xen cây dược liệu dưới tán cây

ăn quả

Hỗ trợ cây giống (5 triệu/hộ/năm x 15 hộ)45112.000112.000Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn chăm sóc (1 triệu

đồng/tháng x 12 tháng x 3 năm)112.000112.000112.0005Hỗ trợ công trình nước tự chảy (6 công trình x 30

triệu/công trình)260.000260.000260.0006Hệ thống tưới nhỏ giọt (2,5 triệu/ha x 01

ha/phường/năm)37.50037.5007Xây dựng đường bê tông (dày:12cm x rộng: 2,5m) (4

km x 100 tấn xi măng/km x 1,4 triệu/tấn)2 280.0002 280.0008Hỗ trợ mua thiết bị sơ, chế biến hàng nông sản (30

triệu đồng/hộ/năm)119Hỗ trợ xây hầm biogas (6 hầm/năm x 5 triệu/hầm)

Tông cộng130.000

6

437.0004630.000

30.000

459.50

0630.000

30.000

431.50

06112.00037.500130.000

30.000

91.500Phụ lục 3

BẢNG PHÂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÁC HỘ DÂN ĐÓNG GÓP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU

ĐVT: 1.000 đồng

TTPhân raNỘI DUNG2.017

Số

lượng12.018Kinh

phíSố

lượng2.019Kinh

phíSố

lượng2.020Kinh

phíSố

lượngKinh phíMô hình thí điểm chăn nuôi an toàn

Thức ăn, thuốc thú y cho 2 mô hình gà (15 triệu

đồng/năm)230.000230.000Thức ăn, thuốc thú y cho 2 mô hình heo (20 triệu

đồng/năm)240.000240.000Thuốc thú y cho dê (200.000đ/con/năm)367.2001020.0001020.0001020.0001020.000Phân bón, thuốc BVTV (2 triệu/hộ/hộ x 10 hộ)1020.0001020.0001020.0001020.0005Tham gia xây dựng công trình nước tự chảy (6 công trình

x 30 triệu/công trình)260.000260.000260.0006Xây dựng đường bê tông (dày:12cm x rộng: 2,5m) (4 km

x 150 triệu: kinh phí mua VLXD, công lao động/km)2300.00

02300.00037.200367.200367.200Hỗ trợ xây dựng vườn sinh thái khu vực Suối Lương

Phân bón, thuốc BVTV (2 triệu/hộ/năm x 10 hộ)436Mô hình thí điểm trồng xen cây dược liệu dưới tán cây ăn

quả477Đầu tư mua thiết bị sơ, chế biến hàng nông sản (30 triệu

đồng/hộ/năm)8Đầu tư xây hầm biogas (6 hầm/năm x 5 triệu/hầm)

Tông cộng130.0001

6207.2004830.000

30.000

537.2001

630.000

30.000

467.2001

630.000

30.000

107.200Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Truyền thông nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức cho các chủ vườn về định hướng phát triển KTVR trên địa bàn quận

Tải bản đầy đủ ngay(49 tr)

×