Tải bản đầy đủ - 73 (trang)
MẠCH XÉN NỐI TIẾP

MẠCH XÉN NỐI TIẾP

Tải bản đầy đủ - 73trang

MẠCH XÉN NỐI TIẾP38MẠCH XÉN NỐI TIẾP

Cho mạch như hình vẽ:ĐL K2:

Giả sử IR ~ 0VD + R.IR = - Vi

VD = - Vi+ Diode dẫn: VD ≥ 0 → Vi ≤ 0 → Vo = Vi

+ Diode không dẫn: VD ≤ 0 → Vi ≥ 0 → Vo = 039MẠCH XÉN NỐI TIẾP40MẠCH XÉN NỐI TIẾP

Cho mạch như hình vẽ:ĐL K2:

Giả sử IR ~ 0VD + R.IR + VDC = Vi

VD = Vi – VDC+ Diode dẫn: VD ≥ 0 → Vi ≥ VDC → Vo = Vi

+ Diode không dẫn: VD ≤ 0 → Vi ≤ VDC → Vo = VDC41MẠCH XÉN NỐI TIẾP42MẠCH XÉN SONG SONG

Cho mạch như hình vẽ:ĐL K2:

Giả sử IR ~ 0VD + R.IR = Vi

VD = Vi+ Diode dẫn: VD ≥ 0 → Vi ≥ 0 → Vo = 0

+ Diode không dẫn: VD ≤ 0 → Vi ≤ 0 → Vo = Vi43MẠCH XÉN SONG SONG44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MẠCH XÉN NỐI TIẾP

Tải bản đầy đủ ngay(73 tr)

×