Tải bản đầy đủ - 73 (trang)
CHƯƠNG 2: CÁC MẠCH BIẾN ĐỔI DẠNG SÓNG BẰNG RC, RL, RLC

CHƯƠNG 2: CÁC MẠCH BIẾN ĐỔI DẠNG SÓNG BẰNG RC, RL, RLC

Tải bản đầy đủ - 73trang

I. Quá trình nạp xả tụ

1. Quá trình nạp của tụDo kích thích là hằng số nên Uc.xl(t) = B = const

(1) : B = E

Uc(t) = Uc.qđ(t) + Uc.xl(t) = E + A.e-t/RC

Tại t = 0: Uc(0+) = Uc(0-) = 0

A=–E

Uc(t) = E (1 – e-t/RC)(PT nạp tụ)

24U R (t ) E − U c (t ) E −t / τ

i (t ) =

=

= .e

R

R

R

Khi tụ nạp dòng qua tụ sẽ giảm ẢnhXéthưởng của τ đến quá trình nạp xả của tụ−t −t

τ1 < τ 2 →

<

→ E (1 − e −t / τ1 ) > E (1 − e −t / τ 2 )

τ1 τ 2→ U c (t ) τ 1 > U c (t ) τ 2

* NX: Nếu τ tăng quá trình

nạp của tụ điện xảy ra càng

chậm252. Quá trình xả

* Giả sử t = 0 khi K đóng về vị trí 2 và tụ nạp đầy: Uc(0 ) = E-R.i(t) = Uc(t)i(t)i(t) = c.u’c(t)

du c (t )

− RC.

= U c (t )

dt

uc ( t )

EUc(t)du c (t ) t − 1

=∫

dt

u c (t ) 0 RC→ u c (t ) = E.e− t / RC(PT xả của tụ)26Dòng qua tụ khi tụ xả

− U c (t ) − E −t / τ

i(t ) =

=

.e

R

R Ảnh hưởng thời hằng

−t −t

τ1 < τ 2 →

<

→ Ee −t / τ 1 < Ee −t / τ 2

τ1 τ 2→ U c (t ) τ 1 < U c (t ) τ 2

NX: Khi thời hằng tăng quá

trình xả của tụ diễn ra chậm27II. Mạch lọc thụ động

1. Mạch lọc thông thấp (bộ lọc cao) – mạch tích phân (LPF)RRVi(t)R.i(t) + Vo(t) = Vi(t)

i(t) = C.V’o(t)i(t)CVo(t)→ RC.Vo′ (t ) = Vi (t ) − Vo (t )

- Nếu Vi(t) >> Vo(t)

→ RC.Vo′ (t ) ≈ Vi (t )1

→ Vo (t ) =

Vi (t )dt + ARC( Mạch tích phân)* Nếu Vi(t) là xung vuông thì điều kiện để có mạch tích

28

phân là RC >> THàm truyền

V o ( jω )

K ( jω ) =

= K (ω ).e jϕ (ω )

Vi ( jω )1

1

1

jωC

K ( jω ) =

=

=

.e − jarctg (ωCR )

2

1

1 + jωCR

(

)

1

+

ω

CR

R+

jω C+ VẽK(ω)K[dB] = 20lgK[ lần] = − 20 lg 1 + (ωRC )

- Nếu ωRC <<1K[dB] = 0dB- Nếu ωRC >>1K[dB] = -20lgωRC2ω=10

→ K = −20dB

RC100

ω=

→ K = −40dB

RC

29K[dB]

+ K = 0dB

K[ lần] = 1

Vom = Vim0 dB(tín hiệu không bị suy giảm-20dB+ K giảm

-40dBVom < Vim(tín hiệu ra bị suy giảm)

1/RC 10/RC 100/RC lgωBộ lọc chỉ cho tần số ω < 1/RC đi qua

Bộ lọc thông thấp

1

1

* Tần số cắt:

( K (dB) = −3dB )

ω =

→ K [lan] =

CRC2

Tần số cắt là tần số mà tại đó biên độ của hàm truyền suy giảm đi

2lần hoặc giảm 3dB hay tín hiệu ngõ ra giảm ½ công suất

302. Mạch lọc thông cao (bộ lọc thấp) – mạch vi phân (HPF)R.i(t) = Vo(t)i(t)Vi(t)Vo(t)i(t) = C.V’o(t)

Vo(t)=RC.dUc/dt = RC.d(Vi – Vo)/dt- Nếu Vi(t) >> Vo(t)dVi (t )

→ Vo (t ) ≈ RC

(

Mạch

vi

phân)

dt

* Nếu Vi(t) là xung vuông thì điều kiện để có

mạch vi phân là RC << T31Hàm truyền

Vo ( jω )

K ( jω ) =

= K (ω ).e jϕ (ω )

Vi ( jω )

K ( jω ) =R1

R+

j ωC=11

1+

jωCR=1

 1 

1+  ωCR + Vẽ K(ω)2.e jϕ2 1 



K[dB] = 20lgK[ lần] = − 20 lg 1 + 

 jωRC 

10

ω=

→ K = 20dB

RC

K[dB] = 0dB

- Nếu ωRC >>1

- Nếu ωRC <<1K[dB] = -20lg1/ωRC100

ω=

→ K = 40dB

RC

32K[dB]+ K = 0dB0 dBK[ lần] = 1Vom = Vim

(tín hiệu không bị suy giảm

+ K tăng

1/RCVom < Vim(tín hiệu ra bị suy giảm)

lgωBộ lọc chỉ cho tần số ω > 1/RC đi qua

Bộ lọc thông cao

33MẠCH BIẾN ĐỔI DẠNG XUNG

DÙNG OPAMP

1. Mạch tích phânTa có iR = iC

CiCiR

ViRVi − V−

d

(V− − Vo )

10k

= C100n

.

R

dtMà V- = V+ = 0_

+Vo1

→ V0 (t ) = −

Vi (t ).dt + ARCVi

dVo (t )= −C

R

dt

(Mạch tích phân)

34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: CÁC MẠCH BIẾN ĐỔI DẠNG SÓNG BẰNG RC, RL, RLC

Tải bản đầy đủ ngay(73 tr)

×