Tải bản đầy đủ - 73 (trang)
I. Quá trình nạp xả tụ

I. Quá trình nạp xả tụ

Tải bản đầy đủ - 73trang

U R (t ) E − U c (t ) E −t / τ

i (t ) =

=

= .e

R

R

R

Khi tụ nạp dòng qua tụ sẽ giảm ẢnhXéthưởng của τ đến quá trình nạp xả của tụ−t −t

τ1 < τ 2 →

<

→ E (1 − e −t / τ1 ) > E (1 − e −t / τ 2 )

τ1 τ 2→ U c (t ) τ 1 > U c (t ) τ 2

* NX: Nếu τ tăng quá trình

nạp của tụ điện xảy ra càng

chậm252. Quá trình xả

* Giả sử t = 0 khi K đóng về vị trí 2 và tụ nạp đầy: Uc(0 ) = E-R.i(t) = Uc(t)i(t)i(t) = c.u’c(t)

du c (t )

− RC.

= U c (t )

dt

uc ( t )

EUc(t)du c (t ) t − 1

=∫

dt

u c (t ) 0 RC→ u c (t ) = E.e− t / RC(PT xả của tụ)26Dòng qua tụ khi tụ xả

− U c (t ) − E −t / τ

i(t ) =

=

.e

R

R Ảnh hưởng thời hằng

−t −t

τ1 < τ 2 →

<

→ Ee −t / τ 1 < Ee −t / τ 2

τ1 τ 2→ U c (t ) τ 1 < U c (t ) τ 2

NX: Khi thời hằng tăng quá

trình xả của tụ diễn ra chậm27II. Mạch lọc thụ động

1. Mạch lọc thông thấp (bộ lọc cao) – mạch tích phân (LPF)RRVi(t)R.i(t) + Vo(t) = Vi(t)

i(t) = C.V’o(t)i(t)CVo(t)→ RC.Vo′ (t ) = Vi (t ) − Vo (t )

- Nếu Vi(t) >> Vo(t)

→ RC.Vo′ (t ) ≈ Vi (t )1

→ Vo (t ) =

Vi (t )dt + ARC( Mạch tích phân)* Nếu Vi(t) là xung vuông thì điều kiện để có mạch tích

28

phân là RC >> THàm truyền

V o ( jω )

K ( jω ) =

= K (ω ).e jϕ (ω )

Vi ( jω )1

1

1

jωC

K ( jω ) =

=

=

.e − jarctg (ωCR )

2

1

1 + jωCR

(

)

1

+

ω

CR

R+

jω C+ VẽK(ω)K[dB] = 20lgK[ lần] = − 20 lg 1 + (ωRC )

- Nếu ωRC <<1K[dB] = 0dB- Nếu ωRC >>1K[dB] = -20lgωRC2ω=10

→ K = −20dB

RC100

ω=

→ K = −40dB

RC

29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Quá trình nạp xả tụ

Tải bản đầy đủ ngay(73 tr)

×