Tải bản đầy đủ - 73 (trang)
MẠCH XÉN 2 MỨC ĐỘC LẬP

MẠCH XÉN 2 MỨC ĐỘC LẬP

Tải bản đầy đủ - 73trang

MẠCH XÉN 2 MỨC ĐỘC LẬP

Với D2:Vậy:48MẠCH XÉN SONG SONG49MẠCH XÉN DÙNG DIODE

THƯỜNG

Mô hình tương đương của Diode thường

AAD lt

D Thường1N4007 1N4007

10kKRK* Đặc tuyến V-A

50MẠCH XÉN DÙNG DIODE

THƯỜNG

Ví dụ:51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MẠCH XÉN 2 MỨC ĐỘC LẬP

Tải bản đầy đủ ngay(73 tr)

×