Tải bản đầy đủ - 111 (trang)
Cài đặt tại máy chủ server 2003-Cấu hình DHCP.

Cài đặt tại máy chủ server 2003-Cấu hình DHCP.

Tải bản đầy đủ - 111trang

Hình 2.Sau khi cài đặt đầy đủ trong các thông số,click vào Detail để kiểm tra lại 1 lần nữa các

thông số TCP/IP vừa nhập.(Hình 3)Hình 3.Ta click chuột phải vào Mycomputer/Properties/Computer NameKiểm tra lại tên của máy tính.Máy hiện đang có tên server. (Hình 4)Hình 4.(Lưu ý: Đề tiến hành Crack được License phần mềm BXP 3.0 ,ta phải dùng 1 số thủ thuật)Ta đổi tên máy tính thành dongan /ok .(Bắt buộc phải đổi thành dongan để có thể Crack

được cho phần mềm) –Hình 5.Hình 5.

Sau khi đổi tên xong,máy yêu cầu Restart để khởi động lại.(H.6)Hình 6.

Sau khi hoàn thành xong thao tác đầu tiên,bây giờ chúng ta tiến hành cài đặt DHCP cho

máy server ( Máy hiện đang có tên Mycomputer Name: dongan )-Ta vào Start / Settings / Control Panel. (H.7)Hình 7.

Trong cửa sổ Control Panel . Nhấp chọn Add or Remove Programs.(H.8)Hình 8.Cửa sổ Add or Remove Programs mở,ta click vào Add/Remove Windows Components

để tiếp tục. (H.9)Hình 9.

Cửa sổ Window Components Wizard mở,ta tìm dòng Networking Services , bỏ dấu

check  Networking Services (Nếu đã có dấu chọn  trước sẵn ),sau đó click vào

Details… để tiếp tục. (H.10)Hình 10.

Cửa sổ Networking Services mở , ta tìm và check vào dòng  Dynmic Host

Configuration Protocol (DHCP) (Lưu ý: Chỉ check vào những dịch vụ cần dùng)

(H.11)Hình 11.

Ta click vào Ok để hoàn tất,lúc này tự động có dấu check  Networking Services .Ta

chọn Next > để tiếp tục. (H.12)Hình 12.

Chương trình DHCP khởi chạy… (H.13)Hình 13.

Trong quá trình cài đặt,chương trình yêu cần đĩa Window server 2k3 để lấy 1 số file cần

thiết cài đặt trong thư mục I386 , ta bỏ đĩa vào ,sau đó nhấn Ok để quá trình cài đặt tiếp

tục. (H.14)Hình 14.Sau khi cài đặt thành công,màn hình thông báo xuất hiện,click vào Finish để kết thúc.

(H.15)Hình 15.-Sau khi cài đặt xong DHCP,ta vào công cụ DHCP để cấu hình 1 số dịch vụ như tạo

Scope….Vào Start / Programs / Administrative Tools / DHCP.. (H.16)Hình 16.

Cửa sổ DHCP xuất hiện,tại đây ta có thể thấy chi tiết về máy server dongan có địa chỉ IP

server là: 192.168.10.100/24 (H.17)Hình 17.

Click chuột phải vào tên server / New Scope… (tên server ở đây là dongan) (H.18)Hình 18.

Màn hình New Scope Wizard mở xuất hiện bảng welcome…..Click Next > … (H.19) Hình19.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cài đặt tại máy chủ server 2003-Cấu hình DHCP.

Tải bản đầy đủ ngay(111 tr)

×